Zdravotnícke noviny

Odborné špeciály

Slovenská klinická farmakológia sa v Európe nestratila

18. september 2019 - Podnety zo 14. európskeho kongresu klinickej farmakológie v Štokholme
14. bianuálny kongres Európskej asociácie klinickej farmakológie a terapie (EACPT) EACPT – angl. European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics vo švédskom Štokholme sa konal sa pod titulom „Klinická farmakológia čelí výzvam zdravotnej starostlivosti zajtrajška“, ktorý súhrnne vyjadroval nielen zameranie samotného kongresu, ale aj súčasné postavenie a užitočnosť implementácie interdisciplinárneho lekárskeho odboru klinická farmakológia v systéme zdravotnej starostlivosti v Európe, ako aj v širšom medzinárodnom kontexte. Na kongrese sa zúčastnili odborníci z viac než 50 krajín všetkých obývaných kontinentov. Privítalo ich nielen nezvyčajne teplé počasie, ale predovšetkým perfektne zorganizované podujatie s množstvom vedeckých a odborných prezentácií takmer zo všetkých oblastí súčasnej klinickej farmakológie a terapie, ktoré vhodne rámcovala pokojná a dôstojná atmosféra škandinávskej metropoly. Odborný program kongresu zaplnil celé štyri dni, pričom prvý deň bol venovaný najmä stretnutiu mladých klinických farmakológov. Išlo o novinku, ktorá sa ukázala ako veľmi úspešná. Mladí vedci a klinici pripravili živé, kontaktové odborné stretnutie, na ktorom sa dohodli na rôznych formách ďalšej spolupráce a vzájomnej pomoci. Najmä v spoločných iniciačných projektoch klinicko-farmakologického výskumu a v realizácii postgraduálneho či kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Zároveň viacerými konkrétnymi vstupmi vhodne obohatili celý program kongresu. Bližšia analýza výstupov a kľúčových vedecko-výskumných výsledkov kongresu ďaleko presahuje rozsah tohto príspevku. Možno povedať, že kongres vcelku poukázal na rastúci význam odboru pre súčasnú klinickú prax, zvlášť na úseku zabezpečenia racionálnej a inovatívnej farmakoterapie. Lekár klinický farmakológ je dnes prínosom pre všetky oblasti medicíny a zdravotnej starostlivosti. Pôsobí na zvýšenie bezpečnosti a účinnosti realizovanej farmakoterapie, s osobitným ohľadom na priority a kvalitu života pacienta. Má osobitné miesto pri potrebnej optimalizácii a individualizácii liečebných režimov, ako aj vo vývoji a využití narastajúceho armamentária personalizovanej medicíny. Osobitne významnou oblasťou jeho expertízy je klinické skúšanie nových liečiv vrátane zabezpečenia klinických podkladov, metodológie a validity súčasných farmakoekonomických analýz. Klinický farmakológ je dnes významným medicínskym členom interdisciplinárneho terapeutického tímu, pričom aktívne spolupracuje so špecialistami iných medicínskych odborov a s príslušne kvalifikovaným farmaceutom. V jeho kompetenciách a zodpovednosti za pacienta ho však iný odborník – nelekár – nikdy nemôže plnohodnotne nahradiť. Na kongrese sa zúčastnilo aj niekoľko odborníkov zo Slovenska. Osobitný význam mala účasť zástupcov výboru Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie, o. z. SLS, ktorá je jednou zo zakladajúcich členských spoločností EACPT (na prvom kongrese v Paríži v roku 1995). Súčasťou kongresu totiž boli zasadnutie Rady EACPT, valné zhromaždenie EACPT a pracovné stretnutie Sekcie klinickej farmakológie Európskej únie medicínskych špecialistov (UEMS), kde bolo potrebné slovenskú klinickú farmakológiu aktívne zastupovať. Vskutku historickým medzinárodným úspechom odboru je nedávne zvolenie slovenskej zástupkyne MUDr. Heleny Glasovej, PhD., do 9-členného Výkonného výboru EACPT a jej oficiálne uvedenie do funkcie na tomto kongrese. Slovensko tak získalo zastúpenie vo vedení EACPT vôbec po prvý raz. Významným výsledkom zasadnutia Sekcie klinickej farmakológie UEMS bolo založenie Európskeho výboru klinickej farmakológie. Jeho hlavnou úlohou v nasledujúcom období bude spracovanie európskeho štandardu pre špecializačné štúdium v odbore. Bolo potešujúce konštatovať, že aktuálny štandard, ako bol vypracovaný a akreditovaný na Slovensku, patrí v európskom meradle k tým progresívnejším. Spolupráca na tvorbe spoločného európskeho štandardu je uznaním doterajšieho koncepčného vývoja odboru klinická farmakológia u nás, ako aj príležitosťou na ďalší koncepčný rozvoj a potrebnú inováciu. Pregraduálnej výučbe medicínskej farmakológie študentom medicíny sa venovalo stretnutie Európskej siete vyučujúcich a tiež zasadnutie Rady pre vzdelávanie EACPT. Aktívnymi členmi oboch pracovných zoskupení sú od počiatku aj slovenskí klinickí farmakológovia. Aj tentoraz prispeli konkrétnymi návrhmi a skúsenosťami do diskusie k viacerým prebiehajúcim projektom. Po spracovaní a publikovaní požiadaviek na európske kurikulum medicínskej farmakológie a výučby racionálnej preskripcie (v roku 2018) sa v súčasnosti pripravuje spustenie špecializovaného portálu, ktorý má umožniť medzinárodné odovzdávanie skúseností, výučbových materiálov a pomôcok. Na oboch stretnutiach sa zdôraznila nezastupiteľná úloha a zodpovednosť lekárov vo výučbe tohto predmetu pre študentov medicíny, osobitne vo vzťahu k výučbe špeciálnej klinickej farmakológie a racionálnej preskripcie. Prítomnosť lekára vo vyučovacom procese nie je možné plnohodnotne nahradiť iným odborníkom. Slovenskí účastníci prezentovali na kongrese aj viaceré vlastné práce. Osobitnú pozornosť vzbudila prezentácia doterajších výsledkov iniciatívy viacerých organizácií a inštitúcií na Slovensku, ktorá sa pod vedením oddelenia vedy a výskumu ministerstva zdravotníctva usiluje o vybudovanie funkčnej siete biobánk. Inovatívny, multidisciplinárny prístup riešenia, ako aj návrh zabezpečenia nevyhnutných legislatívnych a etických predpokladov na úspešnú činnosť a udržateľnosť takejto siete budú náplňou vyžiadaného príspevku v renomovanom medzinárodnom časopise. Štrnásty kongres EACPT sa stal energickou, inteligentnou prehliadkou súčasných možností klinickej farmakológie, ktorými tento odbor, v Európskej únii plne rešpektovaný a legislatívne uznaný, môže účinne prispieť k racionálnemu riešeniu závažných problémov, ktoré dnes stoja pred zdravotníckymi systémami vo všetkých krajinách Európy. Ako sa mu to bude dariť v najbližšom období, ukáže už o dva roky 15. kongres EACPT v Aténach. Verím, že sa na ňom s podobnou úspešnosťou a závažným prínosom i výsledkami opäť zúčastnia aj čo najpočetnejší zástupcovia slovenskej klinickej farmakológie. Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. prezident Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie, o. z. SLS
Sekcia: Odborné špeciály Autor: of. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. prezident Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie, o. z. S
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 201