TASR
StoryEditor

Lengvarský otvorene kritizuje Krajčího: Do plánu obnovy dali zoznam snov miesto reálnych cieľov

23.11.2022, 10:45

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že exminister Marek Krajčí na rok pozastavil projekty výstavby nových nemocníc Rázsochy a Martin.

Ministerstvo zdravotníctva poukázalo na hoaxy a fakty o pripravovaných projektoch v rámci plánu obnovy a odolnosti.

„Vzhľadom na mnohé šíriace sa hoaxy súvisiace s pripravovanými projektmi výstavby a rekonštrukcií nemocníc, a to aj zo strany niektorých politikov, ktorí  poskytujú mediálne vyhlásenia  s cieľom destabilizovať sektor, si dovoľujeme uviesť na pravú mieru niektoré tvrdenia,“ uviedol komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva vo svojej správe.

Ministerstvo zdravotníctva SR transparentne posúdilo stav pripravenosti projektov všetkých štátnych nemocníc, ktoré môžu čerpať prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR (POO) priamym zadaním.

Podľa rezortu, posúdenie prebehlo v súlade s metodikou, kritériá ktorej boli detailne prezentované vláde a ku ktorej neboli vznesené žiadne pripomienky.

Následne rezort predložil na rokovanie vlády materiál, na základe ktorého sa 1. júla uzniesla, že sa postavia nové univerzitné nemocnice: v lokalite Rázsochy vo forme Shell & Core a v Martine, v celkovej hodnote 611 miliónov eur. Táto suma predstavuje viac ako dve tretiny z celkových prostriedkov určených na výstavbu nemocníc.

Metodika čerpania

„Na základe rozhodnutia vlády bola  vypracovaná metodika čerpania pre zostávajúci balík zdrojov komponentu 11 plánu obnovy, teda na sumu 265 miliónov eur,“ spresnili z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva.

Začiatkom septembra tohto roka bola táto metodika vládnym kabinetom schválená. „V rámci metodiky bola reflektovaná požiadavka na spravodlivé regionálne rozloženie ostávajúcich financií s čo najkomplexnejším dopadom na slovenského pacienta,“ pokračovali.

Jej základom bola podľa rezortu zdravotníctva analýza čerpania kapitálových prostriedkov v minulosti, či už z kapitoly MZ SR alebo z prostriedkov EÚ.

Cieľom bolo, aby sa zostávajúce zdroje z POO použili v čo najväčšej miere na vyrovnanie regionálnych rozdielov v kapitálových investíciách v sektore. Samotné čerpanie bolo nastavené v dvoch kolách, a to pre projekty nad a do 5 miliónov eur.

„Pri príprave metodiky na projekty nad päť miliónov eur rezort zvažoval viaceré faktory, a to najmä, aká je pridaná hodnota  investícií, veľkosť spádu danej nemocnice či typ projektu. Podstatou POO je realizovať komplexné projekty, na čo sú naviazané aj povinné indikátory, ako je, napríklad, počet rekonštruovaných či postavených postelí. To musela reflektovať aj použitá metodika,“ vysvetlili z komunikačného odboru MZ SR.

Výzva

Rezort zdravotníctva na základe tejto metodiky pripravil ako prvú Výzvu pre projekty nemocníc nad päť miliónov eur, ktorá bola vyhlásená 8. novembra. Na túto výzvu je určených celkovo 212 miliónov eur z POO.

„Výzva je tzv. dopytovou výzvou, čo znamená, že reflektuje dopyt žiadateľov, a ministerstvo nevie a nemá možnosť ovplyvniť, kto sa do nej rozhodne prihlásiť. Ministerstvo má k dispozícii len prehľad investičných zámerov, teda potenciálnych projektov, ktoré boli identifikované na základe zberu dát,“ objasnili z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva.

Z uvedeného a samotnej logiky procesu vyplýva, že na dopytovú výzvu budú reagovať predovšetkým nemocnice, ktoré majú jednoznačný investičný zámer, systematicky na ňom pracovali a už počas zberu dát deklarovali pripravenosť.

Do výzvy sa môžu prihlásiť všetky nemocnice, teda aj nemocnice vyšších územných celkov (VÚC) a súkromné nemocnice v súlade so schémou štátnej pomoci. Tento fakt vyplýva aj z textu Plánu obnovy, kde autori konkrétne napísali:

„O financovanie projektov v rámci investície sa budú môcť uchádzať všetci poskytovatelia bez ohľadu na typ zriaďovateľa, a to formou výzvy, ktorú zverejní Ministerstvo zdravotníctva SR“.

Útoky na rezort

„Na základe neustálych invektív a útokov na rezort ministerstvo detailne analyzovalo požiadavky súkromných nemocníc, ktoré môžu v prípade splnenia všetkých kritérií z tejto výzvy čerpať cca 150 mil. eur, čo predstavuje približne 17 percent prostriedkov komponentu 11 z POO,“ napísali z komunikačného odboru ministerstva zdravotníctva v správe.

Ak by sme sa však na to pozreli ešte detailnejšie, ich investičné zámery smerujú k výstavbe alebo rekonštrukcii veľkého počtu lôžok pre regióny, čím pomôžu dosiahnuť plnenie KPI komponentu 11 POO.

„Zjednodušene povedané, štátne a verejné nemocnice si rozdelia sumu 720 miliónov eur a nemocnice, ktoré prevádzkuje súkromný poskytovateľ, pričom infraštruktúra je však vo väčšine prípadov stále majetkom VÚC, len odhadom maximálne 150 miliónov eur,“ doplnil rezort zdravotníctva.

Súkromní prevádzkovatelia tiež verejne deklarovali, že všetok majetok získaný z POO bude prepísaný na zriaďovateľa, čiže v ich prípade na VÚC. Im teda nezostane žiaden majetok, všetko skončí vo verejnom vlastníctve.

Výzva do päť miliónov eur (alokácia cca 50 miliónov) bude vypísaná v priebehu decembra a bude mať oproti už vypísanej výzve iné hodnotenie zamerané primárne na menšie projekty veľkých nemocníc.

Projekty štátnych nemocníc

Ako zdôraznilo ministerstvo zdravotníctva, v súvislosti s pripravenosťou štátnych nemocníc na čerpanie prostriedkov z POO je potrebné a nevyhnutné zdôrazniť, že stav bol viac ako alarmujúci.

Súčasné vedenie rezortu „nezdedilo“ žiadne pripravené projekty, dokonca aj projekty Rázsoch a martinskej nemocnice boli pozastavené.

„Súčasné vedenie ministerstva dokonca zistilo, že rezort mal pre projekt martinskej nemocnice poskytnuté finančné prostriedky na projektovú prípravu zo Slovenského investičného holdingu, ktoré boli predchádzajúcim vedením rezortu utajené, nemocnici neboli poskytnuté  a museli sa vrátiť,“ uviedli z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva.

Zároveň je potrebné si uvedomiť, že už v čase schválenia Plánu obnovy a odolnosti SR bolo viac-menej jasné, čo sa vzhľadom na Európskou komisiou určené míľniky dá stihnúť a čo nie.

„Príprava POO v rámci rezortu absolútne nevzala do úvahy skutočnosť, že výstavba a rekonštrukcia sa dá realizovať len na základe projektovej dokumentácie a tú je potrebné pripraviť,“ pokračovali z rezortu.

Ministerstvo zdravotníctva taktiež upozornilo, že štátne nemocnice však musia na projektovú prípravu realizovať verejné obstarávanie, pričom vzhľadom na finančný rozsah ide predovšetkým o nadlimitné súťaže, ktoré podľa aktuálnej praxe trvajú takmer rok.

Implementačná agentúra

„Minimálne ďalší rok trvá príprava samotnej projektovej dokumentácie. A to nehovoríme o technickej príprave vrátane rôznych prieskumov, štúdií a hodnotení, ktoré sú povinnou súčasťou komplexnej prípravy. Tieto aktivity preto predstavujú pre štátne nemocnice riziko,“ priblížil komunikačný odbor MZ SR.

Na podporu prípravy projektov mala byť zriadená Zdravotnícka implementačná agentúra (ZIA), ktorú však zriadilo okamžite po nástupe až aktuálne vedenie ministerstva zdravotníctva, a to konkrétne 1. júna

„Zriadenie agentúry však neprinieslo požadovaný efekt. Skôr sa potvrdilo, že zriadenie takejto agentúry je nehospodárne, neefektívne a napriek mediálne komunikovaným informáciám agentúra nedokázala plniť ani základné funkcie v rozsahu jej zriaďovacej listiny,“ spresnili z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva.

Podľa ministerstva, by už vôbec nedokázala vykonávať komplexnú projekčnú činnosť pre všetky štátne nemocnice, respektíve pre nemocnice, ktoré by boli financované z POO. 

Príkaz ministra

Rezort zdravotníctva tiež upozornil, že často sa v médiách spochybňuje aj príkaz ministra z 24. marca.

„Účelom tohto príkazu nebolo zastaviť prípravy na projektoch nemocníc, ktoré sa chceli uchádzať o prostriedky z POO, ale naopak, usmerniť nemocnice v príprave a zodpovedne vyhodnotiť, či sa stíhajú pripravované zámery realizovať,“ podotkol komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva.

Hlavným cieľom tohto opatrenia bolo podľa rezortu šetriť štátne finančné zdroje, ktoré mohli byť bezbreho využívané na prípravu nevyužiteľných a v niektorých prípadoch opakovane menených projektových zámerov bez súladu s nastavenými míľnikmi a ukazovateľmi POO.

V tom čase totiž rezort zaznamenal tendencie niektorých nemocníc najímať externé konzultačné firmy na minoritné projektové činnosti, ktoré mohla a mala realizovať Zdravotnícka implementačná agentúra.

V jej prípade to ministerstvo vyhodnotilo ako  neefektivitu nakladania s finančnými prostriedkami. Všetky opodstatnené žiadosti o zazmluvnenie konzultačných firiem, ktoré následne rezortu predložili nemocnice, boli obratom schválené. V tomto období sa začal rezort opakovane intenzívne venovať aj opodstatneniu agentúry a jej spôsobom manažmentu a práce.

„Tiež je nutné si uvedomiť, že príkaz bol platný až od 24.3.2022, čo bol vzhľadom na termín priameho zadania z POO (1.6.2022) absolútne hraničný termín vzhľadom k požadovanému objektívnemu a transparentnému vyhodnoteniu všetkých projektových zámerov nemocníc,“ upozornil rezort zdravotníctva vo svojom vyhlásení.

Martin a Rászochy

Hodnotenie, ktoré preukázalo, že Martin je realizovateľný do tzv. „full fit out“ a  Rázsochy do „shell and core“ prebehlo, podľa ministerstva zdravotníctva, v súlade s už  vyššie uvádzanou metodikou, objektívne a transparentne pod záštitou predsedu vlády a ním určenou a zostavenou pracovnou skupinou po celospoločenskej diskusii. Toto rozhodnutie bolo následne schválené vládou.

„Realita je, žiaľ, taká, že Ministerstvo zdravotníctva SR zdedilo po predchádzajúcich vedeniach „prázdnu špajzu“, návrh „utopistickej agentúry“ a napísaný POO, ktorý muselo uchopiť a začať realizovať,“ napísali v správe z komunikačného odboru MZ SR.

Na tom už pokyn vydaný tri mesiace pred indikovaním priamych vyzvaní absolútne nič nezmenil.

„Faktom je, že predchádzajúce vedenie do POO uviedlo zoznam snov miesto reálnych cieľov, ktoré by boli podrobené hlbšej analýze, absolútne nepochopilo čo znamená investičná príprava výstavby nových nemocníc a zanechalo v POO súčasnému vedeniu chaos, ktorý sa takmer rok snažilo súčasné vedenie upratať,“ zhrnul rezort zdravotníctva.

Podľa neho, o tomto svedčí aj fakt, že pracovná verzia POO predchádzajúceho vedenia rezortu obsahovala vymenované nemocnice, pričom aký-taký stav bol len v Rázsochách a Martine. Marek Krajčí však aj tieto projekty pozastavil na jeden rok. Odblokovať ich mal až Vladimír Lengvarský.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 - Modified: 2023-09-18 05:00:00 - Feat.: - Title: Rezort zdravotníctva chce zlepšiť ochranu zdravia pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi 02 - Modified: 2023-09-08 10:00:00 - Feat.: - Title: Popradskú nemocnicu čaká historicky najväčšia rekonštrukcia 03 - Modified: 2023-08-29 05:37:19 - Feat.: - Title: Rezort zdravotníctva zverejnil výzvu na doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc 04 - Modified: 2023-08-23 10:00:00 - Feat.: - Title: Rezidentské štúdium sa otvára už budúci mesiac aj pre tieto špecializácie 05 - Modified: 2023-08-17 14:28:29 - Feat.: - Title: Ministerstvo zdravotníctva: Nemocnica Rázsochy je bližšie k realizácii
menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
01. október 2023 10:06