StoryEditor

Voľby 2020 - personál

10.02.2020, 23:00
Autor:
HNHN
V rámci predvolebnej kampane sme oslovili relevantné politické strany, ktoré majú vypracovaný program v oblasti zdravotníctva. V štvrtej časti sme sa pýtali, ako chcú vyriešiť nedostatok lekárov a sestier.

Ako chcete riešiť nedostatok lekárov a sestier v nemocniciach a v ambulantnej sfére (najmä všeobecných)?


MUDr. Marek Krajčí, OĽaNO

Zdravotnícki pracovníci sú najväčšou hodnotou nášho zdravotníctva. Marazmus nášho zdravotníctva sa, žiaľ, už veľmi neprajne odzrkadlil na ich počte a záujme absolventov o prácu na Slovensku. Čo je však najhoršie, zdá sa, že sme iba na začiatku naozaj veľkých problémov. V celej EÚ majú krajiny podobné problémy, Veľká Británia sa napríklad hodlá riešiť nedostatok svojich zdravotníkov cielenými nábormi v krajinách východnej Európy. Vzdelávanie a následná prax samostatne pracujúceho zdravotníckeho špecialistu sa počíta na mnoho rokov. Je tragédiou, že naše lekárske fakulty slúžia do veľkej miery na vzdelávanie cudzincov, že 20 % slovenských absolventov lekárskych fakúlt následne odchádza pracovať do zahraničia. A tí, ktorí študujú v zahraničí, sa na Slovensko vrátiť neplánujú. Len 44 % sestier po absolvovaní fakulty ošetrovateľstva sa zamestná v našom zdravotníctve. Za posledných 15 rokov sme prišli o desaťtisíc sestier, v súčasnosti sme jedinou krajinou v Európe, kde ich počet klesá. Nečudo, že nám kolabujú oddelenia nemocníc, siete ambulantných poskytovateľov. Pokiaľ sa neprijmú zásadné opatrenia, v priebehu 5 – 10 rokov nám skolabujú siete všeobecných lekárov a celý zdravotný systém ochromí urgentný nedostatok sestier. Tieto problémy potrebujú adresovať prioritné a razantné riešenia, náš program ich má 34.

Táto vláda opäť oklamala sestry a nezvýšila im platy tak, aby ich priemerný plat bol aspoň na úrovni 110 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Podľa našich zistení je ich priemerný plat, aj so službami a príplatkami, stále pod hranicou priemernej mzdy v NH, ešte čakáme na presnejšie údaje zo Štatistického úradu za rok 2019. Takto nemáme šancu konkurovať v EÚ a ani na vlastnom trhu a sestry nám nebudú mať záujem pracovať v našom zdravotníctve. Buď budú odchádzať za hranice, hoci aj robiť opatrovateľky alebo pôjdu napr. robiť predavačky do Lidlu. Riešením je skokovito im zvýšiť mzdy. A bude ich určite viac. Robili sme si prieskum, časť sa hneď vráti z Rakúska a Nemecka, kde ošetruje seniorov. Ďalším dôležitým opatrením je zvýšiť kompetencie sestier, ktoré vzhľadom na svoje vzdelanie musia prevziať časť práce lekárov, čím zvýšime kapacity lekárov. Každé zatraktívnenie práce pritiahne do systému mladých ľudí. Praktické sestry by sme na základe upozornenia Európskej komisie premenovali naspäť na zdravotníckych asistentov, tým by sme však ponechali ich rozšírené kompetencie. Vytvoríme vzdelávací plán pre zdravotníckych asistentov, ktorý umožní záujemcom získať svoje vzdelanie aj bez potreby maturity. Zavedieme špeciálne vzdelávacie programy aj pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít.

Kľúčové je povzniesť úlohu všeobecného lekára v celom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti zvýšením kompetencií, ktoré musia ísť ruka v ruke so zvýšením financovania tohto segmentu. To je v súčasnosti na úrovni 6,8% z výdavkov rozpočtu, náš plán je zvýšiť financovanie na 10%. Každé efektívne investované euro do primárnej sféry sa nám mnohonásobne vráti v úsporách na drahšej zdravotnej starostlivosti v ambulanciách špecialistov či v nemocniciach. Máme ambíciu, aby pri stratifikácii časť lekárov z uzatváraných oddelení a aj časť špecialistov migrovala do primárnej sféry. Plánujeme aj zatraktívnenie rezidentského programu.

Hlavným riešením nedostatku zdravotníckeho personálu na Slovensku by malo byť prijatie takých systémových zmien, ktoré by motivovali absolventov našich fakúlt uchádzať sa o pracovné pozície v našom zdravotníctve a stovky našich lekárov a sestier motivovali na návrat do svojej vlasti. Musíme eliminovať všetky administratívne prekážky pre návrat lekárov a sestier so vzdelaním z EÚ naspäť na Slovensko. Pri splnení podmienok musí mať lekár garanciu maximálnej časovej lehoty, do ktorej mu bude umožnené na jeho pracovisku vykonanie špecializovanej skúšky a absolvent férovú možnosť uchádzať sa o miesta v nemocniciach. Riešiť zlé podmienky na prácu, profesijný rast a nízke platové ohodnotenie prijímaním zdravotníkov z krajín mimo EÚ je krátkozraké riešenie, ktoré nemôže priniesť dobré a dlhodobé výsledky. Pokiaľ zdravotníci z tretích krajín získajú na Slovensku európske akreditácie na vykonávanie svojich zdravotníckych povolaní, bude len záležitosťou času, kedy sa tí schopní posunú tak ako aj naši zdravotníci ďalej na západ. Samozrejme, nemali by sme sa brániť ani kvalifikovanému personálu zo zahraničia. Dôležité však bude jasne zadefinovať odborné kritériá na vstup do nášho systému. Tie musia byť stanovené primerane, lebo konkurencia na európskom trhu je veľká a bolo by na škodu v prípade ukrajinských a srbských zdravotníkov stratiť geografickú a jazykovú výhodu, ktorú Slovensko na ich prilákanie má. Opäť však musím zdôrazniť, že si kvôli nedostatku pracovnej sily nemôžeme do systému napúšťať rôznych šarlatánov či jazykovo nepripravených zdravotníkov, s ktorými sa pacient nedokáže spoľahlivo dorozumieť, alebo by svojím neodborným prístupom mohli poškodiť jeho zdravie. Upozorňujem, že zvlášť niektoré fakulty na Ukrajine produkujú absolventov medicíny, ktorí nespĺňajú odborné kritériá absolventa našej lekárskej fakulty.


MUDr. Andrea Letanovská, Za ľudí

Riešením je náprava podmienok, ktoré dnes lekárov a sestry vyháňajú do zahraničia (z nemocníc) a nepriťahujú absolventov (všeobecní lekári a sestry). Na prvom mieste často nie je plat, hoci zdravotníci u nás zarábajú podstatne menej ako v susedných západných krajinách. Väčšina však spomína rigidný systém vzdelávania, aj toho postgraduálneho – špecializácie. Ďalej sú to zlé pracovné podmienky v chátrajúcich nemocniciach a zanedbávaná primárna ambulantná sféra. Problémom sú aj zlé vzťahy, keď sa najmä na klinikách stále udržuje archaicko-hierarchický model riadenia.

V našom programe máme pripravené opatrenia na podporu primárnej ambulantnej sféry, kde chceme pomôcť postupne nahrádzať lekárov, ktorí už dosiahli dôchodkový vek, a chceme to urobiť obnoveným a oveľa lepšie implementovaným rezidentským programom. Pomôžeme reorganizovať primárnu sféru tak, aby sa časť kompetencií presunula na sestry, a tým zvýšime kapacitu lekárov. Združovanie ambulancií v centrách integrovanej starostlivosti pomôže k efektívnejšiemu preorganizovaniu a chceme podporiť zapojenie aj ďalších špecializácií, ktoré zlepšia a zefektívnia ambulantnú starostlivosť (výživový poradca, sociálna sestra, administratívna sila zdieľaná viacerými ambulanciami atď.).

V nemocniciach budeme musieť zlepšiť pracovné podmienky ich obnovou a výstavbou nových. Máme pripravený návrh reformy vzdelávania lekárov a sestier a budeme musieť významne zmeniť odmeňovanie tak, aby sme motivovali tých, čo pracujú dobre.

Martin Barto, SAS

Slovensko bude riešiť problém nedostatku lekárov, sestier a ostatného zdravotníckeho personálu (napr. sanitári) dlhodobo podobne ako celá Európa. Preto bude nutné lepšie využívať kapacity, ktoré máme. Stratifikácia nemocníc uvoľní istú časť lekárov a sestier, ktorí budú môcť prejsť do ambulantnej sféry, najmä do pozícií všeobecných lekárov. V programe SaS dávame dôraz na všeobecných lekárov, ktorí by mali mať širšie kompetencie, a tým čiastočne nahradia špecializovanú starostlivosť. Niektoré kompetencie všeobecných lekárov preberú sestry, aby sa kompenzovala vyššia záťaž lekárov. Bude na zdravotných poisťovniach, aby v regiónoch lekárov, kde ich je nedostatok a najmä ambulantných, motivovali (napr. dodatočnými odmenami, lacnými priestormi a pod.) podobne ako dnes robia niektoré VÚC a mestá či obce.

Chceme tiež reštartovať rezidentský program, pričom odstránime nedostatky, ktoré dnes má, a tak lepšie motivovať mladých lekárov, aby si zvolili povolanie a poslanie všeobecného lekára. Chceme tiež osloviť mladých Slovákov študujúcich v zahraničí medicínu s ponukou pôsobiť na Slovensku. Chceme zjednodušiť špecializačné štúdium lekárov, najmä prihlasovanie a administratívu s ním súvisiacu. Takisto chceme vytvoriť špeciálne pôžičkové programy pre začínajúcich ambulantných lekárov. Stratifikácia nemocníc by mala prispieť k vyššej atraktívnosti práce nemocničného lekára.

Čo sa týka sestier, chceme priniesť štipendijné programy pre stredoškolské a vysokoškolské štúdium ošetrovateľstva. Chceme tiež, aby sestry a pôrodné asistentky mohli pracovať ako samostatní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Tiež chceme, aby sestry preberali niektoré kompetencie od lekárov. Tiež chceme rozlišovať medzi sestrami a zdravotníckymi asistentmi, označenie praktická sestra považujeme za nesprávne a mätúce.

Oskar Dvořák, PS/Spolu

Ak chceme vyriešiť nedostatok zdravotníkov, musíme najprv odstrániť dôvody, ktoré ich vyháňajú za hranice. Preto je nutné začať pravidelne investovať do našich rozpadávajúcich sa nemocníc, zabezpečiť kvalitný, profesionálny a transparentne vybratý manažment pre svoje nemocnice, upraviť systém odmeňovania tak, aby zohľadňoval výkonnosť a zásluhovosť lekárov a v neposlednom rade podstatne skvalitniť, sprístupniť, zjednodušiť a zabezpečiť jasné pravidlá pre vzdelávanie lekárov a ich atestovanie. Pri sestrách a ostatných zdravotníckych povolaniach je nutné postupne zvýšiť mzdu na taký priemer oproti ostatným povolaniam v hospodárstve, ako je to bežné v iných krajinách OECD.

Nedostatok zdravotníkov zároveň nevyriešime iba nalievaním nových študentov do škôl, ale aj odstraňovaním nadspotreby zdravotnej starostlivosti, ktorú máme jednu z najvyšších v Európe, a tiež zavádzaním nových moderných postupov práce a inovácií v ambulanciách, aby zvládali vyšetriť viacero pacientov rýchlejšie a pohodlnejšie. Navyše, špeciálne v prípade všeobecných lekárov je nutné začať zvažovať krízové opatrenia na zjednodušenie atestácií, zjednodušenie prechodu lekárov z iných špecializácií, ale aj odstránenie bariér vstupu do obvodov, čo napríklad chceme dosiahnuť aj grantmi z novozriadeného verejného investičného fondu na založenie ambulancií.


MUDr. Ján Hencel, KDH

Na riešenie nedostatku sestier navrhujeme najmä zvýšenie platu sestier na úroveň 1,05 priemernej mzdy. Súčasne považujeme za nevyhnuté zlepšenia pracovných podmienok v súčinnosti so zvýšením kompetencií a využitie zdravotníckych asistentov, resp. praktických sestier. Všetky návrhy obsahuje náš volebný program. Nedostatok lekárov v ambulantnej sfére chceme riešiť komplexne. Riešenie vyžaduje spoluprácu najmä lekárskych fakúlt, odborov zdravotníctva žúp, zdravotných poisťovní a záujmových združení zastupujúcich lekárov, s ktorými chceme intenzívne spolupracovať.

Toto riešenie pripravili práve zástupcovia záujmových a odborných združení a bolo predstavené všetkým uvedeným subjektom. Vyžaduje si vedenie zoznamov záujemcov a nový platobný mechanizmus formou cenového opatrenia. Zvažujeme tiež možnosť čerpania dotácií v lokalitách s dlhodobou nemožnosťou obsadenia ambulancie lekármi alebo zdravotnými sestrami.


MUDr. Štefan Zelník, PhD.

Za toto volebné obdobie sa prijalo viac študentov na lekárske fakulty. Vláda SR poskytne tento rok lekárskym vysokým školám dodatočné prostriedky vo výške približne 2,5 milióna eur na prijatie zvýšeného počtu študentov. Fakulty by mali zvýšiť počet prijatých uchádzačov v tomto roku približne o 250.

Som rád, že vďaka mojej iniciatíve a angažovanosti s podporou členov Výboru NR SR pre zdravotníctvo sa zaviedol nový študijný program praktická sestra. Doslova sme zachránili stredné zdravotné školy, ktoré išli do útlmu. Vďaka tomuto opatreniu sa zvýšil zo strany uchádzačov záujem o štúdium na stredných zdravotných školách o 20%. Spustil sa rezidentský program nielen pre všeobecných lekárov, ale aj pre špecialistov. Obnova počtu lekárov bude trvať vzhľadom na dĺžku vzdelávacieho procesu cca 11 rokov (6 rokov štúdium na lekárskej fakulte a potom 4 až 5 rokov špecializácia). Kým chýbajúce lekárske profesie dostaneme do systému, potrvá to niekoľko volebných období.

V budúcnosti bude potrebné rozšíriť rezidentský program o ďalšie špecializácie, ktoré nám v systéme chýbajú resp. onedlho budú chýbať. Žial, v rámci slobodnej voľby lekára spádovosť de facto zanikla (rok 2004). Vďaka mape s pokrytím zdravotnej starostlivosti v SR vieme, kde nám chýbajú špecialisti, všeobecní lekári a kde ich naopak máme prebytok. Preto bude dôležité opäť zaviesť spádovosť, aby sme pacientom zabezpečili dostupnú zdravotnú starostlivosť rovnomerne v každom regióne.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
29. máj 2023 11:23