Zdravotnícke noviny

Rozhovory

Budúcnosť diabetológie je na Slovensku nedoriešená, tvrdí špecialistka Katarína Rašlová

3. november 2017 - Slovenská diabetologická spoločnosť chce dosiahnuť, aby diabetológia ostala naďalej samostatným odborom. 
Diabetológia má viac ako 50-ročnú tradíciu a má vypracovaný veľmi dobre funkčný systém špecializovanej zdravotnej starostlivosti o pacientov s diabetom, ale aj o pacientov s hyperlipidémiami a ďalšími metabolickými ochoreniami.

O budúcnosti diabetológie sa vedie diskusia od roku 2015. V čom je podstata diskusie?

Musím spresniť, že to nie je iba diskusia, ale zo strany diabetológov snaha o zachovanie diabetológie ako samostatného špecializačného odboru a snaha o odstránenie diskriminácie diabetológie. Diskusia sa nevedie od roku 2015, ale už od roku 2004, keď sa zo samostatného špecializačného odboru s 5-ročnou špecializačnou prípravou chybným administratívnym rozhodnutím stal certifikovaný odbor s 2-ročnou odbornou prípravou. Náprava tohto chybného administratívneho rozhodnutia trvala takmer dva roky. Stratil sa drahocenný čas, aby sa postavenie diabetológie vyriešilo transparentne a rovnocenne, napríklad tak, ako to vyriešili v Českej republike.

V Československu bolo postavenie diabetológie a endokrinológie rovnaké. Ako sa to vyriešilo v Českej republike?

V ČR sa špecializačná príprava spojila do odboru s názvom Diabetológia a Endokrinológia. Avšak ostali samostatné ambulancie diabetológie a samostatné ambulancie endokrinológie a ostali aj pôvodné samostatné kódy. Nevytvoril sa žiaden nový spoločný kód. Ak absolvent spoločnej vzdelávacej prípravy chce robiť aj diabetológiu, aj endokrinológiu, dostane dva kódy. Taktiež sa umožnilo lekárom špecialistom, aby si mohli doplniť chýbajúce špecializačné vzdelanie za špecifických výhodných podmienok, ak mali záujem. Takže v Česku nedošlo k diskriminácii diabetológie.

V čom spočíva diskriminácia diabetológie v SR pred rokom 2015 a po ňom?

Do roku 2015 bol slovenský diabetológ diskriminovaný „iba“ na úrovni EÚ, a to preto, že sa mu automaticky neuznáva jeho špecializácia v štátoch EÚ, keďže tento náš odbor nie je uvedený v prílohe V Smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.

Čo sa stalo v roku 2015?

V roku 2015 sa v rovnakom čase udiali dve zdanlivo nesúvisiace skutočnosti. Prvá: z podnetu vzdelávacích inštitúcií sa navrhlo vytvorenie nového spojeného odboru Endokrinológia a diabetológia s tým, že existujúce diabetologické a endokrinologické ambulancie sa nechajú „dožiť“ a popri existujúcich kódoch pre tieto ambulancie sa vytvorí nový kód pre nový spojený odbor. Druhá: 15. decembra 2015 nadobudlo platnosť novelizované Nariadenie vlády 379/2015, v ktorom nie je uvedená diabetológia v prílohe 4a. Tým vznikla diskriminácia diabetológie aj na vnútroštátnej úrovni.

Čo to znamená?

Na vnútroštátnej úrovni to znamená neuznanie spoločného internistického kmeňa pri ďalšom štúdiu lekára. Napriek tomu, že ak by si špecialisti, ktorí už nadobudli špecializáciu v odbore diabetológia a absolvovali spoločný internistický kmeň, chceli urobiť atestáciu napríklad z endokrinológie alebo z kardiológie alebo inej špecializácie v rámci vnútorného lekárstva, musia začať odznova, vôbec nič sa im neuzná. A na európskej úrovni je to naďalej nevýhoda v tom, že sa pre špecialistov z nášho odboru neuznáva automaticky ich kvalifikácia.

Reakcia diabetologickej spoločnosti?

Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS) sa na členskej schôdzi v Košiciach v roku 2016 jednoznačne rozhodla, že diabetológia má ostať naďalej samostatným odborom. Na riešenie tohto problému diskriminácie diabetológie sa vytvorila Legislatívna rada (LR) SDS a mňa zvolili za predsedníčku. LR dostala za úlohu formulovať zadanie pre advokátsku kanceláriu a urobiť jej výber.

Spomínali ste advokátsku kanceláriu. Čo navrhovala?

Advokátska kancelária poslala návrh, aby sa paralelne uskutočnilo dopísanie diabetológie do prílohy, ktorá má názov 4a Nariadenia vlády 379/2015, a zároveň sa oznámia zmeny Európskej komisii. Lenže ministerstvo zdravotníctva to odmietlo s tým, že oni môžu diabetológiu pridať do prílohy 4a len vtedy, keď už bude v smernici. Preto sa advokátska kancelária spojila priamo s oddelením Európskej komisie, ktoré my nazývame „smernicové“ a volá sa DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Unit E5.

Čo bolo výsledkom?

Naši právni zástupcovia sa priamo obrátili na vedúceho „smernicového“ oddelenia a v liste, ktorý nám poslal, jednak analyzuje situáciu diabetológie. Uvádza, aké sú priority Európskej komisie, kde zdôrazňuje, že je záujem, aby sa podporoval voľný pohyb pracovníkov. A že Európska komisia nemá záujem brzdiť, ale naopak, hľadať cestu a umožniť viacerým odborníkom ľahšie sa pohybovať v rámci EÚ aj formou automatického uznania. A odporučil nám, aby sme si v rámci Slovenskej republiky vyjasnili spôsob uznania kvalifikácie.

Aký je postup pri nahlasovaní špecializácie?

Keď jednotlivé členské štáty zahlásia svoju špecializáciu Európskej komisii, tá špecializácia musí z odbornej obsahovej stránky musí spĺňať koordinovane harmonizované minimálne (terminus technicus) požiadavky na program vzdelávania v danom odbore. Čiže Európska komisia nemá konkrétny študijný program, ale naopak, má základné požiadavky, pretože členské štáty sa naozaj veľmi líšia.

Viete uviesť nejaký príklad takého programu?

Každá krajina má v rámci nejakej skupiny aj rôzne názvy, napríklad pod názvom úrazová a urgentná medicína je za Slovensko uvedená urgentná medicína aj úrazová chirurgia. To sú dva rôzne odbory, ale to vôbec neprekážalo, pretože boli akceptované napriek tomu, že u nás sa ich činnosť čiastočne prelína. To je však prejav toho koordinovane harmonizovaného minimálneho programu.

Ako sa môže diabetológia stať nediskriminovaná?

Zástupca Európskej komisie navrhol riešenie automatického uznania kvalifikácie diabetológov. Je potrebné urobiť nasledujúce kroky: Slovensko pošle Európskej komisii notifikáciu o diabetologickom programe na Slovensku, ktorý bude spĺňať minimálne požiadavky, komisia môže delegovaným aktom pozmeniť a doplniť relevantný stĺpec bodu 5.3.1 Prílohy V Smernice a pridať nový slovenský titul do tejto prílohy. Nepožaduje sa spojený študijný program so špecializáciou, ku ktorej sa diabetológia priraďuje. Zástupca „smernicového“ oddelenia Komisie navrhoval tiež, že to môže ísť do stĺpca, ktorý má spoločný názov endokrinológia.

Aký bol postoj ministerstva zdravotníctva?

Na ministerstve zdravotníctva bolo stretnutie so zástupcami odboru vzdelávania. Na tomto stretnutí prítomní za SDS aj zástupcovia ministerstva zdravotníctva návrh Európskej komisie akceptovali. Dohodlo sa, že SDS predloží na schválenie akreditačnej komisii ministerstva minimálny štandard s cieľom dať do súladu program, a teda zladiť stav de facto (výučba v diabetológii obsahuje aj kapitoly z endokrinológie, avšak v súčasnom štandarde to nie je uvedené) so stavom de iure. Nenavrhli nič nové, iba doplniť v texte špecializácie to, čo tam nebolo napísané, ale v skutočnosti sa vyučuje. A na tomto sa zatiaľ celý proces zastavil. Ešte v máji bola snaha stretnúť sa so zástupcami SES a vysvetliť im, že ide o elimináciu diskriminácie diabetológie, a nie o kompetíciu s endokrinológiou. Oni to však odmietli.

Zastavil?

Akreditačná komisia mala byť 28. júna 2017, náš návrh sa tam nedostal. A nebol zaradený ani do programu Akreditačnej komisie na 27. septembra. Podľa informácií a stanoviska Slovenskej endokrinologickej spoločnosti nie je vôľa zainteresovaných podporiť nami navrhované riešenie. Hľadajú sa problémy, ktoré ani neexistujú. Vyrábajú sa argumenty, ktoré nie sú odôvodnené. Dúfam, že kolegovia endokrinológovia nakoniec uvoľnia cestu diabetológii, aby získala možnosť automatického uznania ich kvalifikácie v rámci EÚ, čím sa vytvorí priestor odstrániť diskrimináciu tohto odboru aj na vnútroštátnej úrovni.

Prečo je dôležité zachovať súčasné postavenie diabetológie a odstrániť jej diskrimináciu?

Po prvé má vyše 50-ročnú tradíciu, dnes dispenzarizujeme viac ako 368-tisíc pacientov, ktorí majú sieť odborných špecialistov, starajúcich sa o ich diagnostiku a liečbu. Na rozdiel od toho, čo bolo pred 10 rokmi, dnes už pacienta, ktorý má novozistenú cukrovku a potrebuje inzulín, netreba poslať do nemocnice. Jednoducho sa to vyrieši ambulantne, čím sa ušetria financie. Keď sa pacienti zachytia zavčasu a sú správne liečení, tak sa u nich síce možno objavia komplikácie, ale neskôr a menej závažné. Môžu mať diabetickú nefropatiu, ale nemusia ísť na dialýzu, ak majú diabetickú nohu, nemajú amputácie. Dostanú mozgovú príhodu, ale neostanú na lôžku a nie sú sociálnou katastrofou. Je tu faktor etický, humánny pre pacienta, ekonomický pre štát. Je rozdiel, keď poisťovňa zaplatí 10 – 20 eur za vyšetrenie pacienta v ambulancii diabetológa, a keď pacient kvôli tomu, že potrebuje inzulín, leží 10 dní v nemocnici. Diabetológia dnes patrí medzi najviac rozvíjajúce sa medicínske odbory. Je to dané aj tým, že výskyt diabetu v populácii narastá a s tým úzko súvisí intenzívny základný, klinický aj farmaceutický výskum.

A čo zber dát?
Áno, to je ešte jedna veľká výhoda, keď máme sieť špecialistov. Počet diabetikov na Slovensku stúpa, čo potvrdzuje aj štatistika Národného centra zdravotníckych informácií. V priebehu minulého roka pribudlo do evidencie diabetologických ambulancií takmer 22-tisíc novo diagnostikovaných diabetikov. V uplynulom roku 2016 bolo v diabetologických ambulanciách na Slovensku evidovaných a liečených 368 084 diabetikov. Diabetológovia musia podávať na NCZI každoročne informácie o nových diabetikoch, aký majú typ, či majú komplikácie atď. Tieto epidemiologické údaje sú veľmi dôležité, lebo vidno trendy. Na základe takýchto presných dát je štát schopný robiť lepšie rozhodnutia ako v krajinách, kde sa o 90 percent diabetikov stará všeobecný lekár a štatistické údaje sa aproximujú iba napríklad z jedného percenta presných informácií, ktoré majú k dispozícii.

Čo by sa stalo, ak by došlo k spojeniu odborov systémom „na dožitie“ tých starých?

Tí, čo by robili v spojenom odbore, robili by endokrinológiu, lebo je ekonomicky výhodnejšia. Vznikne niečo, čo sa už začína tretí rok, lebo prvé diskusie boli v októbri 2015. Niektorí zamestnanci niektorých katedier, keď sa im hlásia mladí lekári, povedia – počkajte ešte rok. Ak by sa náhodou nejaký rozhodol pre diabetológiu a keď by chcel zmeniť na kardiológiu, musel by začať odznova. Keď by napríklad chcel pracovať vo Francúzsku, nedajú mu automaticky profesijný preukaz. Už dnes je diabetológov málo a to spojenie nič nevyrieši. Diabetológ vždy potreboval a bude potrebovať viac vedieť z endokrinológie ako bežný internista, lebo on musí vedieť, ako pracovať s tým, keď zistí alebo má podozrenie, že ide o sekundárny diabetes. Mať odbor, ktorý je tzv. na dožitie, nie je nič lákavé a tu môže o pár rokov vzniknúť situácia, keď sa toto nedorieši, že jednoducho nebudú diabetológovia a vznikne to, čo bolo pred 20 – 30 rokmi, že začnú narastať komplikácie. A to také, ktoré máme dnes už zriedka v porovnaní s minulosťou. Nechcem si to ani predstaviť, lebo sa staráme o veľmi veľa pacientov a ich počet neustále narastá. Toto ochorenie je epidémia. V Česku odovzdali časť takzvaného ľahkého diabetu do starostlivosti všeobecným lekárom. Ale praktický lekár má toho oveľa, oveľa viac, nemá čas a nemá ani to vzdelanie a skúsenosti. Tento systém majú už vyše 10 rokov a nedávno publikovali, že majú nárast závažných komplikácií. Nehovoriac o tom, že na Slovensku už pociťujeme akútny nedostatok všeobecných lekárov.

Ako to vnímajú pacienti?

Pacienti sú vystrašení, organizovali sa podpisové akcie, lebo pacient si uvedomuje, že keď ho dnes pošlem na endokrinologické vyšetrenie, bude mať termín o pol roka. Napríklad jedna z najdôležitejších vecí v diabetológii je edukácia. My sa pacientom naozaj venujeme. To, aký význam má životospráva v liečbe cukrovky, treba pacientom neustále opakovať.

Má momentálna situácia diabetológie riešenie?

Celý problém by sa operatívne vyriešil, keby ministerstvo zdravotníctva posunulo notifikáciu o diabetologickom programe na ministerstvo školstva, lebo partnerom pre Európsku komisiu je v tomto prípade ministerstvo školstva. S riaditeľkou oddelenia sme sa už opakovane stretli. Celý proces bude technicky koordinovať s Európskou komisiou. Čiže ak by k tomuto kroku došlo, celý problém je vyriešený. Neviem, či sa čaká, kým dôjde trpezlivosť alebo vznikne situácia, že už nikto nechce diabetológiu, tak ju zrušme a budeme mať niečo podobné, ako máme napríklad s očkovaním u detí.

Čo ak sa problémy s odstránením diskriminácie diabetológie nevyriešia?

Naši právnici zrejme budú informovať Európsku komisiu, na čom sa celý proces zastavil. Že zatiaľ sme nedostali ani len písomné vyrozumenie k aktualizácii nášho minimálneho štandardu, ktorou sme sa vlastne snažili len o zladenie vzdelávania v odbore diabetológia so stavom de facto s de iure. Ale dúfame, že ministerstvo zdravotníctva nakoniec rozhodne zastaviť blokáciu tohto procesu zo strany endokrinológov.

Ak to zhrniem, EK súhlasí s priradením diabetológie, len najskôr musí prísť žiadosť od nás?

Tu sa nerozhoduje o teoretickej štruktúre nejakého odboru, ale ide o konkrétnych pacientov a konkrétnych zdravotníkov. Áno, notifikácia o diabetologickom programe musí mať žiadosť a žiadosť má cestu – SDS, SLS, ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo školstva. Poslané minimálne požiadavky nehodnotí žiaden Európsky parlament ani žiadne komisie, je na našom vnútroštátnom orgáne, aby akceptoval, čo sú koordinovane harmonizované minimálne požiadavky. Tak, ako sa to urobilo pri vstupe SR do EÚ v prípade endokrinológie, môže a malo by sa urobiť aj v prípade diabetológie.
Sekcia: Rozhovory Autor: Jana Andelová
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 83