www.freepik.com
StoryEditor

Poradíme vám, ako si založiť novú ambulanciu a získať dotáciu

31.03.2023, 00:00

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa rozhodlo poskytnúť finančnú podporu lekárom v sume 60 000 € vzhľadom na nedostatok lekárov a ambulancií. Táto dotácia je určená na otvorenie novej ambulancie a je k dispozícii pre lekárov, ktorí splnia určité kritériá. Aké sú však tieto kritériá a čo je potrebné splniť na získanie tejto finančnej podpory?

Finančná podpora od štátu na otvorenie vlastnej ambulancie

Ak uvažujete o otvorení vlastnej ambulancie na Slovensku, môže vás zaujať, že v súčasnosti máte možnosť získať finančnú podporu od štátu. Štát totiž chce prilákať všeobecných lekárov, ktorí by sa venovali starostlivosti o deti, dorast a dospelých v oblastiach a regiónoch, kde je nedostatok lekárov a zdravotná starostlivosť je nedostatočná. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky navrhuje poskytnutie finančného príspevku vo výške 60 000 eur na otvorenie novej ambulancie. Aby ste však mohli získať túto podporu, musíte splniť určité podmienky.

Založenie si novej ambulancie na Slovensku

Ak si plánujete založiť novú ambulanciu na Slovensku, musíte mať povolenie na prevádzkovanie podľa zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Toto povolenie vám môže vydať Ministerstvo zdravotníctva SR alebo príslušný samosprávny kraj. Bez ohľadu na to, či ste fyzická alebo právnická osoba, musíte byť držiteľom licencie, ktorá vás oprávňuje vykonávať zdravotnícke povolanie. Vlastnú ambulanciu si tak môžu otvoriť lekári, zubní lekári, dentálni hygienici, logopédi, psychológovia a podobne. Pri vydávaní povolenia musíte mať aj priestor, kde budete poskytovať zdravotnícku starostlivosť vo vlastníctve alebo nájme.

Pri výbere priestorov pre vašu novú ambulanciu je dôležité zvážiť typ priestorov a ich umiestnenie. Ak si plánujete otvoriť ambulanciu v meste, kde už existuje množstvo podobných zariadení, môže to byť pre vás riskantné. Preto Ministerstvo zdravotníctva SR ustanovilo prísne podmienky na získanie podporného finančného príspevku.

Pre orientáciu, ako prebieha proces žiadostí o finančný príspevok: Po 4 mesiacoch od vyhlásenia výzvy na poskytnutie finančnej podpory od MZ SR sa podalo približne 20 žiadostí. Z týchto žiadostí však len 11 žiadateľov splnilo všetky podmienky a zatiaľ boli podporení len 4 z nich. Čo musí obsahovať povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia?

Ak ste fyzickou osobou a zvažujete otvorenie novej ambulancie s podporou od samosprávneho kraja, musíte podať žiadosť adresovanú príslušnému orgánu oprávnenému vám povolenie na prevádzku ambulancie vydať. V žiadosti musíte uvedené informácie:

 • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve, IČO (ak bolo pridelené),
 • miesto trvalého pobytu,
 • druh zdravotníckeho zariadenia (t. j. všeobecná/špecializovaná ambulancia) a jeho odborné zameranie (napr. gynekologická, interná, chirurgická a pod.),
 • miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

K tejto žiadosti je potrebné doložiť aj určité dokumenty, ako:

 • právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania (licenciu vydáva príslušná komora, v prípade lekára Slovenská lekárska komora),
 • doklad o vlastníctve alebo o nájme priestorov, kde sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať (List vlastníctva, nájomná zmluva.),
 • rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky,
 • čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti fyzická osoba nemala zrušené povolenie a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé,
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku, ktorý je určený sumou 80 EUR (číslo účtu, na ktorý sa má táto suma poslať, je uvedený na webových stránkach príslušných samosprávnych krajov).

Právna pomoc pri otváraní ambulancie

Pri otváraní si novej ambulancie je potrebné splniť určite podmienky na to, aby ste dotáciu vôbec získali. Podmienky sú však zložité a náročné na splnenie. Aj napriek tomu, že lekárov je nedostatok, mnohí lekári o túto dotáciu vôbec nemajú vôbec záujem. Dôvodom sú veľmi špecifické a mnohokrát nesplniteľné podmienky. Pokiaľ však máte o dotáciu na novú ambulanciu záujem, súčasná výzva potrvá do konca júla. Ak potrebujete s otvorením si novej ambulancie poradiť, neváhajte nás kontaktovať. V advokátskej kancelárii Hriadel & Heger vám naši právnici na medicínske právo radi poradia.

Podmienky na získanie dotácie na otvorenie si ambulancie 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa rozhodlo dotáciou zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na tých miestach Slovenska, kde chýba. Cieľom tejto podpory je otvoriť až 170 nových ambulancií do roku 2026. Avšak otvoriť si novú ambulanciu nie je možné kdekoľvek a je potrebné splniť tieto podmienky:

 • Otvoriť si novú ambulanciu môže FO alebo PO len v nedostatkovom okrese či obci. Priorizované sú najmä čierne okresy. Zoznam okresov je zverejnený do 31. júla.
 • Dotáciu na otvorenie si novej ambulancie môže získať lekár, ktorý nepracoval na plný úväzok uplynulé tri roky v nedostatkovom okrese.
 • Dotácia sa nevzťahuje na odkúpenie ambulancie iného lekára alebo výmeny pôvodného lekára, napríklad z dôvodu odchodu do dôchodku.
 • V súčasnosti môže dotáciu na novú ambulanciu získať len všeobecný lekár alebo pediater.
 • Dotáciu môžete požiadať len pred vyhlásením výzvy a podaním žiadosti. O príspevok spätne nie je možné požiadať.
 • O finančnú pomoc nemôže požiadať študent špecializovaného štúdia mimo rezidentského štúdia, rezident ani samotný starosta obce.
 • O dotáciu môžete požiadať v prípade, že nemáte vydané povolenie na výkon činnosti od VÚC. Toto povolenie je potrebné si vybaviť až po podaní žiadosti o príspevok.

Dotácia 60 000 eur na otvorenie si novej ambulancie

Všeobecný lekár alebo pediater môže požiadať štát o dotáciu na otvorenie si novej ambulancie až do výšky 60 000 €. Získať dotáciu je možné dvojakým spôsobom:

 • dotáciu vo výške 50 000 € môže získať lekár, ktorý si vyberie nedostatkový okres, v ktorom si otvorí novú ambulanciu,
 • dotáciu vo výške 60 624 získa ten lekár, ktorí si otvorí ambulanciu v konkrétnej obci v nedostatkovom okrese.

Pozor však na to, že aj po schválení dotácie lekár nemusí dostať vyplatený celý príspevok. Prvú časť (40 % celkovej sumy), dostane lekár až po tom, čo MZ SR predloží právoplatné povolenie na prevádzkovanie ambulancie. Pričom sprevádzkovať ambulanciu musí do 2 mesiacov od získania povolenia.

Zvyšnú sumu dotácie získa lekár podľa toho, koľko pacientov má. Pokiaľ v niektorom kvartáli získa viac pacientov, ako je predpísané vo výzve, druhú časť dotácie lekár nedostane.

To isté platí aj pri získavaní extra dotácie. Pokiaľ lekár dosiahne stanovený počet pacientov, extra dotáciu od štátu už nedostane, keďže mu pravidelné platby od poisťovní dokážu pokryť prevádzkovanie ambulancie.

Aký lekár môže o dotáciu požiadať?

O príspevok sa môže uchádzať lekár, ktorý je:

    a) nový lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, ktorému bol vydaný číselný kód zdravotníckeho pracovníka, ale ešte nezískal povolenie na prevádzkovanie ambulancie, pričom spĺňa nasledujúce podmienky,

        • pred tým, ako požiadal o poskytnutie príspevku nevykonával v okrese, pre ktorý žiada príspevok zdravotnícke povolanie u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti vo vyššom ako polovičnom úväzku v priemere počas 36 mesiacov predchádzajúcich roku, v ktorom podal žiadosť,

        • 36 mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok nevykonával zdravotnícke povolanie podľa u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti vo vyššom ako polovičnom úväzku v priemere v okrese, ktorý je podľa klasifikácie okresov klasifikovaný rovnakým alebo vyšším stupňom ohrozenia ako okres, pre ktorý sa uchádza o príspevok,

        • nebol počas 36 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti odborným zástupcom u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorému zdravotná poisťovňa v tom čase vypovedala zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

    b) existujúci poskytovatelia, ktorí majú záujem zriadiť a prevádzkovať všeobecnú ambulanciu, pokiaľ za všeobecného lekára alebo pediatra, ktorého plánujú zamestnať, preukážu splnenie rovnakých podmienok ako v prípade nového lekára žiadateľa, uvedených vyššie v bode a.

Právna ochrana pre ambulancie

Máte problém s otvorením si novej ambulancie alebo potrebujete poradiť, ako si novú ambulanciu vôbec máte otvoriť? V advokátskej kancelárii Hriadel & Heger vám radi poskytneme komplexnú právnu pomoc týkajúcu sa medicínskeho práva. Zistite viac o službách právnej ochrany pre ambulancie na www.hriadelheger.eu.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/zdravie, menuAlias = zdravie, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
03. jún 2023 09:37