Zdravotnícke noviny

Rozhovory

Generálna riaditeľka VšZP: Máme pred sebou celú armádu rastúcich výdavkov

27. február 2019 - ​PhDr. Ľubica Hlinková, MPH, po nástupe do vedenia VšZP zrušila tender na lízing áut aj mediálnu kampaň. Otvorene hovorí, čo si myslí o odchode svojho predchodcu M. Kočana bez vysvetlenia. 
Do funkcie generálnej riaditeľky VšZP ste nastúpili v októbri, už v novembri vás ZAP vyzval na odstúpenie z funkcie. Zaskočilo vás to?

S odstupom času môžem povedať, že žiaden z mojich predchodcov pravdepodobne nemal taký ostrý nástup do funkcie. Súviselo to s tým, že som bola vymenovaná v období, ktoré bolo pre poisťovňu veľmi citlivé. Ostali otvorené záležitosti ako rozpočet, blížiaci sa koniec roka či napríklad spomínané rokovania o zazmluvnení ambulancií, ktoré prebiehali v podstate už päť mesiacov pred mojím vymenovaním. Prioritné pre mňa bolo zorientovať sa, či tento problém nebol vyriešený od júla pre nepochopenie v praktickej alebo emocionálnej rovine. A, samozrejme, už pri nástupe do funkcie som si bola plne vedomá toho, že vždy bude existovať niekto, kto bude chcieť viac, kto si myslí, že na tejto pozícií má byť niekto iný, kto povie, že sú priority zle nastavené alebo že je nesprávne zvolená stratégia. Problémy vnímam ako výzvy. Toto bola výzva. Ja som zástankyňou pragmatických, nie emocionálnych riešení, a tak som sa k uvedeným rokovaniam aj postavila. Teší ma, že sme dospeli k zhode. 
 
Máte za sebou rušné predvianočné rokovania, nezmluvný vzťah so stovkami ambulancií a neistotu medzi poistencami. Dalo sa tomu predísť? Čo by ste dnes urobili inak?

Nechcem vystupovať v duchu „po boji je každý generál“. Nedorozumenie týkajúce sa zmlúv so zástupcami ZAP-u vzniklo pred mojím vymenovaním a ja som musela prijať situáciu, aká v danej chvíli bola. Prekvapilo ma, keď som sa z brífingu zástupcov ZAP-u dozvedela, že po viac než piatich mesiacoch rokovaní je problém v tom, že nerozumejú zmluvám. Verím, že zrozumiteľnou a pragmatickou komunikáciou sa opakovaniu takejto situácie v budúcnosti vyhneme. A rovnako verím, že aj naši zmluvní partneri majú a budú mať rovnako ako my prioritný záujem hľadať vecné riešenia, bez vyvolávania vášní, ktoré nikdy dohodu neuľahčujú.
 
Vedenie VšZP ste prevzali po Miroslavovi Kočanovi. Viete, prečo váš predchodca skončil?

Nie, skutočne neviem, aj keď túto otázku dostávam od môjho nástupu do funkcie pravidelne. Myslím si, že táto otázka by mala byť smerovaná priamo na pána Kočana.
 
Mali by byť verejne známe dôvody odchodov manažérov verejnej inštitúcie, ktorá hospodári s troma miliardami eur z výberu poistného?

Ja osobne som presvedčená, že zdôvodnenie všetkých rozhodnutí a krokov zo strany topmanažérov verejných inštitúcií je správne a zamedzí prípadným špekuláciám. 
 
Medzi vašimi prvými krokmi bola komplexná analýza výsledkov hospodárenia zdravotnej poisťovne do 30. septembra 2018. Čo ukázala? 

V novembri 2018 prebehol vo VšZP predbežný ekonomický audit, ktorý sa týkal obdobia k 30. 9. 2018. Audit nepotvrdil zásadné nezrovnalosti v hospodárení. Rovnako sa v novembri začala spolupráca VšZP s Útvarom hodnoty za peniaze na ministerstve financií, s Implementačnou jednotkou Úradu vlády a s konzultačnou spoločnosťou Boston Consulting Group. Je zameraná na revíziu výdavkov a zvýšenie efektivity procesov VšZP. Ešte nie je schválený finálny materiál, takže zatiaľ sa môžem vyjadriť len rámcovo, že boli definované iniciatívy, ktoré sa týkajú ďalšej optimalizácie nákupu zdravotnej starostlivosti, zdokonalenia výdavkov na zdravotnú starostlivosť, zvýšenia produktivity zamestnancov či konsolidácie pobočkovej siete. Zo svojej pozície sa s týmito opatreniami plne stotožňujem.
 
V akom finančnom stave je dnes VšZP?

VšZP je v súčasnosti ekonomicky stabilizovaná. Ozdravný plán bol úspešný, aj keď definitívna sanácia 193-miliónovej straty ostáva neľahkou úlohou aj na nasledujúce roky. Rok 2019 prináša výrazné ekonomické nároky. V oblasti platieb za poistencov štátu musíme počítať s významným znížením výnosov. Na strane nákladov predpokladáme vplyv dosahov novelizácie zákona č. 363 v súvislosti s nárastom nákladov na lieky a zdravotnícke pomôcky. Zároveň budeme musieť zaknihovať rast miezd v sektore vrátane nárokov súvisiacich so sociálnym balíčkom či s rekreačnými poukazmi, nárast platieb pre urgentné príjmy, ambulantné pohotovosti či záchranky, prípadne výdavky na dlhodobú zdravotnú starostlivosť. Samostatnou kapitolou budú rokovania so stavovskými organizáciami, ktorých očakávania sú často mimo našich rozpočtových možností. Je to realita, pred ktorou nemá význam zakrývať si oči.
 
Po nástupe ste zrušili tender na lízing 123 áut za 2,9 milióna eur (bez DPH). Potrebuje VšZP 123 vozidiel?

Vozidlový park VŠZP nie je v top kondícii. Máme 61 vozidiel, ktoré majú najazdených viac ako 200-tisíc kilometrov a 17 vozidiel s najazdenými viac ako 300-tisíc kilometrami. Na druhej strane však ani hospodárenie poisťovne nie je vo forme, keď by sme mohli s čistým svedomím realizovať jeho obnovu. Optimálny počet vozidiel by nám mala ukázať podrobná analýza. Zároveň vyhodnocujeme možnosti efektívneho obstarania motorových vozidiel. Rozhodnutie zrušiť tender v podobe, v akej bol, však považujem v danej chvíli, vzhľadom na všetky okolnosti, za správne.
 
Avizovali ste aj prehodnotenie mediálnej kampane v prepoisťovacom období. VšZP vlani stratila viac ako 38-tisíc poistencov. Aké dôsledky ste z toho vyvodili?

Podrobne analyzujeme pohyby poistného kmeňa. Z retrospektívneho pohľadu sa zdá, že prioritný nie je objem preinvestovaných prostriedkov na kampaň, teda ani veľký, ani minimálny budget vám nezaručuje prílev poistencov. Som presvedčená, že stratégia by mala jasne vychádzať z pozície našej poisťovne na trhu. VŠZP dlhodobo uhrádza najviac liekov na výnimky a najnákladnejšiu zdravotnú starostlivosť. Zároveň si myslím, že sme v prvom rade rodinná poisťovňa, ktorej dôverujete a ktorú nebudete mať dôvod meniť. Tento pocit sa nedá kúpiť za tri mesiace mediálnej kampane. Z toho vyplynulo aj moje rozhodnutie zrušiť tender na masívnu mediálnu kampaň na tento rok. Investovať do komunikácie budeme, ale v súlade s reálnymi možnosťami poisťovne. Fungujeme v konkurenčnom prostredí.
 
Politici chvália rozpočet zdravotníctva na tento rok ako rekordný. Ako vyzerá plán hospodárenia VšZP na tento rok?

Je pravda, že ide o najväčší medziročný rast výdavkov pre sektor zdravotníctva, cca 300 miliónov eur. Z hľadiska príjmov VšZP je dôležitý parameter poistného, ktoré platí štát za svojich poistencov, teda deti, dôchodcov, ľudí na rodičovskej dovolenke, nezamestnaných, väzňov a ďalšie skupiny. A tu, ako som už spomínala, ide o výrazné zníženie. Na druhej strane pred sebou máme doslova celú armádu rastu výdavkov na tento rok, čo vytvára pre VšZP komplikovanú pozíciu. V súčasnosti pracujeme na finalizácii rozpočtu (obchodno-finančného plánu) na tento rok. Musí byť schválený do konca marca. Vzhľadom na vyššie uvedené súvislosti o príprave rozpočtu aktívne komunikujeme s MZ SR ako naším akcionárom a tiež s ministerstvom financií.
 
Deklarovali ste zvýšenie pre ambulantnú sféru 50 miliónov. Bude to stačiť?

V prvom rade musím povedať, že išlo o historicky prvé a zrejme najväčšie zvýšenie pre ambulantnú sféru. Zvýšenie platieb v ambulantnom sektore je však iba jeden uhol pohľadu. Myslieť si, že všetky riešenia sú len otázkou peňazí, by asi bolo krátkozraké. Máme totiž nedostatok lekárov, a ten sa bez prijatia systémových riešení bude len ďalej prehlbovať. Je potrebné zamerať sa aj na kompetencie zdravotných sestier, ktoré v budúcnosti môžu zohrať významnú úlohu pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti, keďže sú vzdelané a erudované. Na toto, samozrejme, treba myslieť už pri tvorbe štandardných diagnosticko-terapeutických postupov.
 
Súkromné zdravotné poisťovne zaviedli bezlimitné prostredie bez časového obmedzenia, VšZP zrušila limity špecialistom do konca marca. Čo bude nasledovať ďalej?

Komunikujeme s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a hľadáme optimálny model, ktorý by na jednej strane zabezpečil včasnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre poistencov, a na druhej strane vedel garantovať udržateľnosť finančných zdrojov. Otvorené diskusie na túto tému pokračujú, ale VšZP určite nebude po marci 2019 preferovať zavedenie limitov v podobe, v akej existovali v minulosti.
 
Vlani VšZP zaviedla kombinovaný úhradový mechanizmus pre päť odborností. Ako ho hodnotíte? Plánujete jeho rozšírenie na ďalšie odbornosti?

Kombinovaný úhradový mechanizmus v súčasnosti vyhodnocujeme. Musíme spočítať plusy a mínusy a až potom rozhodnúť, či v ňom budeme pokračovať, korigovať ho, alebo sa rozhodneme pre inú cestu.
 
S nemocnicami ste vlani prechádzali na nový model financovania. Čo priniesol prospektívny rozpočet? 

Prospektívny rozpočet treba vnímať v kontexte jeho načasovania. V čase, keď sa v ústavnej zdravotnej starostlivosti zavádzal systém DRG, znamenal pre nemocnice akúsi finančnú istotu. V situácii, keď sa – najmä v menších nemocniciach, ktoré poskytujú štandardnú, finančne menej náročnú zdravotnú starostlivosť – ťažko odhadovali mesačné úhrady, bol istou zábezpekou kontinuálneho poskytovania zdravotnej starostlivosti. Prospektívny rozpočet je však len na prechodné obdobie. Pri správnom vykazovaní DRG už nebude ani potrebný, ani žiaduci. Uvedomujeme si totiž, že brzdí inovatívne diagnosticko-terapeutické  postupy.
 
Veľkou témou bola vlani revízia úhrad, ktorú ministerka zdravotníctva nepodpísala. Ako by podľa vás mala revízia úhrad vyzerať?

Každá revízia úhrad je pre systém zdravotného poistenia prospešná, keďže prináša do systému viac finančných prostriedkov. To znamená možnosť odliečiť viac pacientov, viac financií na podporu ambulantného sektora atď. Vnímam ako veľmi nešťastné, že uplynulý rok sa téma revízie odštartovala na mediálnej úrovni, s následným politickým presahom. Napokon neostal priestor na pragmatickú diskusiu na odbornej úrovni. To by mohla byť úloha pre všetky dotknuté subjekty na tento rok. Témou komplexnej revízie úhrad sa treba zaoberať komplexne a odborne diskutovať tak, aby boli zohľadnené všetky farmakoekonomické, ako i medicínske dôsledky. Čiže treba jasne definovať citlivú skupinu poistencov, ktorí zo zdravotných dôvodov jednoducho nemôžu za žiadnych podmienok zmeniť liek. Som presvedčená, že tak je reálna nádej dospieť k zhode, aby po vykonaní revízie mali pacienti na svoju diagnózu liek bez doplatku, resp. s minimálnym doplatkom.
 
Počítala VšZP so zdrojmi z úspor vďaka revízii? Ako ste ich kompenzovali?

Predbežný návrh rozpočtu, tak ako som ho pri svojom nástupe do funkcie v októbri dostala, s revíziou počítal. Po svojom nástupe som preto s celým tímom musela urýchlene hľadať spôsoby, ako tento výpadok riešiť. Časť je možné riešiť úspornými opatreniami na strane výdavkov a zvýšením efektivity procesov, čo vyplynulo z našej analýzy. Zároveň chceme ďalej optimalizovať nákup zdravotnej starostlivosti, zdokonaliť kontrolu výdavkov na zdravotnú starostlivosť či realizovať úsporu vo zvýšení objemu centrálneho nákupu liekov a podpore rastu biosimilárov. Menej financií nás zároveň núti realizovať aj kroky spojené so zvýšením prevádzkovej efektivity a internej produktivity zamestnancov. Je však potrebné uvedomiť si, že máme limity, ktoré vyplývajú z plnenia našej hlavnej úlohy, a to zodpovedného zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pre našich klientov. Všetky opatrenia preto úzko komunikujeme a budeme komunikovať s naším akcionárom.
 
Náklady na lieky na výnimky v roku 2018 enormne narástli. Aký vývoj predpokladáte v roku 2019? Bude na to mať VšZP peniaze, alebo majú lekári ďalej počítať s neschvaľovaním žiadostí o lieky na výnimky?

Tento rok predpokladáme nárast nákladov na lieky, a to vzhľadom na očakávaný dosah novely zákona 363/2011 umožňujúci jednoduchší vstup nákladných inovatívnych liekov do systému. I keď časť liekov schvaľovaných na výnimky v roku 2018 prechádza do štandardnej kategorizácie, neočakávame, že množstvo liekov schvaľovaných na výnimky v roku 2019 významne klesne. Dôvodom je, že do systému výnimiek zaraďujeme priebežne nové lieky v oblastiach s nenaplnenou medicínskou potrebou. Vzhľadom na ceny nových liekov individuálne schvaľovaných na výnimky, predovšetkým na onkologické alebo vzácne ochorenia, predpokladáme, že náklady na lieky na výnimky budú naďalej rásť. Priebežne rokujeme s výrobcami o zdieľaní nákladov tak, aby bolo financovanie tzv. výnimkových liekov udržateľné a mohli sa nimi liečiť pacienti, ktorí ich potrebujú.
 
Ste členkou Riadiaceho výboru pre projekt Stratifikácie nemocníc SR. Vieme, čo má priniesť pacientom aj nemocniciam. Čo bude znamenať stratifikácia z pohľadu VšZP?

Čísla nám jasne ukazujú, že nášmu systému jednoducho dochádza dych. Máme vysokú reoperovanosť, vysoký počet opakovaných hospitalizácií a žiaľ, musím skonštatovať, že aj zbytočných úmrtí. Nahlas sa hovorí, že na Slovensku už prebieha tzv. živelná stratifikácia. Tá však nie je riešením. Potrebné sú jasné pravidlá. V rámci našej poisťovne považujeme tento projekt za zásadný, ak má dôjsť k výraznému zvýšeniu kvality, bezpečnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti a efektívnemu vynakladaniu peňazí. Zabezpečí zdroje, či už finančné alebo ľudské, na nemocničné lôžko, v rámci systému budeme môcť lepšie prerozdeľovať disponibilné zdroje a hlavne odmení kvalitu pre pacienta.
 
Tento mesiac by mala byť predložená novela zákona o zdravotných poisťovniach, na budúci rok sa predpokladá kontrola kvalitatívnych objemových kritérií a od roku 2020 zazmluvňovanie poskytovateľov podľa nových kritérií. Stihne sa to v plánovaných termínoch?

Aktuálne vnímam, že projekt má širokú politickú podporu, čo je dôležité. Projektový tím ministerstva a Asociácie zdravotných poisťovní zapracúva posledné pripomienky odborníkov a očakávame, že ministerstvo v najbližších dňoch postúpi návrh do vnútrorezortného pripomienkovania (stalo sa tak 18.2.2019 - pozn. redakcie). Za dôležité však považujem, aby veľká pozornosť zo strany všetkých zainteresovaných subjektov bola venovaná aj komunikácii a vysvetľovaniu projektu. Rozumiem, že zo strany pacienta nemusí byť návrh v prvej chvíli vnímaný vždy pozitívne, no ja osobne nepochybujem, že po jeho implementácii mu prinesie lepšiu, bezpečnejšiu a kvalitnejšiu liečbu, čo je pre zdravie pacienta to najdôležitejšie.
 
Bude v súvislosti so stratifikáciou viac zdrojov na dlhodobú starostlivosť?

Áno, tento návrh taktiež po dlhom čase prináša zvýšenie počtu lôžok následnej a dlhodobej starostlivosti, ktoré v systéme dlhodobo chýbali, čoho dôsledkom bolo preťažovanie akútnych kapacít v nemocniciach.
 
Ešte ostaňme pri peniazoch. VšZP predala akcie v Kúpeľoch Trenčianske Teplice. Plánujete aj predaj ďalších akcií v kúpeľoch, kde má poisťovňa vlastnícky podiel?

Aktuálne toto nie je témou dňa. V každom prípade je to záležitosť, s ktorou musí byť stotožnený aj náš akcionár.
 
Podľa nájomnej zmluvy, podpísanej v roku 2016 vtedajším generálnym riaditeľom Vaďurom na 10 rokov, platí VšZP za nájom budovy, kde sídli riaditeľstvo VšZP v Bratislave, ročne viac ako milión eur.  Je to podľa vás adekvátne?

Aby som mohla k tejto téme zaujať korektné stanovisko, museli by sme si najskôr dať vyhotoviť analýzu, ktorá by nám definovala, čo by bolo pre poisťovňu v tejto chvíli výhodnejšie. Zostať? Odkúpiť? Ak áno, musel by byť vypracovaný znalecký posudok, koľko by nás to stálo. Presťahovať sa? Ak áno, kam, za akých podmienok, koľko by to stálo, aké sú podmienky odstúpenia od nájomnej zmluvy pred uplynutím dohodnutého obdobia, atď., atď. Nie je možné v tejto chvíli zodpovedne povedať, čo by bolo skutočne výhodné, bez všetkých detailných informácií.
 
Povestný je telefonát premiéra Fica vášmu predchodcovi. Vám už premiér telefonoval?

Nie. Pevne verím, že ak v budúcnosti k nejakému telefonátu dôjde, bude sa niesť v rýdzo pragmatickej a odbornej rovine. 
 
Sekcia: Rozhovory Autor: Monika Toporcerová, ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 121