Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

V prostredí kongresového centra Fira 2 Gran Via v Barcelone sa v rámci kongresu EASD (European Association for the Study of Diabetes) uskutočnilo celodenné sympózium spoločnosti Sanofi, ktorého základným mottom bol integrovaný prístup v starostlivosti o osoby s diabetes mellitus (DM) zohľadňujúci patofyziológiu ochorenia, jeho heterogenitu a potrebu individualizácie cieľov liečby v záujme optimalizácie prognózy.

14. november 2013, 11:35

Gestačný diabetes mellitus (GDM), najčastejšia zdravotná komplikácia gravidity, je definovaný ako intolerancia uhľohydrátov vedúca k hyperglykémii rôzneho stupňa, so vznikom alebo prvým zistením počas gravidity.

14. november 2013, 10:30

Liečba diabetes mellitus 1. typu (DM1) zahŕňa terapeutický komplex, ktorý tvorí inzulín, diéta, telesný pohyb a priebežná samokontrola glykémií pacientom, ktorý je zainteresovaný na dobrých výsledkoch. Zabezpečuje optimálnu metabolickú kompenzáciu a je základom úspešného predchádzania diabetickým komplikáciám.

14. november 2013, 09:05

Nedávno Lineweaver a Davies vyslovili svojskú myšlienku, že nádory z evolučného hľadiska môžu byť predchodcami živočíchov. Reakcie na tento provokatívny názor sa rôznia, od nadšenia až k úplnému skepticizmu.

 

7. november 2013, 14:30

Možnosť využitia vitamínu C v onkológii sa objavila asi pred 30 rokmi a stala sa predmetom odborných diskusií. Až nedávne objavy vo farmakokinetike a farmakodynamike tejto látky a laboratórny a klinický výskum ukázali, že vitamín C vykazuje duálne vlastnosti (antioxidačné a prooxidačné) v závislosti od podanej látky a od podmienok mikroprostredia, v ktorom pôsobia.

7. november 2013, 14:22

Proliferačná aktivita nádorových buniek patrí pri väčšine malignít k dôležitému molekulovému prognostickému parametru.

7. november 2013, 13:30

Na odbornom sympóziu farmaceutickej spoločnosti Bayer, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. októbra 2013 v hoteli Holiday Inn v Bratislave v rámci 50. Bratislavských onkologických dní, zazneli za predsedníctva prof. MUDr. S. Špánika, CSc. z I. onkologickej kliniky LFUK a OÚSA Bratislava dve prednášky venované novej nádeji v liečbe metastatického kolorektálneho karcinómu (metastatic colorectal carcinoma, mCRC) a súčasnému stavu poznatkov v 2. línii systémovej cielenej liečby metastatického karcinómu z obličkových buniek (metastatic renal cell carcinoma, mRCC).

7. november 2013, 13:22

Počas 50. Bratislavských onkologických dní v dňoch 10. – 11. októbra 2013 v Bratislave, ktorých hlavnou témou boli nádory pľúc, odzneli v bloku prednášok pod názvom Edukačné prednášky I za predsedníctva doc. MUDr. M. Wagnerovej, CSc. a MUDr. T. Šáleka tri prednášky venované etiológii a rizikovým faktorom pľúcnych nádorov, signálnym dráham uplatňujúcim sa pri vzniku a liečbe pľúcnych nádorov a súčasným trendom v bioptickom vyšetrení pľúcneho karcinómu.

7. november 2013, 11:30
V dňoch 25. až 28. mája 2013 sa konal v Lisabone kongres Asociácie pre srdcové zlyhávanie Európskej kardiologickej spoločnosti, ktorého sa zúčastnilo až 4500 účastníkov. Autor pre čitateľov vybral niektoré zaujímavé prezentácie.
31. október 2013, 16:13
Syndróm funkčných bolestí brucha (syndróm FBB) je stav chronických rekurentných bolestí brucha, ktoré nie sú spôsobené štrukturálnou zmenou, organickým ani metabolickým ochorením, ktoré by boli zistiteľné aktuálne dostupnými vyšetreniami.
31. október 2013, 16:03

Stránky