Zdravotnícke noviny

Diskusia

Onkologická diagnostika a liečba je neodkladná, na druhej strane je evidentné, že onkologickí pacienti sú vysoko rizikoví na infekčné komplikácie aj bez pandémie.
3. jún 2020, 13:21
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS)
Naopak, lôžkovú časť sme za posledné obdobie mali využitú úplne.
3. jún 2020, 13:16
MUDr. Pavel Bician, zástupca prednostu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica
Okrem epidémie máme dva ďalšie problémy s rádioterapiou: technologické zaostávanie a nedostatočnú vybavenosť pracovísk. 
3. jún 2020, 13:05
doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA, primár Oddelenia radiačnej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, hlavný odborník MZ pre radiačnú onkológiu
Hlavne pacienti s postihnutím pľúc sú jednou z najrizikovejších skupín. 
3. jún 2020, 12:59
MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka Národného onkologického inštitútu
V pracovných zmluvách predsa majú záchranári inú náplň.
28. máj 2020, 09:39
Monika Toporcerová, ZdN
Viac štátu bude znamenať viac mlčanlivosti a utajovania?
22. máj 2020, 17:24
Jana Andelová, ZdN
Poisťovne zaviedli vo výkonoch štatút telekonzultácie rôznych úrovní a výkon predpisu opakovaného receptu
20. máj 2020, 14:36
MUDr. František Špaček, chirurg, UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
V súčasnom období boja s koronavírusom majú sestry svoje nezastupiteľné miesto.
20. máj 2020, 14:30
doc. PhDr. Ľubomíra Tkáčová, PhD., PhDr. Dagmar Magurová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra ošetrovateľstva
Rok 2020 je pre sestry významným rokom. 
20. máj 2020, 11:44
PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s., hlavná odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo
Mali sme na Slovensku zatiaľ šťastie, že sme neokúsili skúsenosť niektorých západoeurópskych krajín.
20. máj 2020, 09:34
Martin Hrežo, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Penta Hospitals International, a. s.

Stránky