Zdravotnícke noviny

Analýzy

Nájde sa po pätnástich rokoch riešenie?

27. júl 2016 - V súčasnosti je dôležité prijať iné princípy tvorby zoznamu ako sa používali za posledné roky.
Zaoberám sa problematikou zoznamu výkonov takmer dvadsať rokov ako člen výborov viacerých odborných spoločností SLS, najmä ako predseda Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne (SSUM), ako bývalý člen kategorizačnej komisie a katalogizačnej subkomisie ministerstva zdravotníctva pre vnútorné lekárstvo, člen edičnej komisie rezortu a ako člen Rady SLK, poverený koordináciou tvorby katalógu výkonov.

Za ten čas som vypracoval materiály, ktoré si osvojili odborné komunity, lekárska komora, reprezentanti poisťovní i samotní lekári. Mnohé platia dodnes. Ponúkam ich opäť ako použiteľné materiály v súvislosti s tým, že MZ SR oslovilo lekárov z praxe s požiadavkou na analýzu v súčasnosti platného zoznamu výkonov.

Nezaoberám sa tu jednotlivými kódmi a ich opisom, na to existujú početné konkrétne podnety použiteľné aj v tomto momente.

Rezort nemal záujem

V súčasnosti je oveľa dôležitejšie prijať iné princípy tvorby zoznamu výkonov, ako sa používali posledných desať rokov, počas ktorých sa nevytvorilo nič použiteľné.

Ponúkam relatívne obsiahly materiál – a to som mal problém vybrať z oveľa väčšieho množstva textov to najdôležitejšie, ktorý je požadovanou koncepčnou analýzou ponúkajúcou zároveň poučenie z chýb.

A ponúkam aj osobnú spoluprácu na tvorbe, resp. korekcii zoznamu výkonov, ak o to bude mať ministerstvo záujem a ak bude mať záujem akceptovať dobre mienené pripomienky lekárov z praxe. Taký záujem, žiaľ, doteraz vytrvalo absentoval. Verím, že po pätnástich rokoch prestupovania na mieste sa konečne veci pohnú iným, správnym smerom.

Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne na základe pripomienok členov spracovala materiál ku korekcii zoznamu výkonov (súčasti zákona 251/1997) a poskytla ho už v roku 1998 Stálej lekárskej komisii zdravotných poisťovní SR a sekcii zdravotných poisťovní MZ SR – bez akejkoľvek reakcie.

I tak v roku 2000 spoločnosť pripravila komplexné hodnotenie, obsahujúce analýzu stavu aj návrh riešenia problému vykazovania a hradenia USG výkonov. Bez reakcie.

Po roku bol materiál spracovaný do ucelenej kapitoly „ultrazvuk“, ale text nebol nikdy na ministerstve použitý ani po opakovaných písomných ponukách na spoluprácu adresovaných vtedajšiemu ministrovi zdravotníctva Rudolfovi Zajacovi.

Zoznam výkonov (bodovník – preložený nekorektne z nemčiny) vykazoval od začiatku početné chyby vo všetkých jeho častiach, nielen v kapitole „ultrazvuk“, preto spoločnosť koordinovala korekciu zoznamu na základe pripomienok asi 30 reprezentantov SLK a SLÚŠ.

Zo zápisnice spoločnosti z roku 2001 citujem: „Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne vyzvala opakovane odborné spoločnosti SLS na prácu na korekcii bodovníka. Ohlas je veľmi slabý, hlavní reprezentanti niektorých odborných spoločností pracujúci v štátnej sfére nechápu úlohu bodovníka v systéme financovania zdravotníctva.“

A ešte citát z roku 2002 – „k návrhu korekcie bodovníka, rozposlaného 70 odborným spoločnostiam a odborníkom ministerstva zdravotníctva, prišlo trinásť listov, z toho tri s relevantnými pripomienkami, tvorba bodovníka je nekoordinovaná, vytvárajú sa duplicitne definované výkony s rozdielnou bodovou hodnotou aj obsahom výkonu“. Teda aj samotní lekári to ignorovali.

Politická objednávka tlačí

Práce na vlastnom zozname pokračovali a v roku 2004 bol komplexne korigovaný a doplnený zoznam prostredníctvom SLK k dispozícii ministerstvu, bola o tom aj tlačová konferencia lekárskej komory, kde zároveň odznela kritika zoznamu ministerstva zdravotníctva. Rezort pripomienky ignoroval, opakovane menil princípy korekcie zoznamu a vznikal tak predpis, nepoužiteľný v praxi.

Kritické stanovisko SSUM a SLK k nemu si osvojili všetky zdravotné poisťovne, komory a napríklad aj ANS. Napriek tomu ho ministerstvo v roku 2005 schválilo. Jeho obsah bol pripomienkovaný viacerými spoločnosťami s návrhom aspoň najpotrebnejších korekcií.

K 1. aprílu 2005 urobilo ministerstvo korekciu, ktorá zoznam ešte viac deformovala. Komplexnú korekciu odmietlo s tým, že sa súčasne tvorí úplne nový zoznam pod názvom katalóg výkonov. Termín jeho zverejnenia bol január 2006 a neskôr január 2007.

Dodnes – za desať rokov nie je nič! Pritom na chyby v tvorbe bolo ministerstvo upozorňované opakovane písomne, zároveň s návrhom konkrétnej koncepcie tvorby zoznamu použiteľného v praxi.

Napriek tomu sa pokračovalo v tvorbe nepoužiteľného zoznamu. Ani moje písomné upozornenie členov komisie z roku 2008 na nesprávnosť krokov nič nezmenilo na postoji reprezentantov ministerstva, hlavne MUDr. Evy Vivodovej.

Preto som oficiálne ukončil spoluprácu na katalógu s písomným upozornením všetkých kompetentných, že použiteľný zoznam takým spôsobom nevznikne.

Ani pripomienky k ankete ministerstva, ktorou oslovilo lekárov v roku 2009 s požiadavkou o pripomienky k tvorbe zoznamu, ani naše aktívne, dobre mienené pripomienky z roku 2011 neboli akceptované.

A tak nový katalóg výkonov použiteľný v praxi nevznikol ani po desiatich rokoch od termínu jeho avizovaného schválenia, ktorým bol pôvodne január 2006. K tomu všetkému sa deficitný katalóg výkonov stal základom na tvorbu systému DRG, ktorý mal byť realitou v prvom štvrťroku 2013.

Na jeho nepoužiteľnosť som opakovane upozornil Centrum pre DRG a ministerstvo písomne, o systémových chybách pri jeho tvorbe som osobne informoval na rokovaní na ministerstve, ako aj v Centre pre DGR.

V prácach sa pokračuje, - politická objednávka tlačí, mám však obavy, že realizácia bude veľmi podobná tomu, ako to dopadlo s novým katalógom výkonov, ktorý je v reálnej praxi nepoužiteľný – asi preto chce ministerstvo korigovať podľa analýz lekárov z praxe platný starý zoznam.

Kozmetické korekcie nemajú zmysel

Zámer MZ SR vytvoriť úplne nový zoznam (katalóg výkonov s väzbou na diagnózy) nie je reálny – odborníci na to upozorňovali od začiatku, ale zbytočne.

Asi na to po desiatich rokoch prišli aj sami pracovníci ministerstva, a preto žiadajú analýzu toho dnes platného zoznamu, ktorý od začiatku nie je dobrý – aj na to odborníci upozorňovali od začiatku, a tiež zbytočne.

Po dvoch nevydarených korekciách v roku 2005 sa stal ešte horší ako predtým a jeho korekciu rezort odmietol s tým, že do roka bude nový a lepší. A po desiatich rokoch nemáme nič.

Analýzy sú – a sú stále platné, už 15 rokov. Bolo by však úplne scestné na základe nových, prácne vytvorených analýz a konkrétnych pripomienok znova po desiatich rokoch urobiť drobné, kozmetické – a znova nepodarené korekcie ako v roku 2005!

Už teraz upozorňujem na to, že ak to ministerstvo myslí so zoznamom výkonov a s jeho analýzou a korekciou vážne, musí na základe ním požadovaných analýz ísť o zásadnú systematickú korekciu dnes platného a v praxi s komplikáciami používaného zoznamu výkonov.

Tie komplikácie vychádzajú hlavne z toho, že kompetentní ministerskí zamestnanci nemali doteraz záujem akceptovať pripomienky z praxe. Dnes, keď ministerstvo žiada od odborníkov z praxe analýzu zoznamu výkonov, je ideálny čas na to, aby akceptovalo výhrady lekárov z praxe k štrukturálnej, obsahovej a formálnej stránke zoznamu a osvojilo si princípy, podľa ktorých možno použiteľný zoznam vytvoriť.

Tie máme, sú síce staré desať rokov, ale stále platné, len, samozrejme, vyžadujú drobné korekcie. Bez akceptácie týchto základných téz a princípov tvorby zoznamu jeho kozmetické korekcie nemajú žiadny zmysel.

Ak bude mať ministerstvo záujem a bude akceptovať relevantné pripomienky, ponúkam svoju spoluprácu pri spracovaní podnetov k zoznamu výkonov, pri aktualizácii téz pre systematickú tvorbu otvoreného zoznamu výkonov, ako aj pri jeho konkrétnej tvorbe.
Sekcia: Analýzy Autor: MUDr. Jozef Beňačka PhD., prednosta Internej kliniky
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 1363