Zdravotnícke noviny

Vyhlásenia

Stanovisko k propagácii homeopatie

11. júl 2016 - Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti sa na svojom riadnom zasadnutí dňa 14. júna 2016 v Bratislave zaoberalo odbornými a etickými otázkami, ktoré v odbornej i širšej verejnosti vyvolala aktuálna bilboardová kampaň určená na propagáciu homeopatie.
K uvedenej veci sa rozhodlo zaujať nasledovné stanovisko:

Homeopatia predstavuje liečiteľský systém z okruhu tzv. alternatívnej medicíny, ktorý je založený na vedecky neoverených predpokladoch, teóriách a praktikách, ktoré sú v príkrom rozpore s vedecko-odbornou podstatou a správnou praxou súčasnej medicíny.

Preto homeopatické postupy alebo prostriedky (vrátane tzv. homeopatických liekov) nemožno, ako také, považovať za lekárske prostriedky či postupy lége artis. Nemožno ich teda z lekárskeho hľadiska pacientom odporúčať alebo aplikovať tak, akoby to boli overené postupy alebo prostriedky dnešnej medicíny.

Svojou povahou a vlastnosťami sa tieto postupy a prostriedky jednoznačne nachádzajú mimo oblasti vedeckej medicíny.

Riziká, spojené s prípadnými použitím homeopatických postupov alebo prostriedkov, najmä nebezpečenstvo vyplývajúce zo zanedbania alebo oneskoreného poskytnutia potrebnej lekárskej starostlivosti a liečby sú zodpovednosťou osôb, ktoré homeopatiu vykonávajú, propagujú alebo užívajú.

Odborné spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, lekárske alebo zdravotnícke fakulty a školy, stavovské organizácie lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, ako aj príslušné štátne regulačné orgány majú povinnosť zastávať vedecky overené, kritické poznatky a profesionálne postoje vo vzťahu k homeopatii.

Tieto je potrebné implantovať do odborných aktivít pregraduálneho, špecializačného a kontinuálneho vzdelávania, ako aj osobného profesijného rozvoja lekárov, farmaceutov a ostatných zdravotníckych pracovníkov.

Zároveň majú nezastupiteľnú úlohu a povinnosť sa v korektnej, odbornej spolupráci s pracovníkmi masovokomunikačných médií podieľať na pravdivom a zrozumiteľnom informovaní či vzdelávaní pacientov, ich blízkych, ako aj širokej verejnosti. 
Sekcia: Vyhlásenia Autor: Dr. h. c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., v. r. prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 1140