StoryEditor

Akého ministra si želáte?

03.03.2020, 23:00
Autor:
HNHN
Počas predvolebnej kampane sme mali možnosť sledovať niekoľko diskusií, ktoré boli zamerané na prezentovanie zdravotníckych programov jednotlivých politických subjektov.

Na rôznych konferenciách vystupovali „tieňoví ministri“, ktorí hovorili i o tom, ako by malo vyzerať fungovanie zdravotníckeho systému na Slovensku.

Zhodovali sa tieto predstavy s predstavami jednotlivých „hráčov“ v systéme? Teda tých, ktorí v ňom pôsobili pred parlamentnými voľbami a budú aj po voľbách, a to bez ohľadu na to, kto bude novým šéfom rezortu zdravotníctva.

Oslovili sme preto jednotlivé komory, analytikov, zdravotné poisťovne, pacientske organizácie, inštitúcie pôsobiace v slovenskom zdravotníctve s otázkou, aké majú predstavy o budúcej ministerke či ministrovi. Či by to mal byť lekár, nelekár, či by mal pochádzať zo zdravotníckeho prostredia, aké vlastnosti by mal mať. A tiež, na čo by sa prioritne mal zamerať v prvých 100 dňoch.

Naši respondenti mali možnosť aj uviesť konkrétnu osobu, ktorú by si vedeli predstaviť na poste ministra zdravotníctva.

Kto by mal byť budúcim ministrom?

Inštitúcie a organizácie

Ing. arch. Radoslav Herda, Slovenský pacient
V prvom rade by to mal byť dobrý líder so schopnosťou politicky presadiť nepopulárne opatrenia naprieč politickým spektrom. Mal by vedieť nájsť nespochybniteľných odborníkov na kľúčové pozície. Osobnosť, ktorú zo stoličky nezhodí prvý škandál, ale zároveň o ňu nebude ani prikovaná. Morálny človek, ktorý vie vždy rozlíšiť medzi dobrom a zlom a dokáže stáť na správnej strane. Slalomár schopný prejsť cez všetky bránky tlakov vplyvných hráčov. Človek, ktorý vie dávať aj šetriť. Umelec, ktorý vie zladiť požiadavky ministerstva financií s požiadavkami lekárov. Ekonóm, ktorý dokáže regulovať primeraný zisk a neskončiť na Ústavnom súde. Ale hlavne človek, ktorý sa dokáže porozprávať s pacientom tak, že sa bude cítiť vypočutý.


PhDr. Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov
Nový minister zdravotníctva by mal byť v prvom rade dobrý manažér s tímom odborníkov pre každú oblasť zdravotníctva. Dôležité je, aby orientoval zdravotníctvo ako službu pacientom. Presadzoval navrhované riešenia potrebné pre zmeny v zdravotníctve, aby získal k tomu v prvom rade podporu premiéra a vlády, parlamentu. Tém na riešenie je mnoho, no tými najzásadnejšími budú zavedenie funkčného a predvídateľného systému financovania, spustenie stratifikácie nemocníc s nadväznosťou na ambulantnú starostlivosť a poskytovanie dlhodobej starostlivosti. Zmeny sú potrebné aj v liekovej politike. Veríme, že nový minister bude rozvíjať a podporovať partnerskú spoluprácu s pacientskymi organizáciami a pacientmi.

Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií
Kľúčové je, aby to bol osvietený minister, ktorý sa vie pozerať s nadhľadom na personálne obsadenie, a mal by to byť typ človeka, ktorý neodoženie od seba ľudí, ale, naopak, vie si vybudovať dobrý a šikovný tím. Musí to byť silná osobnosť, ktorá sa nebude báť obrovského tlaku a možného „lynču“ a nebrať veci osobne, pretože nie každému sa dá vyhovieť.

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska
Slovenské zdravotníctvo je vypitvané a finančne zdevastované. Bez vízie, s ťaživými problémami zdravotníkov, ktoré v skutočnosti nikoho nezaujímali, a s pacientmi, ktorí sa „túlajú“ v systéme, ktorý vlastne už prestal existovať. Všetky jeho zložky kvôli nekoncepčným a chaotickým krokom na ministerstve zdravotníctva bojujú o svoje prežitie – ambulancie, nemocnice, pacienti, ich príbuzní ... Politické strany vo svojich programoch ponúkajú iba čiastkové kroky k reforme. Voliči by v nich mali nájsť viac jasných kontrolovateľných riešení. Nový minister/ka musí mať víziu o zdravotníctve o rok, o päť rokov aj o desať. Je garantom správneho riadenia rezortu, preto si musí okolo seba vybudovať veľmi silný a rešpektovaný výkonný tím expertov. Nie na obsadenie funkcií, ale na ťažkú a v súčasnej situácii aj veľmi nepopulárnu exekutívnu prácu. Zásadné zmeny sú nevyhnutné. Je potrebné ich dotiahnuť do konca. Do úspešného konca. Nie rozprávať, ale tvrdo pracovať. Netreba však mať veľké očakávania na rýchlu zmenu – aj prvotná bolestivá stabilizácia bude potrebovať dostatok času. Úloha pre ministra na prvých 100 dní – ponúknuť víziu rezortu, vybudovať tím expertov, vytvoriť postupnosť logických stabilizačných krokov, zadať ich plnenie a pracovať a kontrolovať s obrovským nasadením. Okruhy na konkrétne riešenia na celkovú reformu vrátane legislatívnych zmien, ambulantného sektora, ÚDZS, ezdravia, dostupnosti, obsahu a nároku, financovania, ale aj následnej zdravotnej starostlivosti či liekovej politiky sú už nezávislými expertmi pripravené. Uvidíme, či o ne bude skutočne záujem.


Mária Rečková, Národný onkologický inštitút
V oblasti onkológie by sa nový minister v partnerstve s NOI a ostatnými zainteresovanými mal zamerať hlavne na podporu onkologickej prevencie, kontinuitu onkologických skríningových programov; aktualizáciu koncepcie onkologickej starostlivosti, zahŕňajúcej nielen oblasti klinickej a radiačnej onkológie, ale aj oblasť paliatívnej medicíny, sledovania po onkologickej liečbe a klinického a translačného výskumu; zabezpečenie dostupnosti dát (vrátane dát pre NOI) a tvorbu zdravotnej politiky vychádzajúcej z reálnych, aktuálnych a správne interpretovaných dát; zabezpečenie dostupnosti onkologickej liečby, ktorá je jednoznačným prínosom pre pacientov na základe medicínskych kritérií. Nový minister, lekár či nelekár, by mal byť schopný viesť rezort s otvoreným srdcom i mysľou, dostatkom chuti, sily a rozumu vo vytváraní spoločného diela, ktoré prináša prospech nám všetkým.


MUDr. Terézia Szádocka, MPH, prezidentka Asociácie GENAS
Nový minister by nemal byť ďaleko od „ľudu“, aby vedel, čo trápi slovenského pacienta. Bez ohľadu na zdravotnícky background mal by sa obklopiť odborníkmi, ktorí budú vyznávať jeho hodnoty a zároveň záujmy pacientov i zdravotníkov. Veríme, že podporí celoplošnú významnosť prevencie tak u občanov, ako aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Uvedomujúc si možnosti financovania by prijal opatrenia, ktoré zabezpečia udržateľnosť zdravotného systému, ktorý by podrobil dôkladnej analýze, a zároveň by mal dosť odvahy, odbornej a politickej podpory na realizáciu zmien. Citlivo a racionálne by mal pristupovať k zvereným prostriedkom aj v liekovej politike a brať do úvahy názory širokého spektra odborníkov s cieľom maximalizovať dostupnosť liekov pre občanov SR. Svojou expertízou by dokázal zvýšiť efektívnosť zdravotníckych systémov s fokusom na transparentnosť a významnosť procesov, ktoré by takto zabezpečili aj predvídateľnosť prostredia. Minimálne čakacie lehoty, dostupnosť liekov a liečebných postupov pre každého by boli samozrejmosťou. Povolanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti by systémovo pretransformoval na dôstojnú a uznávanú profesiu a dbal by na ich neustály odborný rast.


Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu
Nie je dôležité, kto konkrétne bude minister. Dôležité budú priority a široká podpora vo vláde v rámci reforiem. Vo vývoji dnes máme viac ako 7 000 nových molekúl. Tie, ktoré prichádzajú na trh vo zvyšku Európy, sa však často k slovenským pacientom nedostanú. Na Slovensku totiž ako v jedinej z okolitých krajín platí súbežne až 10 typov rôznych regulácií v liekovej politike. Nové vedenie ministerstva zdravotníctva by preto malo prehodnotiť jednotlivé regulácie a vytvoriť väčší priestor pre vstup inovácií. Pri posudzovaní prínosu nových liekov by sa okrem ekonomického hľadiska mali viac zohľadňovať medicínske prínosy pre pacientov a do liekovej politiky by sa malo zaviesť viac systematickej, konštruktívnej a transparentnej komunikácie medzi výrobcami, štátom a zdravotnými poisťovňami. Jedine tak bude Slovensko schopné zabezpečiť pacientom adekvátnu liečbu, ktorá je štandardom v ostatných krajinách Európy.


Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
Mal by to byť odvážny vizionár, ktorý bude počúvať odborníkov a ktorý prijme zásadné rozhodnutia o ďalšom smerovaní systému záchrannej zdravotnej služby, avšak v kontexte potrebných reforiem v celom rezorte zdravotníctva. A v prospech pacienta. V súčasnosti je záchranná zdravotná služba porovnateľná s vyspelými krajinami z hľadiska materiálovo-technického vybavenia, financovania, dostupnosti aj dojazdových časov. Na dennej báze však nahrádza nedostatočne fungujúce iné zložky v zdravotníctve. Napriek edukácii a prísnym kritériám na vysielanie ambulancií ZZS zo strany Operačného strediska ZZS SR je preto výsledkom rastúci počet zásahov, ktoré zaťažujú systém. Zmeny sú potrebné.


MUDr. Peter Visolajský, Lekárske odborové združenie
Základom je, aby nový minister bol silnou osobnosťou a pritom mal plnú podporu premiéra, tak, aby presadil ťažké opatrenia pre zdravotníctvo, aby sa konečne sústredilo na liečenie pacientov, a nie na biznisové záujmy finančných skupín. Mal by to byť človek, ktorý rezortu dôkladne rozumie a pritom vždy ochotne počúva názory ľudí, ktorí zdravotníctvo tvoria – lekárov, sestry a ostatných zdravotníkov. Človek, ktorý vie, že treba akútne riešiť stabilizáciu skúsených lekárov, nedostatok sestier a zvýšiť počet všeobecných lekárov, čím odľahčí odborné ambulancie, aby mohli liečiť tých, ktorí ich naozaj potrebujú a často zbytočne zomierajú. Ak má nový minister naše zdravotníctvo zlepšiť, musí mať politickú podporu na zásadnú reformu zdravotného poistenia. Mal by to byť človek s odvahou postaviť sa silným finančným záujmom a vyčistiť ministerstvo od zástupcov finančných skupín. Mal by to byť človek, ktorý rozumie tomu, že ministerstvo zdravotníctva má byť silným regulátorom a má si túto svoju úlohu riadne plniť.


Analytici

Martin Smatana, riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ
Z mojich skúseností nie je pôvodné povolanie ministra kľúčové. Každý minister si aj tak dobuduje tím, aby vybalansoval svoje „nedostatky“. Lekár si posilní ekonómov, ekonóm, naopak, zdravotníkov. Za mňa pevne verím, že nasledujúci minister/ministerka bude postupovať koncepčne. Nepôjde tvrdohlavo len podľa svojho názoru, ale bude chodiť a počúvať medzi pacientov, do nemocníc či ambulancií, a nie iba medzi svojich, ale všetkých, lebo svet býva v praxi často absolútne odlišný. A pevne verím, že uvedie do života stratifikáciu.


Martin Vlachynský, analytik INESS
V prvom rade to musí byť človek s dostatočne veľkým, až nadrozmerným politickým kapitálom a musí ho byť ochotný/á použiť. V zdravotníctve je veľmi vysoká miera rezistencie k akýmkoľvek zmenám (iným ako k zvyšovaniu výdavkov). Titul v tomto prípade nehrá rolu. Prvých 100 dní – byť pripravený okamžite riešiť hroziace akútne rozpočtové problémy, ktoré budú oproti minulosti skomplikované výdavkovým stropom. Deklarovať jasnú podporu riešeniam, založeným na faktoch a analýzach (teda prihlásiť sa k práci IZP a UHP). Predstaviť hlavné kroky na najbližšie dva roky (stratifikácia? definovanie nároku? zmena spôsobu kategorizácie liekov? ..). Ak nový minister/ka nebude veľmi rýchly v predstavení a začatí zmien, ocitneme sa zase v situácii, že veľké zmeny budú dobiehať pol roka pred voľbami a stroskotajú (ako stratifikácia).


Dušan Zachar, INEKO
Ľudovít Ódor, viceguvernér NBS a bývalý člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorý dlhé roky bojuje za udržateľnosť verejných financií, nedávno v kuloároch jednej zdravotníckej konferencie povedal, že by bolo dobré, keby novým ministrom zdravotníctva bol ekonóm. Predpokladám, že nemyslel, že minister musí mať vyštudovanú Ekonomickú univerzitu, ale že musí mať ekonomické myslenie. Podľa môjho názoru môže ekonomicky myslieť aj lekár. Aby vedel minister niečo podstatné presadiť, potrebuje mať okrem dobrého plánu aj líderské schopnosti a politickú podporu. Ak to bude mať, môže hneď začať s presadzovaním stratifikácie.


Tomáš Szalay, Health Policy Institute
Zdravotníctvo je kôš plný jedovatých hadov. Pustiť sa do jeho upratovania môže hocikto. Ale prežije to len človek odvážny, tvrdohlavý a zocelený skúsenosťami. Nemyslím si, že by ministrom mal byť nevyhnutne lekár. Zdravotníctvo je ekonomický rezort a väčšina lekárov ekonómii veľmi nerozumie. Určite by to však mal byť človek, ktorý ten rezort dôverne pozná. Profesionálny manažér z iného odvetvia sa v komplikovaných vzťahoch bude zorientovávať len pomaly a ťažko. Keď počúvam tieňových kandidátov na ministra zdravotníctva, nikto z nich zatiaľ nepôsobí ako líder zmeny. Môj tip na fakt dobrého ministra zdravotníctva je Ľuboš Lopatka. Ľuboš opakovane hovorí, že pracovať pre štát je strata času. Ale ak si toto povedia všetci šikovní ľudia, tak to Švajčiarsko si tu nikdy nevybudujeme...


Miriama Letovanec, Implementačná jednotka Úradu vlády SR
Na začiatku môjho pôsobenia v sektore zdravotníctva som si myslela, že jedine lekár alebo človek s medicínskym vzdelaním je tou správnou osobou. Po troch rokoch si to však už nemyslím. Byť lekárom s väzbami je priťažujúcim faktorom. Nový minister zdravotníctva má byť človek racionálne uvažujúci, s predchádzajúcimi manažérskymi schopnosťami vrátane skúseností z verejného sektora. V tandeme s ním má pracovať lekár, ktorého jediným záujmom je zvyšovanie hodnoty za peniaze a inovácie v zdravotníctve. Minister má byť hlavne človek s vysokým morálnym kreditom, ktorým nepohne prvý telefonát od zainteresovaných skupín. Tých je v zdravotníctve veľa, až príliš veľa, a to i na samotnom ministerstve zdravotníctva. Tam potrebujeme hlavne odborníkov.

Komory

Mgr. Iveta Lazorová, MPH, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Minister/ka zdravotníctva by mal byť v prvom rade dobrý manažér/ka, a to bez ohľadu na to, či to bude lekár, sestra alebo iný zdravotník či odborník úplne mimo zdravotníctva. Pretože iba dobrý manažér má jasnú stratégiu, vie presvedčiť ľudí pre spoluprácu a má schopnosti nastaviť jasné pravidlá, čo chceme, ako to dosiahneme a koho potrebujeme pre spoluprácu. Pri rozhodovaní sa musí opierať o skúsenosti z iných krajín overených praxou, o dáta a hlavne o kvalitných ľudí. Určite je žiaduce, aby komunikoval s odborníkmi a ich zástupcami v oblastiach, o ktorých sa rozhoduje. Predpokladá sa, že by mal dokázať ľudí aj spájať a plniť úlohu mediátora, pretože to nie je vôbec ľahké, vzhľadom na skutočnosť, že každá skupina je zvyknutá hájiť svoje vlastné záujmy. V druhom rade musí mať silný mandát od politikov na realizáciu veľmi ťažkých aj bolestivých zmien, ktoré sa týkajú nastavenia dlhodobých pravidiel pre financovanie. Od platieb z rozpočtu cez zdravotné odvody, poisťovne, liekovú politiku až po úhrady za starostlivosť a kontrolu, teda meranie efektivity systému. Ako tretiu podmienku vidíme odvahu meniť nastavenie systému starostlivosti od zavádzania inovácií a podpory primárnej starostlivosti cez dlhodobú starostlivosť a sociálne prepojenie až po akútnu. Potrebujeme prestavať myslenie ľudí, ako by mala starostlivosť v zdravotníctve vyzerať, aby na konci bol nielen vyliečený pacient, ale aj spokojní zdravotníci.


Mgr. Eva Klimová, prezidentka Slovenskej komory psychológov
Mal by to byť zrelý človek so skúsenosťou zo zdravotníctva a súčasne schopnosťou vidieť veci nadrezortne. Strategickosť, kritické myslenie, schopnosť počúvať bez predsudkov sú žiaduce rovnako ako skutočný záujem o zdravotníkov a pacientov. V prvých sto dňoch je dôležité získať rôzne uhly pohľadov na mnoho tém trápiacich zdravotníctvo. Veríme, že stretnutia individuálne s každou komorou v zdravotníctve a nielen s tými najväčšími bude iniciovať nový minister/ministerka a nezopakuje sa situácia z minulosti, keď získať termín u ministra bolo pre malé komory takmer nemožné.


MUDr. Marian Kollár, prezident Slovenskej lekárskej komory
Potrebujeme v prvom rade ministra, ktorý už niečo v živote dokázal, o čo sa dá oprieť a z čoho by sme mohli usudzovať, že dokáže spraviť aj niečo pre naše zdravotníctvo. Myslím si, že by to mal byť človek, ktorý už v minulosti priniesol niečo pozitívne pre našich občanov a správal sa vo svojich rozhodnutiach principiálne, snažil sa byť v nich nezávislý a nepodliehal vplyvom „vonkajšieho prostredia“, nedal sa ovládať žiadnymi skupinami a jeho krédo by malo byť, že spoločne pozdvihneme slovenské zdravotníctvo tam, kam patrí. Bolo by ideálne, keby bol z rezortu a je v ňom absolútne zorientovaný. Mal by to byť človek, ktorý bol a je čitateľný a dokáže presadiť zásadné veci nie pre seba, svojich blízkych, priateľov, ale pre pacientov a aj zdravotníkov. Človek, ktorý sa vie poradiť, nechať si poradiť a dať na tých, ktorí tento rezort reprezentujú priamo v praxi. Mal by vedieť komunikovať a akceptovať všetky podstatné, rozumné názory. Veríme, že nový minister bude vedieť spolupracovať so zástupcami SLK a SLS a signatármi deklarácie prijatej na konferencii Spoločne a odborne za pacienta. S autoritami slovenského zdravotníctva. Veríme, že materiál, ktorý nachystajú títo predstavitelia, bude dostatočne dobrý, aby si aspoň jeho základné myšlienky nový minister mohol osvojiť, v záujme nás všetkých. Ak chce robiť zásadné zmeny, mal by ich robiť v spolupráci s odborníkmi a veľmi rýchlo. Slovenské zdravotníctvo už akútne potrebuje nielen zásadnú, ale i komplexnú zmenu.


Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t., prezidentka Slovenskej komory zubných technikov
Zubní technici si želajú takého ministra zdravotníctva, ktorý si po vymenovaní nájde čas stretnúť sa s predstaviteľmi Slovenskej komory zubných technikov a bude mať úprimný záujem prijať také opatrenia, ktoré zlepšia podmienky pre prácu zubných technikov. Myslíme si, že nový minister by mal byť v prvom rade odborník z rezortu zdravotníctva, či už to bude lekár, sestra, stomatológ, zubný technik alebo iný zdravotnícky pracovník, ktorý bude mať jasnú koncepciu vývoja v zdravotníckom sektore so zámerom zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť k spokojnosti pacientov, ale aj zdravotníckych pracovníkov.


Ing. Michal Weinciller, viceprezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov
Nový minister zdravotníctva by mal mať v prvom rade predĺženú exspiráciu. Priemerná životnosť ministra za posledných pätnásť rokov je necelé dva roky, čo na akúkoľvek systémovú prácu určite nestačí. Nie je dôležité, či to bude lekár alebo nelekár. Avšak experiment s krízovým manažérom mimo zdravotníctva nevyšiel. Minister však musí mať aj silný politický mandát. Počas prvých sto dní by si mal vytvoriť silný tím a okamžite začať pracovať. Nie je čas sa dva roky zoznamovať s rezortom, organizáciami či so zástupcami zdravotníkov. V záchrannej službe by sa mal hneď po nástupe vyrovnať s hriechmi minulosti a pripraviť kľúčové opatrenia pre zlepšenie dostupnosti záchranky na území krajiny.


PharmDr. Ondej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory
SLeK ponúkla relevantným politickým stranám prezentáciu svojich predstáv o lekárenstve a liekovej politike. Tieto témy sú dlhodobo okrajové – zrejme preto, že my farmaceuti roky vykonávame svoju prácu kvalitne, vďaka nám funguje e-preskripcia a k riešeniu problémov pristupujeme konštruktívne bez búchania po stole. Preto si myslím, že ministrom by mal byť človek, ktorý takýto prístup konečne ocení a bude farmácii venovať pozornosť, ktorá sa neobmedzí na ničím nepodložené frázy o vysokej spotrebe liekov. Za najpripravenejších na ministerský post považujem Mareka Krajčího, Jána Hencela a Oskara Dvořáka.


MUDr. Igor Moravčík, prezident Slovenskej komory zubných lekárov
Nie je podstatné, či bude nový minister/ka zdravotníctva lekár, alebo nelekár. Z nášho pohľadu je dôležité, aby sa po schválení Programového vyhlásenia vlády odstránil politický vplyv a zasahovanie do novo nastaveného, veríme, že spravodlivého a efektívneho fungovania zdravotníckeho systému. Minister by mal navrhovať a presadzovať zásadné zmeny v zdravotníctve až po dôkladnej a transparentnej konzultácii s odbornou verejnosťou. Musí nastaviť také pravidlá, aby všetci aktéri zdravotníckeho systému – lekári, pacienti, občania mali plnú vzájomnú dôveru v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Zdravotné poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Keďže na Slovensku si udržateľnosť zdravotného systému vyžaduje zásadnú reformu, základnou podmienkou na jej úspešnú realizáciu je detailné poznanie prostredia. Budúci minister by mal mať víziu rozvoja zdravotníctva, lebo len tak dokáže koncepčne riešiť nahromadené problémy. Na uskutočnenie nevyhnutných systémových zmien potrebuje odvahu a razanciu, ale aj širokú podporu. Samozrejmosťou je špičkový odborný tím. Zdravotníctvo a jeho problémy treba vnímať v priereze s inými odvetviami, preto znalosti z ekonómie a práva môžu byť výhodou. Najmä pri presadzovaní legislatívnej a finančnej predvídateľnosti, ktorá ovplyvňuje stabilitu v rezorte.


Union zdravotná poisťovňa
Budúci minister životne dôležitého rezortu zdravotníctva by mal byť odvážny odborník s jasnou víziou, plánom a cieľom zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti. Mal by mať rovnaký prístup ku všetkým „stakeholderom“ pôsobiacim v systéme, komunikovať s nimi a mal by byť zodpovedný a schopný robiť rázne rozhodnutia. No a najmä nový minister zdravotníctva by mal mať politickú odvahu a silu konečne presadiť zásadné a kľúčové reformy (ako napríklad stratifikácia nemocníc), ktoré naše zdravotníctvo priam akútne potrebuje.


Dôvera zdravotná poisťovňa
Za najdôležitejšiu úlohu nového ministra alebo ministerky zdravotníctva považujeme stabilizovanie financovania. Odchádzajúca vláda nám zanecháva katastrofálne nastavený rozpočet, ktorý sa nezaobíde bez dofinancovania zdravotníctva alebo v opačnom prípade bez škrtov v zdravotnej starostlivosti. Priali by sme si, aby sa nový šéf rezortu neuchyľoval k populistickým sľubom, ale aby s rozvahou a odbornosťou riešil skutočné problémy zdravotníckeho systému a myslel pri tom v prvom rade na pacientov a poistencov. V prípade, že sa nový minister odhodlá k veľkým zmenám, veľkým projektom, mal by k tomu otvoriť verejnú odbornú debatu, aby získal pre svoje zámery čo najväčšiu podporu a predišiel nedorozumeniam v sektore. Medzi prvými by to malo byť pokračovanie v stratifikácii slovenských nemocníc. ​

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
06. jún 2023 07:57