StoryEditor

Voľby 2020 - dostupnosť liekov

20.02.2020, 23:00
Autor:
HNHN
Už 29. februára nás čakajú parlamentné voľby. V rámci predvolebnej kampane sme oslovili osem relevantných politických strán, ktoré majú vypracovaný program v oblasti zdravotníctva. V ôsmej časti sme sa pýtali, ako chcú riešiť liekovú problematiku. Prinášame odpovede tých lídrov, ktorí poslali odpovede.

Máte pripravené konkrétne kroky na zlepšenie dostupnosti liekov?


MUDr. Marek Krajčí, OĽaNO

Naše riešenia sú zamerané na dostupnosť liekov pre pacienta a na samotnom trhu. Ak sú lieky dostupné na našom trhu, musia byť dostupné cenou a samotnou dostupnosťou aj pacientovi. Posledné revízie spôsobili pre časť pacientov cenovú nedostupnosť niektorých nenahraditeľných, život a zdravie zachraňujúcich liekov, keďže farmaceutické firmy neboli nútené znížiť ich cenu. Revízie ceny liekov navrhneme robiť len po prediskutovaní s odbornými spoločnosťami, po pripomienkach pacientskych organizácií. Následne budeme lekárov a verejnosť včas informovať o zmenách. Pre pacientov nastavených na drahší variant liečby sa cena doplatku v lekárni nezmení.

V základnom balíku zdravotnej starostlivosti navrhneme zaviesť povinnosť začať liečbu pacienta generickou preskripciou alebo najlacnejším originálnym liekom. Zmeniť liečbu za inú, s tým istým doplatkom, bude môcť lekár len v prípade, že mu poisťovňa schváli žiadosť o výnimku. V nej bude musieť preukázať medicínsky opodstatnené dôvody na zmenu. Ďalší problém majú pacienti s dostupnosťou inovatívnej liečby a liečby, ktorú poisťovne uhrádzajú na výnimky. Poisťovniam zadefinujeme jasné, jednotné a transparentné kritériá pre schválenie liečby na výnimku. Rozhodnutie bude preskúmateľné ÚDZS. Tým, že budú jasné pravidlá, nárok bude musieť byť posúdený do 7 dní od prijatia žiadosti. Rovnaká lehota bude aj na preskúmanie odvolania.

V poslednom období čelíme čoraz častejšie nedostupnosti liekov na našom trhu. Vypadávajú nám už aj lacné lieky, ktorých ceny máme jedny z najnižších v EÚ. Čo sa týka znižovania prahu ceny pre vstup generík, mám pocit, že to má zmysel do úrovne 50 % z ceny originálu. Väčšie znižovanie už môže byť kontraproduktívne a zabraňovať vstupu ďalších generík na náš trh. Osobitnou kapitolou je pomalý vstup inovatívnych liekov na náš trh. Spomedzi krajín V4 máme najnižší počet moderných onkologických liekov hradených z verejného zdravotného poistenia. O polovicu menej ako v Poľsku a takmer štyrikrát menej, ako má Česko. Za pomalý vstup inovatívnych liekov sú na ministerstve osobne zodpovední niektorí ľudia, ktorí by tam nemali byť.

Navrhneme zlepšiť podmienky na vstup účinných inovatívnych liekov na náš trh. Čo najrýchlejšie sa budeme snažiť pacientom na Slovensku sprístupniť moderné inovatívne lieky kategorizované v krajinách V4. Navrhneme centrálny nákup vysokonákladových liekov slovenskými zdravotnými poisťovňami a budeme sa aktívne zapájať do prebiehajúcej iniciatívy medzi krajinami V4. Nové inovatívne lieky a zdravotné pomôcky bude pred ich registráciou na našom trhu posudzovať agentúra HTA (health technology assesment/hodnotenie zdravotníckych technológií), ktorú prepojíme s EUnet HTA (európskou agentúrou pre spoluprácu HTA v krajinách EÚ).


MUDr. Andrea Letanovská, Za ľudí

Áno. Dlhodobý cieľ: Zvýšenie dostupnosti moderných účinných liekov pre našich pacientov tak, aby sme sa zaradili medzi vyspelé krajiny Európy. Efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na lieky transparentnými procesmi a rozhodnutiami, kde bude vyvážený vplyv poisťovní, výrobcov liekov, odborníkov a pacientskych organizácií.

Opatrenie: Zmeníme zloženie kategorizačnej komisie tak, aby bol vyvážený vplyv záujmu poisťovní a záujmov pacientov. Dnes je v komisii 5 zástupcov poisťovní, 3 nominanti MZ a len 3 odborníci. Žiaden zástupca pacientskych organizácií nemá prístup k procesu kategorizácie. Podnikneme kroky na skrátenie času od registrácie lieku v EÚ po kategorizáciu u nás, aspoň na úroveň ČR. Predefinujeme kritériá na zaradenie lieku tak, aby nebolo QALY jediným kritériom.


Martin Barto, SAS

SaS vo svojom programe pre zdravotníctvo má kapitolu venovanú vstupu nových liekov a technológií na Slovensko. Pri rozhodovaní, či sa nové lieky, zdravotnícke technológie a spôsoby liečby majú úplne alebo čiastočne uhrádzať z verejného zdravotného poistenia, bude pre nás významným kritériom cena za získanie jedného roku života (QALY), pričom QALY bude určovať vyhláška MZ SR.
Všetky odborné podklady pre rozhodovanie o kategorizácii liekov (teda o tom, či sa budú hradiť z verejného zdravotného poistenia) poskytne odborná agentúra pre posudzovanie prínosov nových liekov a zdravotníckych technológií – HTA agentúra.

Vytvoríme lepšie podmienky na rokovanie a dohody zdravotných poisťovní a farmaceutických spoločností pri vstupe inovatívnych liekov. Budeme podporovať individuálne dohody o manažovanom vstupe nových liekov (managed entry agreement), dohody o zdieľaní rizika, objemovo-cenové dohody a iné spôsoby na uľahčenie vstupu inovatívnych liekov pre slovenských pacientov, pričom však kritérium cenovej efektívnosti bude veľmi významné. Tieto kroky sú pripravené a budú sa dať urobiť rýchlo.

Slovensko má pomerne veľké rezervy vo využívaní generických a biosimilárnych liekov, ktoré šetria zdroje. Navyše trend nie je priaznivý, pretože počet žiadostí o kategorizáciu generických liekov klesá od roku 2017. Preto prehodnotíme význam 3-prahového vstupu, ako aj výšku povinných zrážok z cien pre generické lieky zaradené do kategorizácie, a to osobitne pri liekoch, kde sa dá predpokladať súťaž viacerých výrobcov, resp. dodávateľov liekov. Tiež upravíme legislatívu tak, aby na účely povinnej zrážky z ceny nebol vstup nového balenia k už zaradenému lieku považovaný za vstup nového lieku na trh. Tieto zmeny máme pripravené a budú sa dať uskutočniť veľmi rýchlo.


Oskar Dvořák, PS/Spolu

Je nutné zvlášť sa sústrediť na bežne dostupné lieky a najmä na inovatívne lieky. Pri bežných liekoch sa okrem fyzickej dostupnosti musí štát sústrediť aj na finančnú dostupnosť liekov vzhľadom na stúpajúce doplatky pacientov. Naši pacienti musia okrem platenia zdravotného poistenia čoraz viac platiť za lieky z vlastných peňaženiek. Preto musí byť snahou štátu sfunkčniť generickú preskripciu a odstrániť množstvo administratívnych bariér pre vstup nových generických a biosimilárnych liekov. Vstup nových liekov nielenže zlepšuje fyzickú dostupnosť, ale aj šetrí zdroje štátu a občanov.

Štát musí taktiež zlepšiť fyzickú, ale i finančnú dostupnosť inovatívnej liečby. Na tento účel chceme zriadiť nový nezávislý Inštitút pre kvalitu a inovácie. Ten by mal vzniknúť transformáciou z dnešného Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Nový Inštitút by sa mal v spolupráci s komorami, odbornými spoločnosťami, akademikmi, podnikateľmi a inými odborníkmi venovať tomu, ako zrýchliť implementáciu inovácií zo zahraničia a podporovať ich vznik priamo na Slovensku.

Jednou z nových úloh inštitútu bude aj hodnotenie medicínskych technológií, tzv. HTA (health technology assessment). Pri inovatívnych liekoch to znamená, že štát bude presne vedieť, aké inovatívne lieky sú pre našich pacientov najviac potrebné a najúčinnejšie pri diagnózach, ktoré nás trápia. Následne sa bude inštitút zaoberať tým, ako čo najlepšie dostať takéto inovatívne lieky medzi pacientov aj cez vývoj nových platobných mechanizmov.


Tomáš Drucker, Dobrá voľba

Tomáš Drucker ako minister zdravotníctva hneď po svojom nástupe zastavil špekulatívny reexport liekov do zahraničia a následne naštartoval proces kategorizácie liekov tak, že sa doň dostalo omnoho viac moderných inovatívnych liekov ako predtým. Proces kategorizácie nových a revízia existujúcich liekov však musí zohľadňovať komplexnú liečebno-ekonomickú efektivitu a účelnosť, a nielen technokratickú ekonomickú efektivitu vo vyjadrení QALY.


MUDr. Ján Hencel, KDH
a) Dôsledné uplatňovanie farmakoekonomických nástrojov pri kategorizácii liekov.
b) Monitorovanie celého životného cyklu lieku a transparentné údaje o tom, ako jednotlivé subjekty (distribútori, lekárne, nemocnice) zaobchádzajú so zásobami liekov.
c) Kontrola „neobvyklých“ operácií (napríklad sa stávalo, že malá dedinská lekáreň objednala drahé cytostatikum vo vyššom množstve než lekáreň pri onkologickej ambulancii...).
d) Dôsledné odhaľovanie a trestanie nekalých javov (dohody na predpisovaní, preferencia výrobcov v rámci generickej preskripcie/substitúcie, indukovaná preskripcia, nezákonný výdaj liekov v ambulanciách).
e) Povinnosť držiteľa registrácie zabezpečiť zásobu každého kategorizovaného lieku.


MUDr. Štefan Zelník, PhD.

Problém s dostupnosťou liekov má viacero krajín EÚ. Treba si uvedomiť, že vývoj liekov je dlhý, nákladný, zložitý a rizikový proces. V priemere trvá 12 a viac rokov, kým ho výrobca najmä z bezpečnostných dôvodov uvedie na trh. Náklady na vývoj lieku sa môžu vyšplhať až na niekoľko miliárd eur.

Zvyčajne platí, že najmodernejšia a najinovatívnejšia liečba je pre rozpočty nákladovo náročná, preto si jednotlivé štáty EÚ regulujú financovanie liečebných postupov. Niektoré farmafirmy odmietajú dodávať lieky na „nezaujímavé“ trhy. Jedným z dôvodov môže byť aj priveľká regulácia zo strany štátu, ktorý liekovou politikou tlačí na ceny až do takej miery, že pre výrobcu lieku ide o nezaujímavý obchod. Na druhej strane sa musí štát chrániť, pretože rozpočet má svoje limity. V rámci slobodného trhu, nemôže lekáreň, distribútor a ani Ministerstvo zdravotníctva SR donútiť výrobcov, aby liečivá dodávali na slovenský trh. Každý výrobca má svoju vlastnú obchodnú politiku.

Ďalším dôvodom horšej dostupnosti liekov môže byť výpadok na trhu. Príčinou výpadku môže byť zvýšený dopyt po lieku alebo problém vo výrobe prípadne v distribučnom reťazci. Od apríla 2017 platí novela zákona o liekoch, ktorá zaviedla emergentný systém. Od momentu objednania lieku prostredníctvom tohto systému do momentu vydania pacientovi nesmie uplynúť viac ako 48 hodín, respektíve 72 hodín v prípade, ak posledný deň lehoty pripadne na nedeľu. Touto legislatívnou úpravou sa podarilo výrazne eliminovať výpadky liekov zo strany výrobcov a distribútorov v SR.

K zlepšeniu dostupnosti liekov na slovenskom trhu môže prispieť lepšia komunikácia, spolupráca medzi výrobcami, distribútormi, odbornými spoločnosťami a Ministerstvom zdravotníctva. Všetci účastníci procesu liekovej politiky musia mať spoločný cieľ a to zabezpečiť dostupnosť liekov pre pacientov.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
02. jún 2023 04:09