Zdravotnícke noviny

Vyhlásenia

Vážený pán poslanec NR SR,

5. február 2015 -  vo Výbore NR pre zdravotníctvo som opakovane vystúpil v diskusii k pripravovanej novele Zákona o rozsahu.
V medzirezortnom pripomienkovom konaní, aj v rozporovom konaní na MZ SR ASL SR opakovane upozorňovala na mimoriadne zlé spracovanie predmetného návrhu.

ASL SR je za odstránenie „bizarných“ poplatkov a priamych úhrad a nikdy nemala v úmysle zvýšovať ceny priamych úhrad a poplatkov.

Našim cieľom sú opatrenia, ktoré jasne určia pravidlá tak,
a) aby občan vedel, za ktoré výkony poskytovateľa zdravotnej starostlivosti platí
b) aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vedel, ktoré výkony môže spoplatniť
c) a aby kontrolné orgány vedeli posúdiť oprávnenosť priamej úhrady. Vzhľadom na zložitosť problematiky superregulačné snahy nie sú dobrou voľbou.

O aké výkony vlastne ide?

1. zdravotné výkony:


ide o výkony, ktoré sa nachádzajú v Zozname výkonov a ich bodové hodnoty ( Nariadenie vlády SR č.226/2005) a sú hradené zdravotnou poisťovňou úplne, čiastočne, alebo nie sú hradené vôbec. Zdravotné poisťovne však neuzatvárajú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na všetky plne hradené výkony s každým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Ak o poskytnutie zdravotného výkonu žiada občan lekára, ktorému zdravotná poisťovňa občana daný zdravotný výkon neuhrádza, nakoľko neuzatvorila na tento výkon zmluvu, občan doteraz mal na výber: vyhladal si lekáram ktorému daný zdravotný výkon zdravotná poisťovňa uhrádza, a vtedy priamu úhradu neplatil. Alebo za tento zdravotný výkon zaplatil priamu úhradu, nakoľko nechcel ísť inému lekárovi.

Príklad: gynekológ vlastní ultrazvuk, aj certifikát na vykonanie ultrazvukového vyšetrenia v gynekológii a v pôrodníctve. Zdravotná poisťovňa občianky však neuzatvorila zmluvu na ultrazvukové vyšetrenie. Občianka chce byť vyšetrená u tohoto gynekológa, a je ochotná zaplatiť priamu úhradu (nechce ísť inému gynekológovi, ktorý má zmluvu s jej zdravotnou poisťovňou na ultrazvuk/. Podobne dnes občania platia priame úhrady: tlakový Holter (24 hodinové sledovanie krvného tlaku) , EKG Holter ( 24 hodinové sledovanie EKG ), CRP (vyšetrenie zápalových parametrov v krvi v ambulancii lekára), atď. u poskytovateľov, ktorým to zdravotné poisťovne neuhrádzajú vôbec.

Po navrhovanej úprave to už nebude možné, aj keď občan by chcel zaplatiť na základe svojho rozhodnutia. Navrhovaná úprava teda v prvom rade obmedzuje občana, a až potom poskytovateľa.

De facto zamedzuje všetký zdravotné výkony na žiadosť občana, mimo úhrady zdravotnými poisťovňami. Teda občanom poskytovateľia budú poskytovať iba zdravotné výkony, ktoré im zdravotná poisťovňa uhrádza.

2. Výkony v rámcia služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou:

§13 Zákona o zdravotnej starostlivosti (576/2004): Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú
a) poskytovanie stravovania počas poskytovania ústavnej starostlivosti,
b) poskytovanie pobytu na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti,
c) spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia
d) )štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného poistenia
e) doprava
f) pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti,
g) vypracovanie lekárskeho posudku,
h) poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie podľa § 24 ods. 4.§14

V tejto skupine nie sú problémy, sú dobre definované.

3. Výkony na žiadosť občana, komerčných poisťovní, Sociálnej poisťovne, Úradu práce,sociálnych vecí a rodiny, Polície SR, súdov, advokátov, zamestnávateľov atď.

Ide o výkony, ktoré zdravotné poisťovne poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti neuhrádzajú, nie sú predmetom Zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Uhrádza ich objednávateľ, alebo priamo občan.

ASL SR sa domnieva, že práve v tejto skupine výkonov sa nachádza najväčší počet výkonov za priamu úhradu. Práve túto skupinu bolo potrebné regulovať, čo sa týka obsahu. Za pomerne nebezpečné považujem aj presun resp. vytvorenie nových kompetencií na VÚC, bez bližšej specifikácie a úpravy tejto kompetencie (schvaľovanie zoznamu výkonov).

Vážený pán poslanec,

dovoľujem si obrátiť sa na Vás, aby ste si osvojili a podali na zasadnutí pléna NR SR pri prerokovaní návrhu novely Zákona o rozsahu nasledovné úpravy:

K návrhu na zmenu zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:

§ 44

(1) Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,30) nie je oprávnený požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá je predmetom tejto zmluvy a ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia podľa tohto zákona.

§ 46

2. V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p) schvaľuje podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia poskytovateľovi zoznam zdravotných výkonov, poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia a na základe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou občana, a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu.“.

§ 102r

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2015 1.

(1) Poskytovateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť ustanovená v § 79 ods. 1 písm. zv) je povinný najneskôr do 31. marca 2015 doručiť samosprávnemu kraju podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu.

(2) Samosprávny kraj v správnom konaní schváli zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu, do 60 dní od jeho doručenia poskytovateľom.

 
Sekcia: Vyhlásenia Autor: MUDr. Ladislav Pásztor, MSc., prezident ASL SR
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 1514