Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Dlh v zdravotníctve rastie

16. máj 2017 - Informácia o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctve za minulý rok nehovorí o pozitívnom hospodárení zdravotníckych zariadení
V minulom roku ich dlh stúpol o takmer 98 miliónov eur. Záväzky po lehoty splatnosti dosiahli ku koncu minulého roka takmer 650 miliónov eur. Najzadlženejšie sú univerzitné a fakultné nemocnice.

Vývoj dlhu je sledovaný cez zmenu objemu záväzkov v lehote splatnosti na úrovni istiny bez záväzkov zo zúčtovania transferov a záväzkov po lehote splatnosti.

Správa o stave dlhu v rezorte zdravotníctva je spracovaná z podkladov a výkazov predložených jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami a z predbežných výkazov zdravotných poisťovní.

Celkový stav záväzkov zariadení a zdravotných poisťovní ku koncu minulého roka bol 1,38 mld. eur. V porovnaní s rokom 2015 došlo k nárastu o 4,57 milióna eur. Najväčší rast záväzkov zaznamenali zariadenia v pôsobnosti MZ SR.

Záväzky po lehote splatnosti sú v najvýznamnejšej miere evidované, ako aj v predchádzajúcich rokoch, v zariadeniach v pôsobnosti MZ SR a v zariadeniach delimitovaných na obce a VÚC.

Ministerstvo v správe uvádza, že najväčšie odchýlky, nárast alebo pokles zadlženosti, v týchto zariadeniach sú spôsobené okrem iného aj tým, že sa v nich sa uskutočňuje najväčší rozsah finančne náročných výkonov poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Od posledného oddlženia v roku 2011 za vlády Ivety Radičovej sa dlh nemocníc v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva vyšplhal na neuveriteľných vyše 650 miliónov eur, prvenstvo drží Univerzitná nemocnica Bratislava s dlhom vyše 240 mil. eur.

V minulom roku 2016 bol vykázaný medziročný nárast objemu záväzkov po lehote splatnosti o 97,37 miliónov eur.

Ministerstvo pripomína, že pre posudzovanie situácie v oblasti záväzkov zdravotníckych zariadení je dôležité sledovať aj vývoj záväzkov v lehote splatnosti. Ten je sledovaný ako sumár krátkodobých a dlhodobých záväzkov v lehote splatnosti a rezerv bez záväzkov zo zúčtovania transferov zo štátneho rozpočtu.

Stav záväzkov v lehote splatnosti za zdravotné poisťovne je 457,10 mil. eur. Eviduje sa medziročný pokles vo výške 92,30 mil. eur.

Dlh zdravotníckych zariadení

Na celkovom objeme dlhu sa najvýznamnejšie podieľajú najmä zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MZ SR, zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR a zdravotnícke zariadenia delimitované na obce a vyššie územné celky a transformované na neziskové organizácie.

Stav záväzkov v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR bol ku koncu minulého roku vo výške 702,13 milióna eur, z toho záväzky po lehote splatnosti boli vo výške 547,16 mil. eur.

Na stabilizáciu a zamedzenie rastu zadlženosti týchto zdravotníckych zariadení prijalo MZ opatrenia, ktoré postupne realizuje. Prioritne sústreďuje svoje aktivity na 13 najväčších zdravotníckych zariadení vo svojej pôsobnosti – Univerzitnú nemocnicu Bratislava, Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice, Univerzitnú nemocnicu Martin, Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou Bratislava, Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou Banská Bystrica, Detskú fakultnú nemocnicu Košice, Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Fakultnú nemocnicu Trnava, Fakultnú nemocnicu Trenčín, Fakultnú nemocnicu s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Fakultnú nemocnicu Žilina, Fakultnú nemocnicu Nitra a Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Nové Zámky.

Nový dlh v roku 2016 netvorila len Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica.

Celkové záväzky týchto 13 zdravotníckych zariadení v roku 2016 vzrástli o 103 mil. eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o 7,7 mil. eur. Záväzky po lehote tvoria 81 percent z celkovej hodnoty záväzkov.

Najvyšší podiel na celkovom dlhu, už dlhodobo, majú dlh voči dodávateľom liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, 54,2 percenta z celkového dlhu. Dlh voči Sociálnej poisťovni, daňovým úradom a zdravotným poisťovniam je 27,3 percenta, dlh voči ostatným zdravotníckym zariadeniam a Národnej transfúznej službe tvorí 5,2 percenta dlhu, voči dodávateľom energií je vo výške 4,2 percenta, dlh voči ostatným dodávateľom tovarov a služieb tvorí 3 percentá, dlh voči investičným dodávateľom je 2,6 percenta, dlh voči dodávateľom služieb je 2,2 percenta, dlh voči dodávateľom servisných služieb zdravotníckych zariadení a informačnej techniky tvorí 1,3 percenta a iné záväzky tvoria 0,1 percenta.

Za hlavné dôvody neustáleho rastu zadlženosti zdravotníckych zariadení ministerstvo považuje pokračujúce generovanie prevádzkových strát v nemocniciach. V týchto zariadeniach sa uskutočňuje najväčší rozsah finančne náročných výkonov poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Podľa rezortu situáciu komplikuje aj vysoký podiel a nárast osobných nákladov v pomere k výnosom od poisťovní a významný podiel nákladov na lieky a zdravotnícky materiál na celkových nákladoch zdravotníckych zariadení.

Tržby od zdravotných poisťovní nedokážu pokryť prevádzkové náklady 13 najväčších univerzitných a fakultných nemocníc napriek postupnému znižovaniu ostatných nákladov. 

V roku 2016 v dôsledku nárastu výkonov došlo k vyššej spotrebe liekov a zdravotníckeho materiálu, pričom tržby od zdravotných poisťovní pri náraste osobných nákladov nepokryli ani tieto dve skupiny nákladov. Oproti roku 2015 došlo k nárastu osobných nákladov o 30,2 mil. eur, v spotrebe liekov bol zaznamenaný nárast 18,8 mil. eur a spotreba ŠZM bola vyššia o 8,2 mil. eur.

Aj zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MV SR a MO SR vykazujú záväzky po lehote splatnosti k 31. 12. 2016 kumulatívne vo výške 24,89 mil. eur. V porovnaní s rokom 2015 došlo k nárastu záväzkov o 1,25 mil. eur.

Najvyšší podiel na celkovom dlhu má dlh voči dodávateľom liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, čo predstavuje 55,2 percenta. Dlh voči verejným financiám, a teda záväzky voči Sociálnej poisťovni, daňovým úradom a zdravotným poisťovniam, je 17,3 percenta z celkového dlhu. Iné záväzky tvoria 16,8 percenta, dlh voči dodávateľom služieb predstavuje 5,1 percenta, dlh voči investičným dodávateľom tvorí 2,3 percenta. Dlh za údržbu a servis IT a zdravotnej techniky predstavuje 2,1 percenta. Záväzky voči ostatným dodávateľom tvoria 0,6 percenta a záväzky voči dodávateľom energií sú 0,5 percenta.

Pri zdravotníckych zariadeniach delimitovaných na obce a VÚC a transformovaných na neziskové organizácie vývoj záväzkov po lehote splatnosti za obdobie ostatných piatich rokov osciluje okolo priemernej hodnoty 75,76 mil. eur.

Zdravotnícke zariadenia transformované na neziskové organizácie majú záväzky po lehote splatnosti vo výške 74,91 mil. eur. Zo záväzkov po lehote splatnosti sú najvyššie záväzky voči verejným financiám a tvoria 66,6 percenta z celkového dlhu, dlhy voči dodávateľom liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu celkovo tvoria 21,3 percenta. Dlh voči dodávateľom služieb je 2,8 percenta, dlh voči investičným dodávateľom tvorí 2,2 percenta, iné záväzky tvoria 2,1 percenta, dlh voči ostatným dodávateľom je 1,9 percenta, nevyrovnané záväzky voči ostatným zdravotníckym zariadeniam a Národnej transfúznej službe majú 1,3 percenta, dlh voči dodávateľom energií je 1 percento a dlh voči dodávateľom servisných služieb zdravotníckych zariadení a IT tvorí 0,8 percenta.

Zdravotnícke zariadenia transformované na akciové spoločnosti v roku 2016 vykazujú záväzky po lehote splatnosti vo výške 0,28 mil. eur.

Zo záväzkov po lehote splatnosti najväčší podiel predstavujú záväzky voči dodávateľom liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ktoré tvoria 59 percent z celkového dlhu. Dlh voči ostatným dodávateľom je 21,1 percenta, záväzky za servis služieb zdravotníckych zariadení a IT predstavujú 10,1 percenta a dlh voči dodávateľom služieb je 7,3 percenta dlhu. Nevyrovnané záväzky voči ostatným zdravotníckym zariadeniam majú 2,6-percentný podiel na celkovom dlhu.

Zdravotné poisťovne netvoria záväzky po lehote splatnosti. K 31. 12. 2016 vykazujú štandardné záväzky v lehote splatnosti vo výške 457,10 mil. eur.

Bude oddlženie?

Súčasnú nepriaznivú situáciu v sektore zdravotníctva by zlepšila vyššia miera dofinancovania sektora zdravotníctva v kombinácii s optimalizáciou ich nákladovej štruktúry a efektivity.

Dofinancovanie je vnímané jednak v nutnosti ich oddlženia a jednak vo vyššom objeme finančných tokov smerujúcich mesačne do nemocníc (vrátane riešenia otázky nadlimitov).

Tento krok pripúšťa aj ministerstvo financií. „Zdravotníctvo dostane peniaze navyše,“ povedal v rozhovore Hospodárskych novín šéf rezortu Peter Kažimír. O konkrétnej sume zatiaľ nehovoril, ministerstvo zdravotníctva odhaduje potrebu dofinancovania na aspoň 150 miliónov eur.

V rozhovore P. Kažimír uviedol, že „bol by som rád, ak by sme mohli predstúpiť pred verejnosť ešte pred letom a presne pomenovať číslo zvýšenia kapitálu vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a tiež zverejniť cestovnú mapu oddlžovania zdravotníckych zariadení. Pripúšťam aj to, čo najviac Drucker chce a čomu sa ja najviac bránim, a to je zvýšenie platieb za poistencov štátu.“

Pritom ani po dofinancovaní požadovanej sumy sa úplne nezastaví zadlžovanie nemocníc. Viac peňazí pre sektor žiadajú neštátne nemocnice, zamestnávatelia, ambulantný sektor i pacienti.

Ministerstvo zdravotníctva verí, že zlepšeniu situácie pomôžu aj jeho opatrenia, ktoré majú priniesť do štátnych nemocníc viac kontroly, efektívnosti a transparentnosti.

Dlh štátnych nemocníc je vyše 650 mil. eur, ale aká bude suma na štvrté oddlženie, ešte známe nie je. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker je za rovnaký prístup ku každému, čo znamená budú môcť byť oddlžené aj iné nemocnice, nielen štátne.
 

 
Prehľad vývoja záväzkov spolu na úrovni istiny v rezorte zdravotníctva – stav k 31.12.
v mil. eur                                                                                                2012         2013        2014         2015            2016
Príspevkové organizácie v pôsobnosti MZ SR*                                   319,79     403,54      473,69       589,94       702,13
Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MV SR a MO SR                     22,77         28,34        34,00         31,84         39,91
Zariadenia delimitované na obce a VÚC a transformované na n. o.    167,16      162,81     137,30       145,14        125,78
Zariadenia transformované na a. s.                                                       70,65          65,46       63,58         61,50          57,47
Zdravotné poisťovne                                                                             705,29      593,61     533,76        549,40       457,10
Záväzky na úrovni istiny spolu                                                          1 285,66   1 253,76   1 242,33    1 377,82    1 382,39
*vrátane univerzitných a fakultných nemocníc
P. o. – príspevkové organizácie; n. o. – neziskové organizácie; a. s. – akciové spoločnosti
Zdroj: MZ SR
 
Prehľad medziročného vývoja záväzkov spolu na úrovni istiny v rezorte zdravotníctva – zmena. Vývoj záväzkov – porovnanie
v mil. eur                                                                                                 2012 - 2011      2013 - 2012      2014 - 2013      2015 - 2014      2016 - 2015 
P. o. v pôsobnosti MZ SR*                                                                           96,05                83,75                70,15                116,25             112,19
Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MV SR a MO SR*                            8,32                  5,57                  5,66                   -2,16                 8,07
Zariadenia delimitované na obce a VÚC a transformované na n. o.            15,14                -4,35               -25,52                    7,84             -19,36
Zariadenia transformované na a. s.                                                                -4,51                -5,19                 -1,88                  -2,08                -4,03
Zdravotné poisťovne                                                                                    -28,01            -111,68               -59,85                  15,64             -92,30
Záväzky spolu                                                                                               86,99              -31,90                -11,43               135,49                 4,57
*v priebehu roka 2011 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 300 mil. eur na stabilizáciu nemocníc v pôsobnosti MZ SR a MO SR
P. o. – príspevkové organizácie; n. o. - neziskové organizácie; a. s. – akciové spoločnosti
Zdroj: MZ SR
 
Vývoj záväzkov po lehote splatnosti v rezorte zdravotníctva stav k 31. 12.
v mil. eur                                                                                                    2012     2013     2014     2015     2016
P. o. v pôsobnosti MZ SR                                                                         141,75   246,81  334,18  442,41  547,16
Zdravotnícke zariadenie v pôsobnosti MV SR a MO SR                           11,28      18,11    19,61   23,64    24,89
Zariadenia delimitované na obce a VÚC a transformované na n. o.       71,40      72,11    76,74   83,65    74,91
Zariadenia transformované na a. s.                                                           0,14        0,01      0,00     0,17      0,28
Zdravotné poisťovne                                                                                  0,00        0,00      0,00     0,00      0,00
P. o. – príspevkové organizácie; n. o. - neziskové organizácie; a. s. – akciové spoločnosti
Zdroj: MZ SR
 
Prehľad medziročného vývoja záväzkov po lehote splatnosti (istina) v rezorte zdravotníctva – zmena. Vývoj dlhu – porovnanie
v mil. eur                                                                                                  2012 - 2011      2013 - 2012      2014 - 2013      2015 - 2014      2016 - 2015 
P. o. v pôsobnosti MZ SR*                                                                           +72,31            +105,06           +87,37              +108,23           +104,75
Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MV SR a MO SR*                            +1,82                +6,83             +1,50                   +4,03              +1,25
Zariadenia delimitované na obce a VÚC a transformované na n. o.             -9,53               +0,71             +4,63                   +6,91               -8,74
Zariadenia transformované na a. s.                                                              +0,01                -0,13               -0,01                   +0,17              +0,11
Zdravotné poisťovne                                                                                        0,00                  0,00                0,00                      0,00                0,00
Záväzky po lehote splatnosti spolu                                                              +64,61           +112,47            +93,49               +119,34            +97,37
*v priebehu roka 2011 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 300 mil. eur na stabilizáciu nemocníc v pôsobnosti MZ SR a MO SR
P. o. – príspevkové organizácie; n. o. - neziskové organizácie; a. s. – akciové spoločnosti
Zdroj: MZ SR

 
Vývoj záväzkov v lehote splatnosti v rezorte zdravotníctva – stav k 31. 12.
v mil. eur                                                                                                       2012       2013       2014       2015       2016
P. o. v pôsobnosti MZ SR                                                                            178,04    156,73    139,51    147,53    154,96
Zdravotnícke zariadenie v pôsobnosti MV SR a MO SR                             11,49       10,23      14,39        8,21      15,01
Zariadenia delimitované na obce a VÚC a transformované na n. o.             95,76      90,70      60,55      61,49      50,87
Zariadenia transformované na a. s.                                                                70,51      65,45      63,58      61,32      57,19
Zdravotné poisťovne                                                                                    705,29    593,61    533,76    549,40    457,10
Záväzky v lehote splatnosti spolu                                                             1 061,09    916,72    811,79    827,95    735,13
P. o. – príspevkové organizácie; n. o. - neziskové organizácie; a. s. – akciové spoločnosti
Zdroj: MZ SR
 
Prehľad medziročného vývoja záväzkov v lehote splatnosti (istina) v rezorte zdravotníctva – zmena. Vývoj dlhu – porovnanie
v mil. eur                                                                                                    2012 - 2011      2013 - 2012      2014 - 2013      2015 - 2014      2016 - 2015 
P. o. v pôsobnosti MZ SR*                                                                              23,74               -21,31               -17,22                +8,02               +7,43
Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MV SR a MO SR*                               6,50                 -1,26                +4,16                  -6,18              +6,80
Zariadenia delimitované na obce a VÚC a transformované na n. o.               24,67                 -5,06               -30,15                +0,94              -10,62
Zariadenia transformované na a. s.                                                                  -4,49                 -5,06                 -1,87                 -2,26                -4,13
Zdravotné poisťovne                                                                                      -28,01             -111,68               -59,85                 15,64              -92,30
Záväzky v lehote splatnosti spolu                                                                    22,41            -144,37              -104,93                16,16              -92,82
*v priebehu roka 2011 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 300 mil. eur na stabilizáciu nemocníc v pôsobnosti MZ SR a MO SR
P. o. – príspevkové organizácie; n. o. - neziskové organizácie; a. s. – akciové spoločnosti
Zdroj: MZ SR 
Sekcia: Aktuálne Autor: Jana Andelová, Zdravotnícke noviny
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 277