Nedať dosť peňazí je veľmi krátkozraké

COVID nesmie úplne zastaviť život

Chýbajú jasné nariadenia

Nemocnice sme preberali v rozklade

Odchod kvalitných ľudí môže mať vážne dôsledky