Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Najviac detských úrazov sa stáva doma a v nedeľu

9. august 2017 - Deti majú výrazne nižšie ťažisko tela ako dospelí,  preto ľahšie strácajú rovnováhu a častejšie padajú.

Najviac detských úrazov sa stáva doma,  v nedeľu, skôr popoludní a najohrozenejšie sú deti od trinásť do pätnásť rokov. Upozoňuje na to Úrad verejného zdravotníctva SR. Úrazom detí môžeme predísť efektívnou prevenciou.

Takmer polovica doma

Takmer polovica vážnych detských úrazov sa stáva v dome, alebo v jeho okolí. Najčastejšími príčinami sú pády, oheň a popáleniny, utopenie, udusenie, neúmyselné použitie strelných zbraní a otravy.

,, Domov je pre malé deti rizikové miesto najmä preto, lebo tam trávia najviac času,“ hovorí docentka MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

,,V staršom veku domácich úrazov prirodzene ubúda. Pod úrazmi v domácnosti v širšom slova zmysle rozumieme nielen zranenia vzniknuté v byte a v priľahlých priestoroch ako schodisko, pivnica, povala, garáž, kôlňa, domáca dielňa, dvor, alebo záhrada, ale aj úrazy pri práci na chatách, či pri stavbe rodinných domov. Úrazy v domácnosti sú veľmi časté, ich najčastejšími obeťami sú starí ľudia a deti mladšie ako päť rokov,“ dodáva docentka Jana Hamade.

 Ublížia pády, nože i sporák

V rámci projektu Bezpečný domov, ktorého hlavnou úlohou je prevencia detských úrazov v domácnosti,  sa na Slovensku v roku 1998 realizoval prieskum detskej úrazovosti.

,,Podľa zistených údajov je až 91 % rodičov presvedčených, že má bezpečný domov. Napriek tomu sa ročne 42 % zo všetkých úrazov stane v domácnosti. Každý rok utrpí približne štvrtina detí z vekovej skupiny od 0-15 rokov úraz a tri štvrtiny z týchto úrazov potrebujú lekárske ošetrenie. Najviac úrazov je spôsobených pádom, približne 60 %, na druhom mieste je kuchynské náčinie, hlavne nože a na treťom mieste sú rozpálené predmety, napríklad sporák. Pritom len každý druhý rodič dodržiava aspoň niektoré bezpečnostné zásady v domácnosti,“ prízvukuje odborníčka a odporúča základné pravidlá ochrany proti úrazom:

,,Možnosť úrazu predvídajte, neustále majte nad dieťaťom primeraný dohľad, nikdy ho nenechávajte samé, aj keď tvrdo spí a zabezpečte domácnosť proti možným rizikám úrazu.“

Prečo ľahko spadnú

Mechanizmus úrazov u detí je iný ako u dospelých a vyskytujú sa za okolností, ktoré sú typické iba pre detský vek.

,,Detské úrazy závisia od osobitných vývinových štádií a ich príčiny úzko súvisia s mierou somatického a psychického vývinu v jednotlivých obdobiach veku. Príčiny úrazov detí a mladistvých sú oveľa rozmanitejšie, súvisia s úrovňou kognitívnych funkcií a schopností, so zákonitou zodpovednosťou inej osoby, ale aj so stupňom a kvalitou výchovy, úrovňou rodinného prostredia, s tým, ako má dieťa zorganizovaný voľný čas a v akom kolektíve ho trávi,“ pripomína docentka Jana Hamade. 

Fyziologickou zvláštnosťou detského veku je, že ťažisko tela je umiestnené výrazne nižšie ako u dospelého, čo je jeden z dôvodov, prečo deti ľahšie strácajú rovnováhu a častejšie padajú.

Predvídajte riziko

Jediný spôsob, ako zabrániť zbytočným ťažkým poškodeniam zdravia, resp. úmrtiam detí v dôsledku úrazov, je podľa docentky Jany Hamade efektívna prevencia. ,,Zodpovednosť za minimalizovanie hrozieb úrazov je na rodičoch. Hlavná zásada je – riziko predvídajte a na dieťaťa neustále nejakým spôsobom dohliadajte. Pre batoľa je nebezpečný aj obrus, ktorý môže strhnúť a obariť sa horúcim nápojom. Vysvetľujte deťom, primerane veku, čomu sa majú vyhýbať, čo nie je pre nich vhodné a mohlo by im ublížiť,“  zdôrazňuje docentka Jana Hamade.

O niektorých rizikách sa prostredníctvom hier dozvedajú už v škôlke, neskôr v škole absolvujú kurzy prvej pomoci a praktický výcvik, prednášky a zdravotnícke školenia o prevencii úrazov, no rodičia by mali mať neustále na pamäti riziká, ktorým je dieťa denne vystavované a ktoré môžu vyplynúť aj z ľahkomyseľnosti, alebo nesústredenia. Z prieskumu napríklad vyplynulo, že najviac detských úrazov sa stáva v nedeľu, jedným z vysvetlení môže byť, že rodičia cez víkend poľavia v pozornosti a deti sa venujú viacerým rôznorodým aktivitám ako počas týždňa.

U nás pády, v Grécku ohňostroje

Európska aliancia bezpečnosti detí (ECSA) porovnávala v 31 krajinách uplatnenie asi stovky zásad prevencie úrazov. Výskum ukázal odlišnosti v typoch detských úrazov, v Česku sú podobne ako u nás, na najvyšších priečkach úrazovosti domáce úrazy – pády, popáleniny a opareniny.

V Taliansku sa najčastejšie vyskytujú tri typy úrazov – intrakraniálne (vnútrolebečné), zlomeniny horných a dolných končatín. V Severnom Írsku predstavujú závažný problém popáleninové úrazy spôsobené ohňostrojmi. Národným problémom sú aj v Grécku, pričom až sedemdesiat percent zranení utrpeli v sledovanom období deti od 10-14 rokov, väčšinou chlapci. Išlo o úrazy spôsobené vlastným pričinením, dievčatá zranenia utrpeli ako diváci.

Príčinou bývajú nezákonne predávané a aj podomácky vyrobené petardy. Úrazy v spojitosti s ohňostrojmi sú závažný problém aj v Indii a v USA. Najčastejšie poškodia oči, tvár a ruky, najbežnejší typ zranenia sú popáleniny. Vo Francúzsku boli úrazy, ktoré vznikli počas trávenia voľného času u detí mladších ako pätnásť rokov, na prvom mieste v príčine úmrtí.

(ÚVZ SR)

 Ako ochrániť dieťa doma:

* schovajte všetky predmety, ktoré by sa mohli roztrieštiť a poraniť dieťa

* okná, ktoré bežne otvárate, vybavte zábranou proti pádu a dohliadnite, aby boli zatvorené bezpečne

*elektrické zásuvky zaistite bezpečnostnými chráničmi, nenechajte voľne visieť káble

*  dajte bezpečnostnú fóliu na sklenené výplne dvier, alebo aspoň ich dolné časti a ďalšie sklené plochy

*zabezpečte zásuvky s nožmi a príbormi tak, aby ich dieťa nemohlo otvoriť

*lieky uchovávajte v uzamknutej lekárničke na mieste, kam sa dieťa nedostane

*nenechávajte v dosahu dieťaťa zbrane, nože, zápalky, zapaľovače, sviečky, chemikálie, horľaviny, lieky a predmety, ktoré môžu spôsobiť zranenie

*nepoužívajte obaly potravinárskych výrobkov na uchovávanie iných prípravkov

* v prítomnosti detí dávajte pozor na manipulovanie s horúcimi kvapalinami

* v rodine s dojčatami nedávajte horúce nápoje na obrus, hrnce s horúcim obsahom na kraj sporáka, ani ich neklaďte na podlahu

* deťom do troch rokov dávajte iba hračky určené pre túto vekovú skupinu, odstráňte tie, ktoré sa dajú rozložiť na malé časti

* nedovoliť dieťaťu manipulovať s vreckom z umelej hmoty, mohlo by si ho navliecť na hlavu

*bezpečnostné kritériá musí spĺňať aj detská postieľka

Sekcia: Aktuálne Autor: UVZ SR
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 22