StoryEditor

Manažment pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami v čase pandémie ochorenia COVID-19

24.03.2020, 23:00
Autor:
HNHN
Odborníci reagujú na šíriace sa správy o údajných škodlivých účinkoch liekov ovplyvňujúcich RAAS systém.

Keďže ide o nepodložené informácie šírené prostredníctvom sociálnych sietí, Slovenská kardiologická spoločnosť, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. a hlavný odborník MZ SR pre kardiológiu vydali nasledovné stanovisko k užívaniu antagonistov renín–angiotenzín–aldosterónového systému (ACE inhibítorov, blokátorov receptora angiotenzínu II – sartanov, ARNI) v čase pandémie ochorenia COVID-19.

V súvislosti s prebiehajúcou pandémiou ochorenia COVID-19 sa objavujú teórie a hypotézy o možných rizikových faktoroch nákazy a nepriaznivého priebehu tejto choroby. Dôkazy o významnej úlohe receptorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu 2 (ACE2) v patogenéze ochorenia COVID-19 viedli k teoretickým úvahám o možnom vplyve liekov ovplyvňujúcich aktivitu renín-angiotenzínového–aldosterónového systému (ďalej RAAS) na ochorenie COVID-19.

Hypoteticky môže byť vplyv týchto liekov nie len nepriaznivý, ale naopak aj priaznivý, cestou ochrany pľúc pred závažným poškodením. Chýbajú však akékoľvek experimentálne a klinické dôkazy, ktoré by tieto teórie podporili. Vzhľadom k tomu, že správy o údajnom škodlivom vplyve týchto liekov sú akcelerované sociálnymi sieťami, dochádza k ich masívnej dezinterpretácii najmä v laickej verejnosti. Považujeme preto za veľmi dôležité zaujať maximálne objektívne stanovisko k otázke terapie týmito liečivami v súčasnej mimoriadnej situácii:

• Lieky ovplyvňujúce RAAS systém sú prvou líniou úspešnej liečby artériovej hypertenzie a chronického srdcového zlyhávania s nespochybniteľným morbiditným i mortalitným benefitom. Do tejto skupiny liečiv patria všetky inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACEI), blokátory angiotenzínových receptorov (v skratke ARB alebo sartany), vrátane kombinácie ARB s inhibítorom neprilyzínu (ARNI)
• Vysadenie týchto liekov v aktuálnej pandemickej situácii považujeme v súlade so všetkými medzinárodnými odbornými spoločnosťami za nesprávne pre reálnu hrozbu destabilizácie klinického stavu pacientov, vrátane zvýšeného rizika závažných kardiovaskulárnych príhod (akútne srdcové zlyhávanie, akútne koronárne syndrómy, NCMP a i.) K týmto situáciám môže navyše dôjsť v čase výrazne obmedzenej dostupnosti štandardnej zdravotnej starostlivosti.

Toto odborné usmernenie sa opiera o publikované stanoviská najvýznamnejších medzinárodných odborných spoločností z Európy a Severnej Ameriky (1-4) a považujeme ho pri súčasnom stave poznania za optimálny postup pre manažment pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami všeobecnými lekármi a špecialistami. V tejto oblasti treba počítať v najbližších mesiacoch s intenzívnym výskumom, ktorý budeme monitorovať a o jeho eventuálnom praktickom dopade budeme odbornú verejnosť na Slovensku včas informovať.

doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc, FESC, námestníčka generálneho riaditeľa pre liečebno-preventívnu činnosť, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave

MUDr. Peter Hlivák, PhD, FESC, prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti

prof. MUDr. Robert Hatala, CSc, FESC, FACC, hlavný odborník MZ SR pre kardiológiu

Literatúra (chronologicky od najnovšej)
1. Canadian Cardiovascular Society: COVID-19 and concerns regarding use of
ACEi/ARB/ARNi medications for heart failure or hypertension.
https://www.ccs.ca/images/Images_2020/CCS_CHFS_Update_COVID__CV_medicat
ions_Mar20.pdf (20.3.2020)

2. Statement of the European Society of Hypertension (ESH) on hypertension, Renin
Angiotensin System blockers and COVID-19. https://www.eshonline.org/spotlights/eshstabtement-
on-covid-19/ (19.3.2020)

3. HFSA/ACC/AHA Statement Addresses Concerns Re: Using RAAS Antagonists in
COVID-19 https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2020/03/17/08/59/hfsaacc-
aha-statement-addresses-concerns-re-using-raas-antagonists-in-covid-19
(17.3.2020)

4. Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-Inhibitors and
Angiotensin Receptor Blockers https://www.escardio.org/Councils/Council-on-
Hypertension-(CHT)/News/position-statement-of-the-esc-council-on-hypertension-on-aceinhibitors-
and-ang (13.3.2020

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
06. jún 2023 02:23