Zdravotnícke noviny

Analýzy

Lekári vydávajú lieky vraj nedovolene

28. marec 2013 - Lekári porušujú zákon, pretože v ambulanciách nedovolene vydávajú lieky. Pred pár dňami na to upozornila Slovenská lekárnická komora (SLeK).

Takéhoto konania sa majú dopúšťať prevažne na onkológii, pneumológii, diabetológii či urológii. Pritom ministerská vyhláška hovorí jasne, ambulantní lekári môžu mať prevažne liečivá v injekčnej forme. Tablety majú povolené predpísať, ale nie vydať. Zdravotné poisťovne tiež odhalili fiktívne predpisovanie liekov. Desiatky lekárov pre takúto preskripciu prišli dokonca o zmluvu s poisťovňou.

Profitový trojuholník

„Je to vec, o ktorej sa vie, ale odhaliť a dokázať sa dá veľmi ťažko. Aj medzi nami sú teda čierne ovce, ktoré sa dohodou s lekármi usilujú zvýšiť svoj obrat,“ upozornil I. viceprezident SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ. Vzniká profitový triangel: lekár – lekárnik - farmaceutická spoločnosť. Reprezentanti farmafiriem majú prezentovať a propagovať svoje generikum na úkor konkurencie. „Každý seriózny zástupca poskytne relevantné informácie, nie lieky lekárom,“ uviedol Ing. Štefan Mesároš, PhD., zo Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností. Podľa Etického kódexu farmaceutického priemyslu na Slovensku vzorky liekov môže držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku poskytnúť na základe písomnej žiadosti len osobe oprávnenej predpisovať lieky, a to v rozsahu dvoch vzoriek najmenšieho balenia registrovaného lieku za rok s označením Bezplatná lekárska vzorka – nepredajná a s priloženým súhrnom charakteristických vlastností lieku.

Pomohli by výpisy

Pacienti v Česku dostávajú od zdravotných poisťovní výpisy o tom, aká zdravotná starostlivosť a aké lieky im boli uhradené. Tým sa rieši fiktívna preskripcia. „Zasielanie výpisov zo zdravotného účtu pacienta by malo byť povinnosťou, ktorá by mala byť zakotvená v zákone 580/2004 o zdravotnom poistení. Pacient sa z výpisu môže dozvedieť, aká nákladná je jeho liečba,“ povedala Ing. Hanka Rážová, prezidentka Asociácie na ochranu spotrebiteľov liekov (AOSL). Aj podľa vyjadrenia prezidenta SLeK PharmDr. Tibora Czuľbu, „pacienti, ktorí sú uvedomelí a ktorým záleží na tom, čo bolo na nich predpísané, by určite takéto výpisy uvítali. Preštudovali by si, či neboli na nich napísané nejaké fiktívne lieky.“

Kontrola je zložitá

Štátny dozor na úseku humánnej farmácie robí ministerstvo zdravotníctva a Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). „Žiaľ, takéto činnosti sa dejú, ministerstvo však nemá informácie o tom kde, prípadne v akom množstve. Ak farmafirmy prinesú lieky priamo k lekárovi a on ich ponúkne pacientovi, nezapisuje to nikam do výkazov, neúčtuje si to do poisťovne. Oficiálne záznamy o tom neexistujú. Jediným dôkazom by bolo, keby pacient sám túto činnosť lekára oznámil. Keďže však lekár na takúto činnosť bločky nevystavuje, jediným usvedčením by mohlo byť, ak by lekára navštívil v ambulancii neznámy človek, „agent provokatér“, ktorý by ho následne usvedčil. Prihlásenie pacienta, ktorému lekár dáva lieky, je však málo pravdepodobné, keďže môže mať nižší doplatok na lieky ako v lekárni. Ministerstvo doteraz nezaznamenalo žiadny podnet, ktorý by upozorňoval na takéto konanie lekára,“ informovala hovorkyňa MZ SR Zuzana Čižmáriková. Košická, Nitrianska, Banskobystrická, Prešovská župa dosiaľ nezaznamenali žiadne podanie týkajúce sa nedovoleného výdaja liekov v ambulancii. Pri kontrolách lekární a zdravotníckych zariadení nezistili porušenie podmienok pri skladovaní liekov. „Odbor zdravotníctva Úradu Bratislavského samosprávneho kraja riešil v minulosti dva podnety od pacientov a v zmysle zákona postúpil podanie orgánu štátneho dozoru,“ uzavrela hovorkyňa BSK Iveta Tyšlerová. Podnet na výdaj liekov lekárom v ambulancii dostali v Trenčianskom samosprávnom kraji. Prešetroval ho farmaceut a lekár samosprávneho kraja v súčinnosti so ŠÚKL. Porušenie zákona nebolo preukázané.
 

Názor lekára

MUDr. Ladislav Pázstor, MSc.

prezident ASL SR

Nikto oficiálne nesignalizoval, že je problém s výdajom liekov v ambulancii. Lekárnická komora s nami o tomto probléme nerokovala. Zo strany našich členov nemáme žiadne informácie, že by sa lieky v ambulanciách vydávali. Ak ktokoľvek dodá liek priamo do ambulancie, lekár ho predpíše na recept a pacient ho dostáva priamo v ambulancii, tak to nie je v súlade so zákonom. Ak to dodáva priamo farmaceutická firma, tak možno v rámci tzv. vzorkovania. Zakázané to však bolo v ústavnej starostlivosti už pred rokmi. Ďalšie predpisovanie takýchto liekov už ide cez lekáreň.  Ak sa lekár dohodne s lekárňou, že bude mať v ambulancii zásobu určitých liekov z lekárne, lieky vydáva priamo v ambulancii a recepty dodatočne dodáva do danej lekárne, ide o situáciu, ktorá sa dá posudzovať z rôznych hľadísk. V súlade so zákonom to nie je, ale napríklad vo vidieckej ambulancii, kde nie je lekáreň, to poslúži pacientovi, ktorý nemusí cestovať do lekárne. Ak sa lieky vydávajú v ambulancii v meste, kde je viac lekární, ide o určitý spôsob konkurenčného boja lekární s využitím lekárov.  Pri tejto príležitosti by som rád upozornil ešte na jeden moment, keď všeobecní lekári pre dospelých, pre deti a dorast úplne exemplárne porušujú zákon o liekoch. Totiž v predchádzajúcich prípadoch vždy ide o lieky v celom balení. Šarža lieku je jasne identifikovateľná. No pri výkone LSPP slúžiaci lekári často vydávajú pacientom v noci lieky zo svojej brašny. Často je to pár tabletiek antibiotík či analgetík. Lekárne slúžia len do 22. hodiny a v mnohých okresných mestách len do 20. hodiny. Vyzývam teda všeobecných lekárov, aby aj v nočných hodinách dodržiavali zákon o liekoch a žiadne lieky pacientom nevydávali. Podľa zákona môžu vypísať len recept a nech aspoň jedna lekáreň v každom okrese zabezpečí dostupnosť lekárnickej starostlivosti.

Poisťovne objavili extrémne prípady

Lekárnici poukázali aj na fiktívne predpisovanie liekov. Zdravotné poisťovne môžu takýto postup lekára preveriť. Na otázky nám odpovedali Judita Smatanová, špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa Union zp, Dana Gašparíková, hovorkyňa VšZP, a Monika Šimunová, PR špecialistka poisťovne Dôvera.

Dokáže poisťovňa zistiť, že lekár fiktívne lieky predpisoval?

VšZP: Revízni lekári vykonávajú pravidelné priame i nepriame kontroly poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Súčasťou týchto kontrol je aj sledovať predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok lekármi. Stáva sa, že niektorí predpisujú lieky zväčša od jedného výrobcu, prípadne, že poskytovateľ namiesto predpísania receptu vydal pacientovi lieky priamo v ambulancii. Aj na základe týchto zistení sme ukončili zmluvu s niekoľkými desiatkami lekárov.

Union: Vo väčšine prípadov sa fiktívne vykazovanie nedá preukázať bez úzkej spolupráce s poistencom. V praxi sa stretávame s prípadmi, keď má zdravotná poisťovňa podozrenie, pacient túto skutočnosť aj potvrdí, ale nie je ochotný ju potvrdiť aj písomne alebo orgánom činným v trestnom konaní. Takýto postup poistencov je vo väčšine prípadov zdôvodnený obavami straty mnohokrát jediného lekára v blízkom okolí. Stretávame sa aj s prípadmi, keď niektorí lekári predpísali lieky po smrti poistencov.

Dôvera: Pokiaľ nám lekáreň vykáže riadny recept aj s pečiatkou lekára a ostatnými náležitosťami vyžadovanými zákonom, zdravotná poisťovňa nevie na prvý pohľad zistiť, či nie je fiktívny. Konať môžeme až po upozornení pacienta, ktorý vo svojom účte poistenca, napr. cez Elektronickú pobočku, zistí, že sme uhradili liek, ktorý on neužíval. Vtedy môže podať osobne, písomne alebo elektronicky reklamáciu a naši revízni lekári a farmaceuti sa budú prípadom zaoberať štandardnými postupmi revíznych činností. V súčasnosti sa nám črtá i nová možnosť zistenia neželaného predpisu lieku. Vďaka službe Bezpečné lieky v Elektronickej pobočke môže aj lekár pri kontrole užívaných liekov pacienta zistiť, že pacient dané lieky neužíval.

Koľko revíznych kontrol ročne poisťovňa urobí?

VšZP: Ročne spravia naši revízni lekári asi 4-tisíc externých kontrol. Zároveň lekárov kontrolujú aj prostredníctvom tzv. nepriamych revízií, teda kontrol vykázanej zdravotnej starostlivosti v informačnom systéme poisťovne. Objavili sme aj extrémny prípad lekára - špecialistu, ktorý za rok predpísal 56 913 balení liekov vo výške 593 131,78 eura. Za mesiac teda predpísal lieky, ktoré v takomto objeme predpíše iný špecialista za celý rok.

Union: Za rok urobíme približne 3-tisíc externých kontrol priamo u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Niektoré sú zamerané i na fiktívne vykazovanie liekov, ale aj zdravotníckych pomôcok. Poznáme lekára, ktorý predpisoval na poistencov všetkých zdravotných poisťovní lieky, ktoré v skutočnosti poistenci nedostali, čím spôsobil napríklad len nám škodu vo výške takmer 18-tisíc eur. Prípad prešetrujú orgány činné v trestnom konaní.

Dôvera: Zdravotná poisťovňa v súvislosti so zákonnou povinnosťou sledovať účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok má každoročne vypracovaný plán revíznych činností. Na základe analýz  vykázanej zdravotnej starostlivosti a podnetov či už od lekárov alebo od poistencov ich robia revízni lekári a farmaceuti formou interných a externých revízií. V roku 2011 sme spravili 1 743 revízií. Zaznamenali sme prípad lekára, ktorý predpisoval liek štyri mesiace po úmrtí pacienta.

Akú sumu, v prípade liekov, ušetrila poisťovňa revíznou činnosťou za minulý rok?

VšZP: Pokiaľ ide o nepriamu revíziu, v roku 2011 bola celková suma zamietnutej úhrady za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny vo výške viac ako 41 miliónov eur.

(pozn. red. údaje za minulý rok poisťovne v súčasnosti sumarizujú).

Riešite v súčasnosti nejaké podnety poistencov, týkajúce sa fiktívneho predpísania liekov?

VšZP: Áno, niekoľko desiatok poistencov nás po tom, čo si prezreli svoj výpis z účtu poistenca, upozornilo na lekárov, ktorí si fiktívne vykazovali na ich meno zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny alebo lieky. Na základe podnetu poistenca evidujeme napríklad lekára, u ktorého sme zistili nadmernú preskripciu dietetických potravín. Neodôvodnene predpísal dietetické potraviny v hodnote 70-tisíc eur.

Union: V súčasnosti nepreverujeme žiadny podnet poistenca smerujúci na neoprávnený predpis lieku. V tomto roku sme však už takéto podozrenia preverovali.

Dôvera: Áno, aj v súčasnosti prebiehajú kontroly súvisiace s predpokladom fiktívneho predpisovania liekov.

Sekcia: Analýzy Autor:
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 392