Zdravotnícke noviny

Analýzy

Pozrite si, kde dostanete najlepšiu starostlivosť

26. máj 2015 - Poznáme rebríček najlepších a najhorších nemocníc očami pacientov. Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), Dôvery a Union aj tento raz oznámkovali nemocnice, v ktorých boli v minulom roku hospitalizovaní.
Výsledky sa líšia. Pacienti boli najviac spokojní so správaním a starostlivosťou lekárov. Najmenej so stravou. Prieskum poisťovne Dôvera tiež ukázal, že ženy majú na zdravotnú starostlivosť vyššie nároky ako muži a tiež, že starší ľudia sú viac spokojní ako mladší.

Najprísnejšie hodnotili mamičky, a preto aj pediatrické oddelenia v hodnotení Dôvery dopadli najhoršie. Ako informoval generálny riaditeľ Dôvery Ing. Martin Kultan, čím mladší poistenci, tým kritickejší pohľad majú na svoju hospitalizáciu.

Starší poistenci boli k oddeleniam podľa neho zhovievavejší a ich známky boli výrazne lepšie. Najpozitívnejšie hodnotenia dostali oddelenia dlhodobo chorých, pneumológia a ftizeológia (liečba tuberkulózy), fyziatria a liečebná rehabilitácia.

Výsledky hodnotenia nemocníc očami poistencov sú pre poisťovne dôležité. „Vývoj spokojnosti pacientov je spolu s ďalšími odbornými vstupmi rozhodujúci pri uzatváraní každoročných kontraktov s nemocnicami.Práve preto sa výsledkami hodnotenia zaoberáme aj na stretnutiach s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,“ povedal M. Kultan. Ako ďalej dodal, nie je náhodou, že niektoré zariadenia sa dlhodobo držia na popredných miestach. Ide zväčša o víťazov v kategóriách fakultné, všeobecné nemocnice, špecializované zdravotnícke zariadenia a tzv. ostatné zariadenia.

„Vidno, že spokojnosť pacientov je v nich vysoká a možno aj snaha nemocnice poskytnúť zdravotnú starostlivosť tak, aby ju vnímal dobre i pacient,“ doplnil M. Kultan. Takmer 4  000 poistencov Dôvery, ktorí boli vlani hospitalizovaní, hodnotili lôžkové zdravotnícke zariadenia známkami ako v škole, najlepšia bola jednotka a najhoršia päťka. „Všetky nemocnice si od nich vyslúžili, tak ako vlani, priemernú známku 1,7,“ ozrejmil M. Kultan. Za najvýraznejšieho skokana považuje nemocnicu v  Snine, ktorá postúpila z  38. na 9. miesto.

„Nemocnica v  Snine zaznamenala v  porovnaní s  posledným hodnotením lepšie výsledky vo všetkých oblastiach, najmä v spokojnosti so správaním lekárov a sestier, v spokojnosti s  informáciami o chorobe a v celkovej spokojnosti s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou,“ vysvetlil PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.

VšZP a  subjektívny pohľad pacienta

Aj Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) uskutočnila reprezentatívny prieskum náhodne vybraných poistencov, ktorí v priebehu minulého roka absolvovali liečbu v niektorom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. „Vybraných poistencov sme oslovili písomne a  požiadali sme ich, aby vyplnili dotazník, ktorý mapoval úroveň ich spokojnosti s konkrétnym zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti,“ spresnila hovorkyňa VšZP Petra Balážová.

Na zber dát použili techniku selfadministrácie, teda vyplnenie dotazníka samotným respondentom. Listové zásielky s  dotazníkmi boli odoslané 20 000 poistencom VšZP zo všetkých regiónov Slovenska, ktorí v roku 2014 absolvovali ústavnú zdravotnú starostlivosť. Dosiahnutá návratnosť bola na úrovni viac ako 28 percent. 

Pre VšZP je hodnotenie poskytovateľov samotným pacientom iba jedným z  kritérií v  rámci indikátorov kvality. „Prieskum spokojnosti vyjadruje subjektívne hodnotenie pacientov, ktoré je zamerané na hodnotenie služieb súvisiacich s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ako napríklad strava, ubytovanie či správanie personálu,“ objasnila P. Balážová.

Ako ďalej priblížila, poisťovňa pri uzatváraní zmlúv posudzuje poskytovateľov komplexne. „To znamená, že zohľadňuje aj materiálno-technické vybavenie, personálne zabezpečenie, dostupnosť, kvalitu doterajšej spolupráce a podobne,“ dodala P. Balážová.

Výsledky spokojnosti Union zp

Prieskum spokojnosti s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou v  nemocniciach robí medzi svojimi poistencami aj Union zp, ale telefonicky. „Indikátory kvality, spolu s vlastnými indikátormi kvality a s výsledkami hodnotenia spokojnosti pacientov využívame pri stanovovaní diferencovanej výšky úhrady u vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ povedala hovorkyňa poisťovne Judita Smatanová.

U poistencov Union zp pretrváva podľa nej nespokojnosť najmä so stravou a s ubytovaním v  nemocniciach, s  úrovňou zlepšenia zdravotného stavu po prepustení z  nemocnice či s nedostatočnými informáciami od sestier o  ďalšom postupe pri domácej liečbe.

Kvalita a efektívnosť

Inštitút INEKO spustilo internetový portál porovnávajúci nemocnice podľa ukazovateľov kvality a efektívnosti. Obsahuje údaje za viac ako 60 ukazovateľov pre vyše 150 lôžkových zariadení na Slovensku, a to aj na úrovni jednotlivých oddelení, resp. odborností.

Poskytovaním objektívnych údajov chce INEKO pritiahnuť pozornosť verejnosti k diskusii o kvalite a efektívnosti zdravotníckych zariadení. Podľa neho, ak majú ľudia viac kvalitných informácií, dokážu sa na ich základe lepšie rozhodnúť a vytvoriť aj účinnejší tlak na zlepšovanie verejných služieb.

Inštitút na svojej stránke ponúka vláde i rezortu zdravotníctva odporúčania na zdokonalenie hodnotenia, ako napríklad jednoznačne definovať zákonné indikátory kvality tak, aby pri zbere údajov nedochádzalo k rôznym interpretáciám, čo dnes môže znižovať ich výpovednú hodnotu.

V spolupráci s poisťovňami zabezpečiť spätnú kontrolu vykázaných dát tak, aby sa minimalizoval výskyt nepravdivých a chybných údajov. Spracovať metodiku pre tzv. rizikové váženie indikátorov kvality, teda zohľadnenie rozdielov v zdravotnom stave pacientov pri vstupe do nemocnice a následne aj prepočítať indikátory podľa tejto metodiky a výstupy zverejniť či rozšíriť povinne sledované indikátory kvality s využitím najlepších zahraničných skúseností napríklad Národného referenčného centra v ČR alebo Agency for Healthcare Research and Quality (AHQR) v Minnesote.

Sekcia: Analýzy Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 678