Zdravotnícke noviny

Správy

Primár Oddelenia otorinolaryngológie, jediný otorinolaryngológ v SR, ktorý operoval nádory pomocou robotického systému daVinci.
3. júl 2019, 13:32
primár oddelenia hepatopankreatobiliárnej chirurgie II. Chirurgickej kliniky, Vedúci chirurg programu transplantácii pečene, zakladajúci člen Transplantačného centra v Banskej Bystrici
3. júl 2019, 13:32
doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD. Od roku 1991 pôsobí na II. Gynekologicko –pôrodníckej klinike LF UK, UNB. Bol vedúcim tímu vo fetálnej terapii (vnútromaternicovej liečbe plodu)
3. júl 2019, 10:17
MUDr. Igor Bartl, od roku 1987 pracuje na Urologickom oddelení. Je  autorom a spoluautorom mnohých prednášok (urologické a sexuologické kongresy v SR a zahraničí) a publikácií v odborných časopisoch. V oblasti sexuologickej výchovy MUDr. Igor Bartl aktívne vystupuje v médiách a edukačných kampaniach. 
3. júl 2019, 10:17
MUDr. Peter Mikus, PhD. Pracuje ako prednosta na  Klinike geriatrie LF SZU, UNB. Venuje sa pacientom s akútnymi ochoreniami, resp. akútne zhoršenými chronickými ochoreniami internistického charakteru. Prioritne sa venuje starším pacientom s kardiologickými ochoreniami. Kardiologii geriatrii, kardiologickú problematiku starších pacientov. Je členom výboru geriatrickej spoločnosti, je aktívny aj prednáškovej a publikačnej činnosti, doma aj v zahraničí.
3. júl 2019, 10:16
MUDr. Ľubomír Soják, venuje sa rezistentným kmeňom, vedie antibiotickú komisiu, nozokomiálnu komisiu a tiež je vedúcim pracovníkom podtlakovej jednotky. Podtlaková jednotka slúži pre hospitalizáciu pacientov s vysoko virulentnými nákazami, ako sú napríklad SARS, ebola a podobne. Dôkladne izoluje pacienta od okolia, pričom využíva aj nižší tlak vzduchu v porovnaní s okolím. Venuje sa HIV pacientom, na Klinike infektológie pracuje od roku 2008.
3. júl 2019, 10:16
prof. MUDr. Milan Profant, CSc. Po atestáciách v roku 1987 získal hodnosť kandidáta lekárskych vied za prácu Počítačová tomografia v diagnostike chorôb spánkovej kosti a v roku 1993 habilitoval prácou Vývoj a súčasný stav strmienkovej chirurgie pri otoskleróze. V roku 2000 ukončil inauguračné pokračovanie vymenovaním za profesora otolaryngológie. Bol ordinárom pre endoskopiu, súdnym znalcom pre otolaryngológiu. Od roku 1992 až doteraz je prednostom Otorinolaryngologickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Fakultnej nemocnice Bratislava. Je členom Vedeckej rady LF UK.
3. júl 2019, 10:15
Doc.MUDr. Emőke Šteňová, PhD. – Od roku 1993 pôsobí na I. internej klinike v Nemocnici Staré Mesto, v roku 2003 získala špecializáciu v odbore reumatológia, je aktívna v prednáškovej a publikačnej činnosti doma aj v zahraničí
3. júl 2019, 10:15
prof. MUDr. Alena Furdová, CSc. – na Klinike oftalmológie LF UK a UNB pracuje od roku 1988, tento rok získala titul prof. Okrem lekárskej činnosti sa venuje aj vedeckej činnosti, je autorkou niekoľkých svetových publikácií a zaslúžila sa o získanie certifikátu EBO (European Board of Ophthalmology). Klinika oftalmológie sa tak stala centrom pre výchovu mladých oftalmológov v odbore oftalmológia.
3. júl 2019, 10:13
MUDr. Ivan Brychta, PhD. – prednosta Chirurgickej kliniky SZU, UNB v Nemocnici akad. L.Dérera, kde pôsobí od roku roku 1992. V roku 2005 zrealizoval prvú videom-asistovanú operáciu  štítnej žľazy na Slovensku.
3. júl 2019, 10:13

Stránky