Zdravotnícke noviny

Rozhovory

Nikto nevie, kedy bude pacientom

25. január 2017 - Aktuálne sú podané viaceré trestné oznámenia a orgány činné v trestnom konaní jednotlivé veci vyšetrujú. 
Je to škvrna, s ktorou sa snažíme transparentne vyrovnať, hovorí o bývalom šéfovi pacientskej organizácie Mária Lévyová, nová prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov.

Jedenástich pacientov v ambulancii som sa pýtal na asociáciu – čosi matne o nej vedel jeden. Akú máte vlastne spätnú väzbu od tých, pre ktorých a za ktorých pracujete?

Asociácia na ochranu práv pacientov SR združuje 38 pacientskych organizácií. Sme strešná pacientska organizácia, ktorá im pomáha pri riešení sociálneho poradenstva a ochrane základných ľudských práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Naším cieľom je aj zastupovať ich záujmy pred kompetentnými ministerstvami a orgánmi štátnej správy a samosprávy, poisťovňami, poskytovateľmi, podporovať a rozširovať vzdelávacie a preventívne programy, oboznamovať pacientov s inovatívnymi postupmi počas ich liečby. Vďaka našej organizácii sú tieto organizácie silnejšie a ich hlas pri presadzovaní ich potrieb viac počuť. AOPP je členom Európskej pacientskeho fóra, a preto sú tieto pacientske organizácie zastúpené aj na medzinárodnej úrovni.

Náš viceprezident PharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH, je od mája 2014 riadnym členom EPF. Myslím si, že ak z 11 pacientov o činnosti AOPP vedel hoci len jeden pacient, tak je to úspech. Aj keby sme našou činnosťou pomohli len jednému pacientovi a vyriešili jeho problém, stálo to za to. Naša poradňa pritom za čas fungovania pomohla stovkám pacientov a vyriešila viaceré ich problémy.

Našou snahou je zjednocovať pacientske organizácie, aby hlas pacientov bol dôležitou súčasťou riešenia problémov v zdravotníctve. Zvažujeme aj možnosť individuálneho členstva a následného začlenenia do príslušnej pacientskej organizácie, aby tí pacienti, ktorí sa na nás obrátia, mali možnosť sa združovať, informovať a vzájomne sa podporovať a pomáhať si.

V čom by sa mala činnosť AOPP zmeniť v porovnaní s tým, keď ju viedla vaša predchodkyňa MUDr. Katarína Kafková? Aké sú dosahy pôsobenia jej predchodcu Petra Kučeru, ktoré vyšetruje kriminálka?

K. Kafková pôsobila vo funkcii prezidentky necelé dva roky a mala veľmi ťažkú úlohu. Za jej nasadenie je patrí veľká vďaka. Nielenže dokázala posunúť fungovanie AOPP vpred, ale aj posilnila význam názorov pacientov v rámci tvorby legislatívy.

Dôstojne prezentovala a presadzovala záujmy pacientov na rezortoch a ďalších orgánoch i v médiách. Poskytovala a zabezpečovala pacientom poradenstvo, presadila množstvo projektov v prospech pacientov. Neľahkou úlohou bolo hlavne vysporiadanie sa s pôsobením jej predchodcu.

Aktuálne sú podané viaceré trestné oznámenia a orgány činné v trestnom konaní jednotlivé veci vyšetrujú. Je to škvrna, s ktorou sa snažíme transparentne vyrovnať. Už pri prezentácii pred voľbami som uviedla, že mojou snahou bude nadviazať kontinuálne na činnosť predchodkyne, že urobím všetko, v súlade so svojím srdcom, vedomím a svedomím, aby naša organizácia slúžila záujmom tých najzraniteľnejších – pacientov. Teda nám všetkým, lebo nikto nevie, kedy bude pacientom.

Kto vás vlastne financuje? Vraj farmaceutické firmy...

Asociácia je občianske združenie, nie sme organizácia financovaná štátom, ani na našu prevádzku nedostávame žiadny štátny príspevok. Naše financovanie je transparentné, zverejňujeme všetky príspevky, ako aj 2 percentá z dane a na našom webe nájdete tiež finančné uzávierky. Pri jednotlivých projektoch, ktoré realizujeme, spolupracujeme s rôznymi partnermi.

Či už sú to medzinárodné organizácie SZO, EPF, stavovské organizácie, poisťovne, farmafirmy, ako aj ďalšie zdravotnícke organizácie. Transparentné financovanie považujeme za základ nášho fungovania. Práve preto všetky údaje zverejňujeme, aby nás nemohol nikto obviniť z netransparentnosti, korupcie, spreneverenia poskytnutých financií. Farmafirmy majú etické kódexy a ak s nimi spolupracujeme na niektorých projektoch, tak v súlade s nimi. Ide o verejnoprospešnú činnosť.

Spomenuli ste takmer 40 pacientskych organizácií... Nezdá sa vám, že na jedného pacienta je priveľa spolkov?

Možnosť združovania je v súlade s demokratickými princípmi, aj diskusia a hľadanie foriem vzájomnej spolupráce. Pacienti sa logicky najviac spájajú a komunikujú s pacientmi, ktorí majú rovnaké alebo podobné diagnózy. No nie každý má diabetes či hypertenziu, sú aj vzácne choroby, ktorými trpí pár desiatok ľudí. Aj tí chcú mať aktuálne informácie o možnej liečbe. Čo však spája všetkých pacientov, ako aj našich 38 členov, je spoločný boj za lepšie podmienky, kvalitnejšiu liečbu a dodržiavanie našich práv.

Dokážu pacientske subjekty efektívne kooperovať, zhodnúť sa na riešeniach a návrhoch, ktoré predložia ďalej?

Každý subjekt má, samozrejme, návrhy, ktoré by rád presadil. Existuje však aj veľké množstvo spoločných záujmov. Napríklad dostupnosť zdravotnej starostlivosti, dostupnosť liekov v lekárňach, preplácanie liečby, liekov či zdravotníckych pomôcok alebo finančnej únosnosti liečby. Myslím si, že v mnohých kľúčových požiadavkách sa dokážeme zhodnúť na spoločnom postupe. A opakujem – spoločný hlas pacientov je oveľa silnejší.

Pomáha vám aj to, že ste pred časom boli prezidentkou sesterskej komory? Predsa len mnohých ľudí v zdravotníctve poznáte…

Celý život pôsobím v zdravotníctve. Poznám zdravotníctvo, legislatívu zo strany zdravotníka, ale aj pacienta, a to mi určite pomáha. V čase, keď som bola prezidentkou komory, ste sa ma pýtali, čo urobím, keď vo funkcii skončím. Vtedy som vám povedala, že sa vrátim k tým, ktorým som slúžila celý život a ktorí sú najzraniteľnejší, k pacientom. To som aj urobila. Za tie štyri roky sa pomery v zdravotníctve zmenili a mnohí ľudia, ktorí zastávali isté pozície, tam už nie sú. Nemyslím si, že je to podstatné. Podstatné je to, čo tí, ktorí prišli po nich, sú ochotní a schopní urobiť pre pacientov.

Vyjadrili ste sa, že legislatíva sa má pripravovať v súčinnosti so zástupcami pacientov. Doteraz to tak nebolo?

Pacienti musia byť súčasťou zmien, ktoré prebiehajú. Oni sú tí, pre ktorých sa tie zmeny dejú a musia diať. Nemôžete predsa meniť zákon, ktorý sa týka veľkej skupiny ľudí a nespýtať sa ich na názor. Naším cieľom je veľmi citlivo načúvať požiadavkám všetkých pacientskych organizácií, ktoré združujeme, prípadne s nimi spolupracujeme a chceme s nimi rozvíjať spoluprácu.

Pacienti vám presne vedia povedať, čo a kde ich trápi, a čo treba zmeniť a ako. Snažíme sa tieto spoločné požiadavky všetkých pacientov, či už v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, efektívnej farmakológie, poradenstva, postupne presadzovať. Je potrebné si uvedomiť, že jednotné požiadavky, ktoré budeme presadzovať spoločne, majú omnoho väčšiu šancu uspieť ako požiadavky jednotlivcov, ktoré nie vždy musia byť podložené odbornými, reálnymi a legislatívne schodnými návrhmi.

Súčasné predsedníctvo AOPP je veľmi dobre kreované, aj preto sú šance uspieť na pôde ministerstva zdravotníctva omnoho vyššie. Nás zároveň teší, že rezort s nami komunikuje čoraz intenzívnejšie.

Je či stáva sa teda AOPP rešpektovaným partnerom pre rezort, poisťovne, stavovské komory, poslancov parlamentného zdravotníckeho výboru a podobne? Čo sa asociácii reálne podarilo presadiť?

Rezort pripravil 26 projektových úloh, v rámci ktorých ide riešiť jednotlivé problémy zdravotníctva. AOPP bola zaradená do projektových úloh, ktoré sa týkajú poplatkov a definovania rozsahu zdravotnej starostlivosti, uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia. Oslovili sme ministerstvo, aby sme sa stali členmi pracovných skupín ďalších projektových úloh.

Pokračujeme v projekte Nedostupné lieky a intenzívne spolupracujeme pri monitorovaní nedostatkov liekov v lekárňach. Aj na základe výsledkov tohto projektu parlament schválil novelu zákona o lieku, ktorou sa sprísňujú podmienky na export liekov do zahraničia. Pri materiáli IFP Hodnota za peniaze, ktorého súčasťou je aj pojednávajúca o neefektivite 147 liekov.

Riešenie kategorizácie týchto liekov je v gescii rezortu. AOPP v tejto veci intenzívne komunikuje so sekciou farmácie a liekovej politiky na príprave analytických aktivít a na možných riešeniach, ktoré zabezpečia dostupnosť liekov pre pacientov. V rámci slovenského predsedníctva sme riešili dostupnosť inovatívnych liekov pre pacientov. Okrem toho sme zorganizovali niekoľko významných konferencií ako EUPATI Pacient a liek či Work for Life. Pokračujeme v činnosti našej pacientskej poradne a pripravujeme projekt na rozšírenie poradní po celom Slovensku, tak aby boli k pacientom bližšie.

Povedzme si ďalšie konkrétne krátkodobé a dlhodobé úlohy a ciele AOPP.

Chceme naďalej intenzívne komunikovať s pacientmi a pacientskymi organizáciami. Stretávať sa, počúvať ich problémy a riešenia. Tie následne v rámci našej komunikácie tlmočiť rezortu. Budeme budovať sieť poradní pre pacientov po celom Slovensku, aby sa pacienti mohli prísť poradiť v prípade problému. Budeme pokračovať v našich vzdelávacích aktivitách, organizovaní seminárov a konferencií.

V rámci legislatívy by sme sa chceli intenzívnejšie zapojiť do prípravy zákonov, ktoré ministerstvo avizovalo na tento rok. Naším cieľom je stať sa legitímnym a stálym partnerom ministerstva a silným hlasom pacientov. Nevidíme dôvod, prečo by zástupcovia pacientov nemohli mať miesto pri rokovaní zdravotníckej tripartity alebo dokonca veľkej sociálnej tripartity. Verím, že takto o rok budem môcť zhodnotiť svoje pôsobenie kladne a AOPP bude zastupovať ešte väčšie množstvo pacientov.

V prípade ambulantných poplatkov ste na čej strane? Na stane lekárov, ktorí zrušením platieb za prednostné vyšetrenia stratili časť príjmov, nikým nekompenzovanú, alebo pacientov, z ktorých mnohí na to skrátka nemajú?

Téma poplatkov v zdravotníctve je veľmi citlivá. Žiaľ, v minulosti citlivo riešená nebola. Chaos, ktorý v poplatkoch po novele zákona z roku 2015 vznikol, bol veľký. Neexistujú jasné pravidlá ani o možnostiach poplatkov, ani o ich výške. Preto sú pacienti takí zmätení a nahnevaní. Niektoré ambulantné zariadenia našli spôsob, ako obísť zákon, zriadili si rôzne eseročky na objednávanie pacientov, takže aj tak sa poplatky vyberajú. Preto je potrebné v tom urobiť poriadok, zlegalizovať to a dať tomu právnu formu.

Čo sa týka platieb za prednostné vyšetrenia, vychádzame z prieskumu GFK pre AOPP. Jednoznačne potvrdil, že takmer polovica ľudí po zrušení poplatkov za prednostné vyšetrenie platí aj naďalej rovnako, alebo dokonca aj viac. Navyše pacienti v prieskume potvrdili, že za prednostné vyšetrenie sú ochotní priplatiť si do päť eur. Poplatky za návštevu však musia byť pre sociálne slabších pacientov únosné.

Akú má minister zdravotníctva podľa vás víziu, ako posúva vpred zdravotníctvo?

Minister by sa mal venovať stratégii dlhodobého financovania sektora, financie sú potrebné nielen na vyriešenie dlhu štátnych nemocníc, štátnej poisťovne či na riešenie platov zdravotníkov. Treba sa zamerať aj na realizovanie dlhodobejších veľkých projektov, ako napríklad na výstavbu novej univerzitnej nemocnice v Bratislave, dostavbu detenčného centra či Národného centra detského zdravia, obnovu zastaraného materiálno-technického vybavenia v štátnych nemocniciach.

Mal by sa konečne spustiť eHealth, ktorý by prispel k zvýšeniu efektivity v celom systéme, pomohol by eliminovať zbytočne opakované vyšetrenia, priaznivo by vplýval i na spotrebu duplicitne užívaných liekov. Mali by sa stanoviť jednoznačné štandardné diagnostické a liečebné postupy pre jednotlivé ochorenia, teda pravidlá, na čo má pacient zo zdravotného poistenia nárok, aké poplatky od neho a za aké výkony môže vyberať lekár či zdravotnícke zariadenie tak, aby boli pre pacientov ekonomický únosné. Treba obmedziť nezmyslené plytvanie v sektore a ušetrené financie vyčleniť na zlepšenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Keď konštatujete, že treba obmedziť nezmyselné plytvanie v sektore, konkretizujte.…

V zdravotníctve sa plytvá, zároveň je v celom systéme aj málo peňazí. Je to široká téma a je potrebné zamyslieť sa, či máme – nemáme dosť finančných zdrojov v systéme. O tom, že je potrebné odvádzať 5 percent za poistencov štátu, sa polemizuje už dlhé roky. AOPP opakovane žiadala o naplnenie tejto požiadavky v rámci deklarácie, ktorú podporili všetky organizácie.

Aký bol výsledok? Pokles odvodov za poistencov štátu. Pomôžu tu snahy ministra, aby sa zastavilo plytvanie vzácnymi zdrojmi v rezorte, ako v prípade lacnejších nákupov CT o 40 percent, keď výpadok zdrojov sa odhaduje na 240 mil. eur? Aj keby sa zvládli urobiť všetky reformy počas najbližších troch rokov, zmeny sa budú ukazovať len veľmi pomaly. Nesmieme zabudnúť ani na dlh nemocníc, ktorý bude potrebné splatiť.

Ako viem, stále pracujete aj na pôvodnom pracovisku. Je možné stíhať prácu či nočné služby v zariadení sociálnych služieb a prácu na čele asociácie?

Áno, je to zložité, lebo to predstavuje prácu na viac ako 24 hodín, keď chcem skĺbiť svoju prácu s výkonom funkcie prezidentky. Verím však, že sa nájde spôsob, aby sa činnosť AOPP ešte viac profesionalizovala a tým by sa odbremenilo aj moje pracovné zaťaženie, aby som zvládala obe poslania.
Sekcia: Rozhovory Autor: Branislav Janík, Zdravotnícke noviny
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 160