Vedci skúmali zdravotné účinky pitia minerálnej vody GemerkaUnsplash
StoryEditor

Vedci skúmali zdravotné účinky pitia minerálnej vody Gemerka

24.06.2021, 00:00
Na slovenské pomery unikátny biomedicínsky výskum AquaMin sa venoval sledovaniu účinkov pravidelného pitia slovenskej minerálnej vody Gemerka. Zadávateľom výskumu bola spoločnosť BUDIŠ, a. s. a realizátorom projektu firma MEDIREX, a. s., ktorá do spolupráce prizvala Internú kliniku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnú nemocnicu Bratislava. Slovenskí experti z popredných odborných pracovísk skúmali zdravotné účinky pitia Gemerky nielen z medicínskeho, ale aj zo psychologického hľadiska.

Hypotézy, ktoré stáli na začiatku výskumu

Nakoľ ko Gemerka má opti­málny pomer magnézia a kal­cia, výskum sa zameral na pa­rametre, ktoré ukazujú, akým spôsobom a s akými účinkami dokáže ľudské telo absorbovať tieto minerály práve pravidel­ným pitím Gemerky, a ako sa takéto pravidelné pitie danej minerálnej vody môže preja­viť v porovnaní s pravidelným pitím bežnej vody z vodovodu.

Z hľadiska účinnosti mag­nézia je pritom už dlhšiu do­bu známe, že napríklad dlho­dobý nedostatok Mg2+ v orga­nizme je považovaný za jednu z príčin nárastov depresií v kra­jinách západného sveta a mô­že celkovo zvyšovať riziko roz­voja nielen fyzických, ale aj duševných ochorení. Vedci vo viacerých štúdiách upozorňu­jú, že mierny nedostatok mag­nézia môže zostať dlhodobo aj nerozpoznaný a ľahko si ho zameníme za príznaky, ktoré sprevádzajú prežívanie stre­su. Ide najmä o podráždenosť, smútok, celkovú únavu, mier­nu úzkosť, alebo pociťovaný ne­dostatok energie, prípadne sva­lovú slabosť a zažívacie problé­my.

Stres a magnézium sú tak isto podľa viacerých štúdií, kto­ré boli publikované za posled­né desiatky rokov, takpovediac prepojené. Zvýšený stres tak môže spôsobovať úbytok mag­nézia a, naopak, nižšie hladiny magnézia zase zvyšujú náchyl­nosť na stres.

Základné parametre výskumu

Vedci pracovali so vzorkou 80 ľudí vo veku 30-65 rokov. Skupina bola rozdelená na dve rovnaké skupiny s počtom 40 ľudí, pričom prvá experimen­tálna skupina pila v stanove­nom časovom úseku denne 1,5 litra jemne sýtenej minerálnej vody Gemerka a druhá placebo skupina 1,5 litra mierne sýtenej vody z vodovodu.

Každý účastník výskumu mal pridelené vlastné číslo ako identifikátor a celý výskum bol dvojito zaslepený, čiže vý­znam každého identifikáto­ra bol známy výlučne realizá­torovi výskumného projektu. Etickú stránku výskumu odo­brila a schválila Etická komi­sia Bratislavského samospráv­neho kraja.

Medicínska časť výskumu

V medicínskej časti výskumu AquaMin sa tím výskumní­kov zameral najmä na efekti­vitu absorbcie potrebných mi­nerálov pitím minerálnej vody Gemerka.

Výsledky medicínskej časti

„Pitie Gemerky nespôsobilo nárast sérových koncentrácií magnézia, ale oproti kontrol­nej skupine sme nezazname­nali výdaj magnézia močom a stúpla koncentrácia magné­zia v erytrocytoch. To zname­ná, že príjem magnézia z mi­nerálnej vody spôsobil satu­ráciu organizmu magnézi­om a magnézium šlo priamo do buniek, teda presne tam, kde má pôsobiť,“ uvádzajú vo výskumnej správe autori vý­skumu Prof. MUDr. Juraj Payer PhD, MPH, FRCP a Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD, MPH.

Príjem magnézia ovplyv­nil výdaj sodíka, u experimen­tálnej skupiny pokles signifi­kantný, čo je pre organizmus pozitívny stav. Pretože sa ok­rem príjmu magnézia nesatu­roval organizmom aj sodíkom. Pitie minerálnych vôd lekári vyslovene odporúčajú, pretože sa v súčasnosti stretávajú, naj­mä, s nedostatkom sodíka, a to u starších ľudí. Klesá im aj hla­dina sodíka v krvi. To má ne­gatívny dopad na ich zdravot­ný stav, pretože sa môžu zhor­šovať ich ochorenia, ktoré majú.

Autori medicínskej časti vý­skumu AquaMin v závere kon­štatujú, že nakoľko výskum prebiehal v čase pandémie COVID-19 a zvýšeného stresu, ktorému bola vystavená celá po­pulácia, dá sa uvažovať nad tým, že pravidelné pitie minerálnej vody Gemerka dokázalo v expe­rimentálnej skupine zabezpečiť saturáciu organizmu magnézi­om, a to práve v stresovom sta­ve. Pri kontrolnej placebo sku­pine sa totiž oveľa viac prejavila strata magnézia cez moč.

Efektivitu vstrebávania mi­nerálov prostredníctvom pitia minerálnych vôd už ale v mi­nulosti konštatovali aj iné štú­die a experti. Doc. Ing. Pavel Blažíček, ktorý je viceprezi­dentom Slovenskej spoločnos­ti klinickej biochémie, jedno­značne uvádza, že najefektív­nejší spôsob, akým môže na­še telo prijať potrebné hod­noty magnézia je práve pitie minerálnych vôd (telo dokáže vstrebať cez minerálku až 60 % minerálov, ale cez výživové do­plnky len 30 %).

Veľmi dôležitý je aj pomer s druhým minerálom, ktorým je v tomto prípade vápnik, čiže kalcium. Tento minerál je po­trebný na vstrebávanie magné­zia. Výhodou Gemerky je pomer medzi magnéziom a kalciom 1:3, čo zabezpečuje efektívne vstrebávanie oboch minerálov.

Psychologická časť výskumu

Dostatočný príjem magnézia je tiež témou pre odborníkov z oblasti duševného zdravia. Na to sa zamerala druhá časť štúdie, ktorá tiež priniesla po­zitívne zistenia.

V analýze výsledkov sa au­tori sústredili primárne na si­tuácie, kedy sa pred a po testo­vaní objavil významný rozdiel v porovnaní experimentálnej a kontrolnej skupiny. Pri ana­lýze zohľadňovali podmien­ky, kedy k odlišnostiam došlo v rámci celej vzorky danej refe­renčnej skupiny, len u niekto­rého pohlavia alebo v niektorej vekovej skupine.

Výsledky psychologickej časti

Výskumníci takto vybrali 5 faktorov ktoré vysvetľujú 44% rozptylu skóre v použitých testoch pri druhom testovaní. Zaznamenali, že najvýznam­nejší rozdiel v porovnaní expe­rimentálnej a kontrolnej sku­piny vzniká v oblasti hodnote­nia rýchlosti kognície meranej prostredníctvom Stroopovho testu, čiže komplexu štruktúr a procesov ľudského poznáva­nia.

Vedci takto zistili, že, že čím bola hladina magnézia vyššia pri prvom testovaní, tým nižšia bolo úroveň depresívnej a úz­kostnej symptomatológie, kto­rá sa vyjadrovala prostredníc­tvom subjektívneho sebapos­údenia. Vedci skúmali zdravotné účinky pitia minerálnej vody Gemerka Vedci skúmali zdravotné účinky pitia minerálnej vody Gemerka Gemerka Mgr. Petra Brandoburová, PhD. z riešiteľského tímu psy­chológov sumarizuje hlavné zistenia takto: „Účastníci štú­die zhodne vyhodnotili, že pravidelné dopĺňanie mag­nézia pozitívne ovplyvnilo kvalitu ich spánku. U osôb, ktoré boli v záťaži, príjem mag­nézia viedol k tomu, že svoje zdroje k podávaniu kognitív­neho výkonu dokázali využí­vať efektívnejšie. Zaujímavé je tiež, že čím bola na začiat­ku štúdie u jednotlivca hla­dina magnézia nižšia, tým viac depresívnych a úzkost­ných prejavov v úvode výsku­mu udával.

Zhrnutie

Nielen záver výskumu AquaMin, ale aj mnohé iné po­dobné výskumy z minulosti a názory expertov potvrdzujú, že najprirodzenejším a najefek­tívnejším spôsobom, akým je ľudské telo schopné vstrebávať potrebné minerály, je prostred­níctvom pitia minerálnych vôd. 

Pri skúmaní pravidelného účinku pitia Gemerky sa navy­še nepreukázalo žiadne zvý­šenie obsahu nežiadúcich ió­nov, naopak, v prípade magné­zia a kalcia sa ukazuje, že práve Gemerka má v tejto oblasti po­zitívne účinky a ponúka vyvá­ženú a vhodnú koreláciu tých­to minerálov.

Pravidelné pitie minerál­nych vôd odporúčajú aj mnohí iní experti. MUDr. Boris Bajer z Centra Výživy a Tréningu napríklad hovorí: „Benefity mi­nerálnych a pramenitých vôd sú najmä v tom, že obsahujú minerály, ktoré napríklad bež­ná voda z vodovodu neobsahu­je, alebo ich obsahuje oveľa me­nej. Preto odporúčam, aby pit­ný režim obsahoval aj minerál­ne a pramenité vody, práve kvô­li zlepšeniu príjmu minerálov, ktoré naše telo potrebuje kaž­dý deň.“

POUŽITÉ METÓDY V MEDICÍNSKEJ ČASTI VÝSKUMU

V rámci medicínskej časti boli v 2 termínoch (t. j. pred začatím sledovania - vstup a na konci sledo­vania - výstup) u všetkých účastníkov realizované vybrané laboratórne vyšetrenia z krvi a moču na vyhodnotenie dynamiky vybraných fyziologických parametrov:

  • magnézium v sére, v moči
  • draslík v sére, v moči
  • vápnik v sére, v moči
  • sodík v sére, v moči
  • fosfor v sére, v moči
  • magnézium v erytrocytoch

POUŽITÉ METÓDY V PSYCHOLOGICKEJ ČASTI VÝSKUMU

Anamnestický dotazník

Škála subjektívne prežívanej zmeny

Pittsburský index kvality spánku

MoCAMontreal CognitiveAssessment

PHQ-15 Dotazník pacien­tovho zdravia PHQ-15

Opakovanie čísel odpredu a odzadu

BDI-II Beckova škála depresie-II

Symboly

GAD-7 Generalizovaná úzkostná porucha

Pamäťový test učenia

PANAS

Autori medicínskej časti výskumu

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, V. klinika Lekárskej fakulty UK a UNB 

Autori psychologickej časti výskumu

Odborný garant: PhDr. Martin Jakubek, PhD.

Riešiteľský tím: Mgr. Petra Brandoburová, PhD., Mgr. Simona Krakovská, Mgr. Michaela Konečná

 

(PR)

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
23. máj 2023 13:20