Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Podľa analýzy Inštitútu zdravotnej politiky nám chýbajú tisíce lekárov a sestier

12. september 2018 - Sestrám štát ponúka stabilizačné príspevky počas štúdia a zapojenie do rezidentského programu v troch špecializačných odboroch.
Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo informáciu o stave zdravotníckeho personálu v SR, v ktorej vyčíslilo nedostatok niektorých zdravotníckych povolaní v systéme zdravotnej starostlivosti a navrhlo riešenia. Za najnedostatkovejšie rezort označil zdravotnícke povolania lekár a sestra. Práve pri sestrách je vidieť najvýraznejší nepomer medzi zapísanými na štúdium a počtom novo nastúpených do povolania.
 
Nedostatok sestier v systéme odôvodnil rezort demografickým vývojom, nízkym finančným ohodnotením, pracovnými podmienkami v zdravotníckych zariadeniach a v neposlednom rade migráciou za prácou do zahraničia v rámci voľného pohybu osôb. „Nedostatok zdravotníckeho personálu znižuje dostupnosť k zdravotnej starostlivosti,“ pripúšťa ministerstvo v predloženom materiáli. 
 
U sestier je situácia dramatická, len 44 % absolventiek dennej formy bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo nastupuje do systému. „Z tohto dôvodu považujeme v súčasnosti za nevyhnutné v prvom kroku vytvoriť nástroj na ich stabilizáciu a následne zvýšiť aj počty prijímaných študentov v študijnom odbore ošetrovateľstvo,“ uvádza rezort. 
 
Lekári
 
MZ SR na základe analýzy odhadu potreby zdravotníckeho personálu v SR, ktorú vypracoval Inštitút zdravotnej politiky, informovalo, že v sektore ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulantnej zdravotnej starostlivosti chýba okolo 3 338 lekárov. Tento údaj zahŕňa len lekárov vo veku do 65 rokov. Ak by sa k nim pripočítali aj starší doktori, tak by počet chýbajúcich lekárov vyskočil až na 5 515. 
 
„SR už dlhodobo zaznamenáva postupný nárast lekárov. Ak by sme chceli tento trend ešte viac posilniť a zabezpečiť dostatočný počet personálu, tak každý rok, od roku 2019 do roku 2025, by bolo potrebné prijať ročne o 660 študentov viac,“ vyčíslilo ministerstvo. 
Vzdelávanie lekárov sa uskutočňuje na troch vysokých školách v pôsobnosti ministerstva školstva (Lekárska fakulta UK Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martine, Lekárska fakulta UPJŠ Košice) a na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU) v Bratislave, ktorá je v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. Kým počty študentov SZU určuje ministerstvo zdravotníctva, na ostatných lekárskych fakultách je to rozhodnutie rektora a dekana. 
 
MZ SR navrhuje každý rok zvyšovať počty prijímaných študentov doktorského študijného programu všeobecné lekárstvo. „Vysoké školy sú na základe svojich kapacít však schopné zvýšiť počty prijímaných študentov najviac o 400 študentov ročne. Vysoké školy, ktoré pripravujú lekárov a sestry na výkon zdravotníckeho povolania, majú záujem aj potrebnú kapacitu, avšak limitujú ich nedostatočné finančné prostriedky,“ upozorňuje rezort. 
 
V akademickom roku 2018/2019 sa zvýšil počet študentov všeobecného lekárstva v prvých ročníkoch o 205 medikov. Náklady na dodatočné zvýšenie počtu študentov sú vyčíslené na 2,3 milióna eur. 
 
Analýza ukázala, že zo 100 vyštudovaných lekárov nastúpi do praxe na Slovensku priemerne 82 percent. Zvyšných 18 percent nedoštuduje alebo nastúpi do praxe v zahraničí. 
 
Rezidentský program
 
Jedným z riešení je rozširovanie štátom financovaného rezidentského programu. MZ SR avizovalo, že robí všetky kroky pre to, aby sa rezidentské štúdium rozširovalo aj o ďalšie špecializačné odbory, v ktorých je nedostatok špecialistov. „Konkrétnym výsledkom je, že od 1.10. 2018 rozširujeme rezidentské štúdium o ďalšie špecializačné odbory nielen pre lekárov, ale aj pre sestry,“ informovala hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová.

Pre lekárov ide o špecializačné odbory neurológia, chirurgia, kardiológia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, detská psychiatria, urgentná medicína, anestéziológia, intenzívna medicína. Pre rok 2018 sa počíta so zaradením spolu 70 lekárov do rezidentského programu v týchto ôsmich špecializáciách.
 
Pre sestry sú to špecializačné odbory anestéziológia a intenzívna medicína, inštrumentovanie v operačnej sále a ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii. Pri odbore anestéziológia a intenzívna medicína sa na tento rok počíta s 30 rezidentmi, z toho 15 je pre Bratislavský kraj. Pre ostatné kraje sú určené dve rezidentské miesta, s výnimkou Košického kraja s tromi rezidentmi. 
 
V odbore inštrumentovanie v operačnej sále je 15 miest a na ošetrovateľskú starostlivosť v psychiatrii sa môže hlásiť 17 záujemcov. 
 
Sestry
 
Analýza Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) ukazuje, že situácia so sestrami je podstatne horšia. Zverejnený počet 1 020 chýbajúcich sestier sa týka len zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, bez ambulantnej sféry. Ak zohľadníme aj pracujúce sestry vo veku nad 65 rokov, výrazne to ovplyvní prepočty a počet chýbajúcich sestier vyskočí až na 1 700.
 
Za predpokladu, že ročne do zdravotníctva príde tak ako dnes 410 absolventiek ošetrovateľstva, počet chýbajúcich sestier bude medziročne rásť. „Počet nedostatkového personálu by v roku 2030 predstavoval až 7 420 sestier,“ uvádza analýza IZP. Aby bolo možné tomuto výpadku predísť, tak každý rok, od roku 2019 do roku 2028 by bolo potrebné prijať v priemere o 2 300 študentov ošetrovateľstva viac. IZP považuje za málo pravdepodobné, že by zvýšenie súčasných vzdelávacích kapacít na deviatich vysokých školách dokázalo vykryť chýbajúci personál. 
 
V súčasnosti študuje ošetrovateľstvo na vysokých školách 1 850 denných študentov (študenti 1., 2. aj 3. ročníkov). Štatistiky ukazujú, že len 42 percent absolventov ošetrovateľstva nastúpi do praxe na Slovensku, čo predstavuje ročný prílev 410 sestier. Čiže 58 percent nedoštuduje alebo odíde pracovať do zahraničia. „Ak by sme napríklad znížili odliv sestier do zahraničia o 40 percent, tak v roku 2030 by nám chýbalo okolo 4 000 sestier. Preto je veľmi dôležité nielen podporiť zvýšenie počtu študentov, ale aj zastabilizovať ich, skvalitniť pracovné podmienky, riešiť mzdovú politiku,“ uvádza ministerstvo v materiáli. 
 
Navrhuje riešenie vo forme stabilizačného príspevku vo výške 2 000 eur pre jedného študenta ošetrovateľstva na akademický rok. Študent sa zaviaže, že po úspešnom ukončení štúdia bude poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť na území SR, vláda schválila 2 roky práce za rok poberania príspevku. Pri trojročnom štúdiu so stabilizačným príspevkom by si musela sestra odpracovať v zdravotnéíctve šesť rokov.

Ak ostane pracovať na Slovensku 44 percent absolventov ošetrovateľstva, bude na toto opatrenie potrebných 1,6 milióna eur. „Pri aplikácii stabilizačného príspevku predpokladáme zvýšenie počtu sestier, ktoré zostanú v systéme v SR s podielom 75 percent,“ avizuje rezort.

Do praxe by tak ročne prišlo 600 absolventiek ošetrovateľstva. Zároveň by to znamenalo zvýšenie nákladov štátu na stabilizačné príspevky na 2 758 500 eur ročne. Minister financií má zvýšiť limit celkových výdavkov ministerstva školstva na stabilizačný príspevok pre študentov bakalárskeho odboru ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia.
 
Stabilizačný príspevok pre študentov ošetrovateľstva
 
  • o stabilizačný príspevok si budú môcť požiadať študenti vysokých škôl v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, v roku 2018 aj súčasní študenti 2. a 3. ročníka.
  • pri dĺžke štúdia tri roky je výška stabilizačného príspevku 6 000 eur. 
  • stabilizačný príspevok na právnom základe pôžičky bude zabezpečovaný Fondom na podporu vzdelávania. 
  • pôžičky by mali byť nárokovateľné
  • splácanie tejto pôžičky bude odpustené študentovi, ak po ukončení štúdia splní podmienku zamestnania sa v slovenskom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti 
  • splácanie pôžičky bude zabezpečené priamo študentom, ak sa nezamestná v slovenskom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti (stanoví sa splátkový kalendár, splácanie s úrokmi a pod.)
  • ak študenti nevyužijú stabilizačný príspevok, finančné prostriedky sa použijú v ďalšom roku. 
(Zdroj: MZ SR)
 
 
Sekcia: Aktuálne Autor: Monika Toporcerová
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 15