Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Štátna poisťovňa znižuje ceny poskytovateľom

30. jún 2017 - V rokovaní sú ešte laboratóriá
So zámerom plnenia opatrení ozdravného plánu štátnej poisťovne zlacneli hemodialýzy, dopravné zdravotné služby, CT a MR vyšetrenia. Po náročných rokovaniach so zmluvnými partnermi pristupuje VšZP od 1. 7. k zníženiu cien výkonov hemodialýzy a dopravnej služby, kde dochádza k zníženiu ceny za kilometer jazdy.

Spolu so znížením cien bodu pri zobrazovacích vyšetreniach MR a CT, ku ktorému od 1. 5. pristúpili všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, plánuje VšZP v roku 2017 pri týchto opatreniach ozdravného plánu ušetriť vyše 14 miliónov eur. 

„Po dlhých a neľahkých rokovaniach sa nám podarilo uzatvoriť podmienky na zmluvy v menovaných oblastiach zdravotnej starostlivosti,“ reagoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Mgr. Miroslav Kočan.

Zobrazovacie vyšetrenia

Pred rokovaniami si poisťovňa pripravila interné analýzy nákladovosti jednotlivých segmentov vrátane porovnania cien s okolitými krajinami.

„Vedeli sme, že rokovania s poskytovateľmi CT a MR vyšetrení budú náročné, keďže mnohí mali zmluvy až na obdobie štyroch rokov. Ale vedeli sme i to, že ceny v tejto oblasti boli v minulosti nastavené tak, že pokrývali aj investičné náklady poskytovateľa. A hoci ceny prístrojov postupne klesali, ceny bodov zostávali nezmenené. Časť bodu, ktorá pokrývala tieto investičné náklady, stratila svoje opodstatnenie, preto bola potrebná radikálnejšia úprava,“ vysvetľuje podpredseda predstavenstva a riaditeľ sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti Ing. Milan Horváth.

„Podmienky, ktoré sme dohodli, sú dlhodobé a trvalé,“ povedal M. Kočan a zdôraznil, že „úpravy nemajú vplyv na dostupnosť zdravotnej starostlivosti, v žiadnom prípade sa nedotknú pacienta“.

V rámci zobrazovacích vyšetrení CT prístrojov má poisťovňa 77 poskytovateľov a 80 pracovísk. Prevažná väčšina, 76 percent, je lokalizovaná v nemocniciach. V rámci MR prístrojov má poisťovňa zazmluvnených 45 poskytovateľov a 50 pracovísk, externých poskytovateľov je zhruba 40 percent.

„VšZP mala v roku 2016 výdavky pri CT prístrojoch 47,4 milióna eur a pri MR prístrojoch 35,5 milióna eur," informoval M. Horváth. Poisťovňa určovala ceny bodov pri CT, ako aj MR prístrojoch podľa zaradenia do klastrov. Sú tri a tretí klaster je najkvalitnejší.

„Klasifikácia má za cieľ zohľadniť predovšetkým materiálno-technické vybavenie prístroja, ale hlavne komplexnú starostlivosť o pacienta,“ spresnil M. Horváth. 

V prípade CT vyšetrení VšZP znížila cenu bodu o 25 percent pri všetkých klastroch. „Zmluvné objemy sa znížili o 20 percent, čiže oproti zníženiu ceny bodu došlo k miernejšiemu zníženiu zmluvného objemu, čo znamená, že počet vyšetrených pacientov by nemal byť znížený,“ doplnil M. Horváth.

Pri MR vyšetreniach došlo k úprave cien bodov v rozpätí od 10 do 20 percent, pričom pri klastri jeden bola cena bodu znížená o 15 percent, pri klastri dva o 20 percent a pri klastri tri došlo k zníženiu ceny bodu o 10 percent. Zmluvné objemy pri prvom a druhom klastri sa znížili o 10 percent oproti súčasným zmluvným objemom a pri klastri tri zostali zmluvné objemy nezmenené.

Poisťovňa očakáva, že kapacity pracovísk by sa mali zvýšiť, pretože jednotkové ceny sa znížili viac ako objemy. Po prepočítaní nového objemu novou cenou je výsledkom väčší počet vyšetrení.

„Čo sa týka ozdravného plánu, zadefinovali sme úsporu zhruba na úrovni 12 miliónov eur,“ povedal M. Horváth. Pričom ďalej dodal, že vďaka tomu, že došlo k podpisu dodatkov a k úprave cien až postupne, nie od 1. 1., aj úspora na ročnej báze bude tomu možno adekvátna.

Na jednej strane štátna poisťovňa očakáva niekoľkomiliónovú úsporu vďaka úprave cien bodov, na druhej strane však Asociácia nemocníc Slovenska vníma znižovanie cien ako problematické.

„ANS zastáva názor, že v súčasnosti, keď pociťujeme výrazné nedofinancovanie sektora, je každé ďalšie zníženie zdrojov problémom. CT, MR patria medzi ziskové vyšetrenia a pomáhajú pokrývať aj tie stratové. Rokovania trvali niekoľko mesiacov a boli veľmi náročné. Tieto straty sa budeme musieť snažiť pokryť v iných segmentoch. Ako problém celého sektora vnímame nedofinancovanie a taktiež to, že štát nevie sektoru povedať a garantovať vo financovaní základnú predvídateľnosť,“ reagoval viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska MUDr. Igor Pramuk.

Dialýza

S účinnosťou od 1. 7. 2017 VšZP znižuje jednotkové ceny výkonov hemodialýzy a hemodiafiltrácie pri chronickom zlyhávaní obličiek o 3 percentá. Plnenie tohto bodu ozdravného plánu predpokladá ušetriť do konca roku 2017 približne 2 milióny eur.

Poisťovňa má 81 poskytovateľov, „prevažná väčšina, 62, sú v tzv. ŠAS-kovom segmente, dve pracoviská sú v poliklinikách a 17 je v nemocniciach,“ spresňuje M. Horváth a dopĺňa, že „v roku 2016 sme uhradili okolo 66 miliónov eur na tento typ zdravotnej starostlivosti, pričom táto starostlivosť nie je limitovaná, to znamená všetkých poistencov VšZP, ktorí sú zaradení do dialyzačného programu, poisťovňa uhrádza“. Čo sa týka počtu pacientov, v roku 2016 ich bolo 4 527, ktorí sú v dialyzačnom programe.

„Vyrokovať nižšie ceny v tomto segmente bolo obzvlášť ťažké, keďže väčšinu ceny tvoria stále sa zvyšujúce náklady na zdravotnícky materiál, lieky, mzdy či energie,“ približuje M. Kočan.

Pri hemodialýze sa poisťovňa dohodla na znížení ceny výkonu o 4,43 percenta, čo predstavuje zníženie z ceny 158 súčasných na 151 a pri hemodiafiltrácii o 1,28 percenta, čo predstavuje zníženie ceny zo 158 na 156. Poisťovňa predpokladá v tomto roku úsporu na úrovni 1,5 milióna eur.

Dopravná zdravotná služba

V rámci ozdravného plánu navrhla poisťovňa úpravu ceny za jeden kilometer. „Po dohode s Asociáciami DZS sme sa dohodli na znížení ceny za kilometer o jeden cent,“ priblížil M. Horváth. Poisťovňa predpokladá úsporu 200-tisíc eur ročne.

Laboratórna diagnostika

V štádiu rokovaní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti je v súčasnosti úprava cien laboratórnych vyšetrení.

„Veríme, že aj v tejto oblasti sa nám podarí nájsť rozumný kompromis. Doterajšie čiastkové výsledky plnenia opatrení ozdravného plánu potvrdzujú, že hľadanie efektívnych riešení, na ktorých je postavený náš ozdravný plán, je správnou cestou. Pre nás, pacienta i celý systém,“ dopĺňa M. Kočan.
Sekcia: Aktuálne Autor: Jana Andelová, Zdravotnícke noviny
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 35