Zdravotnícke noviny

Analýzy

eTrhovisko má ambíciu rozšíriť sa i na zdravotnícke pomôcky

6. máj 2015 - Špecifickú problematiku v zdravotníctve posledných týždňov nielen u nás, ale i na pôde EÚ predstavuje obstarávanie medicínskych technológií.

Lekári i zdravotnícke zariadenia požadujú špičkové technológie za primeranú cenu.

Ako informoval predseda Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK–MED) Dr. Vladimír Mičieta, každá krajina má svoje osobitné podmienky a možnosti, podľa ktorých má nastavené procesy obstarávania medicínskych technológií.

Na Slovensku, podobne ako aj v okolitých krajinách sú podľa neho finančné možnosti v zdravotníctve obmedzené. „Preto je primárnym kritériom obstarávania predovšetkým cena. V určitých segmentoch to aplikovateľné je, avšak nie v rámci celého zdravotníctva,“ uviedol V. Mičieta.

Samotný proces verejného obstarávania môže byť podľa V. Mičietu v určitých prípadoch prekážkou, ak obstarávateľ hodnotí iba jednotkovú cenu ale nezohľadní napríklad celkové náklady, súvisiace s používaním konkrétnej technológie či prístroja.

„Preto, pokiaľ to umožňuje legislatíva, by mali obstarávatelia jasne a presne definovať, čo potrebujú, aké majú požiadavky na technológiu, a zároveň by mali mať jasno v tom, čo je v konkrétnych prípadoch pre nich ekonomicky efektívne,“ vyzdvihol V. Mičieta.

V zdravotníctve dva zdanlivo podobné produkty môžu mať podľa V. Mičietu také rozdielne vlastnosti, že práve tie v konečnom dôsledku dokážu mať zásadný vplyv na finálny výsledok alebo priebeh liečby. „Z tohto hľadiska ide o veľmi závažné faktory, ktoré by sa pri finálnom výbere mali dôkladne zohľadniť. A to aj za cenu veľmi detailnej analýzy technických alebo medicínskych parametrov,“ vysvetlil.

Hovoriť o požadovanej kvalite môžeme podľa V. Mičietu až vtedy, ak vieme presne merať to, čo chceme porovnávať. Ako ďalej dodal, v tejto oblasti už viaceré krajiny úspešne prešli kus cesty a mali by sa stať pre nás pozitívnou inšpiráciou.

„Napríklad v Taliansku už niektoré regióny a siete nemocníc pracujú s presne vypracovanými smernicami, ako v rámci verejného obstarávania hodnotiť jednotlivé technické a medicínske parametre produktov,“ doplnil.

Namiesto nákupu služba

JUDr. Tatiana Behrová z Úradu pre verejné obstarávanie vidí aj iné riešenie. Podľa nej sme na Slovensku zvyknutí všetko nakupovať do vlastníctva.

Ako ďalej spresnila, už napríklad v IT existuje možnosť poskytnutia služby danej technológie. Nejde teda o predaj technológie, ale o službu, ktorú poskytuje. „Týmto smerom by sme sa mohli posunúť aj v oblasti zdravotníckych technológií,“ spresnila.

Perspektívou je podľa T. Behrovej tiež centralizácia obstarávania, spoločné nákupy či dynamický nákupný systém. „Myslím si, že ak by vznikla špeciálna centrálna nákupná jednotka, ktorá sa špecializuje na nejaký typ produktov alebo služieb, vtedy sa stáva odborníkom, tovaro- alebo trhoznalcom na oblasť, na ktorú sa špecializuje,“ dodala.

Podľa nej je nemysliteľné, aby v každej nemocnici, zdravotníckom zariadení bolo množstvo znalcov všetkých komodít, ktoré potrebujú na každodennú činnosť.

Elektronický kontraktačný systém

Jedným z centrálnych nástrojov sa stal aj u nás elektronický kontraktačný systém, elektronické trhovisko. Jeho ostrá prevádzka bola spustená začiatkom februára tohto roka. Náš trhoviskový elektronický nástroj má podľa T. Behrovej ambíciu rozšíriť sa i pre nadlimitné zákazky, akými sú napríklad aj medicínske technológie.

Elektronizácia verejného obstarávania znamená podľa V. Mičietu prínos a výrazné zvýšenie flexibility obstarávania. „Ako taká je aj jasne definovaná legislatívou EÚ. Ide však o veľmi široký pojem, týkajúci sa platformy obstarávania, nie jeho pravidiel,“ dodal. Elektronické trhovisko je podľa V. Mičietu platforma, ktorá má však svoje pravidlá.

Elektronický kontraktačný systém (EKS) na Slovensku je určený na obchodovanie tovarov bežne dostupných na trhu.

„Nesporne ide o objektívny spôsob nákupu bežných tovarov, zabezpečujúci efektívnejšiu úsporu verejných financií,“ načrtol V. Mičieta. V prípade zdravotníctva vidí však v EKS viacero, na prvý pohľad neviditeľných úskalí a problémov, ktoré môžu byť v konečnom dôsledku veľmi nebezpečné.

„Samotná definícia tovaru bežne dostupného na trhu, je veľmi široká, nepresná. Viaceré tovary v zdravotníctve za bežne dostupný tovar jednoducho považovať nemožno. Žiaľ, súčasné nastavenie systému EKS umožňuje rôznym subjektom dodávať prakticky čokoľvek, bez potreby prísnejšieho dohľadu. V zdravotníctve a v zdravotnej starostlivosti platí zásadné pravidlo, že je potrebné vopred minimalizovať všetky možné riziká v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pacienta,“ zdôraznil V. Mičieta.

To v systéme EKS podľa neho však neplatí. Ak neznámy dodávateľ ponúka zdravotnícky materiál neznámeho pôvodu, automaticky sa zvyšuje aj riziko.

„Kto v danom okamihu vie, či konkrétna ponúkaná šarža nebola z bezpečnostných dôvodov stiahnutá v inej krajine z trhu? Ako obstarávatelia zistia, či dodávateľ skladuje materiál v súlade s pokynmi výrobcu, či dodávaný tovar spĺňa všetky najvyššie bezpečnostné a kvalitatívne štandardy?“ pýta sa V. Mičieta.

Podľa neho systém prináša priveľa nezodpovedaných otázok nato, aby sa poskytovateľ mohol plne spoľahnúť na to, či je dodaný tovar úplne bezpečný.

Tlak na cenu

V Českej republike je pri obstarávaní medicínskych technológií významným kritériom cena. „Nástroje na znižovanie cien obsahujú elektronické aukcie či podobné mechanizmy. Stále viac sa však hovorí o tom, že neustály tlak na cenu privádza do Česka výrobky, ktoré buď nie sú porovnateľné s výrobkami dodávanými na západ od nás, alebo vďaka svojej kazivosti, a teda potrebe ich použiť viac ako tých kvalitnejších, vlastne eliminujú finančný prínos, ktorý nízkou cenou zdanlivo systému priniesli,“ vysvetlil prezident Českej asociácie dodávateľov zdravotníckych prostriedkov (CzechMed) MUDr. Miroslav Palát, MBA.

Ako ďalej doplnil, nízka kvalita kvôli nízkej cene sa týka skôr komodít, akými sú napríklad rukavice, rúškovanie... Neustály tlak na cenu podľa M. Paláta smeruje k tomu, že časom sa objavia prístroje, ktorých kvalita i bezpečnosť môže byť kompromitovaná.

Osobitné smernice

Európska legislatíva poskytuje podľa V. Mičietu množstvo nástrojov, ktoré možno uplatniť v procese verejného obstarávania.

„Progres nových pravidiel, implementovaných Európskou komisiou do legislatívy týkajúcej sa verejného obstarávania je v tom, že ekonomická výhodnosť sa môže preukazovať viacerými spôsobmi,“ povedal V. Mičieta.

Ide napríklad o nastavenie optimálneho pomeru výkonu a ceny. Výsledkom takéhoto postupu je obstaranie ekonomicky najvýhodnejšieho celku. „Pri hodnotení efektívnosti sa ako hlavný parameter neberie iba cena, ale aj celkový náklad na používanie obstarávanej technológie, vrátane príslušenstva počas ich celoživotného cyklu. Samozrejme, za predpokladu splnenia presne určených kvalitatívnych požiadaviek určených obstarávateľom,“ konkretizoval V. Mičieta.

Zásadný prínos takéhoto spôsobu obstarávania vidí v tom, že verejné obstarávanie v zdravotníctve by malo mať presne určené transparentné pravidlá prostredníctvom osobitných smerníc. Tie by jasne riešili konkrétne otázky a špecifiká. M. Palát by v legislatíve prijal najmä dopĺňajúce kritériá okrem ceny.

„Napríklad posúdenie kvality, vyhodnotenie celkových nákladov intervencie, pri ktorej sa technológia použije. Ak sa použije zdravotnícky prostriedok, materiál, prístroj, či a ako sa tým ovplyvní celková liečba, jej trvanie, komplikácie alebo ďalšie náklady,“ spresnil M. Palát.

Tieto ďalšie kritériá by sa museli podľa neho formulovať tak, aby bola na ne čo najjednoduchšia odpoveď. Podľa V. Mičietu sme tiež svedkami, že v tendroch sú zatiaľ len v minimálnej miere zohľadňované kvalitatívne požiadavky, vyplývajúce z najnovších poznatkov medicíny.

„Jednou z prekážok je aj fakt, že viaceré európske odporúčania a štandardy týkajúce sa medicínskych postupov, nie sú u nás implementované v praxi. Aj z tohto dôvodu by v prípade verejného obstarávania mohlo byť následné odvolávanie sa na ne, pri našom súčasnom nastavení, problematické a diskutabilné,“ podčiarkol V. Mičieta.


Sekcia: Analýzy Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 425