Zdravotnícke noviny

Rozhovory

SLS a SLK: Vojna o kredity

11. november 2013 - Lekári sa hádajú s lekármi. V hre je kreditovanie podujatí sústavného vzdelávania.
Odbornú verejnosť prekvapila intenzita sporu medzi lekárskou spoločnosťou a lekárskou komorou kvôli vzdelávaniu a jeho kreditovaniu. MUDr. Marian Kollár, prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) a prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) tvrdia, že je záujem o korektnú spoluprácu.
 

Viac ako dvadsať rokov SLS a SLK koexistovali a nevstupovali do záležitostí druhej organizácie. Čo vlastne vyvolalo takú radikálnu zmenu postoja?

M. Kollár: Nepociťujeme žiadne napätie vo vzťahoch medzi spoločnosťou a komorou. Stanoviská, ktoré v súvislosti so schválením smernice SLK o sústavnom vzdelávaní XXVIII. snemom SLK v mene SLS vydáva jej prezident, chápeme ako jeho osobnú iniciatívu, smerujúcu k ochrane jeho súkromných záujmov, spočívajúcich v kreditovaní podujatí prostredníctvom neziskovej organizácie Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie, (SACCME), ktorej je zakladateľom. Domnievame sa, že stanoviská pred ich uverejnením neprerokovali príslušné orgány SLS a ak ich prerokovali a odsúhlasili, tak len na základe neúplných, skreslených a nebojíme sa povedať aj čiastočne účelovo nepravdivých informácií.

Nie je pravdou, že SLK schválením smernice bráni SLS zabezpečovať/organizovať podujatia sústavného vzdelávania. Naopak, rešpektujeme SLS ako najväčšieho organizátora podujatí sústavného vzdelávania. V minulosti sme nikdy neodmietli zaradiť podujatia sústavného vzdelávania, organizované SLS a jej odbornými spoločnosťami, do kalendára podujatí. Členovia SLS a členova SLK sú tí istí lekári a okolnosť, či smernica zasiahla do niečích súkromných záujmov, nie je ich problémom. Zaujíma ich, či sústavné vzdelávanie bude pre nich prístupné, administratívne nenáročné a predovšetkým čo najlacnejšie. Naša snaha smeruje práve k tomu, aby organizácia podujatí sústavného vzdelávania bola pre organizátorov podujatí, ale aj pre lekárov jednoduchšia, dostupnejšia a predovšetkým lacnejšia.

P. Krištúfek: SLS a SLK sú organizácie, ktoré pri sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov (CME) dlhodobo spolupracovali prinajmenšom do roku 2004, keď novozvolený prezident SLK Milan Dragula podpísal za účasti ostatných zakladateľov Správnej rady SACCME ustanovujúci dokument, ktorým sme sa prihlásili do Európskeho vzdelávacieho procesu (EACCME). Predtým sme pri vzniku komory bezplatne poskytli databázu všetkých našich členov a prví predstavitelia SLK František Makai a Jozef Pecháň boli súčasne aj členmi najvyššieho orgánu SLS.

Aj v súčasnosti sú členovia riadiacich orgánov SLK zároveň členmi výborov odborných spoločností SLS, napr. Juraj Hanzen, Katarína Šimovičová, Vladimír Balogh. Po dohode so SLK sme postúpili naše dlhoročné členstvo vo významnej európskej organizácii Standing Committee of European Doctors. V decembri 2008 nás komora požiadala o uzatvorenie memoranda o spolupráci, aby mohla dostať finančné prostriedky z operatívneho programu európskych fondov - vzdelávanie. Na našu veľkorysosť odpovedala SLK snahou o monopolizáciu vzdelávania, ktorá sa postupne začala prejavovať na zasadnutiach Správnej rady SACCME a vyústila neskôr do konfliktu záujmov SLK. Okrem kontroly kreditov CME ich začala SLK aj prideľovať a v niektorých prípadoch ovplyvňovala odborné spoločnosti SLS, aby organizovali podujatia pod hlavičkou komory alebo a. s. Lekár.

Naša snaha o návrat komory do SACCME nebola napriek prísľubom prezidenta komory úspešná. Úsilie o monopolizáciu vyvrcholilo tzv. smernicou SLK, ktorú schválil snem komory. Vyvolala oprávnené pobúrenie medzi lekármi/členmi odborných spoločností SLS, ako aj medzi členmi SACCME - SZU, ASL SR a Asociácie lekárskych fakúlt SR, ale aj radovými členmi komory. Na rozpor smernice s platnou legislatívou sme upozornili listom prezidenta SLK ešte pred konaním snemu a po oboznámení so smernicou sme reagovali listom M. Kollárovi aj na MZ SR.

Kto je zodpovedný za sústavné vzdelávanie lekárov, jeho hodnotenie a kreditovanie?

P. Krištúfek: Za ďalšie sústavné vzdelávanie lekárov zodpovedá MZ SR. Sústavné vzdelávanie pre zdravotníkov zabezpečuje: zamestnávateľ, odborné spoločnosti SLS a komora, v ktorej je zdravotník registrovaný, a to samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami či profesijnými združeniami a poskytovateľmi. Hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva v súčasnosti komora príslušná na vedenie registra. Komora ho môže vykonávať samostatne alebo v spolupráci s medzinárodne uznávanou organizáciou na prideľovanie kreditov.

Kredity sa dávajú v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005. Prideľuje ich SACCME, medzinárodne uznávaná organizácia na prideľovanie kreditov, ktorá má uzatvorenú dohodu o spolupráci a vzájomnom uznávaní kreditov s Úniou európskych medicínskych špecialistov (UEMS) a jej Európskou akreditačnou radou pre CME (EACCME), ďalej organizátori odborných vzdelávacích podujatí, ktorí môžu samostatne zabezpečovať sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, vrátane príslušných komôr.

M. Kollár: Prezident SLS sa v mene SACCME, ale aj spoločnosti opakovane snažil lekárov a organizátorov podujatí presviedčať, že SACCME je jedinou organizáciou, oprávnenou prideľovať kredity. To nezodpovedá právnemu stavu. Pripomeniem ustanovenia zákona 578/2004. Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného povolania zabezpečuje zamestnávateľ, odborné spoločnosti SLS a komora, v ktorej je zdravotník registrovaný samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesijnými združeniami a poskytovateľmi. Hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva komora, príslušná na vedenie registra.

Komora ho môže robiť samostatne alebo v spolupráci s medzinárodne uznávanou organizáciou na prideľovanie kreditov. Komora sleduje a hodnotí aj úroveň neakreditovaných vzdelávacích aktivít, samostatne alebo v spolupráci s medzinárodne uznávanou organizáciou na hodnotenie úrovne neakreditovaných vzdelávacích aktivít. Komora sa podľa požiadaviek akreditačnej komisie spolupodieľa aj na priebežnom sledovaní a hodnotení úrovne ďalšieho vzdelávania zdravotníkov. Rozpor, ktorý nastal, nie je rozporom medzi SLS a SLK. SLS má oprávnenie zabezpečovať/organizovať podujatia sústavného hodnotenia. Zo slova zabezpečovať nie je možné vyvodiť oprávnenie hodnotiť.

SLS nikdy nemala ambíciu prideľovať kredity podujatiam sústavného vzdelávania, a preto v tejto otázke nie je medzi SLS a SLK žiadny rozpor.

Celý rozhovor nájdete v ZdN č.40/2013

Sekcia: Rozhovory Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 389