StoryEditor

​Licencie sú na hrane zákona

08.11.2019, 23:00
Podľa ministerstva zdravotníctva majú byť zdravotnícki záchranári zamestnancami, nie živnostníkmi.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) oznámil výsledky výberového konania na pridelenie licencií pre ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ZSS). Najviac sa darilo súkromnému poskytovateľovi, spoločnosti LSE – Life Star Emergencym, spol. s r. o., so sídlom v Limbachu, ktorá aktuálne prevádzkuje 30 staníc. Podľa výsledkov tendra získala ďalších 77 bodov ZZS, čím sa so 107 stanicami stane najväčším poskytovateľom ZSS. Vystrieda tak doterajšiu jednotku na trhu spoločnosť Falck, ktorá sa do tendra neprihlásila a oznámila odchod svojich záchraniek zo Slovenska.

V tendri si polepšili aj štátne záchranky v Bratislave a Košiciach. ZZS Bratislava zvýši počet staníc zo súčasných 62 na 94, Záchranná služba Košice zo 47 na 57 staníc. Spolu majú štátne záchranky 151 licencií. Nenaplnili sa tak slová generálneho tajomníka služobného úradu MZ SR Jozefa Ráža počas mimoriadneho rokovania parlamentného výboru pre zdravotníctvo k prenájmu nových sanitných vozidiel pre štátne záchranky, keď povedal: „Myslíme si, že štát by mal mať minimálne 200 bodov vo svojich rukách, aby nedochádzalo k určitým vydieraniam zo strany súkromných poskytovateľov zdravotnej služby.“

Štátne záchranky budú ďalej zabezpečovať päť ambulancií RLP s mobilnou intenzívnou jednotkou. Licencie na vrtuľníkovú ZZS v siedmich operačných strediskách dostala podľa očakávania spoločnosť Air-Transport Europe. Najviac posádok s lekárom bude jazdiť pod logom LSE. Z 81 staníc bude táto súkromná záchranka zabezpečovať 32. ZZS Bratislava dostala 24 licencií pre ambulancie RLP (Rýchla lekárska pomoc), košická záchranka ich bude mať 13.

Väčšinu zo 48 novozriadených ambulancií s označením RZP-S, ktoré majú slúžiť na sekundárne transporty pacientov, zabezpečia štátne záchranky. Bratislavská má 20 vozidiel, košická 12, spoločnosť LSE 8, zvyšných 8 licencií na ambulancie dostali tri menšie súkromné firmy a dve nemocnice – v Bardejove a Brezne.


Prekvapenie

Výsledky tendra prekvapili a zdravotníckych záchranárov zamestnaných v spoločnosti Falck na staniciach, ktoré majú prejsť pod LSE. Pre Zdravotnícke noviny niektorí z nich tlmočili nespokojnosť a obavy z toho, že v spoločnosti LSE pracujú záchranári nielen ako zamestnanci v trvalom pracovnom pomere, ale aj na licenciu ako samostatne zárobkovo činné osoby. To má vplyv aj na ich nároky na dovolenku či vyplácanie príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky.

Overovali sme tieto informácie priamo v LSE. Odborný zástupca LSE – Life Star Emergency – záchranná služba, spol. s r. o., doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., potvrdil, že zhruba polovica súčasných pracovníkov vrátane lekárov aj záchranárov pracuje na trvalý pracovný pomer (TPP), zvyšok na licencie a dohody.
„Na TPP a dohody/licencie máme doterajších pracovníkov približne na polovicu. Na jednu posádku RZP alebo RLP, kde sú vždy 2 zdravotnícki záchranári v nepretržitej prevádzke, treba podľa zákona 2 x 4,7 pracovníka na plný úväzok. Čiže v jednej posádke sa strieda približne deväť ľudí. Navyše v posádke RLP (s lekárom) musia byť najmenej 4 – 5 na plný úväzok alebo dvojnásobok na polovičný úväzok. Na 10 posádok je to 90 zdravotníckych záchranárov, na 100 posádok 900. Lekárov máme v súčasnosti cez 80, po získaní ďalších licencií sa to podstatne zvýši. Preberieme od predchádzajúceho poskytovateľa všetkých, ktorí budú chcieť. Väčšinou chcú všetci, lebo majú radi svoju prácu, a okrem loga spoločnosti sa nič podstatné nezmení. To isté sa týka záchranárov,“ uviedol doc. Dobiáš. (Viac čítajte nižšie v rozhovore Nemôžeme nikoho nútiť prejsť na živnosť).

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov (SKZZ) vydáva licencie na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní zdravotnícky záchranár. "SKZZ nevydáva licencie v zmysle § 68, ods. 1, písm. a) zákona č. 578/2004 Z.z. na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, nakoľko predmetný zákon výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní zdravotnícky záchranár neumožňuje. Či je možné na základe nami vydanými licenciami pracovať v záchrannej zdravotnej službe ako SZČO, je otázka na kompetentné inštitúcie - z hľadiska posudzovania výkonu zdravotníckeho povolania na Ministerstvo zdravotníctva SR a z hľadiska posudzovania výkonu závislej práce na orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, teda na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Národný inšpektorát práce. Samozrejme vnímame určitú "prax", kedy záchranári pracujú v záchrannej službe aj iným spôsobom, ako v štandardnom pracovnom pomere. Nie sme však zo zákona kompetentní takúto "prax" kontrolovať, resp. prejudikovať, či takýto výkon práce je, alebo nie je v poriadku. K tejto problematike by mali podľa nás konečne zaujať jednoznačné stanovisko ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo práce a Národný inšpektorát práce. Takéto stanovisko bude záväzné pre všetky zúčastnené strany a vyrieši mnoho nezodpovedaných otázok a pochybností, ktoré následne vznikajú," uviedol prezident SKZZ František Majerský.

Reakcia ministerstva

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR však prácu zdravotníckych záchranárov na licenciu odmieta. „Zdravotnícki záchranári majú byť zamestnancami príslušného zamestnávateľa – držiteľa povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZSS,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

MZ sa odvoláva na zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe, podľa ktorého záchrannú zdravotnú službu zabezpečujú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Držiteľ povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby musí byť personálne zabezpečený a materiálno-technicky vybavený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade so svojím odborným zameraním.

„Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pracujúcich v ambulanciách záchrannej zdravotnej služby sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce. Práca zdravotníckych záchranárov v RZP a RLP predstavuje výkon závislej práce (t. j. spĺňa indikátory tak, ako sú ustanovené v § 1 Zákonníka práce). Podľa Zákonníka práce závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov,“ uvádza v stanovisku Z. Eliášová.

Podmienky

Medzi podmienkami výberového konania na udelení licencií pre poskytovateľov ZZS bolo okrem predloženia dokladov o vlastníctve či nájme sanitiek alebo ich budúcej kúpe tiež preukázanie personálneho zabezpečenia staníc. ÚDZS v podmienkach hovorí v súvislosti s pracovníkmi výlučne o pracovnom pomere, nie o inom zmluvnom vzťahu.

Podmienkou výberového konania bolo preukázať personálne zabezpečenie staníc buď pracovnou zmluvou so zamestnancami, alebo čestným vyhlásením, že poskytovateľ ZSS zabezpečí personálne obsadenie ambulancie zamestnancami s požadovaným vzdelaním v pracovnom pomere. Treťou možnosťou bolo čestné vyhlásenie budúceho zamestnanca, že v prípade úspešnosti žiadateľa bude v pracovnom pomere vykonávať zdravotnícke povolanie u žiadateľa.
Zisťovali sme na ÚDZS, akým konkrétnym spôsobom bolo preverované a zohľadňované personálne zabezpečenie pri žiadostiach jednotlivých uchádzačov o licencie.

Predseda ÚDZS reagoval, že v zmysle zákona postačuje čestné vyhlásenie uchádzača, že zabezpečí personálne obsadenie posádok na staniciach, na ktoré získa povolenie.

ÚDZS plánuje kontrolovať personálnu situáciu na staniciach ZZS. „Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako orgán príslušný na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby bude vykonávať dozor nad dodržiavaním personálnych a materiálno-technických podmienok jednotlivých poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby. Prvé kontroly začne úrad vykonávať v septembri,“ avizovala Erika Kováčiková z kancelárie predsedu ÚDZS.

Nespokojní záchranári zo staníc Falcku poukazujú na to, že víťaz tendra nemá dostatok zamestnancov a nie všetci sú ochotní akceptovať prácu na licenciu. Falck potvrdil, že bude rokovať o prevzatí zamestnancov. „Pre Falck je dôležité zabezpečiť plynulý prechod poskytovaných služieb na nových poskytovateľov tak, aby nedošlo k žiadnym negatívnym dosahom ani na zamestnancov, ani na pacientov. V tejto chvíli môžeme uviesť iba to, že s novými poskytovateľmi budeme včas a primerane komunikovať,“ informovala hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková.

Nemôžeme nikoho nútiť prejsť na živnosť

Odpovedá doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., odborný zástupca LSE – Life Star Emergency – záchranná služba.

LSE získala v tendri ďalších 77 staníc. Preberiete zamestnancov pracujúcich na týchto staniciach?

Pred 6 rokmi sme po bratislavskej štátnej záchranke preberali Piešťany a prebrali sme zamestnancov aj priestory, v ktorých sídlili. Táto prax je bežná od roku 2004. Záchranárov niet, takže tí, čo sú v systéme, ostávajú, zmení sa im iba logo na uniforme, inak im všetko ostáva. Ľudia vždy frflú, lebo sa boja, čo s nimi bude. Nie je sa čoho báť, už to takto funguje 15 rokov, že zamestnanci sa vždy preberú od predchádzajúceho poskytovateľa. Robí sa to takým spôsobom, že sa stretneme na stanici s predchádzajúcim zamestnávateľom, najprv podpíšu pracovnú zmluvu s nami a až potom podpíšu rozviazanie pracovného pomeru s predchádzajúcim, aby mali istotu.

Pôjde teda o pracovné zmluvy alebo o prácu na licencie? Niektorí záchranári totiž tvrdia, že nemajú záujem pracovať na živnosť.

Keď nemajú, tak nemusia. Živnosť má nejaké výhody a nevýhody. Záleží na tom človeku, čo mu viac vyhovuje. Z našich doterajších zamestnancov v rámci LSE je polovica na trvalý pracovný pomer a polovicu máme na dohody alebo na licencie. Každý si môže vybrať, nikoho nenútime. Fakt je ten, že mnohí ľudia, ktorí k nám prídu na TPP, tak po polroku, keď si vybavia licenciu, prejdú na licenciu. Poviem to za seba – som živnostník od roku 2006. Keď som ako zamestnanec chodil na kongresy, tak som si to musel platiť sám z výplaty. Keď som živnostník, kongresy si môžem dať do nákladov. Pre mňa je daňová výhoda byť na živnosť. Sú tri možnosti – dohoda, licencia, trvalý pracovný pomer – a každý si môže vybrať, čo mu vyhovuje. Zmluva chce dve strany, ktoré ju dobrovoľne podpíšu. Nemôžeme nikoho nútiť, že musíš mať živnosť, lebo ťa nezoberieme, lebo záchranárov nie je tak veľa, aby sme si mohli vyberať.

Od záchranárov zaznievajú aj informácie o tom, že na TPP sa robia len denné služby počas pracovného týždňa, teda bez príplatkov za nočné služby cez víkendy či sviatky. Je to pravda?

Nie, veď my sme nonstop prevádzka. Tí, čo sú na TPP, robia dvanástky, od 7. hod. rána do 19. hod. alebo do 19. hod. do 7. hod. rána. Môžu mať maximálne 40 hodín nadčasov mesačne, maximálne 450 hodín do roka. Keď chce niekto zarábať viac a mať viac nadčasov, tak nemôže byť na TPP, lebo Zákonník práce nepustí. Ale keď je na licenciu, tak môže mať nadčasov teoreticky aj sto hodín mesačne, lebo je sám sebe zamestnávateľom. Máme takých, ktorí potrebujú viac peniaze ako voľný čas, tak robia miesto 10 služieb 13, majú menej voľného času a viac zarobia. Živnostník na licenciu nespadá pod Zákonník práce, takže niektorí ľudia v tom vidia aj túto výhodu.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
12. júl 2024 22:03