Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Nedoplatky na poistnom nemajú sledovať lekárnici. Tvrdí ADL

30. apríl 2015 - Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) nesúhlasí s prenášaním zodpovednosti za nedoplatky na poistnom na lekárnikov.

Podľa ADL, sú lekárnici v rámci svojej činnosti povinní postupovať najmä v zmysle zákona o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a zákona o liekoch.

„Uvedený zákon neumožňuje lekárnikom posudzovať zdravotný stav pacientov, ani vhodnosť liekov predpísaných lekármi, ktoré si chcú pacienti v lekárni vybrať na recept,“ uvádza vo svojom stanovisku ADL.

Zodpovednosť má lekár

Zákon pripúšťa možnosť odmietnuť výdaj lieku, jasne však definuje, že sa tak môže stať len v záujme zdravia pacienta. Nevydanie lieku na recept v súvislosti s nedoplatkom na poistnom nie je podľa ADL možné považovať za takýto záujem.

Zákon o lieku jasne definuje, že lekárnik musí vydať pacientovi liek do 24 hodín, za podmienok určených kategorizáciou. „Zodpovednosť za posúdenie zdravotného stavu pacienta, ako i následnú preskripciu (predpisovanie) liekov má lekár, nie lekárnik,“ vysvetľuje ADL.

Podľa ADL, zdravotné poisťovne majú na rozdiel od lekární vo svojej činnosti zo zákona jasne zakotvenú nielen úlohu prijímať poistné na verejné zdravotné poistenie a následne ho prerozdeľovať, ale aj vymáhať pohľadávky na poistnom, vrátane úrokov z omeškania, pohľadávky za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a pohľadávky vyplývajúce z prerozdelenia poistného podľa osobitného predpisu.

Straty pre lekárne

Dodávatelia liekov a zdravotníckych pomôcok sa preto domnievajú, že každá zdravotná poisťovňa by mala byť schopná v rámci vnútorného fungovania zabezpečiť efektívny výber poistného bez toho, aby prenášala túto zodpovednosť na ďalšie subjekty v rámci zdravotníckeho reťazca.

Zároveň je možné podľa nich predpokladať, že navrhovaný systém prinesie lekárnikom ďalšie straty. Najmä tzv. nesieťové lekárne sa pritom už dnes dostávajú na hranicu ekonomickej efektívnosti ich prevádzkovania, pod čo sa podpísali zmeny v legislatíve v uplynulých štyroch rokoch.

„Ide najmä o podstatné zníženie marží, ale i zmeny v kategorizácii a referencovaní cien jednotlivých liekov. Zmeny v procesoch stanovovania cien liekov spôsobujú každomesačné výkyvy preskripčných zvyklostí lekárov v závislosti na novej kategorizácii, čo prináša lekárňam finančné straty. Výška úhrad totiž rýchlo mení dopyt po liekoch. Časť sa stáva nepredajnou, ostáva na skladoch a exspiruje,“ ozrejmuje ADL.

Len zabezpečenie neustáleho monitoringu týchto zmien, bez sledovania neplatičov poistného, si za minulý rok podľa ADL vyžiadalo v rámci všetkých článkov liekového reťazca výrazné investície do vlastných IT systémov.

ADL bude preto v najbližších týždňoch podrobne sledovať dopady uvedeného rozhodnutia na svojich členov združených v lekárnickej sekcii.

Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 110