20.11.2020, 13:46

Hľadáme politicky ľúbivé alebo efektívne riešenie?

Tieto injekcie majú byť použité na krytie budúcich záväzkov VšZP

Hľadáme politicky ľúbivé alebo efektívne riešenie?
Zdroj: archív, ZdN

Podporovať konkurenciu v zdravotníctve neznamená automaticky lobovať za Pentu. Poukazovať na výhody a nevýhody navrhovaných zmien je „must“ a prezentácia dát a faktov je pre rozhodovanie o verejných politikách nevyhnutná. Znamená to však aj širšiu diskusiu a dodržiavanie zásad „rule of law“. Takýto prístup by si zaslúžil aj materiál o „selektívnom a dynamickom“ dofinancovaní VšZP v dvoch kolách v krátkom čase, celkovo vo výške 198 mil. eur. Pritom to bolo jednoduché – stačilo to racionálne zdôvodniť na číslach a vyargumentovať, ako je tento krok v súlade s víziou ministerstva – jej akcionára. Namiesto toho sme boli svedkami nekonštruktívnej diskusie, a ako feministka poviem, že ani úctivej k žene.

Ak by som však bola na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS), tak sa určite začnem tešiť. Tí, ktorí majú správne „zaradenie“. Tí budú určite „dynamicky“ a napriamo dofinancovaní. A povedzme si, že to až také náročné nie je. Pre objektívnosť treba dodať, že ani nikdy nebolo.

V roku 2018 sme po zmene vedenia vo VšZP dostali spoločne s Boston Consulting Group, ale aj s kolegami zo zdravotníckeho tímu Útvaru hodnoty za peniaze priestor na prípravu auditu, ktorý sa zameral na prevádzkovú neefektivitu, ale aj na najzásadnejšie problémy v nákupe zdravotnej starostlivosti. Vypracovali sme Implementačný plán, ktorý z matematického potenciálu úspory pripravil reálne kroky, ktoré sa mali plniť. Už vtedy bolo veľa otáznikov, či sa to dá. No odpoveď je – že áno. Za 3 kvartály 2019 sa z plánovanej úspory 20 mil. eur podarilo dosiahnuť 11 mil. eur. Na porovnanie – za prvých 6 mesiacov tohto roku už len 2,2 mil. eur. Pritom na rok 2020 bola nastavená cieľová úspora vo výške 50 mil. eur. Súhlasím, že je mnoho vecí, pri ktorých je potrebná spolupráca VšZP s MZ SR, ale v tomto prípade to bolo skôr z pozície akcionára než samotného regulátora.

Začali sme s analýzou prevádzky. Áno, veľkú výzvu predstavovala kvalita dát, na túto skutočnosť sme apelovali aj vo VšZP, ale pri nastavených licenčných zmluvách z dávnej minulosti môžeme hovoriť o veľmi nešťastnom lock-ine vybraných dodávateľov. Preto si myslím, že ak chce ministerstvo ukázať nový prístup v správe veci verejných – tak ich výsledkom by mala byť zmena „zaužívaných“ spôsobov a prístupov či výmena samotných dodávateľov – a ak nie, tak výraznejšia zľava na jednotkových cenách.

V nákupe zdravotnej starostlivosti sme, samozrejme, narazili ešte viac. To, že VšZP je cenový líder v rôznych segmentoch zdravotnej starostlivosti, je známe, potvrdzuje to náš audit, ale aj revízia výdavkov na zdravotníctvo II. Hoci vznikla vlna nevôle týkajúca sa opatrení, ktoré mali za cieľ skvalitniť revíznu činnosť u vybraných PZS, úsporu sa „prekvapivo“ na rok 2019 v tomto prípade podarilo dosiahnuť. Preto sme následne pripravili aj analýzu kontrolných a revíznych činností, a to s vedomím obmedzenej kvality interných dát. Naša Súhrnná implementačná správa 2019 uvádza, že VšZP má rezervy v plánovaní revízií, vo využívaní IS a v reportingu. Chýbajú jej zadefinované ciele revízií a KPIs, výber kontrolovaných subjektov je nesystematický, kontroly sú málo automatizované, preventívne nástroje sú len málo využívané a spoľahlivejší reporting by umožnil lepšie plánovanie a zameranie kontrol.

Priestor na zvýšenie internej efektívnosti VšZP stále existuje, a to aj v prevádzke, ale i nákupe či revíznych činnostiach. Preto posledným krokom akcionára VšZP nerozumiem. Z predložených materiálov sme sa nedozvedeli ani jej súčasný stav hospodárenia. Vládou schválený materiál uvádza staré finančné ukazovatele z FINstat, nie z účtovných závierok VšZP ani iných oficiálnych zdrojov ministerstva. Áno, účtovníctvo vysvetľovať nepotrebujem, viem, čo je strata minulých období. Len to spájanie sa javí účelové. Chápem však inú vec, že tieto injekcie majú byť použité na krytie budúcich záväzkov VšZP. Nie tých, ktoré vzniknú dofinancovaním PZS v roku 2020. Ale tých, ktoré bude VšZP zazmluvňovať s novými cenami na rok 2021 a vyššie. A ja pevne verím, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bude túto aktivitu monitorovať. Lebo táto kontrolná funkcia Implementačnej jednotky sa aj snahou niektorých jednotlivcov eliminovala.


Autorka je riaditeľka Implementačnej jednotky Úradu vlády a t. č. na materskej dovolenke