Zdravotnícke noviny

Vyhlásenia

Vyhlásenie Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL)

21. október 2015 - Účastníci XXXVI. Výročnej konferencie SSVPL prijali na záver toto vyhlásenie:
1. Odmietame korupciu v zdravotníctve, žiadame dôkladné vyšetrenie korupčných káuz a dôsledné vyvodenie trestnoprávnej a majetkovo-právnej zodpovednosti.

Namiesto toho, aby boli naše ambulancie dofinancované na úroveň reálnych nákladov starostlivosti, ktorú pacientom poskytujeme, sa tieto peniaze strácajú v korupčných kauzách.

Na prekrytie megakorupcie sú vyvolávané neustále šarvátky s poplatkami a aférky s údajnou korupciou lekárov striedajú skutočné korupčné škandály otriasajúce systémom dnešnej moci.

Po tom, ako minulý rok pre korupčný škandál musela odstúpiť ministerka zdravotníctva a dokonca rezignoval aj predseda parlamentu, tento rok musel pre korupčný škandál odstúpiť iba generálny riaditeľ VšZP.

Ukazuje sa, že pre neriešenie megakorupcie sa k riešeniu skutočných problémov zdravotníctva nedostaneme. To považujeme za jasný imperatív k blížiacim sa voľbám.

2. Odmietame skrytú privatizáciu našich ambulancií prostredníctvom projektu centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) a žiadame zachovať a dofinancovať na úroveň nákladov súčasnú sieť všeobecných lekárov, ktorú považujeme za základňu pre budovanie moderného systému integrovanej primárnej zdravotnej starostlivosti (PZS) v súlade s odporúčaniami WHO (z roku 2012) a závermi expertov Európskeho fóra primárnej starostlivosti včlenených do Európskej komisie (z roku 2014).

3.Žiadame rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov tak, aby sa komplexná zdravotná starostlivosť mohla dostať čo najbližšie ku pacientom a odstránila sa tak prekážka poskytovania modernej komplexnej integrovanej PZS v našich ambulanciách.

4. Žiadame spravodlivé financovanie postavené na reálnych nákladoch našich ambulancií. V dnešnej situácii osobitne žiadame pokryť v platbách zo zdravotných poisťovní personálne náklady lekára a sestry vo výške ako to je stanovené zákonom pre lekárov v nemocniciach a ako to má stanoviť zákon aj pre sestry.

Peniaze si predsa nemôžeme na základe zákona o platoch natlačiť v ambulanciách. Môžeme na platy poskytnúť iba reálne existujúce peniaze, ktoré dostaneme zo zdravotných poisťovní. Plat sestry je pre lekára v 100% personálny náklad, ktorý musia pokryť v 100% zdravotné poisťovne.

Preto žiadame, aby zákon určil zdravotným poisťovniam povinnosť zabezpečiť zaplatenie personálnych nákladov na úroveň požadovanú zákonom. A ak poisťovne nebudú schopné zabezpečiť navýšenie platieb na pokrytie miezd vo výške požadovanej zákonom zo zdrojov verejného zdravotného poistenia, potom by mal zákon určiť povinnosť štátu dofinancovať ambulancie z ostatných verejných zdrojov štátu.

5. Žiadame aby sa z príslušných štátnych fondov naliehavo riešilo dovybavenie našich ambulancií prostriedkami pre zabezpečenie ochrany personálu a pacientov v prípade výskytu zavlečenia vysoko virulentných nákaz a zabezpečilo financovanie zvýšených nákladov v prípade starostlivosti o utečencov.

V súčasnosti personál našich ambulancií a pacienti sú v ohrození. Naše ambulancie nie sú pripravené riešiť takéto prípady nebezpečných nákaz ani problematiku utečencov.

6. Žiadame aby bol urgentne vytvorený taký rezidentský program, ktorý zabezpečí mladých lekárov do našich ambulancií tak, aby sme si mohli vychovať nástupcov a starnúci lekári mohli odovzdať svoje praxe mladým kolegom.

V nasledujúcich rokoch potrebujeme viac ako 1000 nových lekárov, inak hrozí postupný zánik všeobecného lekárstva na Slovensku. MZ SR upozorňujeme na akútnosť tohto problému už viac ako 10 rokov, v roku 2012 bolo na tento problém upozornené aj v hodnotiacej správe WHO o slovenskom všeobecnom lekárstve a bolo MZSR odporučené naliehavo túto otázku riešiť. Je paradoxom, že ministerstvo zdravotníctva a vláda prijímajú kroky, ktoré túto situáciu v skutočnosti neriešia.

7. Riadenie na MZ SR, riadenie odboru. Dnes na celom MZ SR je z 276 pracovníkov zamestnaných iba 10 lekárov.

Na celom MZ SR sú piati lekári, referenti podieľajúci sa na riadení rezortu, ktorý zabezpečuje zdravie pre 5,4 mil. obyvateľov. Žiadame vytvorenie samostatného oddelenia „PZS“ na MZ SR v súlade s odporúčaniami WHO z roku 2012, na ktorom budú pracovať všeobecní lekári s dlhoročnou praxou, ktorí poznajú túto problematiku a budú niesť za úroveň všeobecného lekárstva zodpovednosť.

8.Odmietame stav, že metodické usmernenia na liečbu pacientov zostavujú úradníci na MZ SR s obídením lekárov a ich odborných spoločností. Odborné usmernenia na liečenie ochorení nemôžu vytvárať úradníci MZ SR ale odborné postupy musia vytvárať a garantovať odborné spoločnosti lekárov, združujúce tých najlepších odborníkov v našom štáte v danej oblasti medicíny, so zohľadnením najnovších vedomostí v jednotlivých odboroch. Inak je ohrozené správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom a aj ich bezpečnosť.

9. Vyzývame na integráciu všetkých lekárov, sestry, lekárnikov, fyzioterapeutov, psychológov, všetkých pacientov, pacientske združenia, predstaviteľov obcí, a ostatných partnerov všeobecných lekárov v komunitách.

Situácia je dnes zlá a vyžaduje si naše zjednotenie.
Sekcia: Vyhlásenia Autor: Účastníci XXXVI. výročnej konferencie SSVPL
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 1357