StoryEditor

Pandémia COVID-19 mení deväť zdravotníckych zákonov

11.05.2020, 00:00
Autor:
HNHN
Epidemiologické ambulancie narazili na nesúhlas ambulantných lekárov. Parlament má o zmenách rokovať už zajtra.

Na mimoriadnu situáciu a núdzový stav vyhlásený z dôvodu ochorenia COVID-19 reaguje ministerstvo zdravotníctva rozsiahlou novelizáciou platných zákonov. Po schválení vládou by o nich v utorok 12. mája 2020 mal rokovať parlament. Veľká novela v skrátenom legislatívnom konaní zavádza epidemiologické ambulancie, upravuje zriaďovanie mobilných odberových miest, dočasnú odbornú stáž lekárov aj bez uznania odbornej kvalifikácie, mení vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, dočasne upravuje pravidlá v oblasti liekovej politiky, preventívne prehliadky u zubných lekárov, preskripciu aj prístup k elektronickej knižke pacienta.

„Najdôležitejšou snahou je pripraviť oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti na možný scenár, keď v dôsledku neúnosného rozšírenia počtu pacientov s ochorením COVID-19 alebo osôb, ktorým pre rôzne karanténne opatrenia nie je alebo nebude možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť bežným spôsobom. V snahe chrániť pacienta aj zdravotníckych pracovníkov návrh zákona priestorovo, personálne aj finančne oddeľuje tzv. ,biele zóny‘ od ,červených zón‘,“ odôvodňuje rezort návrh zákona.

Navrhuje vytvoriť nové druhy zdravotníckych zariadení na efektívnejšiu diagnostiku a bezpečnejšie fungovanie primárnej ambulantnej sféry, nastavuje mechanizmy financovania a ďalšie úpravy, ktoré si vyžiadala prax.

Epidemiologické ambulancie

Novými druhmi zdravotníckych zariadení sú mobilné odberové miesta a epidemiologické ambulancie. Mali by byť operatívne vytvárané na miestach, kde si to vyžiada epidemiologická situácia. Prevádzkovateľom epidemiologickej ambulancie má byť samosprávny kraj, v prípade mobilných odberových miest pôjde o kompetenciu úradov verejného zdravotníctva.

„Účelom vytvorenia epidemiologickej ambulancie je poskytovať všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť osobám, u ktorých je podozrenie na ochorenie COVID-19 alebo potvrdená diagnóza. Vznikom epidemiologických ambulancií, kde sa budú ošetrovať covidoví pacienti, sa ochránia osoby vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia, ktorí sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecných lekárov pre deti a dorast alebo ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých a ktorí by mohli byť vystavení chorobe COVID-19,“ uvádza ministerstvo. Rezort počíta s tým, že vznik epidemiologických ambulancií umožní otvorenie bežných ambulancií pre chronických pacientov a tých, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť inú ako covidovú.

Ak samosprávny kraj nepožiada sám o vydanie povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie, ministerstvo zdravotníctva môže rozhodnúť, aby činnosť epidemiologickej ambulancie dočasne vykonával držiteľ povolenia na prevádzkovanie ambulantnej pohotovostnej služby. Súčasné pohotovosti by sa tak mohli zmeniť na dočasné epidemiologické ambulancie pre deti a dorast a dočasné epidemiologické ambulancie pre dospelých.

Výška paušálnej úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v epidemiologickej ambulancii bude 11 836 eur mesačne. Mzda lekára má podľa návrhu ministerstva zdravotníctva predstavovať sumu 12 eur za hodinu, mzdy sestry 6 eur za hodinu, a to vrátane príplatku za sťažený výkon práce. Podľa návrhu ministerstva by v týchto ambulanciách mali pracovať všeobecní lekári aj špecialisti.

Kritika

Zriaďovanie epidemiologických ambulancií vyvolalo ostrú kritiku a nesúhlas z radov ambulantných lekárov, ktorí považujú pohyb suspektných alebo infikovaných pacientov za rizikový.
za vhodné riešenie poavžujú zriadenie COVID ambulancie vo Fakultnej nemocnici v Nitre, ktorá je určená pre dospelých i detských pacientov z celého regiónu a funguje v nepretržitej prevádzke. „Je to veľká pomoc pre všeobecných lekárov, pediatrov i špecialistov v celom regióne. Ak majú pozitívne testovaných pacientov, personál infektologickej ambulancie v nitrianskej nemocnici je ochotný týchto pacientov prevziať a postarať sa o nich,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí pri návšteve nitrianskej nemocnice.

Prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marian Kollár priznal, že o schválení novely zákona vládou sa dozvedel počas rokovania Ústredného krízového štábu a nebol vopred informovaný. „Ak dôjde k vážnemu stavu, nemocniční aj ambulantní lekári sú pripravení vykryť systém tak, aby sa nezrútil. V tejto chvíli však situácia taká nie je a pevne verím, že ani nebude,“ povedal M. Kollár. Kritizoval aj odmenu 12 eur za hodinu aj s infekčným príplatkom pre lekára, ktorý ide pracovať do infekčného prostredia.

„Keď sme sa o tomto novom zákone lex corona dozvedeli, všetci sa dosť prestrašili, pretože to je veľmi vážna vec. U detských lekárov to vôbec nebude takto fungovať,“ upozornila pediatrička MUDr. Katarína Šimovičová s tým, že tretina detských lekárov je v dôchodkovom veku, tretina sú matky s deťmi do 15 rokov, čiže v covidových ambulanciách by sa reálne malo striedať niekoľko lekárov. „Je to viac-menej úsmevné, ak to nie je úsmev cez slzy,“ okomentovala navrhovanú výšku odmeny lekára v epidemiologickej ambulancii.

Na návrh reagovala aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek: „Personálne zabezpečenie epidemiologickej ambulancie a mzda sestry 6 eur/brutto vrátane rizikovosti je výsmechom povolania sestra. Takto na Slovensku viac sestier nebudeme mať, či sa nám to páči, alebo nie.“

Nebezpečný amaterizmus

Legislatívny návrh nových epidemiologických ambulancií podrobila ostrej kritike aj Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). „Je pripravený vecne tak neodborne, že neobstojí ani argument, že sa tvoril počas pandémie COVID-19. Za šesť týždňov je možné pripraviť veľmi kvalitný legislatívny návrh, a nie paškvil, ktorý úplne rozvracia fungujúci systém poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti primárneho kontaktu aj špecialistov. Návrh umožňuje zriadenie epidemiologickej ambulancie (t. j. COVID ambulancie) cez VÚC prakticky kdekoľvek (!) bez akéhokoľvek logistického zázemia (RTG, laboratórium, USG a podobne) a núti pacientov aj zdravotníkov zbytočne sa túlať v systéme zdravotnej starostlivosti a vystavovať sa zbytočnému riziku infekcie,“ uvádza SVLS. Podľa nej sú jediným vhodným miestom na zriadenie epidemiologických ambulancií centrálne príjmy a urgentné príjmy tzv. červených alebo červeno-bielych nemocníc s dostatočným personálnym a technickým vybavením.

„Zriadiť tzv. epidemiologickú ambulanciu v pôsobnosti samosprávnych krajov kdekoľvek „pod hruškou“ je nebezpečný amaterizmus s vysokým epidemiologickým rizikom pre pacientov, lekárov aj sestry. Návrh na platbu 12 eur pre lekára a 6 eur pre sestru za hodinu nakoniec už pôsobí iba ako krutý výsmech štátu práci zdravotníkov v prvej línii, ktorých potrebuje 3,5 milióna našich pacientov liečiacich sa aj na iné ochorenia v našich ambulanciách, ako je COVID-19,“ uvádza SVLS.

Ďalšie navrhované zmeny

1. Mobilné odberové miesta

Novela zákona dáva regionálnym úradom verejného zdravotníctva novú kompetenciu. Všeobecným aj špecializovaným nemocniciam a tiež držiteľovi povolenia na prevádzkovanie zariadenia spoločných a vyšetrovacích zložiek môže nariadiť, aby do siedmich dní vytvorili mobilné odberové miesto na odber biologického materiálu na zistenie ochorenia COVID-19. Ministerstvo predpokladá v rámci celého Slovenska maximálne 62 takýchto centier. Prepravu zdravotníckeho pracovníka s cieľom odberu biologického materiálu zabezpečí na základe pokynu Operačného strediska ZZS ambulancia dopravnej zdravotnej služby. Tieto nové povinnosti platia len počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie. „Dopravná zdravotná služba v súčasnosti mala menej prevozov, preto dostane povinnosť zabezpečiť prepravu osoby na možnosť vykonania odberu biologického materiálu alebo osobu na odber prepraviť v súvislosti s pandémiou COVID-19,“ odôvodňuje rezort tento návrh. Výška úhrady zdravotnej poisťovne za jeden kilometer jazdy dopravnej zdravotnej službe je 70 centov.

2. Vzdelávanie

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 neuskutočňuje, výnimkou je absolvovanie špecializačnej skúšky, certifikačnej skúšky alebo odborného pohovoru. Počas krízovej situácie sa dočasne preruší aj rezidentské štúdium.
Novela zákona zavádza inštitút dočasnej odbornej stáže pre lekárov z tretích štátov. Stáž pod priamym dohľadom atestovaného lekára môže vykonávať iba osoba, ktorá má uznaný doklad o vzdelaní (diplom). Dohliadajúci lekár môže vykonávať odborný dohľad najviac nad troma stážistami. „Predložený návrh vychádza z podnetov poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti najmä z regiónov s nedostatkom zdravotníckych pracovníkov. Týmto spôsobom bude umožnené dočasne zvýšiť počet zdravotníckych pracovníkov v postihnutých regiónoch a zabezpečiť tak poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ odôvodňuje rezort.
U cudzincov sa dočasne odpúšťa jazyková skúška, nahradí ju čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania.

3. Zúčtovanie poistného

Vzhľadom na posun termínu na podávanie daňových priznaní za rok 2019 do konca júna by sa mal posunúť aj termín na vykonanie ročného zúčtovania poistného, ako aj ročného zúčtovania poistného plateného štátom.

4. Kúpeľná starostlivosť

Nová legislatíva bude riešiť aj postup v prípade, ak počas krízovej situácie nemožno pacientovi poskytnúť kúpeľnú starostlivosť. Do kúpeľov by tak mohol ísť po skončení krízovej situácie, aj keby mu uplynula lehota.

5. Poistenci štátu

Preddavok na poistné, ktorého platiteľom je štát, môže počas krízovej situácie vypočítať, platiť a odvádzať štát aj v sume vyššej, ako je ustanovená v zákone o zdravotnom poistení.

6. Preukazovanie poistenca

Poistenec sa môže počas krízovej situácie preukazovať pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti aj preukazom poistenca zobrazeným v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne alebo uvedením svojho rodného čísla.

7. Zubné prehliadky

Keďže počas krízovej situácie bola obmedzená dostupnosť zubno-lekárskej starostlivosti, pre rok 2021 sa nebude vyžadovať absolvovanie preventívnej prehliadky za rok 2020 na účel úhrady za liečbu zubného kazu.

8. ZZS
Pracovníci záchrannej zdravotnej služby budú mať rozšírený prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knihy pacienta. Pôjde o prístup k ambulantným správam z vyšetrenia a k správam o poskytnutí urgentnej zdravotnej starostlivosti za posledných 12 mesiacov.

9. Preskripcia

Predpísať humánny liek formou elektronického receptu bude môcť počas krízovej situácie okrem lekára aj sestra s vysokoškolským vzdelaním. V tomto prípade sa nebudú uplatňovať preskripčné a indikačné obmedzenia.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
04. jún 2023 12:54