Zdravotnícke noviny

Analýzy

Ste všeobecný lekár a chcete predať ambulanciu? Bude to problém

5. september 2013 - Cena sa pohybuje od 30-tisíc eur, otázka je, či sa vôbec predá.

Vysoký vek všeobecných lekárov nie je jediný problém, ktorý ich trápi. Ak chce takýto lekár odísť do dôchodku a predať svoju ambulanciu, má problém. O ambulancie prvého kontaktu nie je takmer žiadny záujem. Problémom nie je pritom len otázka príjmov a výdavkov, ale aj ponuky a dopytu. Absolventi medicíny o post všeobecného lekára záujem nemajú.

Náklady ambulancie

Aké má teda všeobecný lekár náklady na svoju ambulanciu? „Hneď v úvode musím zdôrazniť, že nie je možné hovoriť o štandardných nákladoch ambulancie všeobecného lekára (VL). Pozrieme sa na to bližšie, prečo. Náklady na prevádzku ambulancií môžeme všeobecne deliť na fixné a variabilné,“ dodal prezident ASL SR MUDr. Ladislav Pásztor, Msc., pričom náklady podľa neho sú:

1. fixné náklady ambulancie VLD môžeme jednoducho definovať, ako náklady,

ktoré má VL aj vtedy, ak do ambulancie nepríde ani jeden pacient.

Náklady na priestory:

a) nájomné za priestory: vestník MZ SR o minimálnom vecnom a personálnom určuje síce minimálnu veľkosť ambulancie VL, ale výška nájomného sa výrazne líši podľa veľkosti priestorov, podľa regiónu aj podľa konkrétnej lokality, kde sa ambulancia nachádza. VL väčšinou nemá takmer žiadnu šancu sám si určiť, aké priestory si bude prenajímať, to je väčšinou dané. Podobne je predpísané minimálne vecné vybavenie ambulancie. Mnohé samosprávy chápu prevádzku ambulancie VL, ktorá je v ich majetku, ako rentalový biznis, teda prenajímanie chápu ako možnosť zvýšiť svoje príjmy, a nie ako zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre svojich občanov. Našťastie sú však aj také samosprávy, ktoré vyberajú len symbolické nájomné.

b) náklady na údržbu, dane a miestne poplatky, ak nehnuteľnosť, v ktorej sa

ambulancia nachádza, vlastní VL.

c) náklady na energie, vodné, stočné: aj táto položka sa líši podľa toho, kde sa

ambulancia nachádza. Ceny komodít sa líšia podľa dodávateľa, a výška spotreby je rôzna podľa regiónu: kúrenie, klimatizácia atď. Ďalej sa líšia aj podľa technického stavu budovy.

d) personálne náklady: mzda sestry a mzda samotného lekára (napr. v prípade právnickej osoby). Táto položka ja najvýraznejšia a po udalostiach posledných rokov výrazne narástla. Môžeme predpokladať ďalší nárast, ale podľa zákonmi určených taríf pôjde o náklady vo výške minimálne 3 800 euro mesačne.

e) náklady na miestne dane, poplatky, poistenie. Napr. poistenie za škodu

spôsobenú pri výkone povolania, registrácia v SLK, atď.

2. variabilné náklady: ide o náklady, ktoré má VL s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Ide o náklady, ktoré sú často ukladá nejaký predpis, alebo zákon: širokopásmový internet, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, frekvencia maľovania ambulancie, kontrola technického stavu prístrojov, atď. Výška variabilných nákladov závisí ďalej najmä od rozsahu činnosti VL, od jeho profilu, či ide o VL výmennolístkového alebo o VL, ktorý sa skutočne o svojich pacientov stará. Ide o náklady na odberový materiál, ihly, striekačky, lieky atď. Veľmi dôležitú časť tvoria variabilné náklady na dopravu pacienta v návštevnej službe. A znovu tu máme obrovské rozdiely medzi VL, ktorí majú celý svoj rajón „v jednom paneláku“ na sídlisku, a medzi VL na vidieku, často aj na vzdialenosť 10 až 15 km.

Náklady ambulancie VL je veľmi ťažké štandardizovať, sú obrovské rozdiely medzi mestskými a vidieckymi ambulanciami, medzi jednotlivými VL, čo sa týka rozsahu ich činnosti, prístupu samospráv k činnosti VL... "Ak sa chceme dostatočne dobre pripraviť na príchod nových, mladých VL, tak väčšinu fixných nákladov by sme mali hradiť paušálne, a to s prihliadnutím na potreby VL v konkrétnom zdravotnom obvode. Výkony, ktoré štátna zdravotná politika chce podporovať (prevencia, návšteva atď.), tak bude potrebné hradiť výkonovým modelom," uzavrel L. Pásztor.

Sekcia: Analýzy Autor:
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 401