Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia (CTEPH) je závažná potenciálne fatálna choroba.

25. november 2013, 09:10

Mnohé epidemiologické štúdie poukazujú na to, že nadhmotnosť a obezita, ako aj postupný nárast hmotnosti sú hlavnými rizikovými faktormi pre rozvoj diabetes mellitus 2. typu (DM2). Článok poskytuje prehľad o vzťahu jednotlivých možností farmakoterapie k vývoju obezity u diabetikov.

14. november 2013, 11:55

V prostredí kongresového centra Fira 2 Gran Via v Barcelone sa v rámci kongresu EASD (European Association for the Study of Diabetes) uskutočnilo celodenné sympózium spoločnosti Sanofi, ktorého základným mottom bol integrovaný prístup v starostlivosti o osoby s diabetes mellitus (DM) zohľadňujúci patofyziológiu ochorenia, jeho heterogenitu a potrebu individualizácie cieľov liečby v záujme optimalizácie prognózy.

14. november 2013, 11:35

Gestačný diabetes mellitus (GDM), najčastejšia zdravotná komplikácia gravidity, je definovaný ako intolerancia uhľohydrátov vedúca k hyperglykémii rôzneho stupňa, so vznikom alebo prvým zistením počas gravidity.

14. november 2013, 10:30

Liečba diabetes mellitus 1. typu (DM1) zahŕňa terapeutický komplex, ktorý tvorí inzulín, diéta, telesný pohyb a priebežná samokontrola glykémií pacientom, ktorý je zainteresovaný na dobrých výsledkoch. Zabezpečuje optimálnu metabolickú kompenzáciu a je základom úspešného predchádzania diabetickým komplikáciám.

14. november 2013, 09:05

Členovia SAFS tvrdia, že tento parameter je u nás veľmi prísny a nízky oproti iným krajinám.

11. november 2013, 13:04

Nedávno Lineweaver a Davies vyslovili svojskú myšlienku, že nádory z evolučného hľadiska môžu byť predchodcami živočíchov. Reakcie na tento provokatívny názor sa rôznia, od nadšenia až k úplnému skepticizmu.

 

7. november 2013, 14:30

Možnosť využitia vitamínu C v onkológii sa objavila asi pred 30 rokmi a stala sa predmetom odborných diskusií. Až nedávne objavy vo farmakokinetike a farmakodynamike tejto látky a laboratórny a klinický výskum ukázali, že vitamín C vykazuje duálne vlastnosti (antioxidačné a prooxidačné) v závislosti od podanej látky a od podmienok mikroprostredia, v ktorom pôsobia.

7. november 2013, 14:22

Proliferačná aktivita nádorových buniek patrí pri väčšine malignít k dôležitému molekulovému prognostickému parametru.

7. november 2013, 13:30

Na odbornom sympóziu farmaceutickej spoločnosti Bayer, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. októbra 2013 v hoteli Holiday Inn v Bratislave v rámci 50. Bratislavských onkologických dní, zazneli za predsedníctva prof. MUDr. S. Špánika, CSc. z I. onkologickej kliniky LFUK a OÚSA Bratislava dve prednášky venované novej nádeji v liečbe metastatického kolorektálneho karcinómu (metastatic colorectal carcinoma, mCRC) a súčasnému stavu poznatkov v 2. línii systémovej cielenej liečby metastatického karcinómu z obličkových buniek (metastatic renal cell carcinoma, mRCC).

7. november 2013, 13:22

Stránky