Zdravotnícke noviny

Analýzy

Nemocnica Rázsochy - áno, či nie?

21. február 2013 - Pôvodný zámer zdravotníckeho zariadenia bol avantgardou roku 1987, dnes je jej bývalá koncepcia už dávno prekonaná. V roku 1987 sa v Bratislave začala výstavba nemocnice Rázsochy, ktorá sa mala stať podľa prísľubov vtedajších politických špičiek najmodernejšou nemocnicou v strednej Európe. Architektonicko-urbanistický koncept stavby vychádzal z víťazného návrhu celoštátnej architektonickej súťaže od architekta Jindřicha Martina z roku 1970.

Plánovaná výstavba nemocnice mala byť ukončená v roku 1993. V roku 1992 však boli práce na nemocnici zastavené a potom už nasledoval len tragikomický príbeh jednej hrubej stavby, v ktorom hlavnú úlohu zohrával alibizmus všetkých ponovembrových vlád. Dokončenie stavby (1998, 2005, 2013, 2017) bolo stále predlžované. V tejto etape vzniklo niekoľko projektov a štúdií, ktoré hľadali iné alternatívy riešenia. V projektoch sa menila funkčná náplň, z nemocnice sa na krátky čas stala vládna štvrť, ktorá združovala všetky ministerstvá. Začalo sa tiež uvažovať aj o kompletnom predaji lokality súkromným investorom, čo by bolo jednoduché riešenie, ktoré by štátu prinieslo zisk, ale pri lokálnej politickej kultúre si o veľkej prospešnosti predaja pre spoločnosť nemôžeme robiť veľké ideály. Výhodou je existencia platného územného plánu, ktorý definuje pre územie funkciu zdravotníckeho zariadenia.
Proti predaju komplexu svedčí aj spôsob nadobudnutia pozemkov, na ktorých sa nachádza rozostavaný komplex (boli vyvlastnené počas socializmu za zanedbateľnú sumu 0,3 Kčs/m2), a to s cieľom postaviť stavbu verejného záujmu - nemocnice. Na druhej strane treba spomenúť aj pochybnosť, či štát bude schopný transparentnosť celého procesu dostavby ustrážiť a či snahy našich politických špičiek o dostavbu nie sú motivované skôr ziskom lukratívnej zákazky pre spriaznené firmy ako túžbou poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Pozitíva riešenia - poloha

Nemocnica sa nachádza v prírodnom prostredí, na úpätí Malých Karpát v malom údolí, ktoré oddeľuje areál od okolitých dopravných komunikácií a zástavby. Výhľad z nemocničných izieb tak umožňuje pacientom nerušený pohľad na panorámu listnatého lesa, s akcentom tvoreným vysielačom Kamzík. Devízou územia je pre Bratislavu neštandardné tiché prostredie, umožňujúce efektívne liečenie hospitalizovaných. A že tieto aspekty nie sú zanedbateľné, hovoria mnohé vedecké štúdie, ktoré poukazujú na to, že aj niečo také jednoduché ako obyčajný výhľad z okna nemocničnej izby na prírodné prostredie, dokáže urýchľovať liečebný proces pacienta a znižovať jeho spotrebu liekov proti bolesti. Južný svah umožňuje aj výbornú insoláciu hlbokých objemov nemocnice, čo dokázala aj prehliadka objektu počas slnečného augustového dňa. Dostatočná rozloha pozemku umožňuje etapovitosť výstavby, čo je pri takom rozsiahlom projekte významná výhoda.

Dopravné napojenie

Areál nemocnice sa nachádza v tesnej blízkosti diaľnice D2, ktorá je významnou transregionálnou spojnicou, smerujúcou do Českej republiky, v opačnom smere do Rakúska a do Maďarska. Strategickú polohu zdravotníckeho komplexu umocňuje blízkosť železničnej spojnice Praha -Budapešť, blízkosť železničnej stanice Lamač a Železná studienka. Dostupnosť dôležitých dopravných trás zabezpečuje bezkolízny prístup do areálu počas dopravnej špičky ä v krízových situáciách, čo je na fungovanie veľkej nemocnice životne dôležité. Na druhej strane treba spomenúť aj argumenty, ktoré hovoria proti zvolenej lokalite. Argumentujú hlavne tým, že nemocnica celoslovenského významu je umiestnená na západnej strane Bratislavy, smerom „von zo Slovenska“, čo znamená, že pacient privážaný zo „slovenskej strany“ musí prekonať všetky nástrahy dopravných špičiek mesta, aby sa do nemocnice vôbec dostal. Ako za lepšiu alternatívu odporúčajú areály okolo letiska, Vajnor alebo Bernolákova.

Pre západ Bratislavy

Zberné územie nemocnice Rázsochy pokrýva nielen bratislavské mestské časti Lamač, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Devín, Karlova Ves, Záhorská Bystrica orientované v západnej časti hlavného mesta, ale aj vzdialenejšie obce (Marianka, Borinka, Stupava), ďalšie sídla smerom na Malacky a Záhorie, ktoré v rámci konceptu riešenia zdravotnej starostlivosti počítali s dokončením nemocnice Rázsochy. Dôležitou skutočnosťou je odľahčenie veľkých bratislavských nemocníc (Kramáre, Ružinov, Petržalka), ktoré dlhodobo suplujú absentujúci komplex.

Pavilóny a monobloky

Kombinácia pavilónového a monoblokového riešenia nemocnice umožňuje centralizáciu prevádzky na akceptovateľnej úrovni. Riešenie dovolí rýchly transport pacientov na jednotlivé oddelenia, prostredníctvom husto rozmiestnených vertikálnych komunikácii. Zároveň poskytuje dostatočnú rozvoľnenosť celého hmotového konceptu, s veľkým množstvom prázdnych zelených plôch. Oproti konvenčnému pavilónovému modelu riešenia poskytuje prístup do všetkých objemov „suchou nohou“, čo je v miernom klimatickom pásme nesporná výhoda.

Koncept átria

Tri rozľahlé átriá vytvárajú dostatočne chránený exteriérový priestor pre pacientov aj zamestnancov nemocnice. Umožňujú relaxovať po absolvovaní vyčerpávajúcich liečebných výkonov a procedúr. Koncept átrií je dotvorený fontánami v každom z nich, vzájomným prepojením parteru a vstupných foyer do zelene na úrovní átrií, čím sa zvyšuje ich hodnota pre interiérové priestory. Nezanedbateľným sú energetické a svetlo-technické benefity tohto riešenia.

Riešenie pre výskum a vzdelávanie lekárov

Areál nemocnice poskytuje kapacitu pre medicínsky výskum a doškoľovanie lekárov. Komplexnosť riešenia počítala s umiestnením lekárskej fakulty, s možnosťou ubytovania študentov medicíny. Integrácia nemocnice, univerzity a bývania sa podobá na univerzitné areály pre humánne vedy v USA. Dlhodobá aplikácia riešenia v USA potvrdila životaschopnosť takéhoto konceptu, zvýšenie produktivity nemocnice a kvality pedagogického procesu na univerzite prostredníctvom praktickej formy výučby.

Progresívne riešenie izieb

Riešenie jedno- a dvojposteľových izieb bol v období 80. rokov, keď koncept nemocnice vznikal, mimoriadne progresívny prístup. Výhodu riešenia jednoposteľovej izby potvrdil rad vedeckých prác a štúdií. Plusom riešenia je východo-západná orientácia izieb, a výhľady z väčšiny z nich do zelene okolia a do átrií. Väčšina izieb je rovnako napojená na exteriérové plochy, ktoré majú veľký význam počas jarných a letných mesiacov. Dispozičné riešenie vytvára priestor na variabilnú prácu s miestnosťou pre WC a hygienu. Tá bola v pôvodnom projekte riešená prevažne pre dve izby, v budúcnosti by ju bolo možné jednoducho zmeniť na samostatnú hygienickú bunku pre každú izbu.

Negatíva riešenia

Pohľad na ortofotomapu dokazuje odlišnú mierku komplexu Rázsochy v porovnaní s urbanizmom okolitých obytných zón v Lamači a Dúbravke. Gigantickosť hmotového riešenia je markantná aj pri fyzickej obhliadke budovy. Badateľná bezhraničnosť komplexu sa vymyká humánnemu charakteru, ktorý by mala súčasná nemocnica poskytovať. Anonymita takej veľkej budovy je zrejme spôsobená megalomanským prístupom socialistickej éry. Otázne je, či riešenie „out of scale“ nie je aj riešením „out of order“. Podľa fyzickej obhliadky budovy sú aj bez statického posudku evidentné mnohé poškodenia stavebných konštrukcií. Poškodenie nosnej sústavy je badateľné na prasklinách horizontálnych nosných prvkov železobetónového skeletu. Poškodenie nenosných deliacich konštrukcií zatekaním a mrazom sa najviac preukázalo na stenových konštrukciách z pórobetónu a dierovaných tehál. Klimaticky exponované najlepšie odolali steny z plnej pálenej tehly. Na povrchu plochých striech sú zrejmé silné poškodenie UV žiarením a devastácia dokončených hydroizolačných a tepelnoizolačných vrstiev. Nevyhnutnosť výmeny jednotlivých konštrukčných prvkov sme počas krátkej obhliadky neboli schopní exaktne zaznamenať.

Neaktuálnosť architektonického riešenia

Postmodernistický výraz hmotového stvárnenia je zreteľný nielen na symetrickom riešení centrálnej časti, ale na mnohých architektonických detailoch. Typickým sú skosenia nároží, podest, balkónov, vnútorných rohov stien. Tento formálny prvok je typickým odrazom postmoderný druhej polovice 80. rokov. Paradoxom je, že tento formalizmus v mnohom pomáha fungovaniu bezkolíznej prevádzky vo vnútri nemocničných chodieb a koridorov. Otázkou etiky je morálnosť dostavby takej veľkej budovy v exspirovanom architektonickom štýle minulého storočia.

Neaktuálnosť prevádzkového riešenia

Mnohé prevádzkové väzby sú odzrkadlením fungovania socialistickej nemocnice 80. rokov. V súčasnosti sa niektoré vnútorné činnosti v nemocnici riešia prostredníctvom outsourcingu. Ide o prevádzky stravovania, prania, údržby, upratovania, sterilizácie vybavenia. Iba detailné porovnanie zmien pri jednotlivých činnostiach spojených s fungovaním nemocnice za posledných 30. rokov by následne potvrdilo zbytočnosť a predimenzovanosť jednotlivých technických a servisných úsekov.

Reakcia na nerealizované etapy projektu

Urbanistické riešenie a umiestnenie vstupov reaguje na plánované objekty v areáli nemocnice. Bez dokončenia jednotlivých stavebných etáp konceptu, zahrňujúcich obytnú zónu Lamač, lekárska fakultu, internáty, teoretické ústavy a iné celky, strácajú jednotlivé urbanistické vzťahy na území zmysel. Pri rozhodnutí nedostavať ďalšie etapy projektu, by bolo treba prehodnotil aj urbanistické väzby realizovaného objektu.

Ekonomická náročnosť

Náklady na stavbu, ktorej predpokladaný termín dokončenia sa zo štyroch rokov predĺžil na 25, sa exponenciálne zvýšili politickými, hospodárskymi a sociálnymi zmenami na Slovensku. Dosiaľ cena stavby dosiahla 33,3 mil. eur. Ministerstvo pritom avizuje, že dokončenie by mohlo stáť ďalších 480 mil. eur. Z toho cena za dokončenie stavebnej časti by mala byť zhruba 272 mil. eur, náklady na medicínsku a prístrojovú techniku sa odhadujú na 100 mil. Vybavenie interiéru, do ktorého môžeme zahrnúť vybavenie lôžkovej časti, vybavenie kuchýň, laboratórií a pod. by malo vyjsť na 30 mil. eur a projektová a inžinierska činnosť na 33 mil. Rozpočtová rezerva je plánovaná na 40 mil. eur. Je mylné sa domnievať, že zachovanie pôvodnej plánovanej funkcie nemocnice, je ekonomicky výhodnejšie ako kompletné nahradenie rozostavanej hrubej stavby novou stavbou. V prípade dokončenia nemocnice pri dodržaní pôvodného zámeru rovnako pôjde o konverziu z nemocnice 20. storočia na nemocnicu 21. storočia. Realizovaná budova je avantgardnou nemocnicou roku 1987, ktorej koncepcia je už niekoľko desaťročí prekonaná. Pred preinvestovaním stoviek miliónov eur je potrebné dlho analyzovať zmeny, ktoré zdravotníctvo za tridsať rokov vo svete prekonalo.

 

 

Sekcia: Analýzy Autor:
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 236