StoryEditor

Plány vlády: Zisk poisťovní z pripoistenia aj dve nové nemocnice

30.04.2020, 00:00
Autor:
HNHN
Platovo by si mali prilepšiť sestry, nádor bude musieť byť zoperovaný do 14 dní

Dve regionálne nemocnice, do piatich rokov hotové Rázsochy, ale aj možnosť len jednej zdravotnej poisťovne či vybudovanie štátnej distribučnej spoločnosti na lieky a zdravotnícky materiál. Aj toto si dala vláda do svojho programového vyhlásenia v oblasti zdravotníctva.

Vláda chce zadefinovať štandardnú zdravotnú starostlivosť: základný balík garantovanej bezplatnej starostlivosti s ohľadom na časovú a geografickú dostupnosť a protokoly pre diagnostiku a liečbu. Ak poisťovňa nebude mať v danom regióne dostatočné kapacity, pacientovi bude musieť uhradiť liečbu aj u nezmluvného lekára.

Do PVV sa dostala aj anketová otázka, ktorú ešte pred voľbami zverejnil Igor Matovič, a tak zdravotné poisťovne budú musieť pacientom s podozrením na nádorové ochorenie zabezpečiť operáciu do 14 dní od indikácie klinickým onkológom. Inak budú poisťovne povinné uhradiť operáciu v ľubovoľnej krajine EÚ.

Vláda tiež plánuje zrušiť doplatky za lieky pre ľudí ťažko zdravotne postihnutých, deti do šiestich rokov veku a dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľadňovať výška ich príjmu, a to do výšky doplatku najlacnejšieho zameniteľného lieku. Náklady tohto opatrenia budú refundované zo štátneho rozpočtu.

Do PVV sa dostala aj otázka interrupcií, i keď nejde priamo o ich zákaz, vláda „sa zasadí o ochranu nenarodených detí cez prevenciu interrupcií, a to najmä zlepšením finančnej situácie osamelých matiek a rodín, zastavením podpory interrupcií pri matkách vo veku nad 40 rokov a ďalšími preventívnymi opatreniami“.

Vytvorená by tiež mala byť pozícia pacientskeho ombudsmana.

Zdravotnícky pracovník

Vláda chce zvýšiť právomoci zdravotných sestier tak, aby mohli prevziať časť kompetencií lekárov, a zruší premenovanie zdravotníckych asistentov na praktické sestry, zdravotníckym asistentom ponechá zvýšené kompetencie. Zdravotné sestry by si mali prilepšiť, vláda im chce zvýšiť priemernú mzdu tak, aby sa dostali na úroveň 110 % priemernej mzdy v hospodárstve. Okrem toho chce pre zdravotníkov zaviesť motivačný zásluhový systém príplatkov na základe jasne merateľných kvalitatívnych ukazovateľov, spokojnosti pacientov, dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Uľahčiť by sa tiež mal návrat slovenských zdravotníkov späť na Slovensko prostredníctvom urýchleného uznávania vzdelania, špecializácie a praxe z krajín EÚ, pridelenia kódov a registrácie v SLK na jednom mieste, o čom hovoril súčasný minister zdravotníctva MUDr. Marek Krajčí už pred voľbami. Riešiť by sa malo aj preskúšavanie zdravotníkov z krajín mimo EÚ, čo je na Slovensku stále problém.

Čo sa týka rezidentského programu, vláda ho chce sfunkčniť a plánuje zaviesť individuálny profesijný plán pre každého lekára. „Navrhne, aby súčasťou štátnej skúšky absolventov lekárskych fakúlt boli dobrovoľné výberové konania na voľné miesta v štátnych nemocniciach, rezidentské a doktorandské miesta, aj na základe potrieb VÚC pre ambulancie špecialistov,“ píše sa v PVV.

Posilniť by sa tiež mali kompetencie farmaceutov v lekárňach. Ako, to sa v PVV neuvádza. Okrem toho chce vláda vytvoriť podmienky pre lekárske fakulty, aby mohli prijímať významne väčší počet študentov zo SR. Zaviesť by sa mal aj povinný predmet paliatívna starostlivosť v rámci pregraduálnej výučby medikov a ošetrovateľov a prehodnotí sa postgraduálne štúdium v odbore paliatívna medicína. Zlepšiť by sa malo aj vzdelávanie v oblasti komunikácie a manažérskych schopností na lekárskych a farmaceutických fakultách.

Reforma ambulantnej starostlivosti

Nová vláda chce uľahčiť vstup nových lekárov do systému. Vláda SR zjednoduší otváranie nových ambulancií v regiónoch s nedostatkom všeobecných lekárov a vytvorí motivačné bonusy a dotácie na vznik nových ambulancií a zefektívnenie súčasných ambulancií (napríklad pohodlné objednávanie pacientov a komunitné sieťovanie poskytovateľov s cieľom zlepšenia manažmentu pacienta).

VÚC by mali dostať vyššie kompetencie pri vydávaní povolení v ambulantnom segmente a pri manažovaní tvorby siete. Vytvoria sa tiež podmienky na spoluprácu s nemocnicami pri vytváraní rezidentských miest pre ambulantných špecialistov. „Vláda SR aktualizuje sieť ambulancií všeobecných lekárov tak, aby sa zvýšila dostupnosť,“ píše sa v PVV. Okrem toho by sa mali uvoľniť preskripčné a indikačné obmedzenia pre všeobecných lekárov. „Vstup do primárnej sféry umožní aj iným lekárom – špecialistom a zabezpečí pre lekárov a sestry dostupné možnosti dovzdelávania sa,“ píše sa v PVV. Zaviesť by sa mali aj inovatívne formy odmeňovania podporujúce väčšiu efektivitu a kvalitu ambulancií. Pre ambulantných lekárov chce zaviesť nový katalóg výkonov zabezpečujúci nové finančné ohodnotenie poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Platobnými mechanizmami sa vláda zaväzuje podporiť zavádzanie inovatívnych moderných technológií, ako sú napríklad telemedicína.

Zreformovať by sa mal aj systém akútnej a urgentnej starostlivosti. V pracovnom návrhu PVV sa dokonca objavilo jej zoštátnenie, z oficiálne predloženého PVV presun záchraniek pod štát vypadol.

Reforma nemocničnej siete

Vláda plánuje zreformovať nemocničnú sieť na základe regionálnej potreby. Tiež chce zaviesť plány obnovy zdravotníckej techniky a infraštruktúry na úrovni každej štátom riadenej nemocnice s definovaným zdrojom financovania. Rozbehnúť tiež chce DGR systém. Štátne nemocnice by mali byť riadené koordinovane pod jednotným vedením, výber riaditeľov nemocníc by mal byť transparentný a nepolitický, zavedená by mala byť osobná zodpovednosť manažmentu nemocníc pri nehospodárnom nakladaní s majetkom štátnych nemocníc, ako aj pri nedodržiavaní personálnych normatívov.

Za štyri roky chce vláda postaviť dve regionálne nemocnice, do piatich rokov chce postaviť nemocnicu na Rázsochách. Pokračovať chce v projekte výstavby novej Martinskej univerzitnej nemocnice a pripraví koncepciu rozvoja univerzitných nemocníc v Košiciach a v Banskej Bystrici.

Zreformovať by sa mala aj dlhodobá zdravotná starostlivosť a paliatívna starostlivosť, vláda pripraví novú legislatívu, podporiť chce aj starostlivosť o týchto pacientov prostredníctvom ADOS a mobilných paliatívnych tímov.

Lieková politika

Kategorizačný proces by sa mal sprehľadniť a stransparentniť, zlepšiť by sa mali podmienky na vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh. Zriadiť by sa mala nezávislá HTA agentúra (Health technology assesment), ktorá bude pracovať v štandarde EUnetHTA (Európska agentúra pre spoluprácu HTA v krajinách EÚ), vyhodnocovať trendy vývoja nových technológií (horizon scanning) a posudzovať hradené, ale aj inovatívne lieky a zdravotné technológie pred ich registráciou na našom trhu.

„Vláda SR zadefinuje jasné, jednotné, časovo limitované a transparentné kritériá na schválenie liečby na výnimku,“ zaväzuje sa PVV.

Zaviesť by sa mali aj „zmysluplné“ demograficko-geografické kritériá na otvorenie novej lekárne a prehodnotí sa súčasná lekárnická sieť.

Rozšíriť by sa mali centrálne nákupy najpoužívanejších a vysoko nákladových liekov, pomôcok a zdravotníckych materiálov.

Zákonom by sa malo posilniť postavenie pacientskych organizácií pri tvorbe legislatívy a zabezpečí sa ich nezávislé financovanie. Vláda zváži zriadenie štátnej distribučnej spoločnosti na dodávku liekov a zdravotníckych pomôcok.

Elektronické zdravotníctvo (e-zdravie) by sa malo rozširovať, zefektívniť chce vykazovanie, odstrániť duplicity vo vykazovaní do zdravotných poisťovní a Národného centra zdravotníckych informácií.

Zdravotné poistenie

Zmeny by mali nastať aj v zdravotnom poistení. Vláda navrhne, aby zdravotné poisťovne mohli tvoriť zisk z pripoistenia a z limitu výdavkov na prevádzkové činnosti až po zaplatení všetkých objednaných výkonov. Vláda tiež chce umožniť pripoistenie, pacient za nadštandardné služby a výkony u zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti by si mal platiť cez zdravotnú poisťovňu. Ponuka rôznych balíčkov pripoistenia, ich cena a rozsah budú závisieť od ponuky poisťovne. Zdravotné pripoistenie bude predmetom súťaže na trhu. Platby a pripoistenie za nadštandardné zdravotné služby u zmluvných poskytovateľov budú poskytovať iba zdravotné poisťovne, ktoré zabezpečia aj štandardnú zdravotnú starostlivosť. „Ak súčasný systém zdravotných poisťovní po analýze nebude prinášať hodnotu pre pacienta a dosahovanie zdravotných celospoločenských cieľov, vláda SR zváži zavedenie unitárneho systému zdravotného poistenia,“ uvádza vláda vo svojom programe.

Financovanie

Vláda chce odpolitizovať financovanie zdravotníctva a chce zabezpečiť výrazný nárast celkových výdavkov s cieľom čo najrýchlejšie dosiahnuť priemer v EÚ, v rámci možností verejných financií (ideálne s nárastom 0,3 percentuálneho bodu HDP ročne). Chce tiež zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť financovania, po čom už roky volajú najmä zdravotné poisťovne. Vláda sa zaväzuje zavádzať platobné mechanizmy, ktoré v rámci jednotlivých oblastí poskytovania zdravotnej starostlivosti budú klásť dôraz na odmeňovanie za kvalitu liečby, nie za jej kvantitu. „Cieľom je odmeňovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za vyliečenie, nie za liečenie,“ dodáva PVV.

Názory

Ing. Ľuboš Lopatka, bývalý riaditeľ siete Svet zdravia
Od vzniku samostatného Slovenska „držím palce“, ako riadny občan, každej vláde SR pri predstavovaní PVV a najmä pri jeho realizácii. Rozdiel je iba v tom, že sa striedajú vlády, kde žiadne očakávania nemám, a potom tie, kde očakávania existujú, čo je aj súčasný prípad. V stručnosti sa dajú riziká tohto PVV rozdeliť do troch kategórií: Ideologický pohľad – vyhlásenie vlády razí v oblasti zdravotníctva zásadu „silný štát“. Po 30 rokoch zlyhávania štátu v oblasti zdravotníctva však tomu modelu môže veriť len nenapraviteľný optimista. Rozpočtové možnosti – Slovensko je v núdzovom stave. Nikto na 100 % nevie, ako „skutočne bude“, a tak cieľom, ktoré si za súčasnej situácie vynútia odhadom dodatočných 2,5 – 3,5 mld. eur, môže opäť uveriť len nenapraviteľný optimista. Legislatíva – zákaz zisku, resp. jeho obmedzenie nie je nová téma a existujúci judikát jasne dokazuje nereálnosť tejto snahy. Čo sa týka pripoistenia, musí mu predchádzať jasné zadefinovanie zákonného nároku pacienta a následné pripoistenie by potom nemalo byť produktom zdravotných poisťovní, ale komerčného sektora. Sám som zvedavý, ako sa MZ SR popasuje s touto úlohou.


MUDr. Rudolf Zajac, exminister zdravotníctva
Programové vyhlásenie vlády pre zdravotníctvo je tak na 90 % nezmyselné a nerealizovateľné a 10 % je dobrých. Určite podporujem rast miezd sestier na úroveň 110 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ale je dôležité, za aké obdobie sa bude priemerná mzda počítať, či rok alebo dva, alebo tri dozadu. Nedá sa podporiť aj ponechanie platového automatu a pridávanie do pohyblivej zložky mzdy lekárom, buď jedno, alebo druhé. Lepšie je zrušiť platový automat a prejsť na zásluhovosť v odmeňovaní. Perličkami sú plány na unitárny poistný systém alebo stavanie dvoch regionálnych nemocníc, ako aj lex Rázsochy, nejaké čudné pripoistenie a veľa iných veci, toto je skôr sci-fi, a nie PVV pre reálny život.


MUDr. Marián Šoth, prezident ASL SR
Pozitívna je úprava rezidentského programu, jeho dopracovanie a sprehľadnenie a vytvorenie stimulov pre príchod nových rezidentov, avšak dôraz by sa mal klásť predovšetkým na všeobecných lekárov a primárnych pediatrov, nielen na špecialistov. Veľmi vítam snahu zadefinovania štandardnej zdravotnej starostlivosti a možnosť pripoistenia. Problémom môže byť myšlienka, aby si pacient nadštandardné služby a výkony u zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti platil cez zdravotnú poisťovňu. To by znemožnilo úhradu nadštandardu pre tých, ktorí nemajú pripoistenie. Menej už vítam alternatívu unitárneho systému zdravotného poistenia, ako i štátnej distribučnej spoločnosti. Čo mňa znepokojilo, je snaha 24-hodinovej ambulantnej urgentnej starostlivosti ako reforma APS. Ak by sa podľa PVV vytvorili ambulancie urgentnej starostlivosti s nepretržitou prevádzkou, ktoré by boli plne profesionalizované, teda nepočítali by s povinnými službami praktických lekárov, bol by to prínos. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k oslabeniu primárnej starostlivosti. Z hľadiska financovania PVV hovorí len málo o stabilizácii súčasného trhu. Dofinancovaniu a stabilizácii celého systému sa prakticky nevenuje vôbec. So zlepšením finančných podmienok sa počíta znovu iba v „našich nemocniciach“, vôbec sa nepočíta so zvyšovaním platov sestier v ambulantnej sfére, čo bude mať, samozrejme, za následok napätie a nedostatok sestier v ambulanciách. Chýba mi tiež komplexné riešenie už chronicky známeho nedofinancovania ambulantného sektoru.


Martin Vlachynský, INESS
Zámer zavádzať kvalitatívne ukazovatele a definovať štandard v zdravotnom poistení je dobrý, rozdelenie na ziskovú a neziskovú činnosť však zo systému vymaže motivácie. Otázne sú sankcie v prípade neplnenia kritérií zo strany dominantnej štátnej poisťovne. Plány výstavby nových nemocníc, zvyšovania miezd sestier a zrýchleného zvyšovania zdrojov v zdravotníctve sú v súčasnej ekonomickej situácii príliš optimistické. V texte nájdeme dôležité zmienky o lepšom manažmente pacienta, zdraví marginalizovaných skupín občanov či zapojení pacientov, dôležité však bude prenesenie do reality. Zrušenie doplatkov za lieky nemá jasnú hodnotu za peniaze. PVV obsahuje viacero dobrých „taktických“ krokov, ale neponúka víziu s jasnými rolami všetkých účastníkov v systéme.


Union, zdravotná poisťovňa
Existencia viacerých zdravotných poisťovní prináša jednoznačné výhody pre poistencov. Konkurenčné prostredie prináša so sebou aj kvalitnejšie služby. Konkrétne stanovisko k jednotlivým bodom programového vyhlásenia vlády bude možné zaujať, až keď budú známe konkrétne detaily a legislatívne kontúry.


Dôvera, zdravotná poisťovňa
Nedá sa nevšimnúť, že PVV je ambiciózne, obsahuje relatívne veľa sľubov, pričom je zrejmé, že značnú časť vláda nedokáže za štyri roky splniť. Pozitívami programového vyhlásenia vlády sú snaha zabezpečiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacienta, finančné posilnenie zdravotníckeho systému, podpora elektronizácie a telemedicínskych služieb pre pacientov alebo viac kompetencií a ocenenie pre zdravotné sestry. A pozitívom bude, ak vláda dodrží svoj sľub, že pravidlá budú platiť pre všetky subjekty systému rovnako, bez ohľadu na vlastníctvo. Menšou revolúciou pre slovenské zdravotníctvo (pozitívnou) by bolo spustenie dobrovoľného pripoistenia. Obávame sa však, že uvedený návrh bude nerealizovateľný, pretože jeho súčasťou sú aj zmeny, na ktoré bude chýbať odvaha, a to napríklad jasné zadefinovanie a aj zúženie základného balíka (nároku). Naopak, negatívami sú deklaratórne posilňovanie úlohy štátu, väčšia vlastnícka prítomnosť a posilňovanie na trhu poskytovania zdravotnej starostlivosti, poistenia, distribúcie.


MUDr. Igor Moravčík, prezident Slovenskej komory zubných lekárov
Slovenská komora zubných lekárov vníma PVV v časti zdravotníctvo skôr v rovine odporúčaní, a nie konkrétnych riešení. Prelínajú sa niektoré kompetencie dvoch až troch rezortov. Môžeme za tým vidieť budúcnosť kumulácie zdravotníckych činností? Pozitívne vnímame, že sa zavedie dlhoročne očakávaný katalóg zdravotných výkonov, presne sa stanoví štandard a nadštandard zdravotnej starostlivosti a vláda zabezpečí cez programový rozpočet spravodlivé rozdeľovanie zdrojov v rámci intersektorálneho členenia tak, aby všetky segmenty zdravotnej starostlivosti mali jasné pravidlá financovania. Očakávame v krátkom čase podrobné rozpracovanie priorít Slovenskej komory zubných lekárov, ktoré sme už predložili ministrovi zdravotníctva.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
03. jún 2023 17:16