Zdravotnícke noviny

Analýzy

Slovensko je v laboratórnej medicíne lídrom strednej Európy

14. júl 2015 - Laboratórna medicína je nevyhnutnou súčasťou poskytovania kvalitnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti.
Za posledné polstoročie význam jej využitia výrazne narástol a jej miesto v poskytovaní modernej zdravotnej starostlivosti je nenahraditeľné.

Zmeny v laboratórnej medicíne sprevádzal aj významný rast nákladov z verejných zdrojov. Náklady zdravotných poisťovní na výkony laboratórnej medicíny narástli medzi rokmi 2008 a 2013 o 42 percent, teda priemerne o 8 percent za rok, pričom celkové zdroje za toto obdobie narástli iba o 15 percent.

Zároveň však priemerné ceny v laboratórnej medicíne klesali. Významné technologické zmeny a investície do inovácií umožnili priniesť na náš trh špičkové diagnostické technológie a vyšetrovať nové parametre, v niektorých prípadoch aj také, ktoré dodnes poisťovne nehradia. Slovensko je v rozvoji laboratórnej diagnostiky lídrom v strednej Európe, napríklad Medirex Group má najmodernejšie laboratóriá v strednej Európe.

V poslednom desaťročí zaznamenala laboratórna medicína obrovský pokrok, najmä v nových technológiách a postupoch, vzdelávaní, organizácii a procesoch. Prvé súkromné spoločnosti, ktoré na Slovensku podnikali v tejto sfére, vznikli po roku 1989.

Postupná liberalizácia zdravotníckeho trhu v segmente laboratórnej medicíny sa v prvej polovici 90. rokov prejavovala postupným odčleňovaním laboratórií od nemocníc a polikliník. Po výraznejšom nástupe súkromného vlastníctva, odkupovaní menších laboratórií väčšími sa trh postupne v posledných rokoch konsolidoval. V súčasnosti akvizícia prebieha naďalej, no nie je už taká intenzívna.

Rôzne typy poskytovateľov

Podľa vyjadrení kľúčových hráčov na trhu akvizícia bude pokračovať, bude však výrazne limitovaná politickými a geograficko-strategickými faktormi. Je pravdepodobné, že malé súkromné či verejné laboratóriá nezvládnu rastúcu silu kľúčových hráčov ani dlhodobé znižovanie cien poisťovňami, ktoré bude zrejme pokračovať aj v blízkej budúcnosti. Dnes, na trhu laboratórnej diagnostiky pôsobí niekoľko rôznych typov poskytovateľov.

Časť z nich tvoria poskytovatelia nemocničnej starostlivosti, ktorí okrem nemocničnej a ambulantnej časti prevádzkujú aj vlastné laboratórium. Nemocnice dnes tvoria 41 percent všetkých poskytovateľov laboratórnej diagnostiky s 37-percentným podielom na obrate.

Najväčšími poskytovateľmi v tejto skupine sú Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach, Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Fakultná nemocnica Trenčín a Fakultná nemocnica Nitra.

Ďalším typom poskytovateľov sú súčasné alebo bývalé polikliniky, ktoré popri vlastných alebo prenajatých všeobecných a špecializovaných ambulanciách prevádzkujú laboratórium zvyčajne len pre základnú diagnostiku.

Tento typ poskytovateľov tvorí viac ako 24 percent všetkých poskytovateľov, ale len okolo 2 percent obratu na trhu. Poslednú skupinu tvoria samostatní poskytovatelia laboratórnej diagnostiky, ktorí predstavujú 34 percent počtu poskytovateľov.

To zodpovedá počtu samostatných právnických osôb, vzhľadom na vlastnícke prepojenia však v skutočnosti ide o menej skupín spoločností. Vytvárajú až 61 percent tržieb, ich celkový ročný obrat je viac ako 130 mil. eur.

Trom najväčším patrí väčšina trhu

Desať najväčších samostatných poskytovateľov pokrýva až 94 percent trhu, pričom prví traja si medzi sebou delia viac ako 74 percent. Sú to Medirex Group (34,5 percenta), skupina Alpha medical (30,1 percenta) a Klinická biochémia (10,5 percenta). V roku 2013 dosiahlo 10 najväčších spoločností, pôsobiacich ako samostatní poskytovatelia laboratórnej diagnostiky tržby 132,3 mil. eur.

Po príchode samostatných súkromných poskytovateľov na trh sa výrazne zvýšila miera investícií do vybavenia laboratórií. Celkovo išlo o viac ako 100 mil. eur investícií nielen do nových prístrojov, ale aj do výstavby či rekonštrukcie priestorov laboratórií a informačných technológií. Medirex Group uvádza, že len do technológií investovali za celé obdobie viac ako 50 mil. eur.

Alpha medical investovala od roku 2012 viac ako 5 mil. eur do prístrojov, 2,3 mil. eur do informačných technológií, 1,4 mil. eur do rekonštrukcie pracovísk a 800 000 eur do modernizácie vozového parku na transport vzoriek od lekárov.

Okrem toho v klinickej biochémii v spolupráci s vybranými dodávateľmi vymenili 179 základných analyzátorov. Kedysi, keď časť laboratórií patrila k „lepším“ oddeleniam v nemocnici, zisk z ich prevádzkovania bol len zriedka preinvestovaný opätovne v laboratórnej medicíne.

Tieto zdroje sa využili na akútnejšie problémy nemocnice, ako napríklad na rekonštrukciu zdevastovanej budovy či nákup vybavenia pre iné oddelenia. Ziskovosť nemocničných laboratórií však nebola pravidlom.

Miera ziskovosti/stratovosti závisela hlavne od veku nemocnice a veku jej vybavenia a zároveň odpočtu vzoriek, ktoré denne spracovávali. Zadlženosť niektorých nemocníc sa prejavovala podfinancovaním laboratórnej medicíny, čo malo za následok neposkytovanie niektorých vyšetrení (hormóny, onkomarkery alebo HIV testy).

Diagnostika je čoraz spoľahlivejšia

Najvýraznejší pokrok zaznamenala molekulárno-biologická diagnostika v patologickej anatómii a genetike Investície do laboratórnej medicíny umožnili postupné využívanie najmodernejších technológií na čoraz spoľahlivejšiu diagnostiku.

Nové zariadenia umožnili aj realizáciu nových metodických postupov i automatizáciu procesov. To urýchlilo proces analytickej fázy a zároveň minimalizovalo pochybenie jednotlivca, ktorý vzorky spracovával.

Zrejme najvýraznejší pokrok zaznamenala molekulárno-biologická diagnostika v patologickej anatómii a genetike. Tu sa zároveň očakáva najväčší pokrok aj v budúcnosti.Automatizácia a elektronizácia

Vďaka automatizácii a elektronizácii procesov sa skrátil čas medzi odberom vzorky a indikáciou liečby lekárom, tiež sa zvýšila kvalita a spoľahlivosť výsledkov vyšetrení.

Používanie uniformných skúmaviek, kompatibilných s využívaným diagnostickým zariadením prispieva k urýchleniu procesov v laboratóriách a znižuje riziko kontaminácie materiálu. Elektronické žiadanky zas dokážu obmedziť vyšetrenie podľa diagnózy alebo špecializácie lekára. Aj tieto mechanizmy prispeli k zníženiu počtu výkonov, ktoré poisťovne neuznali, rádovo o niekoľko percent.

V prípade elektronizácie však pretrváva problém s používaním online výpočtovej techniky u mnohých poskytovateľov, najmä v ambulantnej sfére.

Automatizácia sa prejavila v každej z fáz vyšetrovania. V predanalytickej fáze je napríklad automatizované načítavanie materiálu identifikovaného pri príjme do laboratória, centrifugácia, odzátkovánie, rozpipetovanie vzorky do príslušného počtu sekundárnych skúmaviek v prípade alikvótneho rozdeľovania vzoriek, označenie alikvótnej časti štítkom s čiarovým kódom, roztriedenie alikvótnych častí do rôznych stojanov podľa potrieb jednotlivých analyzátorov či transport alikvótnych častí k jednotlivým analyzátorom.

Automatizácia predanalytickej fázy má však význam len vo veľkých laboratórnych prevádzkach, teda v laboratóriách s denným počtom vzoriek viac ako 1 000. V analytickej fáze je vo veľkých laboratóriách väčšina rutinných vyšetrení plne automatizovaná a robotizovaná.

V postanalytickej fáze je automatizovaná napríklad archivácia vzoriek, likvidácia archivovaných vzoriek v určenom čase či vytriedenie a návrat vzoriek pre dodatočnú analýzu. V rámci elektronizácie dnes prebieha aj automatické zasielanie výsledkov elektronickou formou ihneď po získaní a overení výsledku, popri zasielaní výsledku v papierovej forme. Výrazne sa tak skracuje čas prenosu poznatkov a umožňuje sa včasná intervencia lekára.Menej zamestnancov

Odbornosti ako biochémia, hematológia a infekčná sérologia profitovali najviac z automatizácie a optimalizácie pracovných procesov, ako aj optimalizáciou dátových tokov, už interne nasadením laboratórnych informačných systémov, alebo smerom ku klientom B2B konektivitou.

Ich hlavným benefitom je možnosť delenia testovacích panelov, keď sú veľké spoločnosti schopné urgentné testy robiť v laboratóriu, ktoré je objednávajúcemu lekárovi najbližšie a naopak, ostatné testy robiť v centrálnych laboratóriách, kde dostupná analytická kapacita umožňuje testy vykonať rýchlo a ekonomicky efektívne.

Dobrým príkladom je infekčná sérologia, kde centralizácia všetkých testov z celého Slovenska umožnila dodať výsledok do 24 hodín, pričom v minulosti to trvalo bežne dva aj tri týždne. Organizačné a logistické zmeny prispeli k zvýšenej efektivite poskytovaných služieb.

Kým v minulosti, a v niektorých menších laboratóriách dodnes, bolo vo zvyku vykonávať jednotlivé činnosti laboratórnej diagnostiky na samostatných pracoviskách s jedným či s dvoma pracovníkmi, v súčasnosti sa využívajú veľké pracoviská s celým tímom ľudí a s kompletným vybavením. Investície do výpočtovej techniky, zmena organizácie práce a používanie najnovších automatizovaných technológií najmä v súkromných laboratóriách mali za následok prudké znižovanie počtov zamestnancov.

Niekde sa ich počet znížil o viac ako polovicu pri nezmenenom portfóliu vyšetrení a dennom počte vzoriek. Vo vybraných sieťach veľkých laboratórií sa začala špecializácia pracovníkov aj celých pracovísk, napr. špecializované laboratórium len pre TBC.

Patológovia v spoločnostiach ako Alpha medical, Medicyt alebo Cythopatos majú možnosť úzkej špecializácie, keďže v patologických laboratóriách v rámci Slovenska má spoločnosť zamestnaných niekoľko desiatok patológov, ktorí dokážu efektívne konzultovať špeciálne a ojedinelé nálezy.

To nie je možné, ak má laboratórium jediného patológa, ktorý musí byť univerzálne zdatný a v prípade jeho práceneschopnosti či odchodu do dôchodku je ohrozený chod celého laboratória.

U patológov nie sú zriedkavé ani vzájomné konzultácie medzi konkurenčnými laboratóriami. Široké spektrum služieb Za posledné desaťročie sa menilo aj portfólio poskytovaných služieb. V minulosti jednotlivé laboratóriá poskytovali iba časť služieb (napr. hematológiu a biochémiu).

Široké spektrum služieb

Dnes sa prevažne samostatní poskytovatelia laboratórnej medicíny snažia vytvoriť komplexné portfólio služieb napriek tomu, že prevádzka niektorých služieb je pre nich stratová.

Nemocnice a polikliniky si v niektorých prípadoch ponechali iba nevyhnuté služby a špecializované vyšetrenia kontrahujú od samostatných poskytovateľov laboratórnej medicíny. Zmena štruktúry trhu sa prejavila aj na geografickej dostupnosti jednotlivých laboratórií.

Pre poskytovateľov laboratórnej medicíny bolo neefektívne prevádzkovať množstvo malých akvirovaných laboratórií. Situáciu sa rozhodli riešiť bezplatným systémom zvozov materiálu od klientov vlastnou dopravnou službou, ktorá zároveň slúži aj ako rozvoz výsledkov. Logistika jednotlivých zvozových trás sa plánuje s cieľom doručiť biologický materiál do laboratórií v čo najkratšom čase a čo najefektívnejšie.

Akvizíciou rôznych menších laboratórií, fúziou spoločností, kumulovaním služieb do väčších pracovísk zvozmi sa samostatným poskytovateľom laboratórnej medicíny podarilo získať značné úspory z rozsahu.

Takéto laboratóriá dokážu napríklad skôr naplniť prístroj so vzorkami, aby bolo uskutočnené vyšetrenie finančne výnosné. Oveľa citlivejšie sa však prejavujú úspory pri cenách za nákup technológií a spotrebného materiálu.

Ak spoločnosť nakupuje vo veľkom objeme, dokáže získať lepšie ceny a servis ako malé laboratórium v nemocnici či poliklinike. Do popredia sa hlavne v posledných rokoch dostáva aj vzdelávanie.

Prevažne súkromné laboratóriá, uvedomujúc si dôležitosť erudovaného zdravotníckeho personálu pri dosahovaní efektívnejšej indikácii vyšetrení či interpretácií výsledkov, vydávajú rôzne publikácie a organizujú odborné semináre, ktoré sú často zaradené do zoznamu kreditmi hodnotených vzdelávacích aktivít Slovenskej lekárskej komory.

V rámci efektívnej prevádzky a dosahovania požadovaného stupňa kvality laboratóriá intenzívne vzdelávajú aj svojich zamestnancov. V rámci zabezpečenia stálej kvality výsledkov laboratórnych analýz jednotlivé laboratóriá svoju kvalitu podrobujú systému internej (ICQ) alebo externej (ECQ) kontroly kvality a zavádzajú do práce medzinárodne uznávaný systém manažérstva kvality (ISO).
Sekcia: Analýzy Autor: Pripravila Andrea Cox, na základe analýzy MUDr. Angeliky Szalayovej a Ing. Mgr. Romana Mužika
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 744