Zdravotnícke noviny

Rozhovory

Top lekár: Mám rád výzvy

22. január 2020 - V rámci intervenčnej rádiológie patrí medzi európsku špičku. Pritom pôvodne chcel robiť kardiológa. Všetko sa zmenilo, keď prvýkrát navštívil najväčší európsky rádiologický kongres a videl, aké možnosti ponúka najnovšia medicínska technika založená na počítačoch. Dnes na svojom pracovisku zaúča lekárov z celého sveta. MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, intervenčný rádiológ a riaditeľ CINRE.
Kedy ste sa rozhodli, že pôjdete študovať medicínu? 

Už si ani nepamätám, kedy padlo to rozhodnutie. Definitívne som sa však rozhodol až tesne pred podaním prihlášok na vysokú školu. Písal sa začiatok roku 1990, bolo tesne po nežnej revolúcii a otváralo sa aj množstvo iných možností, ako napríklad štúdium v zahraničí.

Prečo práve zameranie rádiológia?

Skončil som všeobecné lekárstvo na UK v Bratislave v roku 1996, začal som pracovať v ÚKVCH v Bratislave na Partizánskej a chcel som sa stať kardiológom.

Všetko sa zmenilo, keď som prvýkrát navštívil európsky rádiologický kongres, ktorý je najväčším medicínskym kongresom v európe. Bolo to vo Viedni, desiatky tisíc účastníkov, najnovšia medicínska technika založená na počítačoch, doslova explózia nových miniinvazívnych liečebných postupov v novovznikajúcej subšpecializácii rádiológie – v intervenčnej rádiológii. To všetko ma tak očarilo, že som sa definitívne rozhodol pre ďalšiu špecializáciu v rádiológii a intervenčnej rádiológii.

Čo všetko si môžeme predstaviť pod pojmami rádiológia a intervenčná rádiológia? V čom sa líšia?

Rádiológia je jeden z troch pilierov modernej medicíny alebo medicíny západného typu. Tieto tri piliere tvoria základné odbory internej medicíny, chirurgie a rádiológie.

Intervenčná rádiológia je klinický odbor a subšpecializácia rádiológie, ktorá sa zameriava na inovatívne liečebné využitia rádiologických zobrazovacích metód v miniinvazívnej liečbe množstva ochorení, s prístupom do tela len vpichom cez kožu, redukciou krvných strát a komplikácií, skrátením času hospitalizácie a zavádzaním týchto nových liečebných postupov do praxe.

V posledných dekádach je všeobecne vo svete intervenčná rádiológia považovaná za najinovatívnejšiu medicínsku disciplínu vôbec. Jej potreba a prínos pre modernú medicínu sú veľmi dobre dokumentované neustálym rastom a trvalým dopytom po intervenčných rádiológoch vo vyspelých krajinách.

Napríklad Európska spoločnosť pre kardiovaskulárnu a intervenčnú rádiológiu (CIRSE) je dnes najväčšou subšpecializačnou medicínskou odbornou spoločnosťou na svete.

Odbor prešiel v priebehu niekoľkých rokov určite mnohými zmenami. Ktoré boli podľa vás najvýraznejšie? 

Rádiológia a intervenčná rádiológia prechádzajú od 80. rokov veľmi búrlivým vývojom ako klinické odbory, bez ktorých si dnes modernú medicínu nemožno predstaviť. Ich úroveň určuje kvalitu zdravotníckeho zariadenia, v optimálnom prostredí prinášajú rýchle a presné diagnózy, navyše mnohé hneď aj miniinvazívne liečia. Tie prístroje, materiály a techniky, ktoré používame, sa vyvíjajú doslova zo dňa na deň.

To, samozrejme, kladie extrémne nároky na kvalitu a dynamiku vzdelávania. Je fajn, že sme tento celosvetový trend ako-tak v rámci našich možnosti zachytili aj u nás. Podľa vzoru všetkých medicínsky vyspelejších krajín sa nám podarilo v nedávnej minulosti založiť samostatnú Spoločnosť kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie na Slovensku (SKVIR), ktorá je pendantom už spomenutej CIRSE a je stavovským a odborným združením intervenčných rádiológov u nás.

Podarilo sa nám tiež spustiť program vzdelávania v intervenčnej rádiológii – Certifikovanej pracovnej činnosti v intervenčnej rádiológii. Začali sme aj s kvalitatívnym hodnotením a certifikáciou jednotlivých pracovísk intervenčnej rádiológie u nás.

Pred rokom ste vybudovali Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE). Aké diagnózy riešite?

Vybudovali sme centrum, ktoré sa špecializuje na miniinvazívnu liečbu v intervenčnej rádiológii. Moderná medicína smeruje do multidisciplinárneho prostredia, kde sa stierajú tradičné medziodborové hranice a interdisciplinárna spolupráca je v záujme pacienta najvyššou prioritou. Toto je základnou filozofiou našej nemocnice, ktorej motto je od začiatku: „Neustály pokrok a inovácie, najvyššia medicínska kvalita.“

Je pre nás veľkou motiváciou pokračovať v tom, čo a ako robíme, tento multidisciplinárny prístup ušitý na mieru pacienta nám priniesol excelentné výsledky v hodnotení pacientov zo všetkých troch poisťovní. V hodnotení pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne sme sa dokonca stali najlepším zdravotníckym zariadením u nás.

Veľmi pozitívne však vnímam tiež fakt, že nás na mape sveta rýchlo objavilo a docenilo aj medzinárodné medicínske prostredie, keď sme sa stali školiacim Centrom excelentnosti pre mnohé najnovšie liečebné postupy, na ktoré sa k nám chodia školiť špecialisti z celého sveta a šírime tak dobré meno slovenskej medicíny.

Výkony, ktoré realizujete, sú bežne dostupné? Dostane sa k nim každý pacient?

Najčastejšie sa intervenčná liečba uplatňuje pri neurologických, kardiologických a cievnych ochoreniach, ale nielen pri nich. Okrem špecializácie na mnohé unikátne intervenčné výkony, či už pri neurovaskulárnych alebo kardiovaskulárnych ochoreniach, vo všetkých troch programoch CINRE poskytuje aj nepretržitú urgentnú starostlivosť 24/7.

Pacientov máme z celého Slovenska, referujú ich k nám z nemocníc, ambulancií, alebo sa hlásia sami prostredníctvom nášho webu. Myslím, že dostupnosť je vzhľadom na vysokú incidenciu týchto ochorení a našu pridanú hodnotu stále dobrá, a sme naozaj z tohto hľadiska otvorená nemocnica.

Aký je priebeh terapie? Ide o jednorazové stretnutie s pacientom alebo opakované?

Pacient musí mať perfektnú diagnostiku, ktorú si pred intervenčným výkonom dopĺňame zväčša sami a rozhoduje o stratégii i taktike samotnej liečby, zároveň nám slúži ako navigácia intervenčného výkonu. 

Väčšina intervenčných výkonov sú jednorazové záležitosti, zriedkavejšie sa niektoré komplikovanejšie nálezy riešia aj sekvenčne, vo viacerých sedeniach. Napríklad, ak ide o intervenciu vyžadujúcu extrémnu kontrastovú alebo radiačnú záťaž, alebo rozsah povedzme vaskulárnej malformácie nedovoľuje jej bezpečné vyradenie z obehu v jednom sedení.

Pribúdajú pacienti?

Áno, veď ľudí pribúda a populácia starne. Okrem toho sa zlepšuje informovanosť populácie, zvyšuje sa kvalita a rýchlosť diagnostiky, ako aj naše intervenčné možnosti.

Aké prípady máte najčastejšie?

Keďže poskytujeme pod jednou strechou nonstop urgentný servis vo všetkých troch, kardio, neuro a angio programoch, dominujú u nás práve akútne a život zachraňujúce výkony a intervencie.

Aktívne a významne tak prispievame k znižovaniu odvrátiteľných úmrtí u nás, ktoré nám dlhodobo vyčíta Európska komisia. Či už ide o akútne koronárne syndrómy, ischemické alebo krvácavé cievne mozgové príhody, alebo akútne vaskulárne príhody, ako sú aortové syndrómy, masívne pľúcne embólie, akútne alebo kritické končatinové ischémie, dutinové krvácania atď.

Vo všeobecnosti sa hovorí, že je veľmi dôležitá komunikácia s pacientom. Máte na pracovisku k dispozícii napríklad klinického psychológa? Alebo ste pre pacientov psychológmi vy, lekári? 

K pacientovi by sa mal snažiť psychologicky pristupovať každý zdravotnícky pracovník, vedieme k tomu celý náš personál. Komunikácia s pacientom vytvára prvý aj posledný dojem z nemocnice.

Stretávate sa aj s pacientmi, ktorí uprednostnia alternatívnu liečbu pred klasickou medicínou?

Nie, nás väčšinou vyhľadávajú pacienti, keď už ide o život. V oblasti alternatívnej medicíny ma pacienti asi neregistrujú ako odborníka.

Čo by ste si želali, aby sa v rámci vášho odboru dostalo na Slovensko?

Väčší záujem o intervenčnú rádiológiu v liečbe onkologických ochorení, v tom na Slovensku zaostávame.

Ako je na tom rádiológia na Slovensku? Máme nejaké rezervy? 

Rádiológia a intervenčná rádiológia majú rezervy v profilácii ako klinické odbory. U nás sú stále vnímané ako akýsi servis k ostatným odborom, no vo vyspelom svete to tak už dávno nie je. Chce to hlavne zmeny v pregraduálnom a hlavne v postgraduálnom vzdelávaní, nič však vymýšľať netreba, stačí sa len inšpirovať.

Ak je to možné vôbec porovnávať, ktorá krajina alebo pracovisko je v rádiológii najďalej?

Pomerne jednoducho, stačí porovnať niektoré kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele. Všeobecne však, a nielen v rádiológii, platí, že nasýtená dostupnosť prináša konkurenciu a konkurencia prináša kvalitu. Hra na monopoly, na ktorú máme možno z nedávnej histórie u nás akosi sklony, má presne opačný zmysel a dosah.

Medicína neuveriteľne rýchlo napreduje. V čom môže ísť ďalej rádiológia?

Rádiológia a intervenčná rádiológia sú prepojené doslova „pupočnou šnúrou“ s najnovšími počítačovými technológiami, ktoré sa v medicínskom zobrazovaní uplatňujú enormne. Zároveň je intervenčná rádiológia rovnako úzko spojená s najnovším materiálovo-technologickým vývojom. Ako som už spomínal, obe oblasti sa vyvíjajú doslova raketovo, preto nemám ani najmenšie obavy o budúce napredovanie rádiológie a intervenčnej medicíny. 

Aký priestor vidíte pre programy, ktoré by vyhodnocovali snímky MRI, CT alebo RTG?

Veľký! Čo nevidieť budeme svedkami širokého využitia takýchto programov, pracujúcich aj s umelou inteligenciou, ktoré výrazne zmenia prácu diagnostických rádiológov, odstránia napríklad interobservačnú variabilitu v nálezoch a prinesú množstvo ďalších pozitív.

Na druhej strane bude to zmena, na ktorú budú musieť rádiológovia, podľa mňa, odpovedať oveľa väčšou špecializáciou. Bude to prechod od kvantity k detailu. Nebude ich asi treba menej, len na kontrolovanie softvéru a počítačov budú musieť byť rôzne a hlbšie špecializovaní. Uvidíme v blízkej budúcnosti.

Majú medici záujem o tento odbor?

Nemôžem povedať, že by u nás ten záujem nejako špeciálne rástol. Pokiaľ viem, skôr klesá záujem o medicínu všeobecne. Za hranicami je napríklad o intervenčnú rádiológiu veľmi veľký záujem, napriek tomu je ich všade ešte nedostatok.

Ak by ste neboli nikým a ničím obmedzovaný, čo by ste chceli? Máte nejaký profesionálny sen? 

Ja si svoje sny, a nielen profesionálne, snažím napĺňať každý deň.

Máte nejaký bizarný zážitok zo svojej praxe?

Ale áno, napadá mi napríklad príbeh mladého dievčaťa, ktorému ešte mladší príbuzný vrazil do hlavy nejaké náradie určené do krbu – bola to taká ihlica. Následne som jej akútne embolizoval traumatickú mozgovú aneuryzmu.

Aký je váš „naj“ prípad, na ktorý najradšej spomínate?

Narýchlo mi prišiel na um utešený príbeh dvoch veľmi milých a veselých sestier s vrodenými mozgovými aneuryzmami, ktoré chceli byť operované naraz, lebo verili, že vtedy to dopadne u oboch dobre. Mali v rodine úmrtia na ruptúry intrakraniálnych aneuryziem, ale boli neskutočne pozitívne. Operoval som ich s dvoma tímami paralelne v dvoch sálach. Nakoniec všetko dopadlo dobre a k ich spokojnosti.

Ako sa zbavujete pracovnej záťaže, ako relaxujete?

Voľného času je veľmi málo, najčastejšie ho trávim v kruhu rodiny a priateľov.
Sekcia: Rozhovory Autor: Jana Andelová, ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Váš hlas 1. Počet hlasov: 55