Zdravotnícke noviny

Analýzy

O chybách lekárov sa rozpráva aj u nás

25. apríl 2013 - Lekári robia chyby, ale neradi o tom hovoria.

Mnohí slovenskí lekári sa témou medicínskeho pochybenia odmietajú zaoberať a považujú ju za zbytočnú. Pritom komunikácia s pacientom je veľmi dôležitá. ,,Lekár by mal pacientovi povedať o chybe, realita je však taká, že sa o tom mlčí,“ uviedol MUDr. Branislava Sepeši na konferencii Aké princípy vládnu zdravotníctvu, ktorá sa konala v apríli v Košiciach.

Chyba v systéme

,,Niektoré zariadenia si už vypracovali štandardy o komunikácii s pacientom, nie všetky to však majú. Pritom 99 percent všetkých zlyhaní je kvôli chybe v systéme, len jedno percento tvorí osobné zlyhanie jednej osoby,“ tvrdí MUDr. Sepeši. S tým súhlasí aj MUDr. Peter Bandura, národný koordinátor projektu bezpečnosti pacientov WHO a MZ SR. ,, Naša spoločnosť je zameraná skôr na vyhľadanie vinníka, dokázanie jeho viny a odsúdenie jednotlivca. Je pri tom známe, že väčšina chýb v zdravotníctve je spôsobená zlyhaním systému a vo vyše 50% sa im dá predísť,“ uviedol. To, že slovenské nemocnice o chybách či nežiaducich udalostiach mlčia, svedčí aj skúsenosť MUDr. Banduru z jednej konferencie. Na nej zverejnili jednotlivé krajiny incidenciu nemocničných nákaz v nemocniciach. Kým krajiny EÚ a USA nahlásili okolo 2 – 5 %, slovenské údaje boli 0,2 – 0,5 %. ,,A rozhodne to nie je tým, že by sme mali 10-násobne lepšiu hygienu. Proste len nozokomiálne nákazy nehlásime. Česť výnimkám, ako je napr. FNFDR Banská Bystrica, kde aspoň toto je na skutočne vysokej úrovni,“ doplnil ho MUDr. Sepeši.

Postupy nemocníc pri pochybeniach

Oslovili sme najväčšie slovenské nemocnice s otázkami, ako postupujú pri komunikácii s pacientom, ak dôjde k medicínskemu pochybeniu. Pozitívom je, že takmer ani jedna z oslovených nemala problém priamo odpovedať.

Bratislava

Zamestnanci bratislavskej univerzitnej nemocnice sa riadia podľa hovorkyne Petry Stano Maťašovskej etickým kódexom a Chartou práv pacientov. ,,Ak je možné hneď napraviť konanie, zamestnanec tak musí urobiť. O probléme, ktorý nastal, musí v súlade s internými predpismi informovať svojho nadriadeného a ten následne úsek kontroly a sťažností nemocnice. Ak o ňom pacient nevie, musí informovať aj jeho,“ rozviedla postup v prípade pochybenia lekárov hovorkyňa. Keď problém možno vyriešiť v  nemocnici, úsek kontroly a sťažností prizve obe strany – pacienta aj poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,  aby si situáciu vyjasnili a vysvetlili. ,,Takýto postup  sa osvedčil, Univerzitná nemocnica Bratislva ho používa najmä pri medziľudských sporoch a nedorozumeniach, ktoré vznikajú na oboch stranách a pri menších problémoch pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Otvorenou komunikáciou sa snažíme eliminovať možné podnety a súdne spory. Prax totiž ukázala, že mnohé podnety nemuseli existovať, keby sa problém náležite v čas vydiskutoval,“ dodala P. Maťašovská

Košice

Podobný pohľad na to má aj Univerzitná nemocnica L. Pasteura. ,,Uvedomujeme si, že pravdivá komunikácia je mostom k vytvoreniu dôvery medzi pacientom a lekárom a pre úspech liečby je mimoriadne dôležitá. Preto sa lekári UNLP Košice v každom prípade snažia korektne informovať pacienta aj o prípadných neúspechoch liečby. Ak chorý nie je spokojný s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, má možnosť inštitucionálne vyjadriť svoj názor,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová. Stalo sa, že chybu zatajili mladí lekári? ,,Na našich pracoviskách panuje medzi mladými kolegami a dlhoročnými lekármi kolegiálna atmosféra umocnená pravidelnými odbornými edukačnými akciami, čím je zabezpečená minimalizácia možností nesprávnych individuálnych rozhodnutí, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na liečbu pacienta. Človek, samozrejme, nie je neomylný, čo platí aj pre lekára. No korektné profesionálne vzťahy a adekvátny kontrolný systém sú zárukou, že pravdepodobnosť chyby je minimalizovaná,“ dodala L. Šustová.

Prešov

Aj vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou A. Reimana pristupujú v prípade pochybenia individuálne. ,,Komunikáciu vedie dotknutý lekár a jeho priamy nadriadený, v prípade potrebnej komunikačnej podpory aj príslušný námestník LPS,“ spresnila hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková. So situáciou, že by chybu zatajil mladý začínajúci lekár, sa podľa jej slov ešte v prešovskej nemocnici nestretli. Na rozdiel od ostatných nemocníc a údajov Úradu pre dohľad, najviac pochybení sa stáva na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.

Banská Bystrica

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. Roosevelta v Banskej Bystrici má v rámci systému manažérstva kvality vypracovaný systém hlásenia a kvalifikácie nezhôd, ktoré sa môžu vyskytnúť v rámci poskytovania zdravotnej strarostlivosti.  Zamestnanec má povinnosť nahlásiť nezhodu v procesoch nemocnice oddeleniu kvality, nezhoda sa analyzuje a prijmú sa opatrenia na jej odstránenie. ,,Pokiaľ dôjde k zlyhaniu ľudského faktora, zamestnanec má povinnosť informovať svojho nadriadeného. Vážnejšie situácie sa riešia na úrovni vedenia nemocnice.,” uviedla hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje. Ak dôjde k nespokojnosti na strane pacienta, má podľa slov hovorkyne možnosť podať sťažnosť na oddelení kontroly a sťažnosti. ,,Problematické situácie sa snažíme analyzovať a prijať následne opatrenia, aby sa ich vzniku predchádzalo,” dodala.

 

Sekcia: Analýzy Autor:
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 247