StoryEditor

Plány OĽaNO v zdravotníctve

28.03.2020, 23:00
Autor:
HNHN
Hnutie chce predstaviť projektový zámer výstavby 25 nových nemocníc za 25 rokov

Máme po voľbách a dnes je už jasné, že rezort zdravotníctva pripadol hnutiu OĽaNO. Keďže ešte nie je známe znenie Programového vyhlásenia vlády ani to, čo sa doň podarí presadiť koaličným partnerom, pripomenieme si program OĽaNO 2020 pre zdravotníctvo s názvom Zdravotníctvo pre ľudí.

Riadená zdravotná starostlivosť

Ako prvé plánuje hnutie vypracovať analýzu spotreby zdravotnej starostlivosti, ktorá bude zohľadňovať aj regionálne špecifiká. Na základe dát chce definovať potrebu a rozmiestnenie infraštruktúry a navrhnúť siete poskytovateľov s jasne definovanými parametrami. Plánuje tiež vypracovať plán dobudovania a vybudovania novej infraštruktúry.

Starostlivosť o zdravie ľudí

Ministerstvo zdravotníctva chce premenovať na ministerstvo zdravia. OĽaNO chce vytvoriť medzirezortnú platformu pre duševné zdravie so zastúpením dotknutých rezortov a účastníkov v oblasti duševného zdravia a podporiť prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Cez systém ezdravie chce navrhnúť zaviesť kalendár preventívnych prehliadok a skríningových vyšetrení. „Ak ho jednotlivec dodrží, bude mu v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia vyplatený bonus,“ píše sa v programe.

Okrem toho by hnutie chcelo rozšíriť sieť poskytovateľov, ktorí budú poskytovať niektoré typy skríningových vyšetrení. „Okrem lekárov ich budú môcť vykonávať aj farmaceuti a zdravotné sestry,“ píše sa v programe. Plánuje tiež zaviesť povinnosť objednávať pacienta na preventívne prehliadky a skríningové vyšetrenia na presne určený čas.

„Navrhneme vytvoriť portál s dôležitými informáciami o podpore zdravia, zdravého životného štýlu a poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Bude obsahovať prístup k čakacím zoznamom, mape dostupnosti starostlivosti, k hodnoteniu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Umožní tiež pacientovi podať na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sťažnosť alebo podnet,“ píše sa v programe. OĽaNO navrhne protokoly s časovými limitmi pre diagnostiku a liečbu. Urýchlene ich zavedie pri najčastejších príčinách odvrátiteľných úmrtí na Slovensku. „Navrhneme povinnosť vykonať operačné zákroky pri nádorových ochoreniach do 14 dní od indikácie operácie klinickým onkológom,“ píše sa v programe.

Zlepšenie podmienok pre zdravotníkov

OĽaNO chce navrhnúť zvýšenie platov zdravotným sestrám (približne o 20 %), aby sme sa dostali na úroveň 110 percent priemernej mzdy v hospodárstve. „V štátnych nemocniciach navrhneme zaviesť zvyšovanie tarifných platov sestier a lekárov aj na základe dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov,“ píše sa v programe. Navrhne zvýšiť právomoci zdravotných sestier na úroveň vysokoškolsky vzdelaného zdravotníckeho profesionála, aby mohli prevziať časť kompetencií lekárov, a tiež chce zrušiť premenovanie zdravotných asistentov na praktické sestry, zdravotným asistentom chce ponechať zvýšené kompetencie.

Súčasťou štátnej skúšky absolventov lekárskych fakúlt by boli dobrovoľné výberové konania na novootvorené rezidentské a doktorandské miesta v štátnych nemocniciach, aj na základe potrieb VÚC pre ambulancie špecialistov. Ich druh a počet stanoví ministerstvo zdravotníctva na základe reálnej potreby.

Čo sa týka miezd, súčasný model valorizácie miezd zdravotníckych pracovníkov bude ponechaný, v štátnych nemocniciach k nemu navrhne pridať motivačný zásluhový systém príplatkov.

Reformovať by sa malo aj povinné postgraduálne vzdelávanie, posilniť by sa mali kompetencie farmaceutov v lekárňach a obmedziť právomoci nefarmaceutov v lekárňach. „Umožníme bezbariérový návrat slovenských zdravotníkov na Slovensko. Pre lekárov a sestry so vzdelaním z EÚ navrhneme urýchlené uznávanie vzdelania a špecializácie, pridelenie kódov a registrácie v SLK na jednom mieste,“ píše sa v programe.

Reforma ambulantnej starostlivosti

Zmenou legislatívy a v spolupráci s VÚC navrhuje zjednodušiť otváranie nových ambulancií v regiónoch s nedostatkom všeobecných lekárov. „Navrhneme aktualizovať sieť ambulancií všeobecného lekára tak, aby bola zachovaná dostupnosť do 30 minút pre každého občana,“ píše sa v programe.

OĽaNO navrhuje zrušiť povinnosť všeobecných lekárov slúžiť v ambulanciách pohotovostných služieb. „Vytvoríme ambulancie urgentnej starostlivosti s nepretržitou prevádzkou (viac v reforme akútnej a urgentnej starostlivosti),“ dodáva sa v programe.

Mali by sa tiež posilniť kompetencie sestier, aby mohli pacientov samostatne vzdelávať o zdravom životnom štýle, robiť prevenciu, liečiť nekomplikované akútne infekcie a predpisovať liečbu pri chronických ochoreniach. Zrušiť by sa mali preskripčné a indikačné obmedzenia všeobecných lekárov tak, aby lekári boli schopní samostatne riešiť väčšinu chronických ochorení a vykonávať aj drobné chirurgické zákroky.

Novinky by mali byť aj v odmeňovaní, OĽaNO by chcelo zaviesť inovatívnu formu odmeňovania, ktorá bude pozostávať z kapitačnej platby, ktorú zabezpečí VÚC (bude vyjadrením platby za všetky štandardné úkony všeobecného lekára) a výkonovej zložky (za poskytnuté výkony nad rámec štandardných úkonov). Budú ich preplácať poisťovne. Navyše, cez systém ezdravie chce zaviesť bezplatné objednávanie na vyšetrenie k lekárovi. Bude sa povinne využívať na objednávanie na preventívne prehliadky, vyšetrenia u špecialistov a termíny hospitalizácií.

„Navrhneme, aby sa indikované vyšetrenie u špecialistu objednávalo v stanovenej geografickej dostupnosti a do maximálnej časovej lehoty, ktorú určia odborníci. V prípade, že poisťovňa nebude mať v danom regióne dostatočné kapacity, pacientovi bude musieť preplatiť liečbu aj u nezmluvného lekára.“ Pre ambulantných špecialistov navrhuje zaviesť nový katalóg výkonov, ktorý zabezpečí nové finančné ohodnotenie poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Reforma akútnej a urgentnej starostlivosti

OĽaNO navrhuje zavedenie komunikačných, klinických a indikačných protokolov pre Operačné stredisko ZZS s cieľom správne indikovať výjazd rýchlej zdravotnej služby, potrebu lekára pri zásahu a smerovanie pacienta na miesto adekvátnej liečby. Úlohou operačného strediska a nových platobných mechanizmov bude odbremeniť systém od zbytočných výjazdov a prevozov pacienta do nemocnice. Zmeniť by sa mohol aj platobný mechanizmus na kombináciu kapitačnej stand-by platby a výkonovej zložky, ktorá bude motivovať k vyriešeniu problému na domácej adrese, systém bonusov a malusov na základe monitoringu kvality poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Zaviesť by sa mohli aj transportné a liečebné protokoly, boli by určené presné parametre a spôsob fungovania systému pre pacientov s diagnózou quintetu prvej hodiny s cieľom stratifikácie vysokošpecializovanej starostlivosti a čo najrýchlejšej dopravy na miesto definitívnej liečby. OĽaNO navrhuje tiež dobudovať sieť endovaskulárnych intervenčných centier, iktových centier a trauma centier.

„Navrhneme reformu poskytovania pohotovostných ambulancií. Pre spádové oblasti so 150-tisíc ľuďmi vytvoríme ambulancie urgentnej starostlivosti (AUS) s nepretržitou prevádzkou. Bude ich prevádzkovať zdravotnícky personál s kompetenciou v akútnej medicíne, ktorá bude súčasťou rendez-vous systému akútnej a neodkladnej ZZS. AUS nahradia a kvalitatívne zlepšia ambulancie pohotovostnej služby,“ píše sa v programe. Okrem toho sa navrhuje zmena zákona o ZZS. ZZS a VZS bude opäť vykonávať štátna organizácia, pri VZS to bude ministerstvo vnútra. Jej zamestnanci budú mať rovnaké benefity a pracovno-právne postavenie ako príslušníci policajného a hasičského zboru.

Fungujúce nemocnice

OĽaNO tiež navrhuje vytvorenie holdingu štátnych nemocníc – novú organizačnú štruktúru s jasnými riadiacimi vzťahmi a kompetenciami. Bude ju mať na starosti existujúci Úrad pre riadenie podriadených organizácií (ÚRPO), ktorý podľa neho treba sfunkčniť.

Pre nemocnice navrhne centrálne riadenú prípravu rozpočtu a priebežné vyhodnocovanie a tiež zavedenie centrálneho obstarávania, riadenie platieb a viacstupňové schvaľovanie objednávok a zmlúv s prahovými hladinami. Výber riaditeľov nemocníc by mal byť transparentný a nepolitický, riaditelia budú musieť podávať majetkové priznania pred nástupom do funkcie, budú motivačne ohodnotení. V prípade nehospodárneho nakladania alebo podvodu budú niesť osobnú zodpovednosť. „Navrhneme koncepciu ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bude odrážať potreby SR do roku 2030,“ píše sa v programe.

Navyše, hnutie chce predstaviť projektový zámer výstavby 25 nových nemocníc za 25 rokov s nákladmi približne 60 miliónov eur za lokálnu nemocnicu pre spádovú oblasť 200-tisíc ľudí. „Počas volebného obdobia navrhneme postaviť dve nemocnice, ďalšie dve by mali byť tesne pred dokončením a štyri v príprave,“ píše sa v programe. Nemocničná sieť by sa mala zreformovať na základe regionálnej potreby tak, aby bola zabezpečená dostupnosť, efektivita a kvalita poskytovaných služieb a aby sa nemocniciam zabezpečil dostatočný prílev financií. Navyše, do piatich rokov by mala byť vybudovaná komplexná koncová univerzitná nemocnica v Bratislave na Rázsochách. „Okrem bežnej zdravotnej starostlivosti bude zabezpečovať terciárnu starostlivosť pre spádovú oblasť od Trenčína po Trnavu a kvartérnu starostlivosť pre celé Slovensko. Pre zrýchlenie jej výstavby pripravíme zákon o strategickej investícii – lex Rázsochy,“ píše sa v programe. Pokračovať by sa malo aj v projekte výstavby novej Martinskej univerzitnej nemocnice.

Starostlivosť o seniorov, bezvládnych a následná zdravotná starostlivosť

OĽaNO bude analyzovať možnosť vytvorenia ministerstva zdravia a sociálnych služieb pre veľký prienik agendy rezortov zdravotníctva a sociálnych vecí. Navrhne aktualizáciu a rozšírenie definície odkázanosti (zdravotnej, sociálnej). Štátnu dávku (príspevok) v odkázanosti chce naviazať na osobu, nie na zariadenie.

Navrhnúť by malo aj nový systém financovania dlhodobej starostlivosti. Okrem zdrojov verejného poistenia a sociálneho systému chce zaviesť aj dobrovoľné formy financovania: ošetrovateľské pripoistenie pre mladých a reverznú hypotéku pre starých ľudí. Zavedený by mal byť aj včasný operatívny manažment následnej starostlivosti o bezvládnych (bude súčasťou dokumentácie po hospitalizácii pacienta) hneď po prepustení z nemocnice. Navrhnutá by mala byť aj schéma doliečenia pacienta po prepustení z akútneho lôžka pacienta, najmä po operáciách pohybového aparátu, náhlej cievnej mozgovej príhode a infarkte myokardu. Podporovaný by mal byť aj vznik paliatívnych oddelení, paliatívnych konziliárnych služieb a paliatívnych ambulancií v ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Dostupné lieky

Čo sa týka liekovej politiky, v programe hnutie navrhuje sprehľadniť kategorizačný proces, aby liek s rovnakou účinnou látkou alebo na liečbu tej istej diagnózy mal rovnakú úhradu z verejného zdravotného poistenia, navrhuje tiež zaviesť centrálne nákupy najpoužívanejších liekov pre nemocnice a lekárne.

Revízie ceny liekov by sa mali robiť len po prediskutovaní s odbornými spoločnosťami, po pripomienkach pacientskych organizácií. „V základnom balíku zdravotnej starostlivosti navrhneme zaviesť povinnosť začať liečbu pacienta generickou preskripciou alebo najlacnejším originálnym liekom. Zmeniť liečbu za inú, s tým istým doplatkom, bude môcť lekár len v prípade, že mu poisťovňa schváli žiadosť o výnimku,“ píše sa v programe. Zlepšiť by sa mali aj podmienky pre vstup účinných inovatívnych liekov na náš trh. Pri vysoko nákladových liekov navrhuje hnutie centrálny nákup slovenskými zdravotnými poisťovňami. Navyše, nové inovatívne lieky a zdravotné pomôcky by boli pred ich registráciou na našom trhu posudzované agentúrou HTA, ktorá by bola prepojená s EUnet HTA. Transparentnejšie by sa mal kategorizovať aj špeciálny zdravotnícky materiál.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)

„Vrátime úradu nezávislosť a profesionalitu a navrhneme rozšíriť kompetencie a právomoci úradu v oblasti bezpečnosti pacienta a kontroly kvality zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov,“ píše sa v kapitole o ÚDZS.

Stabilita financovania a fungujúci poistný systém

Financovanie zdravotníctva by sa malo odpolitizovať a naviazať by sa malo na hrubý domáci produkt. „Jeho podiel budeme postupne zvyšovať tak, aby sme sa približovali k európskemu priemeru. Navrhneme zvyšovanie každoročne minimálne o 0,1 percenta HDP,“ píše sa v programe. Cez programový rozpočet navrhuje hnutie zabezpečiť spravodlivejšie rozdeľovanie zdrojov v zdravotníctve. „Navrhneme zaviesť štruktúrované kolektívne vyjednávanie, poradný orgán ministra zdravotníctva. Jeho súčasťou budú ekonomickí a zdravotnícki experti, zástupcovia VÚC, pacientska organizácia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a poisťovne,“ plánuje OĽaNO v programe. Na stavbu nových nemocníc navrhuje vytvoriť štátny investičný fond. Financovaný bude z rozpočtu kapitoly ministerstva zdravotníctva – kapitálové výdavky, z lepšieho výberu DPH a zo zisku poisťovní.

OĽaNO tiež navrhuje zadefinovať štandardnú zdravotnú starostlivosť: základný balík garantovanej bezplatnej starostlivosti s ohľadom na geografickú dostupnosť a maximálne čakacie lehoty. „Tie budú stanovené na základe odborných odporúčaní a protokolov liečby. Ak jeden z parametrov nebude dodržaný, zdravotná poisťovňa uhradí zákrok pacienta aj u nezmluvného poskytovateľa, hoci aj v iných členských krajinách EÚ,“ píše sa v programe. Umožnená by mala byť aj voľba pripoistenia.

„Navrhneme, aby zdravotné poisťovne mohli tvoriť zisk z pripoistenia a zo správneho fondu až po zaplatení všetkých objednaných výkonov. Na platby za nezrealizované zdravotné výkony pacientov na čakacích listinách budú vytvorené technické rezervy. Zisk poisťovne navrhneme zdaniť osobitnou sadzbou dane, ktorá bude odvedená do štátneho investičného fondu,“ píše sa v programe.

Prostriedky za kapitáciu pacientov všeobecnej ambulantnej starostlivosti by mali spravovať VÚC. Do VÚC budú prerozdelené na základe počtu obyvateľov, ich chorobnosti a geografickej náročnosti terénu. Výšku kapitácie pacienta u všeobecného lekára určí zákon vzorcom (bodovník, s právomocou VÚC prehodnotiť cenu bodu, napr. v závislosti od geografickej náročnosti, chorobnosti jeho spádovej oblasti a pod.).

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
01. jún 2023 08:27