Zdravotnícke noviny

Analýzy

Unitárny systém môžu oddialiť aj súdne procesy

22. august 2013 - Bude treba preukázať verejný záujem, uznesenie vlády nestačí.

Akcionári súkrommných zdravotných poisťovní okamžite po schválení jednej poisťovne dali jednoznačne najavo, že dobrovoľne z trhu verejného zdravotného poistenia neodídu. „Penta svoj akcionársky podiel v poisťovni Dôvera nechce a ani neplánuje predávať“, konštatoval Martin Danko z Penty. Rovnaký postoj zaujal aj hovorca Achmey Bert Rensen za Union zp. Podľa neho vláda už počíta s možnosťou vyvlastnenia súkromných poisťovní, preto Achmea už začala vo februári medzinárodnú arbitráž.

Vláda ráta s dohodou, ale...

Napriek tomu pracovná verzia transformačného zákona stále s touto možnosťou ráta. K prípadnej dohode medzi vládou a akcionármi súkromných poisťovní o odpredaji akcií by malo dôjsť najneskôr do polovice budúceho roka. Ponuka na dobrovoľný odkup bude musieť obsahovať ustanovenie, že k prevodu akcií v musí dôjsť do konca júna 2014. Rokovania so súkromnými poisťovňami majú trvať tri mesiace a začať by mali, keď súkromní akcionári dostanú od Spoločnosti pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia ponuku na uzatvorenie zmluvy o kúpe akcií neštátnej poisťovne. Tomu má ale predchádzať ocenenie súkromných poisťovní poradcom, na ktorého nebolo výberové konanie ešte vyhlásené. Spoločnosť pre unitarizáciu má spraviť maximum pre dohodu s akcionármi súkromných poisťovní. Vybraná firma bude súkromné poisťovne oceňovať aj vtedy, ak dobrovoľný predaj odmietnu. Poisťovne sa však už pred časom nechali počuť, že takéhoto audítora za svoje dvere nepustia. V prípade dohody by jedna štátna zdravotná poisťovňa vznikla od 1. januára 2015, teda s ročným meškaním. V pripravovanom zákone sa chce štát poistiť aj proti prípadným špekuláciám s akciami poisťovní. Hovorí sa v ňom, že s prevodmi akcií musí vopred súhlasiť ÚDZS.

... pravdepodobnejšie je vyvlastnenie

Ak súkromné poisťovne akcie nepredajú dobrovoľne, použije štát inštitút vyvlastnenia, pričom sa odvoláva na verejný záujem, ako to uvádza aj ústava. Podľa ministerstva zdravotníctva je „verejný záujem na zavedenie unitárneho systému daný - je ním zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti“. Ako sa uvádza v návrhu zákona, „zabezpečenie výkonu tohto práva je sociálnou úlohou a povinnosťou štátu, ktorú realizuje vo verejnom záujme ochrany zdravia všetkých občanov“. Podľa návrhu „vo vyvlastňovacom konaní sa verejný záujem na zavedení unitárneho systému preukáže predložením uznesenia vlády o schválení vládneho návrhu zákona o unitárnom systéme“.

Podľa pracovného návrhu transformačného zákona je „vyvlastnenie prípustné, len ak vyvlastniteľ zabezpečil, aby vyvlastňovanému bol najmenej po dobu štyroch mesiacov známy jeho zámer vykúpiť akcie neštátnej poisťovne v súlade s týmto zákonom“. Vyvlastňovacie konanie sa začne na návrh vyvlastniteľa, po jeho začatí je ÚDZS ako vyvlastňovací úrad povinný do siedmich dní informovať aj verejnosť, do ďalších 30 dní sa má konať ústne pojednávanie na prerokovanie návrhu na vyvlastnenie. Akcionári súkromných poisťovní by mali dostať do ôsmich dní po vydaní rozhodnutia o vyvlastnení peniaze. Do mesiaca je možné podať opravný prostriedok na súde, čo by ale malo odkladný účinok.

Súdne ťahanice

Ak by súd rozhodnutie o vyvlastnení zrušil, vráti sa Úradu pre dohľad na nové konanie. Akcionári budú môcť o zrušenie rozhodnutia o vyvlastnení požiadať, pokiaľ nedostanú zaplatené, alebo ak by sa poisťovne nezlúčili do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení. Táto lehota však nemôže uplynúť skôr ako 1. januára 2015. Niekoľkí právnici upozornili, že na prípadnom súde či medzinárodnej arbitráži oficiálne vyjadrenie vlády či parlamentu, že vyvlastnenie je vo verejnom záujme nemusí byť dostatočné relevantné. Verejný záujem na vytvorení jednej poisťovne musí byť jednoznačne preukázaný odbornými analýzami, dôležité je, aké výhody a komu prinesie unitárny systém. Prípadné súdy o vyvlastnení sa môžu podľa právnikov tahať roky - proti rozhodnutiam jednotlivých súdnych inštancií budú prípustné opravné prostriedky, ktoré budú mať veľmi pravdepodobne odkladný účinok. To môže oddialiť zavedenie unitárneho systému.

Veľa sa diskutuje aj o cene akcií poisťovní, o náhrade, akú by mali dostať v prípade vyvlastnenia. Poradca premiéra, prof. Ing. Peter Staněk CSc., z Ekonomického ústavu SAV sa v tejto súvislosti odvolal na nemeckú legislatívu – podľa nej by vraj malo ísť o sumu, ktorú akcionári poisťovní zložili pri zakúpení licencie na poisťovne, ale aj o ušlý zisk po dobu 10 alebo 15 rokov. R. Fico na margo ceny konštatoval, že presnú sumu povedia renomované firmy, ktoré sa na to vyberú, ale sú nezmyslom tvrdenia opozície že štát zaplatí až miliardu eur, lebo pôjde o podstatne nižšiu sumu.

Súvisiace články: Jedna poisťovňa bude o rok neskôr

Sekcia: Analýzy Autor:
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 414