Vedci skúmali zdravotné účinky pitia minerálnej vody Gemerka

Na slovenské pomery unikátny biomedicínsky výskum AquaMin sa venoval sledovaniu účinkov pravidelného pitia slovenskej minerálnej vody Gemerka. Zadávateľom výskumu bola spoločnosť BUDIŠ, a. s. a realizátorom projektu firma MEDIREX, a. s., ktorá do spolupráce prizvala Internú kliniku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnú nemocnicu Bratislava. Slovenskí experti z popredných odborných pracovísk skúmali zdravotné účinky pitia Gemerky nielen z medicínskeho, ale aj zo psychologického hľadiska.

Vedci skúmali zdravotné účinky pitia minerálnej vody Gemerka
Zdroj: Unsplash

Hypotézy, ktoré stáli na začiatku výskumu

Nakoľ ko Gemerka má opti­málny pomer magnézia a kal­cia, výskum sa zameral na pa­rametre, ktoré ukazujú, akým spôsobom a s akými účinkami dokáže ľudské telo absorbovať tieto minerály práve pravidel­ným pitím Gemerky, a ako sa takéto pravidelné pitie danej minerálnej vody môže preja­viť v porovnaní s pravidelným pitím bežnej vody z vodovodu.

Z hľadiska účinnosti mag­nézia je pritom už dlhšiu do­bu známe, že napríklad dlho­dobý nedostatok Mg2+ v orga­nizme je považovaný za jednu z príčin nárastov depresií v kra­jinách západného sveta a mô­že celkovo zvyšovať riziko roz­voja nielen fyzických, ale aj duševných ochorení. Vedci vo viacerých štúdiách upozorňu­jú, že mierny nedostatok mag­nézia môže zostať dlhodobo aj nerozpoznaný a ľahko si ho zameníme za príznaky, ktoré sprevádzajú prežívanie stre­su. Ide najmä o podráždenosť, smútok, celkovú únavu, mier­nu úzkosť, alebo pociťovaný ne­dostatok energie, prípadne sva­lovú slabosť a zažívacie problé­my.

Stres a magnézium sú tak isto podľa viacerých štúdií, kto­ré boli publikované za posled­né desiatky rokov, takpovediac prepojené. Zvýšený stres tak môže spôsobovať úbytok mag­nézia a, naopak, nižšie hladiny magnézia zase zvyšujú náchyl­nosť na stres.

Základné parametre výskumu

Vedci pracovali so vzorkou 80 ľudí vo veku 30-65 rokov. Skupina bola rozdelená na dve rovnaké skupiny s počtom 40 ľudí, pričom prvá experimen­tálna skupina pila v stanove­nom časovom úseku denne 1,5 litra jemne sýtenej minerálnej vody Gemerka a druhá placebo skupina 1,5 litra mierne sýtenej vody z vodovodu.

Každý účastník výskumu mal pridelené vlastné číslo ako identifikátor a celý výskum bol dvojito zaslepený, čiže vý­znam každého identifikáto­ra bol známy výlučne realizá­torovi výskumného projektu. Etickú stránku výskumu odo­brila a schválila Etická komi­sia Bratislavského samospráv­neho kraja.

Medicínska časť výskumu

V medicínskej časti výskumu AquaMin sa tím výskumní­kov zameral najmä na efekti­vitu absorbcie potrebných mi­nerálov pitím minerálnej vody Gemerka.

Výsledky medicínskej časti

„Pitie Gemerky nespôsobilo nárast sérových koncentrácií magnézia, ale oproti kontrol­nej skupine sme nezazname­nali výdaj magnézia močom a stúpla koncentrácia magné­zia v erytrocytoch. To zname­ná, že príjem magnézia z mi­nerálnej vody spôsobil satu­ráciu organizmu magnézi­om a magnézium šlo priamo do buniek, teda presne tam, kde má pôsobiť,“ uvádzajú vo výskumnej správe autori vý­skumu Prof. MUDr. Juraj Payer PhD, MPH, FRCP a Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD, MPH.

Príjem magnézia ovplyv­nil výdaj sodíka, u experimen­tálnej skupiny pokles signifi­kantný, čo je pre organizmus pozitívny stav. Pretože sa ok­rem príjmu magnézia nesatu­roval organizmom aj sodíkom. Pitie minerálnych vôd lekári vyslovene odporúčajú, pretože sa v súčasnosti stretávajú, naj­mä, s nedostatkom sodíka, a to u starších ľudí. Klesá im aj hla­dina sodíka v krvi. To má ne­gatívny dopad na ich zdravot­ný stav, pretože sa môžu zhor­šovať ich ochorenia, ktoré majú.

Autori medicínskej časti vý­skumu AquaMin v závere kon­štatujú, že nakoľko výskum prebiehal v čase pandémie COVID-19 a zvýšeného stresu, ktorému bola vystavená celá po­pulácia, dá sa uvažovať nad tým, že pravidelné pitie minerálnej vody Gemerka dokázalo v expe­rimentálnej skupine zabezpečiť saturáciu organizmu magnézi­om, a to práve v stresovom sta­ve. Pri kontrolnej placebo sku­pine sa totiž oveľa viac prejavila strata magnézia cez moč.

Efektivitu vstrebávania mi­nerálov prostredníctvom pitia minerálnych vôd už ale v mi­nulosti konštatovali aj iné štú­die a experti. Doc. Ing. Pavel Blažíček, ktorý je viceprezi­dentom Slovenskej spoločnos­ti klinickej biochémie, jedno­značne uvádza, že najefektív­nejší spôsob, akým môže na­še telo prijať potrebné hod­noty magnézia je práve pitie minerálnych vôd (telo dokáže vstrebať cez minerálku až 60 % minerálov, ale cez výživové do­plnky len 30 %).

Veľmi dôležitý je aj pomer s druhým minerálom, ktorým je v tomto prípade vápnik, čiže kalcium. Tento minerál je po­trebný na vstrebávanie magné­zia. Výhodou Gemerky je pomer medzi magnéziom a kalciom 1:3, čo zabezpečuje efektívne vstrebávanie oboch minerálov.

Psychologická časť výskumu

Dostatočný príjem magnézia je tiež témou pre odborníkov z oblasti duševného zdravia. Na to sa zamerala druhá časť štúdie, ktorá tiež priniesla po­zitívne zistenia.

V analýze výsledkov sa au­tori sústredili primárne na si­tuácie, kedy sa pred a po testo­vaní objavil významný rozdiel v porovnaní experimentálnej a kontrolnej skupiny. Pri ana­lýze zohľadňovali podmien­ky, kedy k odlišnostiam došlo v rámci celej vzorky danej refe­renčnej skupiny, len u niekto­rého pohlavia alebo v niektorej vekovej skupine.

Výsledky psychologickej časti

Výskumníci takto vybrali 5 faktorov ktoré vysvetľujú 44% rozptylu skóre v použitých testoch pri druhom testovaní. Zaznamenali, že najvýznam­nejší rozdiel v porovnaní expe­rimentálnej a kontrolnej sku­piny vzniká v oblasti hodnote­nia rýchlosti kognície meranej prostredníctvom Stroopovho testu, čiže komplexu štruktúr a procesov ľudského poznáva­nia.

Vedci takto zistili, že, že čím bola hladina magnézia vyššia pri prvom testovaní, tým nižšia bolo úroveň depresívnej a úz­kostnej symptomatológie, kto­rá sa vyjadrovala prostredníc­tvom subjektívneho sebapos­údenia.

Vedci skúmali zdravotné účinky pitia minerálnej vody Gemerka
Zdroj: Gemerka
Mgr. Petra Brandoburová, PhD. z riešiteľského tímu psy­chológov sumarizuje hlavné zistenia takto: „Účastníci štú­die zhodne vyhodnotili, že pravidelné dopĺňanie mag­nézia pozitívne ovplyvnilo kvalitu ich spánku. U osôb, ktoré boli v záťaži, príjem mag­nézia viedol k tomu, že svoje zdroje k podávaniu kognitív­neho výkonu dokázali využí­vať efektívnejšie. Zaujímavé je tiež, že čím bola na začiat­ku štúdie u jednotlivca hla­dina magnézia nižšia, tým viac depresívnych a úzkost­ných prejavov v úvode výsku­mu udával.

Zhrnutie

Nielen záver výskumu AquaMin, ale aj mnohé iné po­dobné výskumy z minulosti a názory expertov potvrdzujú, že najprirodzenejším a najefek­tívnejším spôsobom, akým je ľudské telo schopné vstrebávať potrebné minerály, je prostred­níctvom pitia minerálnych vôd. 

Pri skúmaní pravidelného účinku pitia Gemerky sa navy­še nepreukázalo žiadne zvý­šenie obsahu nežiadúcich ió­nov, naopak, v prípade magné­zia a kalcia sa ukazuje, že práve Gemerka má v tejto oblasti po­zitívne účinky a ponúka vyvá­ženú a vhodnú koreláciu tých­to minerálov.

Pravidelné pitie minerál­nych vôd odporúčajú aj mnohí iní experti. MUDr. Boris Bajer z Centra Výživy a Tréningu napríklad hovorí: „Benefity mi­nerálnych a pramenitých vôd sú najmä v tom, že obsahujú minerály, ktoré napríklad bež­ná voda z vodovodu neobsahu­je, alebo ich obsahuje oveľa me­nej. Preto odporúčam, aby pit­ný režim obsahoval aj minerál­ne a pramenité vody, práve kvô­li zlepšeniu príjmu minerálov, ktoré naše telo potrebuje kaž­dý deň.“

POUŽITÉ METÓDY V MEDICÍNSKEJ ČASTI VÝSKUMU

V rámci medicínskej časti boli v 2 termínoch (t. j. pred začatím sledovania - vstup a na konci sledo­vania - výstup) u všetkých účastníkov realizované vybrané laboratórne vyšetrenia z krvi a moču na vyhodnotenie dynamiky vybraných fyziologických parametrov:

  • magnézium v sére, v moči
  • draslík v sére, v moči
  • vápnik v sére, v moči
  • sodík v sére, v moči
  • fosfor v sére, v moči
  • magnézium v erytrocytoch

POUŽITÉ METÓDY V PSYCHOLOGICKEJ ČASTI VÝSKUMU

Anamnestický dotazník

Škála subjektívne prežívanej zmeny

Pittsburský index kvality spánku

MoCAMontreal CognitiveAssessment

PHQ-15 Dotazník pacien­tovho zdravia PHQ-15

Opakovanie čísel odpredu a odzadu

BDI-II Beckova škála depresie-II

Symboly

GAD-7 Generalizovaná úzkostná porucha

Pamäťový test učenia

PANAS

Autori medicínskej časti výskumu

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, V. klinika Lekárskej fakulty UK a UNB 

Autori psychologickej časti výskumu

Odborný garant: PhDr. Martin Jakubek, PhD.

Riešiteľský tím: Mgr. Petra Brandoburová, PhD., Mgr. Simona Krakovská, Mgr. Michaela Konečná

 

(PR)