Zdravotnícke noviny

Názory

Šanca na zamyslenie

13. máj 2020 - Zdravotníci ešte stále nezanevreli na „systém“ a chcú situácii pomôcť

Situácia, ktorá vznikla, je skúškou pripravenosti, flexibility a charakterov. Mimoriadna situácia vyžaduje mimoriadne nastavenia, opatrenia a hlavne promptné riešenia. Včasná pripravenosť a preventívne opatrenia napomôžu k spomaleniu a zníženiu dôsledkov pandémie COVID-19. Vytvorenie podmienok pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, najmä neodkladnej, je prioritou štátu, samospráv, okresných úradov, krízových štábov, a najmä samotného manažmentu zdravotníckych zariadení. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) navrhuje a realizuje všetky opatrenia v zmysle svojej kompetencie.

Už od polovice januára 2020 odbor zdravotníctva ŽSK aktívne pristupoval k riešeniu situácie vyplývajúcej z hrozby pandémie COVID-19. 

V spolupráci s WHO – RHN (Region Health Network) sme spracovali informačné letáky, ktoré boli distribuované do zdravotníckych zariadení, všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a do verejných dopravných prostriedkov v Žilinskom kraji. Zároveň sme sa prostredníctvom sociálnych sietí, miest a obcí postarali o informovanosť obyvateľov aj formou upútaviek, letákov.

Rovnako bola zvolaná protiepidemická komisia pri RÚVZ v Žiline, kde boli predložené zásadné podnety na riešenie aktuálnej situácie na úrovni kraja. Vzišla potreba zvolať krízový štáb na úrovni kraja, ktorého členovia sú zástupcovia samospráv, okresných úradov, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, krízového riadenia kraja, poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Štáb následne prijal závery a odporúčania zamerané na elimináciu dôsledkov vyplývajúcich z pandémie na krajskej úrovni.

Keďže ŽSK je zriaďovateľom štyroch nemocníc, jednej polikliniky a piatich centier zdravotnej starostlivosti, nevyhnuté bolo začať revidovať aktuálny stav materiálno-technického a personálneho zabezpečenia, pandemické plány a nastavenie triedenia pacientov vo vstupných zónach. 

Uvedomujúc si význam, dôležitosť a nevyhnutnosť ochrany zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú v prvej línií rizika ohrozenia, odbor zdravotníctva inicioval rokovanie s možnými dodávateľmi ochranných pomôcok vo veci ich urýchleného zabezpečenia. ŽSK aj zo svojho rozpočtu nakúpil rúška a respirátory pre ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zároveň v spolupráci s PZ SR distribuoval ochranné pomôcky zo Štátnych hmotných rezerv, ich flexibilita a ochota boli nezastupiteľné. V tomto prípade platí „pomáhať a chrániť“ doslovne, za čo sme im nesmierne vďační.

Zaviedli sme pravidelné online Rady riaditeľov zdravotníckych zariadení, ktorých úlohou je reagovať proaktívne a zaoberať sa opatreniami, ktoré zamedzia šíreniu pandémie, a rovnako dávať zamestnancom pocit bezpečia, zabezpečiť ich ochrannými pomôckami a ubezpečovať ich, že stojíme pri nich v ťažkých chvíľach plného nasadenia do psychicky vypätých dní. V spolupráci s manažmentom všetkých zdravotníckych zariadení v kraji sme zaviedli široké spektrum spoločných opatrení, ktoré sme v konsenze implementovali. Nedelili sme nemocnice na štátne, vojenské alebo nemocnice VÚC, a tak sme vytvorili kvalitný manažment pacienta s COVID-19 na úrovni Žilinského kraja. Pozastavenie plánovaných výkonov, riešenie len akútnych stavov, nerealizovanie preventívnych programov, zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov, reprofilizácia lôžok na očakávané zvýšenie nárastu chorobnosti, zvýšenie dôrazu na triaž pacientov už pred samotným vstupom do zdravotníckeho zariadení sú len niektoré z vybraných opatrení. 

Zároveň manažment ústavných zdravotníckych zariadení monitoruje vývoj počtu svojich zamestnancov s dôrazom na identifikáciu ich poklesu či plnenie pracovných povinností.

Dnes viac ako inokedy pociťujeme nedostatok infekčných a pľúcnych lôžok, ktoré boli v roku 2011 zrušené v rámci prvej vlny transformácie. Teraz koncentrujeme pacientov, ktorí trpia respiračnými alebo infekčnými ochoreniami na internistických oddeleniach, čo výrazne zvyšuje riziko šírenia nákazy medzi pacientmi aj napriek snahe o dodržiavanie hygienicko-epidemiologického štandardu.

Súčasne sme ponúkli domovom pre seniorov a centrám sociálnej starostlivosti preškolenie v protiepidemiologických opatreniach, ktoré sú práve pre najohrozenejšiu skupinu občanov nesmierne dôležité. Preškolili sme všetky naše CSS/DSS a túto možnosť sme ponúkli aj neštátnym zariadeniam.
Všetci si uvedomujeme nevyhnutnosť plošného testovania čo najširšieho okruhu obyvateľstva, identifikáciu pozitívne testovaných a ich izolovanie, čo následne vedie k zníženiu počtu infikovaných. Aj z uvedeného dôvodu ŽSK pristúpil k zriadeniu mobilných odberových miest a mobilnej odberovej jednotky pri svojich zdravotníckych zariadeniach. Výpomoc dobrovoľníkov pri odberoch je neoceniteľná. Sú to ľudia, ktorým patrí môj obdiv. To, že sa medzi nimi našli mladý zubný lekár a lekárka, šikovný veterinár a sestrička, je práve príkladom toho, že zdravotníci ešte stále nezanevreli na „systém“ a chcú v tejto situácii pomôcť.

Transformácia internátnych či hotelových ubytovacích zariadení na karanténne ubytovanie pre zdravotníckych pracovníkov je jedným z krokov riešenia ochrany zdravia zdravotníckych pracovníkov, ich príbuzných aj pacientov. 

Čo sa týka vyhlásenia núdzového stavu pre ambulantnú sféru, ŽSK v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 počas mimoriadnej situácie vypracoval a zaslal jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti odporúčania k postupu poskytovania starostlivosti, ku ktorým patrí napríklad: obmedziť vykonávanie preventívnych prehliadok, obmedziť plánované vyšetrenia, uprednostňovať telefonickú konzultáciu, využívať e-recept... Aj takto máme snahu napomôcť poskytovateľom a pacientom zvládnuť danú situáciu.
Súčasne sme odporúčali preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy aj našim ďalším organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti v oblasti dopravy, kultúry, školstva, sociálnych vecí a rodiny.

Veľká vďaka patrí dobrovoľníkom, či už radov medikov, študentov, či z ostatných profesií, ktorí v súčasnosti majú záujem byť nápomocní pri riešení situácie. Zriadené call centrá sú nonstop využívané na komunikáciu s pacientmi, lekármi, ľuďmi, ktorí sa vracajú zo zahraničia, resp. sú v karanténnych centrách. Pripravili a zriadili sme linku profesionálov psychológov Pokoj do duše zdravotníka. Aj tí, čo pomáhajú, potrebujú pomôcť.

Linku sme zaviedli spolu s krajským odborníkom pre psychológiu, on koordinuje „svojich“ kolegov, čím pre nás zabezpečuje istotu kvality a profesionality pomoci. 

ŽSK je vlastníkom budov, ktorých priestory sú prenajímané na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vytvorenie filtrov pre vstup do uvedených budov je jedným z preventívnych opatrení, na ktorých sa taktiež podieľajú dobrovoľníci. 

Na Slovensku sme ako prví odštartovali činnosť zubnej ambulancie, ktorá poskytuje akútnu zdravotnú starostlivosť pre pacientov s nariadenou karanténou a pacientov s COVID-19 suspektných. Je zámer sprevádzkovania aj ďalšej ambulancie podľa zvyšujúceho sa počtu pacientov.
Odbor zdravotníctva participuje na príprave návrhov procesov pre zabezpečenie poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Naším zámerom je vytvorenie COVID ambulancií, ktoré by sa mali postarať o pacientov rovnako ako pri zubnej starostlivosti.

Aj súčinnosť pri zabezpečovaní ochranných štítov prostredníctvom projektu Pomáhaj nemocniciam je skvelým príkladom dobrej praxe, keď ochrana zdravotníckych pracovníkov je jednou z mnohých aktivít odboru zdravotníctva ŽSK, ktoré sú realizované v prospech preventívnych opatrení.

Pandémia koronavírusovej infekcie zasiahla do našich pracovných a osobných životov. Je otázkou, ako rýchlo, ako intenzívne a ako dlho bude prebiehať. Prijímané opatrenia a rozhodnutia sú zamerané na to, aby pandémia bola čo najmiernejšia, aby sa zamedzilo kolapsu zdravotníckeho systému. Našou hlavnou prioritou je ochrana zdravia obyvateľstva, ako aj ochrana zdravotníckych pracovníkov. Stále sa presviedčame, že najdôležitejšie je pristupovať k životu s plnou vážnosťou a osobným presvedčením pre prácu, ktorej sa veľa zdravotníkov odhodlalo obetovať. Možno práve mladí lekári a sestričky, v súčasnosti končiaci štúdium, pochopia, že práve tu a teraz je ich miesto pre život a kariéru. Byť doma pri blízkych, ochraňovať ich, prípadne liečiť je zmysluplnejšie ako kedykoľvek predtým.

Myslíme na to, že prežívame chvíle, ktoré sú a budú pamätné, rovnako ako situácie, postoje a rozhodnutia, preto pristupujme k ochoreniu COVID-19 zodpovedne a tak, aby naša duša pocítila úľavu, keď to všetko skončí, a nemala žiadne výčitky svedomia.

 
Sekcia: Názory Autor: PhDr. Silvia Pekarčíková, riaditeľka Odboru zdravotníctva ŽSK
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 0