Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Hypertenzia je jednou z hlavných príčin kardiovaskulárnych chorôb, ktoré sú dlhodobo najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Srdcovocievnym ochoreniam každoročne podľahne takmer 30 000 pacientov.

23. máj 2013, 15:55

Nedávno sa u nás do klinickej praxe zaviedli nové perorálne antikoagulanciá (NOAK), ktoré predstavujú zásadnú zmenu v starostlivosti o pacientov vyžadujúcich antikoagulačnú liečbu. Na rozdiel od antagonistov vitamínu K znižujúcich funkčné hladiny niekoľkých koagulačných faktorov NOAK pôsobia špecificky buď na trombín (dabigatran, resp. jeho predliek dabigatranetexilát) alebo na faktor Xa (rivaroxaban).

23. máj 2013, 15:52

Posledné analýzy veľ kých klinických štúdií s blokátormi receptorov pre angiotenzín dokazujú, že sartany nepredstavujú pri veľkom počte klinických stavov navýšenie kardiovaskulárnej protekcie, ako sa pôvodne predpokladalo a ich užívanie sa dokonca spája so zhoršením renálnych funkcií. Tento článok prináša prehľad spomínaných štúdií a ich závery.

 

23. máj 2013, 14:52

Súčasťou odborného programu XXVII. kongresu Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti 11. až 13. apríla 2013 v hoteli Partizán na Táloch bolo aj odborné sympózium. Zazneli na ňom aj tri prednášky venované vzťahu medzi fibriláciou predsiení (FP) a cievnymi mozgovými príhodami (CMP), manažmentu pacienta s FP a rivaroxabanu v prevencii CMP a systémovej embólie (SE) u pacientov s FP.

23. máj 2013, 11:52

Dyspeptické ťažkosti patria medzi časté prejavy rozličných ochorení gastrointestnálneho traktu, ale aj ochorení iných orgánov. Na ich vzniku sa podieľa pestrá skupina heterogénnych ochorení rozličnej etiológie, patogenézy a klinického významu.

19. máj 2013, 17:52

Prvý rok systematického zberu údajov zameraných na zhodnotenie kritérií kvality v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, poisťovňou Dôvera a poisťovňou Union.

16. máj 2013, 16:52

Neuroendokrinné tumory (NET) boli ešte pred 20 – 30 rokmi považované priam za exotické a často podceňované ochorenia. Predstavujú veľmi heterogénnu a širokospektrálnu skupinu onkologických ochorení.

 

16. máj 2013, 15:52

Zriedkavé nádory (orphan tumors) boli hlavnou témou XLIX. ročníka Bratislavských onkologických dní, ktoré sa uskutočnili v polovici októbra 2012 v priestoroch hotela Holiday Inn v Bratislave.

16. máj 2013, 14:52

Infekcia spôsobená Clostridium difficile (CDI) je vedúcou príčinou nozokomiálnej hnačky u starších ľudí a spôsobuje podstatnú morbiditu a mortalitu.

9. máj 2013, 18:52

Hemoroidy sú normálne anatomické štruktúry vytvárajúce v análnom kanáli akési cievne vankúšiky a ktorých prítomnosť je nevyhnutná pre udržanie kontinencie stolice.

 

9. máj 2013, 16:52

Stránky