Zdravotnícke noviny

Analýzy

Ako pomôže zdravotníckym zariadeniam certifikát kvality

22. február 2016 - Akreditácia zdravotníckeho zariadenia by mala garantovať, že spĺňa najvyšší štandard kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Ako povedal riaditeľ českej Spojenej akreditačnej komisie (SAK) MUDr. David Marx, akreditácia zaručuje, že zdravotnícke zariadenia sa riadia postupmi podľa presne stanovených kritérií.

„Štandardizácia postupov sa tak týka takmer každej činnosti, ktorá súvisí s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou či pobytom pacienta v zariadení,“ vysvetlil D. Marx.

Akreditácia platí tri roky, následne sa proces hodnotenia opakuje. Podľa D. Marxa, pre získanie akreditácie musí zariadenie dodržiavať štandardizované postupy pri liečbe, aj pri nakladaní napríklad s odpadmi, liekmi, manažmente budovy, pri bezpečnostných a hygienických opatreniach či pri krízových situáciách.

Koncom minulého roka prešli akreditáciou SAK u nás tri polikliniky zo siete súkromného poskytovateľa.

Ako spresnil D. Marx, od 90. rokov minulého storočia vznikalo v Európe čoraz viac inštitúcií, ktoré sa zaoberajú externým hodnotením kvality.

„Systém je natoľko zložitý, že sa nemôžeme spoliehať iba na to, že máme tých najlepších lekárov a sestry. Procesy je potrebné štandardizovať a mať garanciu, že zdravotná starostlivosť bude poskytnutá rovnako a s rovnakým výsledkom kedykoľvek do zdravotníckeho zariadenia prídeme,“ doplnil.

Podľa D. Marxa sa v Česku taktiež už pätnásť rokov snažia o to, aby boli akreditované zariadenia zvýhodňované, napríklad zo strany poisťovní.

Český minister zdravotníctva podľa D. Marxa prisľúbil, že najneskôr od januára budúceho roka sa to zohľadní v úhradovej vyhláške. „Niektoré odvetvové poisťovne bonifikujú akreditované zariadenia už teraz. Stačí aj polpercentné zvýšenie a ide o veľa peňazí,“ dodal D. Marx.

Udelenie certifikátu

Riaditeľka zdravotného odboru českej Zamestnaneckej poisťovne Škoda Ing. Eliška Zajícová ozrejmila, že v súčasnosti sú u nich vo zvýšenej hodnote bodu, čo možno vnímať ako určitú bonifikáciu, financované laboratórne služby u tých zmluvných poskytovateľov, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o akreditácii podľa ČSN ISO 15189, prípadne Osvedčenia o audite NASKL II. „Z ambulantných poskytovateľov sú bonifikovaní gynekológovia, ktorí sú držiteľmi Certifikátu ISO 9001,“ doplnila E. Zajícová.

Ako informoval hovorca MZ SR Peter Bubla, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu aj na Slovensku prejsť systémom manažérstva kvality, ktorý vykonáva certifikačný orgán.

„V prípade splnenia podmienok je poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti udelený certifikát. Ide o slobodné rozhodnutie každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, či požiada o vydanie takéhoto certifikátu,“ povedal P. Bubla.

Ako ďalej spresnil, podľa platnej právnej úpravy kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti sledujú zdravotné poisťovne na základe indikátorov a rezort v súčasnosti neplánuje v tomto smere žiadnu zmenu.

Stanovisko poisťovní

Podľa zdravotnej poisťovne Dôvera, získanie certifikátu kvality podmieňujú výsledky zdravotného zariadenia, ktoré majú svedčiť o odbornosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

„Pre zdravotnú poisťovňu je znakom, že zdravie jej poistencov je v tomto zariadení v dobrých rukách. Pri zariadení s certifikátom kvality môžeme predpokladať, že bude mať dobré výsledky aj v plnení parametrov kvality a efektivity, ktoré má dohodnuté so zdravotnou poisťovňou,“ uviedol PR špecialista Dôvery Matej Stepianský.

Tie sú podľa neho takisto jedným z dôležitých ukazovateľov, ktorý berie poisťovňa do úvahy pri rokovaniach s poskytovateľmi o zvýšení platieb za zdravotnú starostlivosť.

Cieľom VšZP je podľa hovorkyne poisťovne Petry Balážovej zabezpečovať pre svojich poistencov efektívnu a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, preto vítajú každú príležitosť, ktorá môže prispieť k naplneniu tohto cieľa.

„O zmluvných podmienkach spolupráce so zdravotníckymi zariadeniami VšZP vždy rokuje. VšZP si však vie predstaviť, že by bonifikovala zdravotnícke zariadenia, ktoré by mali takýto certifikát,“ objasnila P. Balážová.

Ako vysvetlila manažérka odboru nákupu ústavnej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích zložiek Union z. p. MUDr. Dajana Petríková, PhD., už od začiatku fungovania poisťovne mali v zmluvách, že nemocnica, ktorá získala určité ISO certifikáty, mala zvýhodnené úhrady.

„Bola teda odmenená za to, že spĺňa určité medzinárodné kritériá. Pod tlakom trhu sa táto diferenciácia medzi poskytovateľmi zotrela. Touto cestou sme však chceli ísť, a aj sme išli už v rokoch 2007 až 2010,“ zdôraznila D. Petríková.

Certifikát, akreditácia by mala podľa nej pre poisťovňu význam. „V oblasti, do ktorej nám trh veľmi nezasahuje, to vieme uskutočniť. Tam, kde to aj implementujeme, sú laboratórne spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky. Laboratórne zariadenie má systém internej a externej kontroly kvality, niektorí majú dokonca aj akreditované odbornosti. A práve podľa tohto máme diferencovanú cenu bodu pre laboratórne zariadenia,“ zhrnula D. Petríková.

Limity akreditácií

Na trhu funguje mnoho rôznych certifikačných alebo akreditačných firiem, ktorým poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pravidelne platia za vydávanie akreditácií či certifikácie systémov riadenia kvality. Hovorí analytik INEKO Dušan Zachar.

„Odhadom by som povedal, že nejaký certifikát má hádam už každá naša nemocnica, hoci je aj zadlžená a nemá práve najlepšie výsledky liečby. Často posudzujú certifikačné agentúry iba formálnu zhodu procesov s nimi nastaveným štandardom, pričom sa v realite vôbec nemusí napĺňať,“ ozrejmil D. Zachar.

Limitom mnohých certifikácií či akreditácií podľa neho je, že sa primárne nezaoberajú kvalitou a výsledkami liečby, ale najmä formálnou zhodou procesov so štandardom.

„Ak sú klinické a neklinické procesy, ktoré sa majú štandardizovať, vybrané vhodne a sú aj reálne zdravotníckymi pracovníkmi a manažmentom každodenne plnené, vytvárajú, samozrejme, predpoklad pre kvalitnú a bezpečnú liečbu pre pacientov. Toto je plus pre pacienta. Nevýhodou je, že sa podrobné výsledky akreditácie nemocnice väčšinou v našom prostredí nezverejňujú, a takisto verejnosť nevie rozlíšiť renomé jednotlivých agentúr,“ povedal D. Zachar.

Ako ďalej spresnil, preto nevie plnohodnotne porovnávať jednotlivé zdravotnícke zariadenia a nevie ani, aký štandard by mala spĺňať nemocnica s tým-ktorým certifikátom či akreditáciou.

Ako ďalej D. Zachar priblížil, svetovo uznávaná akreditačná autorita, ktorou je Joint Commission International (JCI), napríklad posudzuje pri komplexnej medzinárodnej akreditácii nemocnice stovky parametrov, pričom u nás sú bežné národné akreditácie, kde sa posudzujú „len“ desiatky parametrov.

„Viac informácií o kvalite jednotlivých certifikácií a akreditácií majú zdravotné poisťovne, ktoré by mohli pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi tento aspekt zohľadňovať. Môže im to dať lepší a garantovanejší obraz o kvalite procesov jednotlivých zariadení,“ zhrnul D. Zachar.

Ako informovala hovorkyňa banskobystrickej nemocnice Ružena Maťašeje, FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica reagovala na zákonnú požiadavku, podľa ktorej musí mať každé zdravotnícke zariadenie vypracovaný, zavedený a trvalo udržateľný systém kvality.

„Rozhodovali sme sa medzi certifikáciou a akreditáciou. Z hľadiska trendov v roku 2007, kedy na Slovensku bola dostupná len certifikácia a akreditácia sa dala získať len medzinárodná cez Joint Commission International, sme sa rozhodli začať certifikáciou. Prvý krát sme certifikovali v roku 2008 a odvtedy sme kontinuálne nositeľmi certifikátu systému manažérstva kvality STN EN ISO: 9001/2009 vydaným spoločnosťou Certicom,“ doplnila R. Maťašeje.

Ako ďalej uviedla, hlavným cieľom snaženia nemocnice je akreditácia od Joint Commision International (JCI). „Hoci zaujímavou alternatívou by bola aj akreditácia od českej spoločnosti NAK,“ uzavrela.

Sekcia: Analýzy Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 822