StoryEditor

Ambulantní lekári odmietli Kalavskej memorandum o platoch sestier

03.02.2019, 23:00
Autor:
HNHN
Tvrdia, že koeficienty minimálnych mzdových nárokov nie sú záväzné pre neštátny ambulantný sektor.

Platy sestier v ambulanciách sa od januára vôbec nemusia zvýšiť v súlade s novými koeficientmi minimálnych mzdových nárokov. Vyplýva to z vyjadrení organizácií, ktoré združujú ambulantných poskytovateľov. Zákon sa podľa nich v tomto smere vzťahuje len na zdravotníckych pracovníkov v ústavných zariadeniach, nie v neštátnych ambulanciách.

Tejto situácii malo zabrániť memorandum medzi ministerstvom zdravotníctva a ambulantnými poskytovateľmi, v ktorom by sa lekári zaviazali použiť zvýšené úhrady od zdravotných poisťovní na krytie mzdových nárokov zdravotníckych pracovníkov. O tomto riešení hovorila ministerka Andrea Kalavská ako o garancii zvýšenia platov sestier v neštátnych ambulanciách. Memorandum však bolo odmietnuté.

Už v novembri pri schvaľovaní vyšších koeficientov, ktoré navrhol predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefan Zelník, prejavili poslanci obavy, či sa zvýšené platby od poisťovní skutočne premietnu do vyšších platov sestier. Ministerka A. Kalavská uistila, že zvýšenie platov sa týka aj sestier mimo ústavnej zdravotnej starostlivosti. Informovala o stretnutí so zástupcami nemocníc a poisťovní, na ktorom sa dohodli na spísaní memoranda. „A takisto aj ambulantní poskytovatelia,“ povedala ministerka na rokovaní výboru pre zdravotníctvo.

Zdravita

Najväčšie združenie neštátnych ambulantných lekárov Zdravita nepodpísala návrh Memoranda o účelovom použití štátnych finančných prostriedkov v priebehu kalendárneho roka 2019 na krytie mzdových nárokov zdravotníckych pracovníkov.
„Prácu našich sestier si naozaj vážime a primerané ocenenie ich práce im doprajeme. Na druhej strane však nevidíme dostatočné krytie zvýšených nákladov v ambulanciách, keď rozpočet na rok 2019, hoci sa zdroje aj vďaka našej podpore podarilo zvýšiť, považujeme za nedostatočný. Z týchto dôvodov, a tiež z dôvodu, že návrh memoranda nebol dostatočne jasný z pohľadu zabezpečenia dostatočných zdrojov a navrhuje v podstate retroaktívne účinky, Zdravita ho neodsúhlasila,“ informovalo združenie.

Argumentuje tiež tým, že zákon 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti upravuje mzdu zdravotníckych pracovníkov v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Čiže úprava sa na neštátny ambulantný sektor nevzťahuje. Podľa Zdravity je na každom lekárovi, ako sa so svojou sestrou dohodne na prípadnej úprave platu.

Rovnaké stanoviská

Memorandum nepodpísal ani Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) a Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (SVLS/AVLS). „Text memoranda bol z právneho aj vecného hľadiska v rozpore s viacerými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Dokument tak, ako bol zaslaný Ministerstvom zdravotníctva SR vedeniu SVLS/AVLS, nemôže byť považovaný za právne záväzný. Fyzické a právnické osoby poskytujúce ambulantnú zdravotnú starostlivosť ju poskytujú na základe povolenia vydaného príslušným samosprávnym krajom a pracujú ako samostatné podnikateľské subjekty. Z uvedeného vyplýva, že žiadnemu orgánu štátnej správy a samosprávy vrátane ministerstva neprináleží stanoviť, resp. určiť ako povinnosť, ako majú samostatné podnikateľské subjekty so svojimi príjmami hospodáriť. Nie je možné podmieňovať konanie fyzických alebo právnických osôb poskytujúcich ambulantnú zdravotnú starostlivosť akýmkoľvek spôsobom v súvislosti s alokáciou finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a ich transferom do zdravotných poisťovní na uhradenie zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia, prípadne stanovovať štruktúru ich vnútorného hospodárenia,“ uviedla prezidentka SVLS/AVLS MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA.

Upozornila na fakt, že napriek zvýšeniu odvodov za poistencov štátu z pôvodných 2,9 % na 3,2 % je v rezorte nedostatok financií a prípadné záväzky ambulantných poskytovateľov uvedené v memorande by neboli finančné kryté. „Oprávnene tiež možno predpokladať, že kritické nedofinancovanie ambulantného sektora sa odrazí na jeho činnosti už v najbližších mesiacoch, a to aj na úkor dostupnosti a kvality poskytovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,“ dodala M. Palušková.

Stanovisko rezortu

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) tvrdí, že zvyšovanie miezd v zdravotníckych profesiách sa týka povolaní vo všetkých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, nielen v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR. „Je na samotných poskytovateľoch, ako tento záväzok budú napĺňať. Zámerom MZ SR je, aby sa platy sestrám zvyšovali spravodlivo, a teda aj v ambulanciách. Aj pri tvorbe rozpočtu sme počítali so sumou pre sestry, do ambulantného sektora ide v tomto roku o 50 miliónov eur viac, v minulom roku išlo medziročne o približne 30 miliónov eur viac. Poisťovne takmer so všetkými poskytovateľmi v ambulantnom sektore podpísali zmluvy, v ktorých akceptovali zvýšenie cien,“ povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
Na margo neakceptovaného memoranda dodala: „Zastávame názor, že aktuálne nie je potrebné uzatvárať memorandum. Ak však v budúcnosti bude potrebné k takému mechanizmu pristúpiť, sme pripravení túto tému otvoriť.“

O nás bez nás

Komentuje JUDr. Zuzana Dolinková, výkonná riaditeľka ZAP

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) zaslal k návrhu Memoranda o účelovom použití štátnych finančných prostriedkov v priebehu kalendárneho roka 2019 na krytie mzdových nárokov zdravotníckych pracovníkov (memorandum) písomné pripomienky, pričom vyjadrenie k finálnemu zneniu memoranda sme dodnes neobdržali. Zároveň si dovoľujeme uviesť, že ZAP nebol pozvaný na rokovanie Odvetvovej tripartity, ktoré sa konalo dňa 3. 12. 2018, pričom v nadväznosti na jeho závery bolo znenie memoranda vypracované. Návrh memoranda bol ZAP-u doručený následne e-mailom zo strany ministerstva zdravotníctva na vyjadrenie sa k nemu. Aj napriek zaslaným pripomienkam ZAP-u k textu memoranda, ku ktorým sme očakávali reakciu a diskusiu, do dnešného dňa nemáme vedomosť o tom, v akom štádiu sa proces schvaľovania memoranda nachádza.

Koeficienty minimálnych mzdových nárokov zdravotníckych pracovníkov v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktoré sa zvýšili od 1. 1. 2019, nie sú záväzné pre neštátny ambulantný sektor. ZAP však dlhodobo upozorňuje kompetentné orgány, počnúc zdravotnými poisťovňami až po Ministerstvo zdravotníctva SR, na podfinancovanie ambulancií. Nízke platy sestier, ale i samotných lekárov, ktorí pracujú na ambulanciách, sa veľkou mierou podieľajú na neatraktivite fungovania a ďalšieho rozvoja ambulantného sektora na Slovensku. ZAP predložil Ministerstvu zdravotníctva SR i zdravotným poisťovniam prehľad reálnych nákladov na ambulanciu, pričom nízke platy sestier, zdravotníckych pracovníkov i lekárov sú jednou z primárnych položiek, ktoré musia poskytovatelia valorizovať, aby bola zabezpečená udržateľnosť ambulantného sektora ako takého a nedošlo k jeho hroziacemu kolapsu.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
03. jún 2023 18:08