Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Viscerálna bolesť je najčastejšou formou bolesti a je zároveň najväčším diagnostickým a terapeutickým problémom aj pre skúseného algeziológa. Má neporovnateľne väčší klinický význam ako bolesť somatická.

13. jún 2013, 10:02

V dňoch 9. a 10. novembra 2012 sa konali v Prahe XXXVII. flebologické dni s medzinárodnou účasťou.

6. jún 2013, 15:52

Každoročne sa začiatok nového roka spája s angiologickou akciou pod názvom PragueAngio. Tohto roku sa konala 8. januára 2013 v sále Autoklubu v Prahe.

6. jún 2013, 10:52

V novembri 2012 sa uskutočnil kongres Americkej kardiologickej spoločnosti (AHA). Prinášame vám ďalšiu časť správ z tohto veľkého podujatia.

23. máj 2013, 16:52

Zadávateľ je povinný oznámiť začatie klinického skúšania aj zdravotnej poisťovni.

23. máj 2013, 16:10

Hypertenzia je jednou z hlavných príčin kardiovaskulárnych chorôb, ktoré sú dlhodobo najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Srdcovocievnym ochoreniam každoročne podľahne takmer 30 000 pacientov.

23. máj 2013, 15:55

Nedávno sa u nás do klinickej praxe zaviedli nové perorálne antikoagulanciá (NOAK), ktoré predstavujú zásadnú zmenu v starostlivosti o pacientov vyžadujúcich antikoagulačnú liečbu. Na rozdiel od antagonistov vitamínu K znižujúcich funkčné hladiny niekoľkých koagulačných faktorov NOAK pôsobia špecificky buď na trombín (dabigatran, resp. jeho predliek dabigatranetexilát) alebo na faktor Xa (rivaroxaban).

23. máj 2013, 15:52

Posledné analýzy veľ kých klinických štúdií s blokátormi receptorov pre angiotenzín dokazujú, že sartany nepredstavujú pri veľkom počte klinických stavov navýšenie kardiovaskulárnej protekcie, ako sa pôvodne predpokladalo a ich užívanie sa dokonca spája so zhoršením renálnych funkcií. Tento článok prináša prehľad spomínaných štúdií a ich závery.

 

23. máj 2013, 14:52

Súčasťou odborného programu XXVII. kongresu Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti 11. až 13. apríla 2013 v hoteli Partizán na Táloch bolo aj odborné sympózium. Zazneli na ňom aj tri prednášky venované vzťahu medzi fibriláciou predsiení (FP) a cievnymi mozgovými príhodami (CMP), manažmentu pacienta s FP a rivaroxabanu v prevencii CMP a systémovej embólie (SE) u pacientov s FP.

23. máj 2013, 11:52

Dyspeptické ťažkosti patria medzi časté prejavy rozličných ochorení gastrointestnálneho traktu, ale aj ochorení iných orgánov. Na ich vzniku sa podieľa pestrá skupina heterogénnych ochorení rozličnej etiológie, patogenézy a klinického významu.

19. máj 2013, 17:52

Stránky