StoryEditor

Onkologické ochorenia v období pandémie COVID-19

03.06.2020, 00:00
Autor:
HNHN
Zariadenia deklarovali, že onkologická starostlivosť bola a je počas krízy naďalej poskytovaná v plnom rozsahu

Opatrenia vyplývajúce z aktuálnej pandémie koronavírusu sa dotkli i zdravotnej starostlivosti. Mnohé zákroky boli odložené, ambulancie a nemocnice museli vykonať zmeny a začali aj intenzívnejšie komunikovať s pacientmi online či prostredníctvom telefonických konzultácií.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti o pacienta s onkologickým ochorením sa považuje za neodkladnú zdravotnú starostlivosť. A odklad diagnostiky a liečby u onkologických pacientov v čase pandémie by malo negatívny vplyv na prognózu ochorenia a zhoršenie zdravotného stavu. Onkologickí pacienti by teda zmenu nemali pocítiť. Zisťovali sme však, aká bola realita. Zaujímali sme sa najmä o fungovanie onkologických ambulancií, oddelení a zdravotníckych zariadení počas koronakrízy.

Detské pracoviská

Podľa vyjadrenia Detskej fakultnej nemocnice Košice v DFN na Oddelení detskej onkológie nemá momentálna situácia s COVID-19 na pacientov významný dosah. „Liečba u detí prebiehala a prebieha štandardne a bez odkladov. Odložili sme len niektoré kontroly pacientov, ktoré nemali na zdravotný stav pacientov žiaden vplyv, tieto sa realizovali prostredníctvom telefonických konzultácií,“ uviedla nemocnica a doplnila, že výsledky boli zaznamenávané do zdravotnej dokumentácie pacientov. A v súčasnosti prebiehajú už aj tieto kontroly v štandardnom režime.

Aj lekári Kliniky detskej hematológie a onkológie v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) sa počas celej krízy štandardne starajú o všetkých pacientov – nových, akútnych a rovnako pacientov v liečbe. Od začiatku nového roka majú až 34 nových pacientov, z nich 17 bolo v mesiacoch marec, apríl a máj, čo zvýšilo nároky na prácu personálu. Napríklad v mesiaci marec mali hospitalizovaných 72 pacientov, ktorí zároveň dostávali chemoterapiu, v mesiaci apríl to bolo 83 pacientov. Popri ústavnej zdravotnej starostlivosti v plnom režime poskytovali zdravotnú starostlivosť aj pacientom na Dennej klinike, kde dostávalo chemoterapiu v mesiacoch marec a apríl okolo 20 detí mesačne.

„Počas celej krízy sme my nepoľavili a štandardne sa staráme o všetkých nových, akútnych a pacientov v liečbe. Mali sme mimoriadne veľa nových prípadov, a to zvýšilo nároky na našu prácu. Celý personál bol vystavený mimoriadnemu tlaku, aby sme sa čo najlepšie postarali o našich onko pacientov. Pracovali sme rozdelení do tímov,“ opísala doc. MUDr. Alexandra Kolenová, prednostka Kliniky pediatrickej onkológie NÚDCH a hlavná odborníčka MZ pre pediatrickú onkológiu. Ako ďalej spresnila, „posunuli sme len kontroly pacientov, ktorí sú dlhodobo odliečení. Veľmi skoro sme vďaka nášmu vedeniu NÚDCH dokázali zaviesť skríning na COVID-19 u každého hospitalizovaného pacienta a u jeho rodiča. Pre našich malých pacientov je náročné, že môžu mať pri sebe len 1 sprievodcu, ktorý nesmie opúšťať nemocnicu, nemôžu mať návštevy... sú v oveľa väčšej izolácií.“

Zdravotnícke zariadenia

Ako zhrnul primár a prednosta Onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín MUDr. Branislav Bystrický, „u onkologických pacientov (a aj u iných s chronickými ochoreniami) prebieha infekcia s 2019-nCoV ťažšie, má komplikovaný priebeh. Ťažšie infekcie boli u pacientov s rakovinou pľúc, ktorí majú a priori poškodené pľúca onkologickým ochorením. Nezanedbateľný je aj vplyv karanténnych opatrení na psychiku pacientov s už prebiehajúcim vážnym ochorením.“ Prednosta kliniky pripomenul, že počas pandémie COVID-19 boli odložené elektívne výkony, ale liečba onkologicky chorých pacientov prebiehala bez obmedzení, za dodržania prísnych epidemiologických opatrení. „Diagnostika onkologických ochorení, aspoň v našom regióne, prebiehala bez obmedzení. Vzhľadom na diagnostiku aj COVID-19 pozitívnych pacientov a následnú nutnú dekontamináciu prístrojov občas dochádzalo k neplánovanému zdržaniu, resp. preobjednávaniu pacientov,“ spresnil B. Bystrický.

Aj Fakultná nemocnica s poliklinikou v Prešove uviedla, že pre onkologických pacientov poskytovala zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu aj počas krízy, a to pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení.

Hlavný lekár siete Svet zdravia pre onkológiu MUDr. Radovan Barila tiež potvrdil, že onkologické operácie normálne prebiehajú a protinádorová liečba rovnako, bez obmedzenia. „Čo sa obmedzilo, sú kontroly odliečených pacientov, najmä ak sú už dlho v dispenzári, a zobrazovacie vyšetrenia pacientov, ktorí sú dlhodobo liečení, zredukovali sa CT vyšetrenia a podobne u klinicky stabilných pacientov, a sledovaní boli pomocou nádorových markerov a klinicky. Zobrazovacie vyšetrenia sa robili v prípade medicínskej potreby,“ zhrnul R. Barila.

„V našej nemocnici sme chemoterapiu, rádioterapiu, chirurgickú liečbu aj ostatnú starostlivosť o onkologických pacientov zabezpečovali aj počas mesiacov marec a apríl bez obmedzení. Zaznamenali sme pacientov so spádových oblastí kraja, ktorí boli odoslaní k nám, keďže menšie nemocnice niektoré terapie alebo výkony počas pandémie nevykonávali. Momentálne poskytujeme rádioterapiu 82 pacientom, čo je približne o 10 % viac ako zvyčajne,“ uviedla Fakultná nemocnica s poliklinikou FDR Banská Bystrica.

Podľa vyjadrenia siete AGEL nemocnice spadajúce pod AGEL počas pandémie neobmedzovali liečbu onkologických pacientov, avšak dodržiavali usmernenia hlavného hygienika a ministerstva zdravotníctva.

Podľa lekára onkologickej ambulancie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča MUDr. Valéra Kováča, PhD., v diagnostike a liečbe onkologických ochorení u pacientov pokračovali viac-menej podľa plánu len s menšími oddialeniami vzhľadom na prijaté oparenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu (povinná triáž, schválenia od ZP prichádzali neskoršie ako zvyčajne).

Aj MUDr. Lyudmyla Rudenko z ambulancie klinickej onkológie Nemocnice Levice zdôraznila, že medzi najviac ohrozených patria pacienti s hematologickými malignitami – Hodgkinov lymfóm, chronická lymfocytárna leukémia, akútna myeloidná leukémia, akútna lymfoblastická leukémia a mnohopočetný myelóm. „Vo zvýšenom riziku sú tiež pacienti, ktorí sú v aktívnej chemoterapii, a pacienti po transplantácii kostnej drene. Títo pacienti majú zníženú imunitu, ktorá je sprievodným javom liečby, ale môže pretrvávať dlhší čas po skončení liečby. To zvyšuje náchylnosť na infekciu,“ zhrnula L. Rudenko.
„V našej nemocnici sme sa aj v období pandémie snažili o to, aby sa reštrikcie netýkali onkologických ochorení. Diagnostika a liečba onkologických ochorení bežala v pôvodnom režime, samozrejme, za dodržania nariadení hlavného hygienika,“ zhrnula levická nemocnica.

Primár oddelenia klinickej a radiačnej onkológie Nemocnice Komárno MUDr. Pavel Demeter, MBA, zhodnotil, že súčasná pandémia môže mať pre pacientov až fatálne následky. „Ukazuje sa však, že príčinou úmrtí je väčšinou iná závažná komorbidita a koronavírus k tomu len dodá svoj podiel viny. Veľkosť tohto podielu je výrazne individuálna. Najviac ohrození sú pacienti v staršom veku a s oslabenou imunitou v dôsledku základného onkologického ochorenia alebo po agresívnejšej onkologickej liečbe,“ priblížil P. Demeter. Zdôraznil, že starostlivosť o onkologických pacientov spĺňa kritériá neodkladnej zdravotnej starostlivosti. „Preto v Komárne fungovalo naše pracovisko bez výraznejších obmedzení. Badateľný pokles počtu pacientov môže byť sekundárny v dôsledku obmedzenia prevádzky iných ambulancií, diagnostiky, operatívy a iných pracovísk, odkiaľ k nám mohli byť takíto pacienti odoslaní,“ uviedol P. Demeter.

„Onkologické pracovisko FNsP Nové Zámky – ambulantná i lôžková časť – onkologickú starostlivosť poskytuje po celý čas v plnom rozsahu,“ potvrdila Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky. „FNsP Nové Zámky nemá vlastné rádioterapeutické oddelenie – táto liečebná modalita je zabezpečená pre našich pacientov pracoviskami v Komárne, Nitre i Bratislave, nami odoslaní pacienti tam neboli limitovaní,“ reagovala nemocnica. Nemocnica potvrdila, že onkologická liečba bola po celé obdobie pandémie podávaná v náležitých termínoch, o pacientov bolo i je plnohodnotne a komplexne postarané, k omeškaniu liečby neprišlo. FNsP Nové Zámky ďalej spomenula, že posun plánovaných kontrol dispenzarizovaných pacientov, ktorí už nie sú v liečbe, po 5 – 10 rokoch od ukončenej liečby, bol minimálny a všetky akútne stavy dispenzarizovaných pacientov v starostlivosti onkologických ambulancií boli riešené okamžite vrátane diagnostiky a liečby.

Aj Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žilina potvrdila, že onkologická starostlivosť bola a je počas krízy naďalej poskytovaná v plnom rozsahu, „počet ožarovaných pacientov a podaných chemoterapií sa dokonca zvýšil. Vyšší počet hospitalizácii za marec 2020 bol spôsobený prísnejšími preventívnymi opatreniami, keď boli z dôvodu vyššej bezpečnosti pacienti na 2- až 5-dňové chemoterapie prijatí na oddelenie, štandardne by dochádzali z domu. Okrem všetkých prijatých opatrení v rámci celej nemocnice, na oddelení onkológie zriadili pracovníci navyše aj samostatný filter pre onkologických pacientov pri vstupe do pavilónu oddelenia,“ zhrnula žilinská nemocnica.

„Na oddelení radiačnej a klinickej onkológie vo FN Nitra sme postupovali v zmysle Metodického usmernenia pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti o pacientov s onkologickým ochorením počas pandémie COVID-19. Rutinne sme vykonávali všetky diagnostické výkony v rámci postupov, ktoré povedú k včasnej diagnostike onkologického ochorenia. Za neodkladné sa považujú aj zobrazovacie vyšetrenia, ide o vstupné (stagingové) vyšetrenia novodiagnostikovaných pacientov s onkologickým ochorením, kontrolné vyšetrenia na potvrdenie účinnosti aplikovanej liečby, restagingové vyšetrenia a vyšetrenia pri suspektnej progresii/relapse ochorenia,“ opísala Fakultná nemocnica Nitra. Nemocnica spresnila, že za neodkladnú zdravotnú starostlivosť sa považuje liečba pacientov s onkologickým ochorením, protinádorová liečba pacientov s onkologickým ochorením v aktívnej fáze liečby, ako aj potrebná chirurgická liečba, predovšetkým pacientov s onkologickým ochorením v prípade podávania liečby v kurabilnej intencii vrátane adjuvantnej liečby, v prípadoch, v ktorých to ošetrujúci lekári považujú za „záchranné“, ale i vo včasných líniách metastatického ochorenia. „K dnešnému dňu sme nezaznamenali ani jeden nový prípad pacienta s ochorením COVID-19,“ spomenula FN Nitra.

„Onkologickí pacienti sú zvlášť ohrozená skupina. Ide o akútne prípady, čo znamená, že ich liečba prebiehala štandardne, ako aj počas normálneho stavu. Onkologické ochorenie nestrpí odklad a Onkologická klinika pracovala s každým onkologickým pacientom,“ uzavrela Fakultná nemocnica Trnava.

Špecializované pracoviská

„V prípade ochorenia onkologického pacienta na COVID-19 by určite boli dôsledky veľmi vážne, až smrtiace, pretože väčšina týchto pacientov má oslabenú imunitu. U nás v našom ústave sme nezaznamenali ani jeden prípad ochorenia na COVID-19, počty intervencií sme neredukovali, práve naopak, mierne stúpli, samozrejme, pri dodržiavaní zásad podľa usmernenia hlavného hygienika,“ uviedla generálna riaditeľka Východoslovenského onkologického ústavu (VOÚ) MUDr. Nataša Džunková a dodala, že „jediná mierna redukcia sa týka preventívnych vyšetrení pacientok s nádorom prsníka a CT skenovania, keďže sme obmedzili vyšetrenia pri negatívnom klinickom náleze“. Ako následne uviedla, pri chemo- a rádioterapii počty mierne stúpli. „Čo sa týka operácií, mierne sa znížil počet operačných výkonov, pretože došlo k odloženiu nenádorových intervencií, a nenaliehavých operačných výkonov, pri ktorých nehrozilo závažné zhoršenie zdravotného stavu, avšak všetky urgentné operačné výkony u onkologických pacientov sme vykonávali bez obmedzenia,“ zdôraznila N. Džunková. V rámci zobrazovacích vyšetrení evidujú mierne zníženie, týkajúce sa hlavne preventívnych mamografických vyšetrení a CT vyšetrení pri sledovaní po liečbe, takisto pokles USG vyšetrení pri preventívnom sledovaní. V ambulantnej starostlivosti bol „výrazný pokles počtu pacientov vzhľadom na to, že boli mediálne informovaní, aby podľa možnosti nenavštevovali ambulancie, výrazne stúpol počet telefonických konzultácií“, spresnila riaditeľka VOÚ a doplnila, že „momentálne začíname realizovať plánované operačné výkony, ktoré boli odložené, avšak s prísnymi pravidlami na ochranu verejného zdravia a za presne stanovených podmienok“.

Národný onkologický ústav (NOÚ) v niektorých oblastiach dosiahol väčší výkon ako v rovnakom období počas minulého roku. Na oddelení ambulantnej chemoterapie podali v apríli celkovo 1 727 liečob, čo je viac ako mesačný priemer roku 2019. Od januára do apríla sa uskutočnilo 2 844 hospitalizácií, čo je v porovnaní s rokmi 2019 a 2018 len minimálny pokles na úrovni 3 %. Počas prvých štyroch mesiacov onkochirurgovia vykonali 951 operácií.

„Vzhľadom na to, že Onkologický ústav sv. Alžbety je špecializovaný na onkologické ochorenie, v období od 15. marca do 30. apríla sa onkochirurgické a onkogynekologické výkony vykonávali v rozsahu 90 % výkonov a ožarovanie malígnych pacientov a liečba chemoterapiou sa realizovali ako v normálnom režime,“ reagoval Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA) a doplnil, že počet zobrazovacích výkonov bol na úrovni 65 % – 75 %. „V súčasnosti nabiehame na pôvodnú úroveň. Denne aj v období núdzového stavu bolo v zariadení okolo 900 pacientov ambulantne a 150 na lôžkach,“ spresnil OÚSA.

Komentujú:

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS)

MUDr. Pavel Bician, zástupca prednostu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA, primár Oddelenia radiačnej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s.; hlavný odborník MZ pre radiačnú onkológiu

MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka Národného onkologického inštitútu

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
06. jún 2023 01:48