HN
StoryEditor

Hodnotenie skríningových programov na Slovensku nemá byť v rukách NCZI

12.11.2020, 11:41
Autor:
HNHN
Otvorený list odborníkov z oblasti onkológie: Nastal čas vyjadriť sa k tejto problematike verejne

Radi by sme pripomenuli všetkým, ktorí nevedia, že rok 2018 bol pre onkológiu z určitého pohľadu prelomový, pretože bol vládou konečne schválený Národný onkologický program (NOP). Za účelom pomoci pri jeho napĺňaní sa v Národnom onkologickom ústave (NOÚ) zriadil Národný onkologický inštitút (NOI). Úlohou NOI je slúžiť ako klinicko-výskumná, akademická a vzdelávacia platforma pre spoluprácu pri zabezpečovaní aktivít napomáhajúcich realizovať NOP v stanovených piatich oblastiach: epidemiológia; veda a výskum; prevencia a skríning; diagnostika a liečba; podporná starostlivosť.

Aj keď sme veľakrát zvažovali, či by pre fungovanie takejto inštitúcie nebolo jednoduchšie fungovanie samostatné, teda nie v rámci NOÚ, protiargumentom by mohol byť fakt, že Národný onkologický ústav je skutočne národný, a tak ako je uvedené v štatúte,  jeho úlohou je okrem iného metodické vedenie, koordinácia, sledovanie a vyhodnocovanie odbornej úrovne poskytovania onkologickej starostlivosti. Za týmto účelom pôsobí ako koordinačné centrum onkologickej starostlivosti v Slovenskej republike. Ako koordinátor onkologickej starostlivosti v SR tiež sústreďuje a spracúva informácie a štatistické podklady pre potreby riadiacej, organizačnej a metodickej činnosti ústavu. Z tohto pohľadu by mala byť existencia Národného onkologického inštitútu, ktorého činnosť je taktiež národná, v NOÚ v poriadku.

Neaktuálny register

Od začiatku vzniku vyvíjalo NOI spolu s hlavným odborníkom pre onkológiu enormné snahy s cieľom revitalizácie Národného onkologického registra (NOR) vzhľadom na jeho neaktuálnosť. Opakovane apelujeme na fakt, že kvalita NOR sa jeho neaktuálnosťou podstatnou mierou znižuje. Na základe opakovaných diskusií s Národným centrom zdravotníckych informácii (NCZI) boli spoločne zadefinované možné kroky, ktoré by situáciu mohli priaznivo v čo najkratšom čase zmeniť. NOR je jeden z registrov NCZI. Jeho úlohou je zber, spracovanie a poskytovanie údajov. Od roku 2018, keď boli zverejnené len základné epidemiologické údaje z roku 2011, však nemáme k dispozícii žiadne ďalšie údaje, pričom rozdiel medzi reálne potrebnými dátami a publikovanými dátami sa ďalej zvyšuje. Je plne v kompetencii NCZI uskutočniť také kroky, aby NOR poskytoval aktuálne klinicko-epidemiologické údaje.

NOI disponuje kapacitami, aby poskytnuté klinicko-epidemiologické dáta spracoval a vyhodnotil, tak ako to urobil s údajmi poskytnutými  NOR o incidencii a mortalite. NOI však disponuje odbornými kapacitami, aby uskutočnil aj ďalšie analýzy nad rámec tých, ktoré v súčasnosti poskytuje, ak by mal prístup k dátam. Výstupy by tak NOR mohol poskytovať NOI priebežne tak, ako by boli k dispozícii ďalšie zozbierané a spracované dáta v NCZI vo forme a pohľadoch, ktoré odborná verejnosť potrebuje.

Prístup k databáze

Súčasná reakcia vychádza nielen zo snahy poukázať na neaktuálnosť klinicko-epidemiologických údajov v onkológii vzhľadom na neaktuálny NOR, ale tiež na to, že od začiatku vzniku NOI upozorňujeme, že je nevyhnutné, aby malo NOI prístup k databáze nielen NOR, ale aj v rámci pripravovaných skríningových programov k dátam v rámci nového registra, ktorý by mal byť na tento účel zriadený, teda k dátam Národného skríningového registra. Táto potreba vyplýva z faktu, že jednou z úloh NOI je koordinácia a hodnotenie skríningových programov. Pre možnosť validného zhodnotenia dát je však potrebný prístup ku kompletnej pseudoanonymizovanej databáze. Len tak je možná adekvátna a detailná analýza, ktorá je nevyhnutná pre správne hodnotenie.

Je preto pre nás zarážajúce, že navrhované zmeny týkajúce sa prístupu k dátam pre NOI neboli v súčasnom predkladanom návrhu novely zákona č. 153/2013 Z. z. týkajúceho sa vzniku Národného skríningového registra zakomponované a nad to všetko je navrhovaná zmena v zákone č. 577/2004, v rámci ktorej okrem NOI by mal hodnotiť skríningové programy aj NCZI. Ak súčasná navrhovaná novela bude schválená, posilní sa pozícia NCZI aj v rámci hodnotenia skríningových programov.

Tím odborníkov

V súčasnosti však vieme pravdivo povedať, že v NCZI nie je zabezpečený pre túto úlohu odborne kompetentný tím ľudí. Naopak, takýto tím ľudí sa postupne aj napriek svojej krátkej existencii vybudoval v NOI. Tím odborníkov pripravuje metodiky, ktoré súvisia s pozývaním, priebehom, ako aj hodnotením skríningových programov. Práve tím odborníkov chápe dôležitosť dôkladnej prípravy, ideálne v rámci jedného centra, ktoré by malo kontrolu nad mechanizmom pozývania, priebehu a hodnotenia skríningových programov. Takéto centrum je postupne budované v NOI a je z nášho pohľadu potrebné, ak nám záleží na čo najúspešnejšom priebehu skríningových programov, aby pozícia NOI v koordinácii a hodnotení skríningových programov bola ďalej posilňovaná a mala politickú podporu. Bez dôkladného a odborne kompetentného monitoringu celého procesu totiž nebude možné programy správne vyhodnotiť a následne správne nastaviť ich pokračovanie.

Národný onkologický inštitút spoločne s Oddelením verejného zdravia, prevencie a skríningov na MZ SR aktívne pri príprave skríningových programov spolupracuje so zahraničnými partnermi, ktorí majú skúsenosti s už prebiehajúcimi skríningovými programami a súčasne spoločne s nimi využívame nástroj na nákladovú analýzu skríningov, čo je v rámci celého procesu nemenej dôležité. Aj v rámci ďalších nákladových analýz v NOI potrebuje NOI nevyhnutne prístup ku kompletným dátam.

Spolupráca, nie boj

Určite je okrem prístupu k dátam nevyhnutné zabezpečiť tok dát zo skríningových programov zo zdravotných poisťovní smerom do NCZI. Detaily jednotlivých položiek, ktoré je potrebné zbierať a hodnotiť, však boli primárne pripravované odborníkmi NOI v súlade s Európskymi odporúčaniami, a je preto kľúčové, aby ostalo hodnotenie skríningových programov v rukách odborníkov NOI. Z nášho pohľadu nie je vôbec potrebné, aby boli skríningové programy hodnotené paralelne v NCZI aj v NOI. Tu nemá ísť o boj, ale o spoluprácu, v rámci ktorej vybudovaná inštitúcia s obrovským potenciálom zberu a spracovania dát, ktorou je jednoznačne NCZI, si má splniť svoju úlohu, teda aktuálne dáta adekvátne zbierať, spracúvať a poskytovať  na hodnotenie inštitúcii, v tomto prípade NOI, ktorá disponuje na to potrebným odborným potenciálom.

Skríningové programy sú komplexné. Na ich príprave a priebehu sa podieľajú mnohé zainteresované subjekty, ktoré je nevyhnutné skoordinovať tak, aby sme sa spoločne posúvali jedným smerom. Je tu potrebná vzájomná dôvera, vôľa pre spoluprácu a skutočná spolupráca. Len tak je možné položiť jeden z nosných kameňov, na ktorých je možné postaviť úspešné skríningové programy.

Nutné legislatívne kroky

Aby boli slovenské onkologické skríningové programy adekvátne odborne vyhodnocované, máme za to, že hodnotenie skríningových programov nemôže byť odovzdané do rúk Národnému centru zdravotníckych informácií. Je potrebné apelovať, aby si NCZI plnilo svoje úlohy aj vzhľadom na neaktuálny Národný onkologický register a aby poskytovalo dáta tým subjektom a inštitúciám, ktoré ich pre svoju činnosť nevyhnutne potrebujú.

Apelujeme na to, aby boli uskutočnené potrebné legislatívne kroky. V rámci nich zabezpečený tok všetkých potrebných dát pre hodnotenie skríningových programov zo zdravotných poisťovní do NCZI. Súčasne je však nevyhnutné legislatívne ošetriť možnosť využívania dát z rôznych registrov, v tomto konkrétnom prípade prepájanie dát z Národného onkologického a Národného skríningového registra, čo je  dôležité pre hodnotenie skríningových programov, ako aj možnosť využitia dát zdravotných poisťovní pre napĺňanie Národného onkologického registra. Jednoznačne je tiež potrebné upraviť legislatívu tak, aby mal NOI prístup ku kompletným pseudoanonymizovaným databázam Národného onkologického a Národného skríningového registra.

MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka Národného onkologického inštitútu

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti

Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., hlavný odborník pre klinickú onkológiu

MUDr. Oliver Sadovský, vedúci pracovnej skupiny pre skríning karcinómu krčka maternice

MUDr. Rudolf Hrčka, DrSc., vedúci pracovnej skupiny pre skríning kolorektálneho karcinómu

MUDr. Alena Kallayová, vedúca pracovnej skupiny pre skríning karcinómu prsníka

Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka, Liga proti rakovine Slovenskej republiky

Jana Pifflová Španková, prezidentka OZ NIE RAKOVINE

01 - Modified: 2023-05-27 13:00:00 - Feat.: - Title: Problémom s kolonoskopiou nie je dostupnosť, ale ochota ľudí absolvovať vyšetrenie hrubého čreva 02 - Modified: 2023-05-22 18:52:13 - Feat.: - Title: Spor o úhradu dvojmiliónového lieku: Rodičia pacientky sa obrátia na Ústavný súd 03 - Modified: 2023-05-07 05:40:47 - Feat.: - Title: Komentár: Národný onkologický ústav čelí úplne iným manažérskym výzvam, ako je zriadenie protónového centra 04 - Modified: 2023-05-21 11:18:09 - Feat.: - Title: Potrebuje Slovensko protónovú rádioterapiu? Názory na protónové centrum sa rôznia 05 - Modified: 2023-02-21 11:00:00 - Feat.: - Title: Svojich TOP zamestnávateľov má aj zdravotníctvo
menuLevel = 2, menuRoute = zdn/nazory, menuAlias = nazory, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
31. máj 2023 15:23