Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Výstava mŕtvych tiel nie je podľa hygienikov v rozpore so zákonom, lekári si myslia opak

9. august 2017 - Lekári tvrdia, že organizátori výstavy či vlastníci exponátov nevedia adekvátnym spôsobom preukázať pôvod mŕtvych tiel alebo ich častí, ktoré sa použili na výrobu exponátov.
Lekári a odborníci protestujú proti výstave o ľudskom tele Body the exhibition. Prekáža im, že „organizátori výstavy či vlastníci exponátov nevedia adekvátnym spôsobom preukázať pôvod mŕtvych tiel alebo ich častí, ktoré sa použili na výrobu exponátov“.

„Dôvodné medializované podozrenia, že ide o mŕtvoly väzňov svedomia, prípadne iných popravených osôb, dosiaľ nikde organizátori ani vlastníci exponátov presvedčivo nevyvrátili. K vystavovaným mŕtvym telám nie sú, podľa dostupných informácií, predkladané doklady nevyhnutné pri legálnom zaobchádzaní s mŕtvym ľudským telom alebo jeho časťami (transport, uchovávanie atď.),“ uviedol prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marian Kollár.

Organizátori či vlastníci výstavy nevedia tiež podľa odborníkov predložiť tzv. informovaný súhlas nebohého, ktorý by bol za jeho života získaný slobodne a v zmysle základných medzinárodných právnych a etických požiadaviek, a týkal by sa využitia jeho mŕtveho tela pre potreby takejto výstavy.

„V prípade spomínanej výstavy nejde o edukáciu. Ak, tak potom skôr o opovážlivú až brutálnu ,anti-edukáciu‘, ktorá prezentuje nepripravenej, ba účelovo zavádzanej laickej verejnosti hlboko nepravdivý a hrubo znevažujúci obraz o ľudskom tele. Tento zmrzačený obraz ľudského tela sa navyše ponúka ako (vskutku deformované, klamlivé) ,vzdelávanie‘ školopovinným deťom a mladistvým alebo aj celým rodinám. Ide tu úplne jednoznačne o bezohľadnú komerčnú aktivitu, čiže o získavanie nekalého finančného prospechu využitím, resp. zneužitím mŕtveho ľudského tela či jeho častí,“ dodal prof. MUDr. Jozef Glasa, prednosta Ústavu zdravotníckej etiky SZU.

Výstava, jej príprava, ako aj získavanie a výroba spomínaných „exponátov“ je podľa neho v príkrom rozpore s platnými právnymi predpismi, najmä s tými, ktoré upravujú zaobchádzanie s mŕtvymi ľudskými telami alebo ich časťami, ako aj s akýmkoľvek biologickým materiálom. „Vzhľadom na uvedené závažné skutočnosti je nevyhnutne potrebné, aby príslušné štátne a samosprávne orgány vo veci neodkladne konali, a to v súlade so svojou etickou/mravnou, právnou a politickou zodpovednosťou, platnými zákonnými a inými relevantnými predpismi – a v rozsahu svojich právomocí,“ dodal profesor J. Glasa.

Hygienici si však nemyslia, že by výstava bola v rozpore so zákonom o pohrebníctve. Vyplýva to zo stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava. Ten sa odvoláva na stanovisko hlavného hygienika z roku 2012, kedy bola výstava mŕtvych ľudských tiel v hlavnom meste pod iným názvom.

 "Priestory výstaviska Incheba Expo Bratislava boli schválené RÚVZ Bratislava, ale jednotlivé organizované výstavy v týchto priestoroch nepodliehajú schvaľovacej činnosti orgánov verejného zdravotníctva. Pri tejto konkrétnej výstave RÚVZ Bratislava bude postupovať v zmysle odborného usmernenia hlavného hygienika zo dňa 19. októbra 2012," uviedla hovorkyňa regionálneho úradu Katarína Nosálová.

 Zákon o pohrebníctve ukladá zaobchádzať s ľudskými ostatkami dôstojne a tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia. To podľa stanoviska hlavného hygienika z roku 2012 neohrozí. Na margo etického cítenia verejnosti, o ktorom právna norma tiež hovorí, sa v ňom uvádza, že nakoľko sa verejnosť výstavy dobrovoľne zúčastňuje, nepoburuje ju, a teda nie je v rozpore s etickým cítením verejnosti.

      Podnet na výstavu dostala aj polícia. "Na príslušnom útvare Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V disponujeme podnetom v súvislosti s výstavou. Podnetmi sa v súčasnej dobe zaoberáme a vykonávame všetky úkony potrebné k meritórnemu rozhodnutiu vo veci," povedal bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

 „Je škoda, že niektorí lekári vystupujú proti našej výstave a prirovnávajú ju k morbídnemu divadlu. Trochu mi to pripomína búrlivé reakcie na prvú verejnú pitvu, ktorú už v roku 1600 uskutočnil slovenský lekár Ján Jesenius na Staromestskom námestí v Prahe. Za svoje pokrokové názory nakoniec zaplatil životom. To, našťastie, našim medikom, ktorí na výstave pracujú, rozhodne nehrozí,“ komentuje negatívne reakcie hovorkyňa firmy JVS GROUP, ktorá výstavu na Slovensko priváža, Květa Havelková.

 

Sekcia: Aktuálne Autor: kl, tasr
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 34