Zdravotnícke noviny

Rozhovory

Nový rektor SZU: Plány mám jednoduché, ale zásadné

17. júl 2014 - Slovenskú zdravotnícku univerzitu čakajú zmeny. Bude sa klásť i väčší dôraz na zvyšovanie počtu mladých docentov a profesorov, aj na systém odmeňovania akademických zamestnancov.

O tom, čo univerzitu čaká, sme sa rozprávali s jej novým rektorom prof. MUDr. Petrom Šimkom, CSc.

Post rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity zaujmete 4. októbra 2014. Čo vás presvedčilo, aby ste kandidovali?

Presvedčili ma moje opakované spoločné stretnutia a diskusie s kolegami a so študentmi našej akademickej obce, ktoré priniesli vážne myšlienky a námety týkajúce sa budúcnosti našej univerzity – jej zveľaďovania a ďalšieho rozvoja, ktorý je   nevyhnutný na zabezpečenie kvalitného pedagogického procesu, vyváženého hospodárenia, kredibility, špičkovej vedy a výskumu a obhájenie komplexnej akreditácie.

Na funkciu rektora ma navrhli predstavitelia Akademického senátu LF SZU, a to ma zaväzuje napĺňať ich očakávania.

Aké budú vaše prvé kroky?

Smerovanie univerzity je možné zabezpečiť nastavením strategických cieľov na ďalšie obdobie. Univerzita už nie je monopolom, preto sa treba zamerať na zvyšovanie kvality vo všetkých oblastiach.

Za jednu z kľúčových podmienok na úspešnosť a na rozvoj - slobodnej, sebavedomej, prestížnej univerzity, zaslúžene si vážiacej svoje medicínske tradície, považujem etické princípy práce a riadenia. V praxi to znamená presadzovať slušnosť, spravodlivosť, čestnosť, dôveryhodnosť a dodržiavanie prijatých pravidiel.

Mojou základnou prioritou bude zmena systému riadenia z direktívneho na manažérske a zavedenie novej firemnej univerzitnej kultúry s cieľom vyučovať na všetkých fakultách moderne, robiť špičkovú vedu, efektívne hospodáriť, a tým zabezpečiť konkurencieschopnosť nielen pre súčasnosť, ale aj pre stabilitu univerzity v budúcom období.

Po prevzatí agendy a po celkovom audite plánujem prezentovať svoje strategické ciele v grémiu rektora a následne na ostatných stupňoch riadenia, aby sa kľúčoví pracovníci stotožnili s nastolenou stratégiou a osvojiť si ju. Len vtedy môžeme začať realizovať nové smery rozvoja.

Aké máte plány s univerzitou?

Moje plány sú jednoduché, ale zásadné. Cieľom je dosiahnuť výsledky porovnateľné s inými, tradične vysoko hodnotenými vysokými školami. Trúfam si perspektívne porovnanie aj so zahraničnými univerzitami.

Jedným z cieľov univerzity bolo ponúknuť vo všeobecnom lekárstve štúdium aj v anglickom jazyku pre záujemcov zo zahraničia. Ako sa vám darí ho napĺňať? Chystáte nejaké zmeny?

S výučbou v anglickom jazyku sme začali v študijnom programe všeobecné lekárstvo. Na zefektívnenie štúdia zahraničných študentov máme pripravené kroky, ktoré by mali znásobiť ich počet.

Plánujeme vzdelávať v študijných programoch, ktoré sa možno nejavia atraktívne, ale je o ne záujem - fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť. Máme vytvorené na ich výučbu priam ideálne personálne aj priestorové podmienky na fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici, napríklad v Lešti. Pozitívne hodnotím, že o štúdium na SZU majú záujem aj študenti z iných krajín.

Ako bude univerzita participovať na rezidentskom programe? Je oň záujem medzi študentmi a poskytovateľmi?

Medzi priority ministerstva zdravotníctva patrí riešenie problematiky všeobecnej zdravotnej starostlivosti. Máme najväčšie a najdlhodobejšie skúsenosti s postgraduálnym vzdelávaním, a preto máme aj najväčší počet zaradených študentov z celého Slovenska.

Čo sa týka uchádzačov o rezidentský program, mali sme zatiaľ jedno výberové konanie, onedlho plánujeme druhé kolo. Predbežný počet záujemcov o všeobecné lekárstvo pre dospelých je 40 a zatiaľ máme prihlásených 35 pediatrov. Počty nie sú definitívne, pretože záujemcovia sa ešte stále prihlasujú.

Otvorí univerzita nové výučbové základne?

V rámci rezidentského programu v systéme špecializačného štúdia bude potrebné dohodnúť nové zmluvné vzťahy so spolupracujúcimi subjektmi – nemocnicami a ambulanciami na vykonávanie zdravotníckeho povolania pre mladých lekárov do 36 rokov a absolventov v ambulanciách všeobecného lekára pre dospelých (VLD) alebo (všeobecného lekára pre deti a dorast (VLDD) v regiónoch mimo Bratislavského kraja, nezávisle od ich trvalého bydliska. V Banskej Bystrici plánujeme pracovisko s programom Advanced Trauma Life Support (ATLS).

Jedným z poslaní univerzity je aj výskum v lekárskych a farmaceutických vedách. Ako sa darí napĺňať ho? Máte dostatočné materiálno-technické vybavenie?

Vedecká práca je základom na všetky aktivity univerzity. Musím však konštatovať, že nie je rovnomerne a optimálne rozložená. Máme centrá excelentnosti medzinárodného významu, ale aj menej významné úseky.

Za strategicky významnú považujem cielenú podporu kľúčových výskumníkov univerzity a zameranie sa na  veľké výskumné projekty, zahŕňajúce pracoviská všetkých fakúlt, ako aj na medzinárodnú spoluprácu v prioritných programoch. Považujem za potrebné optimalizovať podmienky na publikačnú a prednáškovú činnosť medziiným aj ekonomickou stimuláciou na základe vopred stanovených pravidiel.

Kvalitné výstupy vedeckej a pedagogickej práce chceme oceňovať. SZU ako jediná univerzita vlastní lineárny urýchľovač na výskum nukleárnej medicíny, ďalšie zariadenia a prístroje na špecifické činnosti, na ktorých prebieha rôzny výskum.

Materiálno-technické vybavenie na niektorých pracoviskách alebo pedagogických útvaroch máme excelentné, ale podobne ako aj na iných vysokých školách niektoré prístroje už nezodpovedajú modernej dobe. Dobudovať a vybaviť pedagogické útvary s podporou univerzity bude určite patriť medzi dôležité úlohy fakúlt.

Mojím cieľom je posilniť vedu a výskum aj odborným personálom a tiež dať šancu našim absolventom a zamestnať ich. Ľudský potenciál tu je a bolo by neférové nevyužiť ho.

Ako je to s personálnym obsadením univerzity? Máte dostatok pedagogických pracovníkov? Chystáte aj nejaké personálne zmeny?

Odborníkov a špecialistov má SZU dostatok a môžem povedať, že aj kapacít svetovej úrovne. Určite však neprekvapím nikoho, ak poviem, že máme taký istý problém s pedagogickými pracovníkmi ako všetky vysoké školy - mladí nemajú záujem o pedagogickú prácu, ktorá je slabo platená, významne zaostáva za platmi zdravotníkov, pričom výučba je od rána do večera.

Hybnou silou kvalitatívneho rozvoja univerzity je výskumné napredovanie mladých, a preto musíme efektívne podnecovať výskum prijímaním doktorandov a súčasne ich motivovať aj finančne. Kvalitnú výučbu tvoria kvalitní pedagógovia.

Za úplne zásadné a kľúčové považujem klásť väčší dôraz na systém odmeňovania akademických zamestnancov. Vo väčšej miere musíme pokračovať v úsilí o zvyšovanie počtu mladých docentov a profesorov univerzity v Bratislave aj v Bystrici stimuláciou programu ich finančného ohodnotenia a finančnou odmenou školiteľom doktorandov.

Musíme preto vytvoriť systém pracovných podmienok, ktoré by atraktívnosťou pritiahli vzdelaných a schopných mladých pedagógov a výskumných pracovníkov. V rámci úsporných opatrení bolo prepustených viac ako dvesto pracovníkov a medzi nimi aj skutoční odborníci, čo mi je ľúto. Preto nevylučujem určité personálne zmeny.

S akými zahraničnými univerzitami či pracoviskami spolupracujete? Je SZU medzinárodne akceptovaná ako moderná zdravotnícka univerzita?

V medzinárodných vzťahoch nás čaká ešte veľa práce nielen na úrovni univerzity, ale najmä na fakultách. Navrhujem ešte viac zintenzívniť a rozpracovať dve základné tendencie - multilaterálnu spoluprácu pri medzinárodných projektoch EÚ a bilaterálnu spoluprácu na základe individuálnych dohôd so zahraničnými univerzitami (ERASMUS).

Ďalším krokom je pritiahnuť ešte viac zahraničných študentov najmä zlepšením komplexnej starostlivosti o nich, preto plánujem zriadiť na to určené centrum. Svojím pôsobením chcem docieliť, aby SZU bola medzinárodne akceptovaná a zapísaná v zozname európskych lekárskych univerzít.

Aký je záujem študentov o štúdium na SZU?

Záujem o štúdium presahuje naše možnosti. Napríklad na LF SZU sa každoročne hlási desať- až dvanásťnásobok uchádzačov, ako môžeme prijať. Veľký záujem je o zubné lekárstvo, čo považujem za silnú stránku SZU.

V externej forme je mierny pokles, ktorý je spôsobený preferovaním záujmu v minulosti o odbory FOZOŠ a FVZ. Počty študentov nám určuje ministerstvo zdravotníctva.

Snažíme sa na našich štyroch fakultách vzdelávať v odboroch, ktoré najviac chýbajú našej spoločnosti - sestry, lekárov, ale zabezpečujeme aj ich zvyšovanie odbornosti, veď každoročne v ďalšom vzdelávaní máme cca 13 000 zdravotníkov. Sme univerzita, ktorá vzdeláva v 66 špecializačných odboroch, ktoré nevyučuje žiadna iná vzdelávacia ustanovizeň.

Čím sa vaša lekárska fakulta odlišuje od LF Univerzity Komenského?

SZU je jedinou univerzitou na Slovensku, ktorá sa monotematicky venuje vzdelávaniu v zdravotníckych povolaniach a súčasne jedinou inštitúciou, ktorá pod rôznymi názvami od roku 1953 komplexne zabezpečuje vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

V roku 2006 došlo k otvoreniu pregraduálneho študijného programu všeobecné lekárstvo, čo si vynútila zdravotnícka legislatíva, ktorá podmienila možnosť postgraduálneho vzdelávania lekárov len vo vzdelávacích inštitúciách, ktoré zabezpečujú aj pregraduálne vzdelávanie.

Neprislúcha mi porovnávať a hodnotiť kvalitu iných univerzít. Možno však povedať, že hlavný rozdiel je v tom, že naša LF je štátna – rezortná škola ministerstva zdravotníctva, kým  LF UK je verejná vysoká škola. Verím však v plodnú vzájomnú spoluprácu.

Vysokoškolské štúdium v dennej forme na LF SZU nie je masové, naopak máme ročníky s maximálne 40 študentmi, čo zaručuje, že vzdelávanie nie je anonymné, vyučujúci všetkých pozná a môže s nimi užšie spolupracovať.

Pri malom množstve študentov je, samozrejme, iná aj praktická výučba, čo je v zdravotníckych odboroch veľmi dôležité. S nižším počtom študentov sa určite dá ľahšie pracovať aj vedecky a na rozdiel od LF UK sú u nás vďaka moderne vybaveným priestorom (posluchárne, pitevňa, laboratóriá, knižnica atď.) aj možnosti vedy oveľa vyššie.

Iniciatívu študentov dokumentuje aj mimoriadne bohatá činnosť Spolku medikov SZU a vedeckých prác ŠVOČ. Všetci absolventi našej lekárskej fakulty sa plnohodnotne zaradili do zdravotníckej praxe.

Katedra zubného lekárstva má ako odborného garanta profesora z Talianska. Prečo?

Katedry zatiaľ fungujú tak ako doteraz. Problémom u nás je však nedostatok profesorov, čo historicky súvisí s tým, že naša univerzita je mladá a len krátko a v limitovanom rozsahu má možnosť habilitovať a inaugurovať z radov vlastnej akademickej obce. Preto musíme aktivovať docentov a profesorov zo zahraničia. Problematikou odborných garantov katedier a kľúčových miest sa budeme zaoberať.

SZU kedysi fungovala aj ako Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov. Aký je pohľad odbornej verejnosti na univerzitu dnes?

Keď si uvedomíme, že drvivá väčšina slovenských lekárov prešla SZU, predtým takzvaným „doškoľovákom“, hovoríme o desiatkach tisíc. Postavenie univerzity je výnimočné, pretože poskytujeme všetky oblasti vzdelávania. Odborná verejnosť podľa mňa vníma SZU veľmi pozitívne, čo vidieť aj v tom, že na lekársku fakultu sa hlási stále viac študentov. Tí, ktorí u nás skončili, sa profesionálne uplatnili.

Ako sa v praxi prejavuje skutočnosť, že SZU patrí pod rezort zdravotníctva?

Naším zriaďovateľom je ministerstvo zdravotníctva, zodpovedáme sa mu za všetky naše aktivity. Plánujem ešte užšiu spoluprácu s rezortom, keďže jeho záujmy chceme napĺňať čo najlepšie.

Sekcia: Rozhovory Autor: Katarína Šterbová
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 286